fredag 13 juli 2018

Sekretess och personuppgifter


Det har börjat komma domar där domskälen delvis hänvisar till dataskyddsförordningen.

 

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 26 juni 2018 (mål nr 3305-18) beslutat att delvis bifalla ett överklagande av ett beslut om sekretess för handlingar. Bakgrunden var att Solna kommun hade upphandlat tjänstekoncession för utomhusreklam, ett företag som hade förlorat upphandlingen begärde att få ta del av vinnarens anbud och överklagade när Solna belade delar av materialet med sekretess.

 

Solna hade bland annat hänvisat till 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Kammarrätten avgjorde målet i enlighet med bestämmelsens nuvarande lydelse. I sak är bestämmelsen oförändrad mot förut, den säger i korthet att personuppgifter i allmänna handlingar är skyddade av sekretess om det kan antas att mottagaren skulle behandla uppgifterna i strid mot dataskyddsförordningen. Förut hänvisade den i stället till personuppgiftslagen.

 

Kammarrätten konstaterar att Solna inte närmare har motiverat varför ett sekretessbeläggande skulle ske med stöd av 21 kap. 7 § OSL och att det i målet är frågan om personuppgifter om ett mindre antal individer. Kammarrätten anser att det inte har framkommit något som ger anledning att anta att den som har begärt ut uppgifterna skulle behandla dem i strid mot dataskyddsförordningen. Sekretess gäller därför inte för de personuppgifter som omfattades av begäran om att få ut handlingarna.

 

Den här bedömningen skulle ha kunnat formulerats på samma sätt när personuppgiftslagen låg till grund för sekretessbestämmelsen. Många bedömningar kommer att förbli desamma som förut, när dataskyddsförordningen gäller.

 

onsdag 4 juli 2018

Mord, inte avrättning

Natten till i dag begicks mord i en ytterstadsdel i Örebro. Tre personer fick skottskador, två avled senare. Det behöver knappast sägas att det är hemskt och att man hoppas att den eller de skyldiga snabbt ställs inför rätta och döms för dåden.

Tyvärr fanns det personer som beskrev morden som "avrättningar". Jag reagerar alltid på när folk använder ordet "avrättning" för mord. En avrättning är verkställandet av en dödsdom och innebär inte något olagligt dödande. I Sverige förekommer inte dödsstraff, men det är likafullt så att en avrättning är ett lagligt dödande och ett mord är ett överlagt olagligt dödande.

Om man skriver "mord under avrättningsliknande former" eller så, har jag inget emot språkbruket. Det jag vänder mig emot är det slentrianmässiga användandet bara av ordet "avrätta" i stället för "mörda". Kalla gärningen för mord, för den är olaglig!


söndag 1 juli 2018

Vikten av kontanter

Det finns de som vill övergå till ett helt kontantlöst samhälle i Sverige. Grundlagen talar emot detta.

 Kontanter är nödvändiga för anonyma betalningar. Varje myndighet i Sverige är skyldig att kunna lämna ut offentliga handlingar anonymt, men samtidigt att ta betalt för kopior av fler sidor än nio. Regler om detta finns i grundlag, tryckfrihetsförordningen. Det gör att staten inte kan göra landet kontantlöst, utan att först ändra på grundlagen. Det vore politiskt mycket svårt att ändra på denna grundlagsbestämmelse. Det vore inte heller önskvärt. Vem skulle vilja ta bort rätten att vara anonym gentemot myndigheterna?

tisdag 26 juni 2018

Tax i TV-studion

Den här veckan är jag i Nederländerna för en kurs i dataskydd.

På TV i Nederländerna har de eftersnack efter kvällens matcher i fotbolls-VM. Det är en långhårig tax med i studion, bara så där. Det skulle aldrig hända i Sverige, där det finns en så utbredd rädsla för att någon skall få en allergisk reaktion. Det verkar vara en mer avslappnad och kultiverad inställning till hundar i Nederländerna.

söndag 24 juni 2018

Tekniskt fel på flygplanet

I dag skulle jag ha flugit från Örebro till Amsterdam, med mellanlandning i Köpenhamn. Det var drygt trettio personer inbokade på flyget till Köpenhamn. Tyvärr blev den inställd på grund av tekniskt fel på flygplanet. Många av oss bokades om till flyg från Arlanda utanför Stockholm i stället och fick åka buss dit. Även om jag nu får flyga direkt till Amsterdam tar resan sammanlagt mycket längre tid. Det visar ändå nyttan av en lokal flygplats i Örebro med anknytning till en storflygplats som den i Köpenhamn.

torsdag 21 juni 2018

Övertid

Kommunfullmäktige denna onsdag drog över utsatt sluttid med mer än en timme. De flesta ledamöter satt lojalt kvar. Vi är inte där för något arvodes skull, vi är där för vårt politiska engagemangs skull.

måndag 18 juni 2018

Gamla tillstånd för dammar gäller än

Mark- och miljööverdomstolen har i två domar den 13 juni 2018 (mål nr M 1242-17 respektive M 2027-17) slagit fast att två olika dammbyggnaders gamla tillstånd fortfarande är gällande. Båda dammar har tillstånd för sin verksamhet enligt 1880 års förordning om jordägares rätt över vattnet å hans grund, den ena enligt utslag från Färnabo häradsrätt 1911, den andra från Jösse häradsrätt 1918.


Det är glädjande att tillstånd från lång tid tillbaka fortfarande gäller. Det visar att tillståndsprocesserna i början av 1900-talet var väl så rättssäkra och genomarbetade som i dag, trots att prövningarna delvis hade annorlunda fokus. Utslagen är också lovande för många andra som har verksamhet i samband med gamla dammar runt om i Sverige, då de visar att det går utmärkt att åberopa gamla tillstånd. Detta är bra för rättssäkerheten i vårt land.