söndag 4 december 2016

Onödigt val

Österrike hade presidentval tidigare i år, men det blev överklagat. De skulle ha ett nytt val i oktober, men då var det fel på kuverten för valsedlarna. I dag har valet hållits.

Det här var ett onödigt val. Österrike borde inte behöva hålla presidentval, de borde ha monarki. Österrike finns till, för att riket hade en egen monark när det land som nu är Tyskland enades 1871. Det borde vara monarki även nu. Då skulle bekymren kring ett presidentval aldrig ha behövt uppkomma.

måndag 28 november 2016

En viss självmotsägelse

François Fillon vinner den franska högerns primärval och blir Republikanernas presidentkandidat. Det ligger en viss självmotsägelse i att högern i ett gammalt kungarike kallar sitt parti Republikanerna.

En diktators död

Cubas diktator under många år, Fidel Castro, dog för ett par dagar sedan. Diktatorer hör till de få personer vars död kan ge upphov till glädje. Fidel Castro hade redan avgått och diktaturen lever kvar – under hans lillebror Raul Castro – så hans frånfälle är inte mycket att glädjas över. Det är heller inget att sörja. En levande symbol för tyranni och förtryck är nu död. Det är i alla fall inte dåligt.

måndag 21 november 2016

Tyskregistrerad bil borde ha varit svenskregistrerad

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 3 november 2016 (mål nr 1345-16) slagit fast att en tysk medborgare som är bosatt och folkbokförd i Sverige sedan 2008 inte kan undgå försenings- och tilläggsavgifter för infrastrukturavgift på väg.


Det var ostridigt att hennes bil hade passerat betalstationer för infrastrukturavgift i Sundsvall i april och maj 2015. Fakturor för avgifterna skickades till hennes adress i Tyskland, eftersom bilen var tyskregistrerad och hennes adress i Tyskland fanns i det tyska fordonsregistret. Eftersom hon bor i Sverige fick hon inte fakturorna i tid för att betala dem och överklagade försenings- och tilläggsavgifterna. Skyldighet att betala infrastrukturavgift inträder vid passage av betalstation för sådan avgift, inte genom det senare beslutet eller mottagande av beslutet om sådan avgift.


Det är möjligt att slippa betala försenings- och tilläggsavgifter om det vore "uppenbart oskäligt" att ta ut dessa avgifter, enligt 19 § förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg.


Kammarrätten konstaterar att orsaken till att fordonsägaren inte nåddes av besluten framför allt tycks bero på eget agerande, eftersom en person med hemvist i Sverige skall ha sitt fordon registrerat i Sverige. Detta framgår av 12 och 14 §§ lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Den restriktivitet som ligger i orden "uppenbart oskäligt", innebär enligt kammarrätten att omständigheterna i fallet inte kan anses utgöra grund för befrielse från avgifterna.


Det här är en mycket bra dom. Den visar bland annat vikten av att ha sin bil svenskregistrerad, för den som bor i Sverige.lördag 19 november 2016

Det är fortfarande 50 km/h som gäller

I morse hade jag följande insändare publicerad i Nerikes Allehanda:


Svar på artikel i NA den 16 november 2016. 


I en nyhetsartikel i NA den 16 november 2016 om Hertig Karls Allé och en framtida ombyggnad av denna gata, citerar reportern kommunalrådet Björn Sundin (S): "Man kommer att sänka hastigheter för all stadstrafik i framtiden i hela landet. Den nya nationella bashastigheten för städer är 40 kilometer i timman."

Antingen är Björn Sundin felciterad, eller så har han uttalat sig utifrån felaktig information. Det är möjligt att bashastigheten i tätort kommer att sänkas, men det är inte säkert. Om så kommer att ske, är det ännu lång tid till dess det blir aktuellt för Örebro kommun att sänka den generella hastigheten i kommunens tätorter.

Jag föredrar att tro, att Björn Sundin inte far med medveten osanning för att stödja sina egna politiska förslag. Hans förslag om att bygga om gator i centrala Örebro är nämligen ofta inte bra, eftersom de minskar framkomligheten för trafiken.

Bashastigheten i tätorter i Sverige är 50 km/h. Det framgår av 3 kap. 17 § trafikförordningen (1998:1276). Det finns inga beslut om att sänka bashastigheten. Regeringen har i beslut den 1 september 2016 (diarienummer N2016/05491/TS) givit den statliga myndigheten Trafikanalys i uppdrag att utreda sänkt hastighet i tätort. Förutsättningarna för, och konsekvenserna av, en generell sänkning skall utredas. I uppdraget ingår också att analysera alternativ till en generell sänkning av bashastigheten. Uppdraget skall redovisas till regeringskansliet senast den 20 oktober 2017.

Det är orimligt att planera ombyggnad av gator och andra allmänna platser i Örebro kommun utifrån en felaktig uppfattning om att det skulle vara beslutat att bashastigheten i tätort i Sverige kommer att sänkas. Än så länge är bashastigheten 50 km/h. Den kanske kommer att så förbli. Fram till dess det eventuellt är klart att bashastigheten i tätort i Sverige kommer att sänkas, bör tätorternas huvudleder utformas utifrån nu gällande bashastighet på 50 km/h.


Daniel Granqvist (M)
Andre vice ordförande, Programnämnd Samhällsbyggnad
Ledamot, kommunfullmäktige

torsdag 17 november 2016

Ingen ersättning för tidsspillan för tågresa

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 14 november 2016 (mål nr 2354-16) avslagit överklagandet av ett rättshjälpsbiträde, när det gällde tidsspillan för att åka tåg från Linköping till Luleå, där en förhandling i ett mål skulle hållas. Det hade varit billigare och tagit betydligt kortare tid att flyga i stället för att åka tåg.


Det är rimligt att avslå på den grunden som kammarrätten gör. Även om det kan vara trevligt att åka tåg (och även kan kännas mer miljövänligt), är det inte rimligt att det offentliga skall betala ersättning för tidsspillan, när det tar mycket längre tid och är dyrare än att flyga.

fredag 11 november 2016

Trumpen

Det har gått npgra dagar sedan det amerikanska presidentvalet, där Donald Trump fick flest elektorer. De flesta svenskar tycker inte om det. Det var många som valde att "gilla", när jag skrev följande kommentar på Facebook: "Trumpen" är nog ordet för dagen i Sverige.

Det är tråkigt att en kandidat med så pass populistiskt budskap vinner valet, men hans huvudmotståndare var inte heller någon bra kandidat. Livet går vidare, världen kan påverkas, men i andra länder än USA påverkas vi mindre än vad amerikanerna gör.