torsdag 22 mars 2018

Speglad hårddisk, allmän handling

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 20 (mål nr 2687-17) slagit fast att speglad information från en hårddisk hos en myndighet, när originalhårddisken har förstörts, utgör allmänna handlingar.

Det var Polismyndigheten som hade tagit hand om en hårddisk, den hade förklarats förverkad och därefter förstörts. Innan hårddisken förstördes, kopierades dess innehåll. Polismyndigheten och kammarrätten kom fram till att kopian, den speglade hårddisken, inte utgjorde allmänna handlingar. HFD konstaterar först att handlingar som förverkats till en myndighet är allmänna handlingar, något undantag för förverkande finns inte från regeln om inkomna handlingar. Kopior hos en myndighet av allmänna handlingar, är också allmänna handlingar, även om originalen har förstörts, konstaterar HFD. Mot denna bakgrund kan utlämnandet inte nekas för att den speglade hårddisken inte skulle innehålla allmänna handlingar. Ett utlämnande kan nekas om det finns sekretess för vissa handlingar. Målet återvisar därmed till Polismyndigheten för sekretessprövning.

För mig framstår utgången i HFD som självklar. Det är en bra dom. Jag är väl snarast smått förvånad över att det skulle krävas att målet skulle upp till HFD för att få denna utgång.

onsdag 21 mars 2018

Begränsad valfrihet

Örebro kommun har tillämpat lagen om valfrihet, LOV, inom den kommunalt finansierade omsorgen. Vid kommunfullmäktige i dag röstade de styrande partierna igenom en begränsning av denna valfrihet. Nu kommer kommunen i stället att handla upp några få företags tjänster, som de omsorgsbehövande kommer att få välja emellan. Det blir långt färre företag än i dag. En sådan begränsning i valfriheten är inte bra för andra än de socialistiska politikerna och möjligen vissa byråkrater som tillämpar regelverket. Det var ett tråkigt beslut. Om vi vinner valet i höst får vi återinföra valfriheten.

lördag 17 mars 2018

Omvald

I dag hade Svenska spets- och urhundsklubben sitt årliga fullmäktigemöte. Bland de ledamöter som valdes om till styrelsen fanns jag. Det är jag tacksam för. Det är en trevlig och kunnig styrelse med ett angeläget uppdrag – vi har Svenska kennelklubbens rasansvar för flera hundraser av spets- och urhundstyp.

måndag 12 mars 2018

En domstol som anser att en nämnd inte är en del av kommunen?

Domare är högt utbildade och mycket erfarna människor, de domar som de skriver är ofta komplicerade, men ändå stringenta och förståeliga. Ibland händer det emellertid att jag har svårt att förstå mig på enskilda uttalanden i ett domskäl.


Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 2 mars 2018 (mål nr M 4451-17) återvisat ett avgörande till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Avgörandet gällde motortrafik på ett område inom Laholms kommun. Det fanns flera skäl till återvisningen. Domstolen hänvisade till 5 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar, med sin hänvisning till lagen (1996:242) om domstolsärenden. Enligt 22 § den senare lagen får ett ärende inte avgöras utan att den som är part fått kännedom om en uppgift som tillförts ärendet genom annan än parten och har fått tillfälle att yttra sig över uppgiften.


Ett skäl för att återvisa målet var att beslutet rörde ett flertal enskilda markägare, men att ingen av dessa markägare hade beretts tillfälle att yttra sig över målet innan dom föll. Så långt är allt gott och väl, fullt förståeligt och ett bra avgörande.


Ett annat skäl att återvisa målet var att det var Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen, och inte kommunen som helhet, som hade fört talan i miljödomstolen. Kommunen var en av de parter som överklagade, samtidigt står Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen som motpart i domen. Mark- och miljööverdomstolen skrev: "Att nämnden fått tillfälle att yttra sig är inte tillräckligt, eftersom Laholms kommun är en självständig juridisk person." Handläggningen skulle därmed strida mot 22 § lagen om domstolsärenden.


Jag ställer mig frågande till vad Mark- och miljööverdomstolen tror att Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun har för ställning gentemot Laholms kommun. Menar domstolen att en av kommunens nämnder inte är en del av kommunen? Vad är nämnden, i så fall?


Ett aktiebolag ägt av kommunen är en självständig juridisk person, men en kommunal nämnd är en del av kommunen och det är kommunen som är den juridiska personen.


Om Mark- och miljööverdomstolen hade analyserat Laholms kommuns delegationsordningar och funnit att Miljö- och byggnadsnämnden inte var behörig att föra talan i målet för kommunens räkning, hade domstolens slutsats varit rimlig. Så som domen är avfattad, har någon sådan analys dock inte gjorts. Domstolen tycks bara ha ansett att kommunen som helhet och den kommunala nämnden är två olika enheter. Vad den åsikten kommer ifrån framgår inte av domskälen.


Nu var domslutet om att återvisa målet ändå rimligt, eftersom så många enskilda fastighetsägare inte hade fått yttra sig. Då har en märklig skrivning om kommunen ingen praktisk betydelse. Gåtfull är skrivningen i alla fall.

onsdag 7 mars 2018

Grundlagsstridigt tvång av kommunal nämnd

JO har i ett beslut den 27 februari 2018 (dnr 2089-2016) kritiserat en nämnd i en kommun, för att nämnden hade rutiner för att tvinga anställda att göra ett drogtest. Det hade uppstått misstanke om att den anställde var påverkad av droger och den anställde ställdes då inför valet att antingen göra drogtestet eller att betraktas som om testet var positivt för droger.


Det framgår av 2 kap. 6 § regeringsformen, en av Sveriges grundlagar, att varje medborgare är skyddad gentemot det allmänna mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Detta får under vissa omständigheter inskränkas genom lag, men någon lag som var tillämplig i det här fallet finns inte. Den anställde behövde därför ge sitt samtycke för att drogtest skulle kunna genomföras.


Nämnden hävdade att testet hade genomfört frivilligt i det enskilda fallet. JO fann därför inte skäl för kritik mot detta fall. JO riktade dock kritik mot nämnden för sina rutiner, där valet att avstå framställdes som att den anställde alltid skulle betraktas som om testet var positivt. Detta innebär i princip tvång, vilket inte är tillåtet.


Det är märkligt att det skall behövas kritik från JO för att uppmärksamma en kommunal nämnd på att rutiner utformade på aktuellt sätt utgör tvång, grundlagsstridigt tvång dessutom. Det får förutsättas att nämndens rutiner redan är ändrade.

Omvald

Kvällen den 6 mars hade vår lokala partiförening årsmöte. Jag blev omvald som ordförande i styrelsen. Det är jag mycket tacksam för, det är en trevlig förening att vara med att styra. Nu gäller det att utnyttja föreningens resurser på bästa sätt inför valet. Vår valrörelse har förutsättningar att bli lyckad, förhoppningsvis blir valresultatet lyckat också.

söndag 4 mars 2018

Till den personliga integritetens försvar

Det finns ett vilande grundlagsförslag som i andra läsningen kan tas efter höstens riksdagsval. Vissa  personer har kritiserat förslaget, för att det skulle inskränka yttrandefriheten. Syftet med förslaget är dock att skydda människor från att känsliga personuppgifter blir fritt elektroniskt sökbara,

Tobias Billström (M) och Andreas Norlén (M) förklarar mer om grundlagsförslaget i Svensk Tidskrift. Det är mycket läsvärt.