tisdag 25 september 2012

Censuren borttagen efter protester

Tintinböckerna är tillbaka på hyllorna i Kulturhuset i Stockholm. Det blev för många protester mot att ta bort dem, inte minst på sociala medier som bloggar.

Man får väl bara hoppas att beslutet att ta bort censuren och återigen ha framme Tintinböckerna inte bara beror på proteststormen. Förhoppningsvis lär sig de ansvariga också att censur är fel väg att gå, alldeles oavsett hur många som protesterar.

Censur

En ny fiende till kultur och yttrandefrihet presenterar sig: Behrang Miri, ansvarig för att ha rensat ut litteratur från ett bibliotek baserat på litteraturens innehåll. Behrang Miri leder arbetet med utvecklingen av Kulturhusets i Stockholm barn- och ungdomsverksamhet. Han menar att Tintinböckerna ger fel bild av afrikaner och araber.
 
Orsaken spelar inte mig någon roll, böckerna skall inte rensas ut på grund av sitt innehåll för det. Censur är aldrig rätt väg att gå för att komma till rätta med åsikter som man inte delar. Åsikter måste bemötas, inte gömmas undan.

torsdag 20 september 2012

RO:s beslut

Reklamombudsmannens beslut, som jag skrev om i föregående inlägg, finns publicerat på Internet.

Det står i motiveringen: "Nämnden finner att modellen har en kraftig solbränna." Något mer utvecklat resonemang om hur nämnden kommer fram till denna slutsats finns inte. Personligen anser jag fortfarande att det inte är självklart, bara av bilderna att döma, att modellen är brun på grund av kraftig solbränna och inte på grund av att hon är född sådan. Det är en klar brist i nämndens resonemang.

Är det verkligen OK att klaga på att någon har brun hy, under förevändning att det skulle vara en kraftig solbränna? Det tycker inte jag, i vart fall inte utan en utförlig motivering till slutsatsen att den bruna färgen beror på solbränna.

Kritik mot reklam med mörk fotomodell

Reklamombudsmannen har fällt en reklam för H&M, därför att modellen de använde ansågs vara för solbränd. Det framgår inte av nyhetsartikeln hur de kunde avgöra att hon var solbränt brun och inte född brun. Det kan vara negativt för hälsan att bli för solbränd, även om jag tycker att det går för långt att fälla en reklam för det. Är hon född brun är givetvis all kritik obefogad.

Jag kan vidare hänvisa till vad jag redan har skrivit i ämnet: "Solbränd? Det såg jag inte".

onsdag 12 september 2012

Kungen på nya mynt

Riksbanken har presenterat utseendet på de nya svenska mynt som kommer att gälla i Sverige från 2015. Det blir en enkrona och en femkrona, som hittills, och tvåkronan kommer tillbaka efter lång bortavaro.

Kungens porträtt finns på en- och tvåkronan, och hans namnchiffer på femkronan. Det vänder sig Republikanska föreningen emot, de tycker att en majstång vore bättre, de menar att det bättre skulle representera hela Sverige.

Jag håller inte med. Statschefen är den personifierade symbolen för staten Sverige, inte för svenska folket, i vars kultur majstången givetvis har en framstående position. Mynten är statens mynt, inte folkets mynt. Till yttermera visso är en monark hela Sveriges statschef, på ett sätt som en vald statschef i en republik aldrig kan bli. När nu Republikanska föreningen vill ha ett statsskick där statschefen inte representerar alla, utan bara dem som har valt honom (det blir oftast en man, till skillnad från den helt könsneutrala svenska monarkins succession), skall de inte blanda ihop detta med monarkin och tro att kungen inte representerar dem.

Om Sverige vore republik, skulle jag ändå  tycka att det vore riktigt att ha ett porträtt av republikens statschef på mynten. För mig är det en logisk följd av det statsskick som råder, precis som kungakronan som kröner Sveriges riksvapen.

onsdag 5 september 2012

Motorvägsreservat

Vid gårdagens sammanträde i Örebros programnämnd Samhällsbyggnad fattade vi beslut om en motion som jag lämnat till fullmäktige. Nämnden kommer att föreslå avslag på motionen. Jag yrkade och röstade naturligtvis för den, och reserverade mig till förmån för bifall.

Motionen handlar om att kommunen skall lägga ett motorvägsreservat norr och väster om staden, för att i framtiden kunna bygga en ny motorväg där. På så sätt skulle genomfartstrafiken inte längre gå mellan stadsdelar i tätbebyggda delar av själva Örebro, utan gå utanför stadens bebyggelse. Det är försumbara kostnader att lägga ett motorvägsreservat i kommunens översiktsplan, men utan det kan framtida kostnader för att bygga väg bli mycket högre än med det.

Nu blev det ingen votering i frågan, övriga oppositionspartier tänkte ändå inte stödja motionen. Jag hade ändå velat se ett större stöd från resten av moderaterna. Motionen är antagen av kommunfullmäktigegruppen och är därmed partilinje. Vi får väl se hur det går i fullmäktige.

tisdag 4 september 2012

Naturreservat

På sammanträde med Örebro kommuns samhällsbyggnadsnämnd fattade vi i dag beslut om att rekommendera fullmäktige att inrätta två nya kommunala naturreservat. Det var bra beslut, av underlagen att döma, därför att båda områden innehåller särskilt värdefull natur.

Det ena området tillskapas av en fastighet som en enskild person skänker till kommunen, på villkor att ett reservat bildas. Det kändes alltigenom positivt.

Det andra området tillskapas av en del av en fastighet som kommunen köper. Det märkliga här var underlaget som visade hur köpeskillingen räknats fram. En konsult hade beräknat ett marknadsvärde, sedan hade man lagt till 25 % av detta marknadsvärde för att få köpeskillingen. Detta motiverades med att köpeskillingen vid expropriation är 25 % över det beräknade marknadsvärdet, även om det också framgick av handlingarna att kommunen och säljaren hade kommit överens om affären. Expropriation sker ju, när man inte kan nå en överenskommelse, men det ändå bedöms finnas så stora värden av köpet för det allmänna, att det måste bli av.

En av tjänstemännen försökte motivera den förhöjda köpeskillingen med att när kommunen köper mark för att skapa ett naturreservat hindras säljaren från att använda marken, medan man köper till marknadsvärde om kommunen skall använda marken för annat. Det resonemanget förstår jag inte, eftersom säljaren hindras från att förfoga över den sålda marken oavsett vad köparen sedan använder marken för. Om säljaren förblir ägare skall han ha ersättning för reservatsbildning på marken, men det är en helt annan sak, eftersom reservatet då inskränker hans rätt till mark som han äger. (Här skriver jag "han", eftersom säljaren i det aktuella fallet var en man.)

Nu är inte köpeskillingen något som nämnden skall besluta om. Den frågan är delegerad till tjänstemän. Underlaget för beslutet om att bilda reservat innehöll dock information om detta, vilket föranledde frågorna. Beslutet fattades därför enligt förslaget. Kanske finns det ändå skäl för kommunen att se över sina rutiner för att förhandla fram köpeskillingen för olika typer av fastighetsköp.