måndag 30 december 2013

Sverige har inte längre världens högsta skatter

Sverige har inte längre världens högsta skatter. Ny statistik visar att Sveriges skattetryck har sjunkit från att vara över 50 % av bruttonationalprodukten till att vara 45 % av densamma. Danmark, Belgien och Frankrike har nu högre totalt skattetryck än vad Sverige har. Det är bra. Det handlar ju inte om att ta ut så höga skatter som möjligt, utan att få mesta möjliga värde för de skatter man tar ut.

söndag 29 december 2013

All vänster är inte kommunism

Riksdagsman* Rossana Dinamarca (v) kritiserar utbildningsminister Jan Björklund i Expressen, för att han vill att det skall ingå i det obligatoriska ämnet historia i skolan att upplysa om "Sovjetkommunismens massmord".

Rossana Dinamarca anser att detta är onödig politisering av historieämnet att välja ut vissa företeelser som det skall undervisas om. Det finns en poäng i det.

Vad jag däremot reagerar mot är avslutningen. Rossana Dinamarca skriver: "Genom att politisera historieundervisningen vill han misstänkliggöra, skuldbelägga och svärta ner dem som i dag kritiserar kapitalismen och liberalismen – det vill säga alla som står till vänster."

Det är långt ifrån alla som står till vänster politiskt, som identifierar sig med kommunismen. Den svenska socialdemokratin har till exempel alltid hållit ett hälsosamt avstånd till kommunismen. Det är inte till nackdel för andra än den minoritet vänstermänniskor som gillar kommunismen, att Sovjetkommunismens massmord kommer in som en obligatorisk del i historieundervisningen. De som gillar kommunismen måste likafullt förhålla sig till alla mord som har begåtts i kommunismens namn. Det är bra om det undervisas om detta i skolans historieundervisning, även om det kan tyckas vara en onödig detaljreglering av skolämnet.* I min värld är "riksdagsman" ett könsneutralt ord, på samma sätt som många andra titlar som slutar på "man".

tisdag 24 december 2013

Julbudskap och Karl Bertil Jonsson

De flesta svenskar lär ha sett den tecknade julfilmen om Karl Bertil Jonsson. Det är en film av Tage Danielsson om pojken Karl Bertil Jonsson, som jobbar på Posten under jullovet och stjäl julklappar från rika personer för att ge dem till fattiga.

Det fina julbudskapet i filmen, enligt min mening, är inte vad Karl Bertil Jonsson gör. Det fina är vad hans far och de bestulna gör. När Karl Bertil Jonssons far får veta vad sonen har gjort, tar han med sonen till var och en av de bestulna för att Karl Bertil Jonsson skall be om ursäkt. Det är ett fint exempel på gott faderskap. Fadern visar tydligt att det är fel att stjäla och tar sig verkligen tid för att hans son skall få chansen att ställa situationen till rätta, så långt det är möjligt. De bestulna får på så sätt veta vad Karl Bertil Jonsson har gjort, och i fin julanda förlåter samtliga den unge tjuven.

Det är trots allt så: Karl Bertil Jonsson är en tjuv. Han må ha goda intentioner, men han är ett naivt barn som inte förstår att han gör fel för att göra rätt. De vuxna reagerar dock fint, som sagt, och det ser jag som det fina julbudskapet i filmen: se det goda i det onda som har drabbat dig och förlåt den som ändå har haft goda intentioner.

God jul!

lördag 21 december 2013

Viktig infrastruktur för hela landet

Den styrande borgerliga alliansen i regeringen och Stockholmsregionen har lagt ett förslag om att bygga ut tunnelbanan i Stockholm med nio stationer. Det kommer att möjliggöra upp till 78 000 nya bostäder med bra kommunikationer till centrala Stockholm. Det här är inte bara viktigt för Stockholmsområdet. Eftersom Stockholm och dess omgivning har den största ekonomiska tillväxten i Sverige och nära en femtedel av rikets befolkning bor där, är alla storsatsningar av detta slag mycket viktiga för hela Sverige. Socialdemokraterna har hyllat planerna på ny tunnelbana, men har nu föreslagit att Stockholms läns kommuner skall lämna ifrån sig mycket mer pengar än hittills i kommunal utjämning. Det kan slå hårt mot denna infrastruktursatsning och andra satsningar som behövs i området. Vi får hoppas att Socialdemokraterna inte kommer till makten och bromsar utvecklingen på detta sätt.

onsdag 18 december 2013

Verksamhetsområde för vatten och avlopp

Vid kommunfullmäktige i Örebro kommun i dag, fattade vi beslut om att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det innebär att fler fastigheter i Örebro kommun kan få kommunalt vatten och avlopp till sina kök och badrum.

Vid kommunfullmäktige fick vi som är ledamöter varsin kopia av en skrivelse från några fastighetsägare i Östra Mark. De önskade att verksamhetsområdet skulle utökas, utöver det förslag vi hade att fatta beslut om i dag, så att fastigheter längre söderut i Östra Mark skulle omfattas av det kommunala verksamhetsområdet. Skrivelsen var daterad den 25 november 2013.

Det här är ett omfattande ärende som har förberetts länge i kommunens förvaltningar och nämnder. Det fanns ingen möjlighet att i dag fatta beslut om ett större verksamhetsområde för vatten och avlopp än det föreslagna, kommunens sakkunniga på förvaltningarna måste utreda den saken först. Samtidigt är dagens beslut till fördel för fastighetsägarna bakom skrivelsen. Beslutet innebär att en stor del av Östra Mark får kommunalt vatten och avlopp och det kommunala vatten- och avloppsnätet därför kommer närmare de här fastighetsägarnas fastigheter. En framtida ytterligare utvidgning av det kommunala verksamhetsområdet kan därför omfatta dessa fastighetsägares fastigheter.

Örebro kommun kommer att ta hänsyn till den inkomna skrivelsen, men inte vid fullmäktige i dag, utan i arbetet framöver med det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Det är vad som är möjligt. Det kommer att bli bra.

tisdag 17 december 2013

Kommunala föreskrifter och kommunalförbund

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 12 december 2013 (mål nr 3835-13, referatbeteckning följer i sinom tid) slagit fast att kommuner inte kan lämna över föreskriftsrätt till kommunalförbund.

Det handlade om några kommuner i Skåne som hade slutit ett kommunalförbund för att ta hand om vissa myndighetsuppgifter. Kommunalförbundet hade så utfärdat en taxa för avgifter för de myndighetsuppgifter som förbundet utförde gentemot medborgarna. HFD konstaterade att taxan är en föreskrift. Reglerna om föreskriftsrätt finns i 8 kap. regeringsformen, men där fann HFD inget stöd för att kommunalförbund skulle kunna utfärda föreskrifter. Inte heller kunde reglerna i 3 kap. 22 § kommunallagen (1991:900) vara stöd för detta. Följden blev att taxan inte får användas och avgift alltså inte får tas ut enligt den.

Det här är en bra dom, anser jag. Det är viktigt att föreskrifter utfärdas på rätt sätt, enligt alla de regler som är tillämpliga. Ett kommunalförbund som vill ha en taxa för sin verksamhet, får be de kommuner som ingår i kommunalförbundet att utfärda föreskrifter såsom taxa i sina respektive fullmäktigeförsamlingar. Detta vore inget ovanligt förfarande för kommunerna.

onsdag 11 december 2013

Farligt prejudikat

Oppositionen sitter i majoritet i riksdagen och röstade i dag igenom en förändring i regeringens budget. Det strider mot de senaste tjugo årens praxis för hur budgeten behandlas och kan bli ett farligt prejudikat. Även om den nuvarande oppositionen bildar en majoritetsregering efter valet. -med ministrar från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet - kanske de inte får så stor majoritet i riksdagen att de alltid kan vara säkra på att få igenom sin budget ograverad genom riksdagen.

Det låter osannolikt med en regering som består av dessa fyra partier. Fram till alldeles nyligen fann jag det lika osannolikt att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle göra upp med Sverigedemokraterna i en så pass tung fråga som rikets budget och att gå emot vedertagen konstitutionell praxis för budgetprocessen. Vi får väl se hur de här partiernas samarbete utvecklas.

onsdag 4 december 2013

Hur sorterar SCB partierna?

Statistiska Centralbyrån (SCB) har publicerat sin partisympatiundersökning för november 2013. Det är inga roliga siffror som redovisas.

En sak som jag också reagerar på är den ordning i vilken SCB räknar upp partierna. Såväl i stapekdiagrammet som i texten räknar SCB upp riksdagspartierna i följande ordning: Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Västerpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Traditionellt har partier räknats upp från höger till vänster på den politiska skalan. I så fall borde uppräkningen snarast vara Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Västerpartiet och kanske Sverigedemokraterna sist. SCB har inte heller bokstavsordning, storleksordning eller någon annan någorlunda uppenbar ordning för partierna. Det finns inte heller någon förklaring till ordningen. Det är bara udda. För min del tror jag att det tar fokus från sakinnehållet i undersökningen.

måndag 2 december 2013

Om det ändå vore så väl!

Karlskoga tidning har intervjuat Tony Ring, som kom på femte plats på Moderaternas riksdagslista för Örebro län, när den fastställdes i lördags.

Enligt tidningen säger Tony Ring så här om sina chanser att ta en plats i riksdagen: "Det beror naturligtvis på hur det går i valet, men det är ju sex platser i dag så visst finns det en möjlighet." Här framstår det som om Moderaterna har sex mandat från Örebro län i riksdagen nu. Detta har spridits vidare i riksmedia till bland annat Svenska Dagbladet, Helsingborgs Dagblad och Expressen.

Moderaterna har tre mandat från Örebro län i riksdagen sedan valet 2010. Lolo Lindström, som stod på sjätte plats på riksdagsvalsedeln, sitter i riksdagen sedan i höstas. Det beror på att Sten Tolgfors, som hade första plats, har avgått, Elisabeth Svantesson, som hade andra plats, har tjänstledigt för sitt uppdrag som statsråd/arbetsmarknadsminister, och den som stod på femte plats på listan avböjde att gå in som statsrådsersättare när Svantesson blev statsråd.

Tony Ring har bekräftat för mig att han är felciterad. Det han sade var att den som hade plats sex på riksdagslistan i förra valet sitter i riksdagen nu.

Tänk om det ändå vore så väl, att Moderaterna hade sex mandat i riksdagen från Örebro län! Den som läser ovan länkade artiklar om Tony Ring kan förledas att tro det, men så är det alltså inte. Så kan det gå, när ett felaktigt citat sprids från en tidning till en annan.

söndag 1 december 2013

Våra kandidater till riksdagen

Vi moderater i Örebro län fastställde i går listan med de personer som kommer att kandidera i riksdagsvalet för oss i september nästa år. Listan toppas, som sig bör, av det enda statsrådet från länet: arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Hela listan finns publicerad på Moderaternas i Örebro län hemsida. Det är en bra lista, det känns bra att gå till val på den.

lördag 30 november 2013

Stämma för att fastställa riksdagslistan

I dag höll Moderata Samlingspartiet i Örebro län stämma för att fastställa riksdagslistan för nästa års val. Stämman hölls i ett nytt format, där de tio främsta kandidaterna inte var rankade av någon nomineringskommitté i förväg. De närvarande delegaterna fick i stället mingla med dessa kandidater innan lunch, höra dem intervjuas var för sig efter lunch för att därefter rösta på dem med mentometerknappar. Det blev en mer smidig omröstning än vad jag hade trott.

På samma sätt som med andra nya idéer, kan denna förbättras till nästa gång. Jag skulle ha föredragit om intervjuerna med kandidaterna kom först och minglet sedan. Med den ordningen skulle intervjusvaren ha kunnat leda till uppföljande frågor till kandidaterna vid minglet. Det skulle ha öppnat för fler samtalsämnen direkt med kandidaterna. Det skulle också ha gjort att följdfrågor på intervjusvaren inte skulle ha behövt lämnas obesvarade inför omröstningen. Det här kan förhoppningsvis ändras till nästa gång.

fredag 29 november 2013

Domm

Det här har jag skrivit om förut i denna blogg, men det kanske tål att upprepa sig?

Är det bara jag, eller breder oskicket att skriva "dom" i stället för "de" eller "dem" som personligt pronomen ut sig?

Själv läser jag alltid "dom" i första hand som substantivet dom, vilket ger fel uttal och fel tanke om meningen. Om det nu är svårt att välja mellan "de" och "dem", kan man väl åtminstone separera stavningen av dessa pronomina från den vedertagna stavningen av substantivet, på samma sätt som man skiljer mellan "lam" och "lamm", "dam" och "damm" samt "ram" och "ramm". Jag förespråkar alltså att det talspråkliga alternativet till "de" och "dem" skall stavas "domm".

måndag 25 november 2013

Kammarrätten om Lundsbergsskolan

Tidigare i höst har jag skrivit om Skolinspektionens beslut om att stänga Lundsbergsskolan och förvaltningsrättens beslut om att upphäva det beslutet. Skolinspektionen överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm. Det var bra, då den här typen av ärende inte har prövats tidigare. Kammarrätten dömde i ärendet den 22 november 2013 (mål nr 6413 - 6415-13). I domen går kammarrätten på förvaltningsrättens linje och avslår överklagandet med kortfattade domskäl. Vad som händer på ett elevhem på en internatskola ingår inte i Skolinspektionens tillsynsansvar och kan därför inte, som det gjorde, ligga till grund för beslutet att stänga skolan. - Vi får väl se om skollagen ändras, så att det som händer på elevhem framöver kommer att ingå.

onsdag 20 november 2013

En bra ny sekretessbestämmelse

Miljöpartiet kritiserar ett förslag till ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL).

Handlingar upprättade hos svenska myndigheter och handlingar inkomna från andra än utländska myndigheter är opåverkade. Med ändringen kan Sverige och dess myndigheter delta fullt ut i europeiska samarbeten, det kan komma fler handlingar till svenska myndigheter och det är bara dessa tillkommande handlingar som träffas av den nya bestämmelsen om sekretess. Trots det som Miljöpartiet skriver, påverkas knappast offentlighetsprincipen. De handlingar som vi skulle vänta oss att få ut från en svensk myndighet i dag kommer att vara lika tillgängliga som förut. Dessutom kommer de svenska myndigheterna kunna ha fler handlingar som kommit från utländska myndigheter, och av dessa kommer en del - men inte alla - att vara belagda med sekretess enligt den nya bestämmelsen.

Jag har läst propositionen. Jag delar inte Miljöpartiets farhågor. De tolkar propositionen på ett annat sätt än vad regeringspartierna, Socialdemokraterna och jag gör. Detta förslag innebär ingen fara för offentlighetsprincipen.

tisdag 19 november 2013

Märkligt ifrågasättande

Den här förmiddagen satt jag på ett tåg, ute på tjänsteresa, när min tjänstemobil ringde. Jag svarade, som sig bör. Mannen som ringde bad om hjälp med information som jag bara kunde ha fått tag på, om jag hade suttit på kontoret framför min dator. Jag talade därför om att han hade blivit kopplad till min mobil, att jag var utanför kontoret på tjänsteresa och att jag därför varken kunde hjälpa honom eller koppla tillbaka honom till växeln. Det medförde att han ifrågasatte om jag ens jobbade på Transportstyrelsen. Det försäkrade jag honom om att jag gjorde, men han verkade tvivla ändå. För mig kändes det som ett märkligt ifrågasättande. Hur många företag och myndigheter är det inte i dag, där tjänstemän kan nås på mobil även när de inte är på plats på kontoret? Det borde vara bra för folk i allmänhet, men den här mannen verkade bara bli sur för det. Det var tråkigt.

fredag 15 november 2013

Sverige fällt på grund av kränkande fotografering

Genom dom den 12 november 2013 (mål nr 5786/08) har Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna fällt Konungariket Sverige och dömt Sverige att betala skadestånd till en enskild person, för att svensk lag inte skyddade henne från kränkande fotografering. Domstolen fann att Sverige därmed inte hade gjort tillräckligt för att skydda hennes personliga integritet.

När denna person var 14 år gammal smygfilmades hon av sin styvfar när hon var naken i badrummet. Styvfadern åtalades för detta, men friades, eftersom det då inte fanns något lagrum i svensk straffrätt som passade in på gärningen och kunde göra den brottslig.

Numera finns det ett förbud mot kränkande fotografering i svensk lag, vilket torde innebära att Sverige skulle kunna lagföra och straffa en person som styvfadern i det här fallet i framtiden. Förbudet är intaget i 4 kap. 6 a § brottsbalken:

6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.
    Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.
    Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet.


Det har förekommit kritik mot det nyligen införda förbudet mot kränkande fotografering, bland annat för att det skulle inskränka den journalistiska friheten. Den färska domen från Europadomstolen visar varför förbudet behövs. Jag tycker att det är en bra komplettering av brottsbalken.

måndag 11 november 2013

Inkommet svar

Det kanske finns någon som undrar över svar på mitt mail, som jag lade in som citat i gårdagens blogginlägg. Svaret kom i dag. Det var positivt att det kom snabbt, men jag hade inte väntat mig något mer i sakfrågan. Vi får se om det på sikt blir något resultat i sak.

KALLES DILL 24X190 G
Reklamation nr: 2013 - SE14967

Hej Daniel,

Tack för att du hörde av dig angående Kalles® Dill Kaviar.

Det är väldigt viktigt för oss att du som konsument har hört av dig med dina synpunkter. Därför sätter vi stort värde i att du har tagit dig tid att kontakta oss. Dina synpunkter kommer jag att föra vidare till produktansvarig.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.

Med vänlig hälsning

Procordia Food AB Konsumentkontakt

[personlig underskrift]

Abba Seafood, Frödinge och Procordia är sedan 1 juli 2013 ett gemensamt matföretag under namnet Procordia. Vi tillagar mat och dryck med kärlek och omtanke om människor, hav och miljö. Våra varumärken är Abba, Kalles, Frödinge, Felix, BOB, Ekströms, Risifrutti, Grandiosa, Önos, Mrs Cheng’s, Kung Gustaf, FUN Light, Grebbestads, JOKK, Den Gamle Fabrik, Ejderns, Svennes, Hållö, Lucullus, Limfjord, Liva Energi och Paulúns.

söndag 10 november 2013

Traditionella förpackningar

Det är viktigt med traditionella förpackningar och varumärken. Kunderna skall kunna känna igen sig.

Jag skrev nyligen följande text till Procordia, som tillverkar Kalles kaviar:

Hej! När jag senast skulle köpa Kalles kaviar, av min favoritsort med dill, hittade jag först inte den traditionella, gröna tuben. Jag letade och funderade på att köpa någon annan dillkaviar, trots att alla andra är sämre. Sedan upptäckte jag en mörkblå tub med bara litet grönt i ena änden, som var Kalles dillkaviar. Har ni bytt förpackning? På www.kalles.se är det fortfarande en helgrön tub. Jag skulle vilja att ni skulle fortsätta sälja er goda dillkaviar i en tub i den traditionella, dillgröna färgen.


Det går att föra samma resonemang om politiska partier. Väljarna skall kunna känna igen sig. Det är därför bra att ha samma partinamn och samma partisymboler under lång tid. Inför valen nästa år har Moderaterna en ny grafisk profil, men den ansluter sig nära till de profiler som vi har haft de två senaste riksdagsvalen. Det är bra. Jag tror att väljarna kommer att känna igen sig. De kommer inte att börja leta efter något litet sämre alternativ som de ändå känner igen.

tisdag 5 november 2013

Datainspektionen mot Socialdemokraterna

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 29 oktober 2013 (mål nr 2757-13) avslagit ett överklagande av Sveriges Socialdemokratiska arbetareparti (Socialdemokraterna). Socialdemokraterna hade överklagat ett beslut av Datainspektionen, som förbjöd partiet att lämna över personuppgifter till det av partiet ägda bolaget Kombispel i Sverige AB för behandling inom ramen för bolagets lotteriverksamhet. Bolaget är helägt av A-lotterierna ekonomisk förening, som till 99,9 % ägs av Socialdemokraterna och dess ungdomsförbund.

Kammarrätten fastställde förvaltningsrättens dom och domslut. Förvaltningsrätten anförde inledningsvis följande:

Som huvudregel är det enligt 13 § första och tredje stycket [personuppgiftslagen (1998:204)] PuL förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar bl.a. politiska åsikter. Uppgifter av denna art betecknas som känsliga personuppgifter. Enligt 17 § PuL får emellertid organisationer med bl.a. politiskt syfte inom ramen för sin verksamhet behandla känsliga personuppgifter om organisationens medlemmar och sådana andra personer som på grund av organisationens syfte har regelbunden kontakt med den. Känsliga personuppgifter får dock lämnas ut till tredje man bara om den registrerade uttryckligen har samtyckt till det.


Förvaltningsrätten fann vidare att Kombispel inte kan betraktas som personuppgiftsbiträde till Socialdemokraterna på sätt som anges i 3 § PuL. Kombispel registrerade personer i personernas egenskap av kunder till bolaget, för att bolaget skulle sälja lotter till dem. Kombispel hade därmed ett annorlunda syfte med sin registrering än vad Socialdemokraterna hade och kunde därför inte anses behandla personuppgifterna för Socialdemokraternas räkning. Det spelade ingen roll för denna bedömning, att det fanns ett avtal mellan partiet och bolaget om att bolaget var personuppgiftsbiträde. Eftersom Socialdemokraternas medlemmar inte heller hade lämnat samtycke till överföringen av sina känsliga personuppgifter, stred överlämnandet mot 17 § PuL.

Alldeles oavsett mina politiska preferenser, anser jag att det här är en bra dom. Det är viktigt att behandla personuppgifter med hänsyn till personernas integritet. Särskilt viktigt är det, när det gäller känsliga personuppgifter. Ett partis medlemsregister är mycket känsligt, eftersom det innebär ett slags åsiktsregistrering.

Den som går med i ett parti gör det frivilligt och samtycker därmed till att partiet registrerar uppgifterna i sitt medlemsregister. Därifrån till att partiet skulle lämna ut uppgifter till andra organ, utan samtycke, för andra syften än de politiska syften som partiet i sig har, är att gå för långt. Det kan då inte spela roll om det andra organet är så gott som helägt av partiet. Jag skulle inte vilja att mina uppgifter skulle föras vidare på motsvarande sätt från det parti där jag är medlem.

måndag 4 november 2013

Sverige är märkligt ibland

Sverige har världens näst högsta totala skattetryck. Det är bara Danmark som har högre skattetryck. Trots detta går det största oppositionspartiet ut och talar om Moderaternas planer på ytterligare skattesänkningar som något farligt. Dessa oppositionspolitiker måste ju vara övertygade om att det är en vinnande strategi, trots det höga skattetrycket. Sverige är ett märkligt land, om detta är en vinnande strategi.

Det är dessutom så att detta oppositionsparti åter för en retorik, där de blandar ihop "samhället" och staten. De skriver om tanken på ett sjätte jobbskatteavdrag: "Fem jobbskatteavdrag har genomförts de senaste sju åren. Skulle endast ett till genomföras enligt samma modell uppgår kostnaden för samhället till 10–15 miljarder kronor." Samhället är dock mycket större än staten. Alla vi människor är en del av samhället. Varje människa som får sänkt skatt, t.ex. genom ett jobbskatteavdrag, tjänar pengar på det. Även om staten, i det omedelbara, kortsiktiga perspektivet, skulle få 10-15 miljoner mindre kronor i intäkter, skulle den lika samtidiga vinsten för de enskilda människorna gynna samhällsekonomin i stort. Det skulle medföra en vinst för samhället.

Sverige behöver inte ha så höga skatter som nu.

fredag 1 november 2013

Påslagen telefon under lektion i skolan

Justitieombudsmannen har i beslut den 22 oktober 2013 (dnr 6747-2012) riktat kritik mot en polis, för att denne ringt en 12-årig flicka på lektionstid i skolan och frågat efter kontaktuppgifter till flickans far. Polisen skall ha sagt att om det inte skulle gå att få tag på fadern, kunde han bli efterlyst, och flickan blev skärrad och arg av detta.

Det är klart att polisen måste iaktta särskild försiktighet vid kontakt med barn. I det här fallet hade polisen även försummat att i förväg försäkra sig om åldern på den person som kontaktades.

För egen del kan jag inte undgå att förundra mig över att flickan kunde nås på telefon under lektionstid i skolan. Borde inte alla elevers telefoner vara avstängda då? En telefon som ringer blir ju ett störningsmoment för hela klassen. Om flickans telefon hade varit avstängd under lektionen, hade den situation som polisen får kritik för aldrig uppstått. Det är förvisso inte Justitieombudsmannens sak att kommentera detta, kritiken mot polisen är befogad ändå med tanke på flickans ålder och uppgifterna om vad polisen sade. Samtidigt har kanske även skolan, om den tillåter påslagna telefoner under lektionstid, och definitivt flickan själv, som haft telefonen på, del i skulden för att situationen uppstod. Telefoner bör endast i undantagsfall vara på under sammanträdes- eller lektionstid.

torsdag 31 oktober 2013

Inget gemensamt ägande

Vid kommunfullmäktige fanns förslag om att sälja ett kommunalt bolag. Vänsterpartiet motsatte sig detta, bland annat med argumentet att "gemensam egendom" inte borde säljas. Det är bara det att vad kommunen äger ensam, inte är gemensamt ägt. Kommunen må ha alla kommunens invånare som medlemmar, men det innebär inte att det som kommunen äger är gemensamt ägt av kommunmedlemmarna. Kommunen är en juridisk person och var ensam ägare till detta bolag.

Hörsägen

Majoriteten i Örebro kommunfullmäktige argumenterade i dag för inköp av en centralt belägen fastighet. Ett argument var den muntliga uppgiften att "fastighetsägare" i närheten önskade att kommunen skulle köpa fastigheten för att främja den framtida utvecklingen av området. Det fanns ingenting i det skriftliga beslutsunderlaget om dessa önskemål från icke namngivna fastighetsägare. Uppgifterna måste betraktas som hörsägen och borde inte ligga till grund för beslutet. Det är illa att argumentera utifrån hörsägen. Sedan kan majoriteten naturligtvis bifalla förslaget på andra grunder.

Från Moderaternas sida var vi emot köpet. Vi anser inte att det är nödvändigt att kommunen skall äga denna fastighet, varken för stadens utvecklings skull eller av någon annan tillräckligt tungt vägande orsak.

onsdag 30 oktober 2013

Debattekniker

Det är budgetfullmäktige i dag. Många olika politiker från olika partier är uppe i talarstolen och gör anföranden. Det är olika kvalitet på anförandena som sådana, oavsett vilken politik den enskilde politikern stödjer.

Jag reagerar på att det är så många som har förberett sina anföranden i skrift och sedan läser innantill. Det blir lätt entonigt och det är tråkigt att lyssna på. Nu på eftermiddagen diskuterar vi skolpolitik. Då tänker jag att skolorna borde satsa mer på utbildning i muntliga anföranden. Det är inte bara viktigt för oss politiker, utan för många andra i yrkeslivet och privatlivet.

Nu är det här inte riktigt en fråga för politikerna, det vore för mycket av detaljstyrning av skolan. Det är snarare de professionella lärarna som skall besluta om det. Jag anser ändå att utbildning i muntlig framställning är viktigt.

söndag 27 oktober 2013

Standardtid

Denna natt går vi över från sommartid till normaltid, vår egentliga standardtid, igen. Jag har alltid tyckt att sommartid är onödigt och ett tecken på statlig klåfingrighet, onödigt statligt förmynderi. Det är bra att ha en standardiserad tid, men varför den skall flyttas med en timme två gånger om året, förstår jag inte. Den som vill utnyttja fler av dygnets ljusa timmar borde själv kunna välja att gå upp en timme tidigare under sommarhalvåret, det borde inte alla klockor behöva ställas om för. Sommartiden bör avskaffas i hela Europa!

fredag 25 oktober 2013

Djurplågeri för ritualens skull

Religionsfrihet är en av våra viktigaste mänskliga rättigheter. Var och en skall få tro på det han eller hon vill. Däremot får religionsfriheten aldrig användas för att ursäkta brott.

I Sverige är djurplågeri förbjudet, det är inte tillåtet att slakta djur på ett speciellt sätt av religiösa skäl, om slaktmetoden skulle plåga djuret. Det är bra. Det finns ingen ursäkt för att plåga levande, kännande varelser bara för en religiös tro på grymma ritualer. Tyvärr är det få länder i Europa som har samma djurskydd. Köttet från rituell slakt med djurplågeri kan säljas i Sverige utan att vara märkt så att konsumenten kan se det och välja bort det köttet. Konsumentmakten är ingenting värd, när konsumenten inte kan veta hur köttet är slaktat. Jag är inte en person som väljer svenska produkter, bara för att de är svenska. När det gäller kött, väljer jag dock gärna svenskt kött, det kan jag göra som en del av min konsumentmakt att välja bort kött som kan vara producerat genom slaktmetoder där djuren har plågats. Allra helst skulle jag dock se regler om obligatorisk märkning av slaktmetod på köttet, det skulle gynna konsumentmakten i hela Europa.

fredag 18 oktober 2013

Kommunal budget

I dag klockan nio på partilokalen på Järntorgsgatan 3 presenterar Moderata Samlingspartiet i Örebro kommun sitt förslag till kommunal budget för Örebro 2014. Vi fattade beslut om förslaget i går kväll. Det är ett bra förslag, genomarbetat och balanserat. Vi skulle kunna styra den här kommunen bättre, än vad den nuvarande socialdemokratiskt ledda majoriteten gör.

Registrering av anställdas resor

En av mina arbetsuppgifter, som verksjurist på Transportstyrelsen, är att ge juridiskt stöd till de tjänstemän som arbetar med trängselskatt. Till detta hör att ibland tala med enskilda personer som ringer till myndigheten och har frågor.

I går fick jag telefon från en man, som berättade att han hade blivit avskedad. Skälet för avskedet var att arbetsgivaren hade ansett att han hade åkt med sin tjänstebil genom betalstationer för trängselskatt på tider och platser då han inte borde ha gjort det. Mannen frågade om arbetsgivaren verkligen kunde få ut passageinformation för trängselskatt för att se detta.

Jag frågade om mannen hade kört en tjänstebil som arbetsgivaren ägde. Det bekräftade mannen att han hade gjort. Då förklarade jag att en fordonsägare alltid har rätt att få ut passageinformation om sina egna bilar. Sekretessen gäller inte mot fordonsägaren själv. Syftet med att få ut informationen är oftast att betala trängselskatten, men det finns sedan inget hinder för fordonsägaren att göra andra saker med informationen. Jag påpekade till sist att om mannen hade kört sin egen bil i tjänsten, hade hans arbetsgivare inte kunnat få ut denna information.

Det här är ett exempel på den kartläggning av enskilda människor, som kan ske helt lagligt med hjälp av systemet för trängselskatter. Systemet är bara till för att ta in trängselskatter till staten, därför är informationen i systemet omgärdad av stark sekretess. Om informationen finns, så kommer den dock alltid att vara tillgänglig för vissa ändamål utöver huvudändamålet, oavsett sekretess. Det är något för oss på Transportstyrelsen att tänka på. Det är också något för lagstiftaren att tänka på.

I just det exempel jag har beskrivit, blir jag inte så upprörd, en anställd skall ju inte vara på fel plats vid fel tid på arbetstid. Det kan finnas andra exempel där konsekvenserna kan bli värre. För ett par veckor sedan fick vi lov att leta upp en sekretessgrund för att inte lämna ut passageinformation till en fordonsägare, därför att hans fru hade tagit hans bil, när hon hade flytt från hemmet till ett jourhem för misshandlade kvinnor. Det finns tillämplig sekretess för detta, men det är inte roligt att behöva leta upp bestämmelsen. Det bästa hade varit om kvinnan inte hade behövt fly, det näst bästa om Transportstyrelsen inte hade haft information som behövde skyddas av sekretess i ett sådant fall. Lyckligtvis är exemplen få, men varje exempel är tänkvärt. Det blir en registrering av när människor i bilar finns på vissa platser.

tisdag 15 oktober 2013

Friad från åtal om fortkörning på grund av nöd

Den som gör sig skyldig till en gärning som normalt är straffbelagd, kan ändå gå fri från straffansvar tack vare någon av de allmänna straffrihetsgrunderna. Till dessa hör bland annat nödvärn och nöd. Nöd föreligger enligt 24 kap. 4 § andra stycket brottsbalken, när fara hotar till liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse.

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dom den 10 oktober 2013 (mål nr B 1072-13) friat en man för fortkörning på grund av nöd. I korthet var situationen sådan att mannen låg i omkörningsfil på motorväg med en lastbil på sin högra sida, när en annan bil närmade sig mycket snabbt bakifrån. För att inte bli påkörd bakifrån, ökade mannen hastigheten så att han körde för fort, men kunde då undvika att bli påkörd.

Beskrivningen av händelsen bygger på den åtalades egen berättelse. Åklagaren presenterade ingen motbevisning, varken i tingsrätten eller i hovrätten. Såväl tingsrätten som hovrätten fann därför att mannens berättelse kunde ligga till grund för en friande dom på grund av nöd.

Det här är en intressant dom. Det är inte ofta en allmän straffrihetsgrund kan åberopas med framgång i trafikmål. Det är inte unikt, men det är ovanligt. Domen är kort, men välskriven, och jag ser ingen anledning att kritisera domstolarnas uppfattning. Samtidigt bör väl påpekas att domen inte ger något frikort för bilister att öka hastigheten vid omkörning på motorväg, bara för att en snabbare bil kommer bakifrån. Den bakomvarande bilen måste annalkas så pass fort att det finns en påtaglig fara för kollission, om inte den egna bilens hastighet ökas. Det är ingen vanlig situation.

fredag 11 oktober 2013

Dela inte in människor i samhällsklasser!

Moderater delar inte gärna in människor i samhällsklasser. Vi ser inte till överklass, arbetarklass eller andra sådana klasser. Vi ser till alla människor som individer och lika mycket värda. En kollektiv indelning och bedömning av människor i klasser är lika fel som kollektiva indelningar och bedömningar av människor efter ras, etnicitet, religion eller dylikt. Vi är alla människor, det räcker gott så.

torsdag 10 oktober 2013

Resultat av provvalet

Provvalet för Moderata Samlingspartiet i Örebro län och Örebro kommun är klart inför valet nästa år. Jag är mycket nöjd. I provvalet till kommunfullmäktige kom jag på delad tredje plats; våra två kommunalråd kom etta och tvåa. I provvalet till riksdagen kom jag på sjätte plats. Arbetsmarknadsministern kom där på första plats och den sittande riksdagsledamot som ställde upp för omval kom på andra plats. Samtliga resultat finns på Moderaternas hemsida.

Grattis till dem som fått bra resultat! Tack till dem som röstade på mig!

onsdag 9 oktober 2013

Ett bra förslag om större offentlig sektor

Vi lever i en värld som förändras i allt snabbare takt. Lagstiftningen måste hålla jämna steg med utvecklingen och måste därför ofta också förändras i allt snabbare takt. Det medför större krav på de organ som ingår i lagstiftningsprocessen. Ett viktigt sådant organ är lagrådet, som består av justiteråd eller f.d. justitieråd, d.v.s. domare från Sveriges två högsta domstolar. Dessa domare granskar det lagliga och lagtekniskt lämpliga i föreslagna lagar och lagändringar. Lagrådets yttranden är ofta mycket väl underbyggda och bidrar starkt till svenska lagars kvalitet.

Nu föreslår regeringen att lagrådet skall kunna bestå av ytterligare en avdelning. För närvarande får lagrådet bestå av högst fyra avdelningar, vilket har gjort att arbeten har hopat sig. Med en femte avdelning kan fler justitieråd arbeta parallellt med granskning av lagrådsremisser.

Normalt är jag inte särskilt förtjust i att myndigheter växer. Stat och kommun bör inte göra för mycket, utan det är ofta bättre om lösningar på problem i samhället kommer fram någon annanstans än genom en större offentlig sektor. Lagstiftning är emellertid en av statens kärnuppgifter. Det är viktigt att lagstiftningsprocessen inte drar ut på tiden, lika viktigt att de lagar som stiftas har en hög kvalitet. Regeringens förslag, som möjliggör att lagrådet skall kunna ha en femte avdelning, är därför mycket bra.

tisdag 8 oktober 2013

Lakritspipan är räddad

EU- parlamentet röstade i dag igenom nya regler om tobaksvaror. De nya reglerna är inte alls lika hårda som de förslag som har presenterats tidigare under året. Bland annat kommer varor som till utseendet efterliknar tobaksvaror fortfarande vara tillåtna. Lakritspipan är således räddad.

Det här är bra. Det skall inte finnas för hårda regler. Med tanke på vad vi människor vetat i decennier om tobakens skadeverkningar, är bruk av tobak nu för tiden bevis på människors dumhet. Det innebär inte att ytterligare förbud hjälper mot tobaken, i synnerhet inte förbud mot perifera saker som lakritspipor. Förslaget om att förbjuda godis som lakritspipor är typexempel på sådant som ökar politikerföraktet - även av denna orsak var det bra att det förslaget inte blev verklighet, politiker i gemen är inte alltför dumma.

Jag är övertygad om att tobaksbruket med tiden kommer att dö ut. Det är bara en fråga om tid. Förbud mot godis som liknar tobaksvaror torde dock inte ha givit någon skjuts framåt mot det målet.

fredag 4 oktober 2013

Dagen för motståndet mot löntagarfonderna

Den 4 oktober brukar numera firas som kanelbullens dag. Det har jag inget emot. Jag och min fru har också en hund som fyller år i dag.

Jag kommer dock alltid att förknippa detta datum fämst med det folkliga motståndet mot löntagarfonderna. Idén till löntagarfonderna kom i början av 1970-talet. Det skulle gå ut på att beskatta privata företag i landet med en specialdestinerad skatt som skulle gå till så kallade löntagarfonder. Dessa fonder skulle, i teorin, vara till för löntagarna och skulle successivt investera de intaxerade pengarna i det svenska näringslivet, så att detta skulle bli löntagarägt genom fonderna. På detta vis skulle näringslivet socialiseras med näringslivets egna pengar. Fonderna skulle styras av fack och politiker.

Det folkliga motståndet var stort redan på det annars röda 70-talet. Socialdemokraterna var tvungna att överge de ursprungliga idéerna för mer milda former, men när de hade vunnit valet 1982 klubbades reglerna om löntagarfonder igenom i riksdagen den 4 oktober 1983. Inför detta beslut organiserades ett demonstrationståg i Stockholm som blev det största i svensk historia. Rekordet överträffades ett år senare, den 4 oktober 1984, då det också gick demonstrationståg mot löntagarfonderna i fler städer runt om i landet. Motståndet fortsatte med olika evenemang den 4 oktober ända till dess de borgerliga partierna vann valet 1991. En av regeringen Bildts första åtgärder 1991 var att avskaffa löntagarfonderna.

Löntagarfonderna har aldrig kommit tillbaka igen. Det folkliga motståndet gjorde nytta. Detta folkliga motstånd mot socialisering av hela näringslivet är fortfarande värt att uppmärksamma.

torsdag 3 oktober 2013

Beslutet om att stänga Lundsbergsskolan upphävt

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 2 oktober 2013 (mål nr 20781-13, 20802-13 och 21915-13) upphävt Skolinspektionens beslut att stänga Lundsbergsskolan.

Förvaltningsrätten konstaterade i domen att beslutet om tillfälligt verksamhetsförbud ytterst grundar sig på förhållandena vid elevhemmen på Lundsbergs skola. Tillsyn som innefattar skyldigheter för eller ingripanden mot enskilda kräver stöd i lag, det framgår av 8 kap. 2 § regeringsformen, en av Sveriges grundlagar. Mot denna bakgrund prövade rätten om det fanns stöd i skollagen för stängningen.

Lundsbergsskolan är en riksinternatskola, men lyder under samma regler om tillsyn i skollagen som andra skolor. Enligt skollagen omfattar tillsynen utbildning, i vid mening. Det omfattar t.ex. lägerskolor, utflykter och praktik. Rätten finner dock att merparten av verksamheten vid elevhemmen inte kan räknas som utbildning i skollagens mening. Även om rätten finner samband mellan utbildningsverksamheten och verksamheten vid elevhemmen på Lundsbergsskolan, blir slutsatsen att Skolinspektionens tillsyn inte sträcker sig till elevhemmen, annat än vad som händer där under skoldagarna.

Förvaltningsrätten skriver: "Skolinspektionen har inte ens påstått att själva utbildningen skulle ha sådana allvarliga brister att det finns skäl för tillfälligt verksamhetsförbud. Skolinspektionen har därmed inte haft laglig grund för sitt beslut om tillfälligt verksamhetsförbud och beslutet ska därför upphävas. Vid denna bedömning saknar förvaltningsrätten skäl att pröva övriga förutsättningar för tillfälligt verksamhetsförbud."

Förvaltningsrätten har skrivit en lång dom med utförlig redogörelse inte bara för nuvarande lagstiftning, utan även för tidigare regelverk och den rättsutveckling som har skett de senaste decennierna. Det framstår som en väl genomtänkt dom. Mot denna bakgrund och med tanke på slutsatsen, kan jag bara konstatera att Skolinspektionen får relativt hård kritik för det beslut som nu upphävs i och med domen. Det skall bli intressant att se om Skolinspektionen överklagar eller vilka andra konsekvenser som domen får.

Jag tycker att det är helt korrekt att upphäva beslutet under de förutsättningar som förvaltningsrätten för fram. Ett tillsynsbeslut måste givetvis ha stöd i lag. Enligt förvaltningsrätten hade inte Skolinspektionens beslut stöd i lag. Det är allvarligt.

onsdag 2 oktober 2013

Kombinerade karriärer i idrott och musik

Den här gången skriver jag ingenting om politik, utan bara en liten iakttagelse om fakta som kanske närmast är att betrakta som kuriosa.

Fotbollslaget GIF Sundsvall i Superettan har en spelare, Kevin Walker, som också är en av deltagarna i TV 4:s musiktävling Idol. Denna kombinerade karriär i musik och idrott är ganska imponerande. Det är samtidigt ingenting mot Slim Borgudd. Slim Borgudd var framgångsrik banracingförare som bland annat blev trea i EM i formel 3 och körde i formel 1 1981-82. Dessutom spelade han trummor för flera framstående artister och musikgrupper, inklusive en av världens största grupper genom tiderna: ABBA. Detta sagt utan att på något sätt försöka förminska Kevin Walkers prestation att kombinera idrott och musik, men det kan ge ett historiskt perspektiv på prestationen.

måndag 30 september 2013

Trängselskatten fällde polis

Svea hovrätt har i dom den 26 september 2013 (mål nr B 3245-13) fällt en polis till ansvar för brott, bland annat för olovligt brukande av tjänstefordon. Fordonet har använts så att det har passerat en viss betalstation för trängselskatt 197 gånger under en tidsperiod då det inte ingick i arbetsuppgifterna för denna polis att köra polisfordonet där.

Trängselskatten är utformad för att ta ut skatt. Det är inte meningen att de registrerade uppgifterna om trängselskattepassager skall användas till något annat. Detta gör också att det är absolut sekretess på uppgifterna om tid och plats för passage av betalstationer för trängselskatt hos Transportstyrelsen. Normalt är det poliser som trots sekretessen vill använda uppgifter om trängselskattepassager i sina brottsutredningar. Enligt ett generellt undantag för utredning av brott har polismyndigheter också rätt att i begränsad omfattning få ut sådana uppgifter från Transportstyrelsen. Poliser brukar tycka att det är bra, även om de ibland har uttryckt att de önskar mer information än vad de får från Transportstyrelsen.

Det fordon som användes tillhörde polisen i det här fallet. Polisen har då vid sin internutredning inte behövt begära ut uppgifter om trängselskattepassager från Transportstyrelsen, utan uppgifterna har redan funnits på det trängselskattebeslut för fordonet som polismyndigheten har fått. Det känns ändå något ironiskt att en polis har fällts till ansvar för brott, tack vare uppgifter om passager av betalstationer för trängselskatt.

lördag 28 september 2013

Angående register med etnisk grund

Debatten om polisers registrering av personer av romsk etnicitet har rullat på.

Det är givetvis viktigt att påpeka att de poliser som sägs ligga bakom de här registren måste förutsättas vara oskyldiga till lagbrott till dess de är fällda till ansvar i domstol. Även om registren har beskrivits som olagliga (jag beskrev dem litet väl hastigt så själv utifrån massmedieuppgifter i måndags), är det inte säkert så förrän frågan har blivit rättsligen prövad.

Jag vet inte allt om registren, jag har inte haft tid att läsa allt som har publicerats, än mindre att undersöka saken själv. Det framstår som om registren delvis har byggts upp på grundval av de registrerade personernas etnicitet, vilket vore olagligt och i mina ögon omoraliskt. Nog finns det skäl för poliser att registrera och se samband mellan människor när de utreder brott, då kan det också finnas skäl att notera personer i de misstänktas närhet som inte själva är misstänkta, men när brottsutredningen är klar måste rimligtvis också registreringen avslutas. Något skäl att registrera misstänkta brottslingars etnicitet kan jag inte se i något sammanhang.

Det skall bli intressant att se resultatet av den rättsliga prövningen av registreringen, men det tar säkert lång tid innan den är klar.

onsdag 25 september 2013

Riskerna med ett riksdagsuppdrag

Enligt Dagens Industri väntas Riksdagen inom kort fatta beslut om nya, mer inskränkta pensionsregler för riksdagsledamöterna.

Det är dock meningen att de gamla reglerna skall gälla för riksdagsledamöter som blir omvalda 2014, medan de nya reglerna bara skall gälla dem som blir nyvalda 2014 eller senare. Detta sker efter en uppgörelse över blockgränsen mellan Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna. Riksdagens övriga partier är emot en sådan övergångsregel.

Ärendet behandlas först i Konstitutionsutskottet. Dess ordförande Peter Eriksson (mp) säger enligt Dagens Industri: "Ställer man upp i valet 2014 vet man ju vad som gäller, ställer man inte upp på det är det bara att låta bli att kandidera."

Moderaternas talesman i frågan, Lars Elindersson, kommenterar detta uttalande: "Riktigt så enkelt är det inte, man har ju lämnat sin yrkeskarriär." Socialdemokraternas gruppledare i utskottet Björn von Sydow säger: "De [omvalda] har gått in i riksdagsarbetet med den förutsättningen, det är ett stort risktagande man gör när man tar uppdraget."

Den artikel jag har läst lämnar inte svar på alla mina frågor. Det bör rimligtvis finnas förslag på övergångsbestämmelser, oavsett vilken linje man väljer. I grunden håller jag med om att de som nu är riksdagsledamöter bör få behålla sina pensionsförmåner, men inte av de skäl som partiföreträdarna anför. Jag är principiellt motståndare till retroaktiv lagstiftning. Även om det kan finnas skäl att göra undantag, har jag inte läst om några sådana skäl här. Min grundinställning är att pensionsförmåner är något som förtjänas under den tid man arbetar och då skall dessa förmåner inte försämras retroaktivt.

Grundproblemet är, som jag ser det, inte pensionerna. Grundproblemet är i stället att många riksdagsledamöter faktiskt lämnar sin yrkeskarriär bakom sig, i den mån de har haft någon, och trots riksdagsuppdraget inte är tillräckligt attraktiva på arbetsmarknaden.

Alla arbetstagare i Sverige har rätt att ta tjänstledigt från tillsvidaretjänster för heltidsuppdrag som politiker. Med tjänstledigt från en heltidstjänst skulle många riksdagsledamöter kunna återgå till yrkeslivet på dagen, om så vore nödvändigt. De som har varit egna företagare kanske har litet svårare, men är de tillräckligt kompetenta och driftiga bör de ha möjlighet att försörja sig ändå. Det kan bli problem för de heltidspolitiker som aldrig har jobbat med annat än politik, men å andra sidan anser jag att det är orimligt att någon människa skulle gå genom hela livet och aldrig jobba professionellt med något annat än politik. Politik bör inte vara en yrkeskarriär, utan ett hedersuppdrag, om än under några år på heltid.

Jag kandiderar själv till riksdagen inför nästa val. De försämrade pensionsförmånerna avskräcker inte mig. Min tanke har aldrig varit att tillbringa resten av livet som heltidspolitiker, även om jag skulle komma in i Riksdagen 2014. Jag har en bra tillsvidaretjänst som verksjurist på en stor statlig myndighet, som jag kan ta tjänstledigt ifrån. Där vore en tid som riksdagsledamot en merit. Jag skulle också ha möjlighet att återvända till denna tjänst på dagen, om den politiska situationen skulle kräva det. Det var först sedan jag fick en tillsvidaretjänst av detta slag, som jag 2010 för första gången kandiderade till ett heltidsuppdrag som politiker, även då på riksdagsvalsedeln för Moderaterna i Örebro län. Jag hoppas komma på en något högre plats denna gång än den tolfteplats jag hade då.

måndag 23 september 2013

Olagligt register

Den största svenska nyheten i dag är rimligtvis att det finns poliser som har fört ett olagligt register där personer har registrerats bara på grund av sin romska etnicitet och i vissa fall släktskap med brottslingar. Registreringen har gjorts i hemlighet och givetvis utan samtycke från de registrerade. Jag undrar hur många andra illegala register som kan finnas hos myndigheterna. Jag undrar också och om jag är registrerad någonstans på grund av min etnicitet.

Jag kan inte se någon godtagbar förklaring till att föra ett sådant här register. Varje människa skall bedömas som individ, på sina egna meriter, för det som denna människa själv gör och står för. Ingen skall bedömas eller registreras för sin etnicitet eller eventuella släktskap med andra individer.

I dag börjar provvalet

I dag börjar provvalet för Moderaterna i Örebro län. Det är provval inför valsedeln till riksdagen, valsedlarna till de olika valkretsarna för landstinget och valsedlarna till kommunfullmäktige i de flesta kommunerna i länet.

Alla kan rösta i provvalet. Det sker på en särskild sida på Internet. Allmänhetens röster räknas separat, vid sidan om medlemmarnas röster. Provvalet är rådgivande, men det brukar tillmätas ganska stor vikt, när valsedlarna väl formellt slås fast på olika möten. Riksdagsvalsedeln kommer att slås fast på en stämma den 30 november, där alla länets partiföreningar har ombud som är med och bestämmer.

Jag ställer själv upp i provvalet för riksdagen och för kommunfullmäktige i Örebro kommun.

torsdag 19 september 2013

Kabinettsfråga?

Den samlade oppositionen i riksdagen kan få ihop en majoritet, i frågor där de alla röstar på samma förslag. Nu har oppositionen samma uppfattning i en fråga om regeringens budgetförslag.

Det här kan leda till att regeringens budget inte går igenom i riksdagen. Detta, om något, borde vara en kabinettsfråga. Regeringen skulle alltså kunna se sig nödgad att avgå.

Jag tror inte på nyval. Det svenska valsystemet är inte utformat för nyval, i och med att det inte börjar en ny valperiod efter ett nyval, utan nästa ordinarie val kommer på utsatt tid. Sannolikheten för nyval minskar ju närmare nästa val man kommer. Det finns inte heller någon tradition av att utlysa nyval och det är svårt att se att något parti i längden skulle gynnas av ett nyval. Då är det troligare att regeringen avgår, varpå Socialdemokraterna ombeds att bilda ny regering.

Riksdagen fattar inte det slutliga beslutet om budgetramarna förrän i november. Det är om regeringens budget då faller, som regeringen kan komma att avgå.

tisdag 17 september 2013

Bra ny minister

I dag har Sverige fått en ny arbetsmarknadsminister, riksdagsledamoten från Örebro län Elisabeth Svantesson. Det är ett mycket gott val. Jag känner Elisabeth Svantesson personligen, hon har bland annat varit vice ordförande i den partiförening där jag är ordförande. Hon har en välriktad ideologisk kompass, är energisk, påläst och en god debattör. Det här blir bra!

måndag 16 september 2013

Vittnesmål utan slöja

En domstol i London har beslutat att en muslimsk kvinna inte får ha sin heltäckande slöja, s.k. niqab, på sig när hon avger vittnesmål i ett mål mot henne. Vissa anser att det är att gå för långt, men hon och hennes advokat har ännu inte avgjort om de skall överklaga beslutet. Andra anser att detta inte är tillräckligt, utan att kvinnan borde vara utan slöja hela rättegången. För min del lutar jag mer åt den senare åsikten. Det är som domaren i målet också skall ha uttryckt sig, att domare, ombud och jury måste kunna se hur parten reagerar inte bara under sitt eget vittnesmål, utan också när andra bevis och vittnesmål presenteras. Sådant är viktigt för bedömningen i målet. Religionsfriheten kan inte stå över samhällets intresse av rättvisa rättegångar med fullständig möjlighet att bedöma målet. Vittnesmål kan förvisso avges via telefon eller videolänk, men huvudregeln måste ändå vara att allt skall ske på plats. Det har med bevisvärderingen och därmed med rättssäkerheten att göra. Var gränsen skall dras är dock inte lätt att säga.

onsdag 11 september 2013

Kan Gibraltar bli större?

Några invånare i gränsstaden La Linea, på den spanska sidan av landgränsen mellan Spanien och Storbritannien, har börjat diskutera tanken på att staden skulle överföras till Gibraltar så att de kunde få bli brittiska medborgare. De är trötta på stadens dåliga ekonomi, särskilt som ekonomin är mycket bättre söder om gränsen.

Det här är intressant. Jag tycker alltid att det är intressant med gränsjusteringar. Om det skulle bli vanligare att kommuner skulle lämna ett land för ett annat, så skulle det också sätta ökad press på de höga politikerna att göra ett bra jobb. Med ett dåligt jobb så att landet får dålig ekonomi och dåliga förutsättningar i övrigt, skulle politikerna inte bara löpa risken att förlora nästa val, utan också risken att förlora områden av sitt land. Samtidigt skulle politiker som gör ett bra jobb kunna få landvinster att skryta med i sina kommande valrörelser.

Rimligtvis skulle frågor om att en kommun skulle byta land få avgöras efter folkomröstning. Det skulle ge mer makt till folket, genom ett nytt sätt för folket att påverka sina politiker. Det vore bra.

Jag antar att tanken på att La Linea skulle bli brittiskt blir överraskande för många, särskilt spanjorer som vill att Gibraltar skall bli spanskt. Om folket i La Linea är för denna idé, har jag svårt att se varför de inte skulle få byta land.

tisdag 10 september 2013

Olaglig finansskatt

Elva av EU:s medlemsländer förespråkar en EU-skatt på finansiella transaktioner. Nu har emellertid EU:s finansministrars rättstjänst analyserat förslaget till skatt och kommit fram till att det är olagligt. Om förslaget skulle införas, skulle det strida mot EU-fördraget. Det skulle därför inte få tillämpas.

Jag hoppas att det här sätter punkt för diskussionerna om en EU-skatt på finansiella transaktioner. Skatter på finansiella transaktioner kan inte vara bra för EU:s ekonomi. Förmodligen kommer ändå förslaget snart tillbaka i annan form. Vi får se när debatten till slut kan vara över, än lär tyvärr inte sista ordet vara sagt.

måndag 9 september 2013

Det blev inhibition

Den 28 augusti skrev jag om Skolinspektionens beslut om att stänga Lundsbergsskolan. Jag hoppades att beslutet skulle överklagas och inhiberas. I fredags fattade förvaltningsrätten beslut om att inhibera Skolinspektionens beslut. Det var bra, då kan målet få en allsidig belysning utan att skolans framtid äventyras av en tillfällig stängning.

Gemensam valuta

I helgen var jag på Åland. Där betalade jag givetvis med euro, den valuta som gäller i Finland. Det hade varit enklare om jag hade kunnat använda samma valuta som hemma i Sverige.

Tro nu för all del inte att mitt favoritscenario hade varit att Sverige hade antagit euro som valuta för något decennium sedan. Jag har bättre fantasi och historiska kunskaper än så. Mitt favoritscenario hade varit att Sverige hade vunnit kriget mot Ryssland 1808-09, så att Åland fortfarande hade haft samma valuta som det nuvarande Sverige.

Det är inte helt lätt att spekulera i om Sverige skulle ha haft euro eller den svenska kronan i ett sådant scenario. Det hade inte funnits anledning för Sverige att byta bort Svenska Pommern mot Norge 1814, och hade ingen annan orsak uppkommit för att avträda Pommern, hade det kunnat vara ett svenskt landskap och län liksom alla andra. Invånarna i Pommern hade haft det bättre under efterkrigstiden, de hade inte varit invånare i Östtyskland. Där hade rimligtvis ändå den största opinionen till förmån för byte till euro funnits, eftersom de då hade kunnat få samma valuta som grannlandet alldeles söder om landgränsen.

I det som nu är Finland, hade svenskan rimligtvis haft en starkare ställning, som majoritetsspråk i riket. Samtidigt hade Sverige haft tre formel 1-förare som lyckats bättre än min barndomsidol Ronnie Peterson, nämligen Keke Rosberg, Mika Häkkinen och Kimi Räikkönen. Det hade jag inte haft någonting emot.

tisdag 3 september 2013

Livstid för mord

Regeringen föreslår i en promemoria, Ds 2013:55, att det normala straffet för mord återigen blir livstids fängelse, åtminstone då det föreligger försvårande omständigheter. Enligt promemorian torde användningen av livstidsstraffet öka väsentligt med förslaget, det förutses dömas ut i en majoritet av de fall där personer döms för mord.

Det här är ett steg tillbaka till rätt ordning. Det ligger också helt i linje med Moderata Samlingspartiets liberalkonservativa ideologi. Mord är ett så pass allvarligt brott, att det som huvudregel bör bestraffas med lagens strängaste straff. Det är bara under senare år som så inte har varit fallet i Sverige. Den enda frågan jag ställer mig, är varför justitiedepartementet har dröjt så länge med att ta fram detta förslag, när det har haft en chef sedan 2006 som tillhör Moderata Samlingspartiet.

torsdag 29 augusti 2013

Skall pennor förbjudas?

Det talas om att lakritspipor skall förbjudas, på grund av likheten med tobaksvaror. När jag var liten lekte vi ibland att våra pennor var rökverk, formen var ju likartad. Skall då även pennor förbjudas?

Lakritspipor

Det talas om att lakritspipor skall förbjudas, för att det är godis som för tankarna till tobaksvaror. Tänk då, om man alltid har tolkat lakritspipans namn och form som om den efterliknar ett vattenledningsrör?

onsdag 28 augusti 2013

Medicinska journaler på Internet?

Enligt uppgift i massmedia har Uppsala läns landsting lagt ut patientjournaler på Internet. Detta skall ha lett till psykiatrisk vård för några patienter som fått cancerbesked via Internet.

Ibland undrar man var förnuftet finns bakom beslut. Jag arbetar själv på en stor, statlig myndighet med ansvar för mycket personuppgifter. Varje gång som det är tal om att göra information tillgänglig för enskilda eller allmänheten på nya sätt, diskuteras och analyseras detta i grunden innan någonting görs. Har inte Uppsala läns landsting sådana rutiner?

Överklagande och inhibition?

Skolinspektionen har stängt internatskolan Lundsberg med omedelbar verkan. Beslutet kan överklagas, men eftersom det gäller omedelbart, är det inte osannolikt att skolan måste stängas permanent om inte beslutet överklagas och domstolen beslutar om inhibition.

Det är högst ovanligt att Skolinspektionen stänger en skola. Det gör att jag hoppas att beslutet överklagas, så att det kan prövas i högre instans. Det vore nyttigt till ledning för rättstillämpningen framöver. Jag hoppas också att överklagandet sker tillsammans med ett yrkande om inhibition, vilket beviljas. Detta för att saken skall kunna prövas av domstol utan att skolans framtid äventyras i onödan. Det kan ju vara så att Skolinspektionen har fattat ett felaktigt beslut.

tisdag 27 augusti 2013

Gamla Gripen

Schweiz genomgår en process som kan mynna ut i att landet köper stridsflygplanet JAS 39 Gripen från Sverige. Det skulle i så fall ske efter en folkomröstning hösten 2014. Schweizarna har tvekat, men nu har ett politiskt råd röstat ja, vilket sägs gynna ja-sidan i parlamentet. Jag skulle också vara tveksam till att köpa Gripen. Det är ett gammalt flygplan, konstruerat på 1980-talet. Visserligen är de senare versionerna uppdaterade, men grundkonstruktionen är omkring trettio år gammal. Det finns knappast några bilar på marknaden som har så gammal grundkonstruktion, bara entusiastbilar som sportbilen Morgan är i grunden äldre. På 1980-talet hade det varit otänkbart att bygga ett flygvapen på en trettio år gammal konstruktion, som exempelvis J 29 "flygande tunnan" då var. Jag undrar när de helt nya stridsflygplanen kommer. Visserligen är det dyrt att ta fram nya flygplan och efterfrågan är inte lika hög som den var under kalla kriget, men det behöver väl inte betyda att utvecklingen skall stagnera?

tisdag 20 augusti 2013

Mer om kärnvapen

Efter min insändare om kärnvapen i Nerikes Allehanda, återgiven för några dagar sedan i denna blog, fick jag svar från Lennart Bondeson (kd), kommunalråd i Örebro. I dag publicerade NA mitt genmäle. Det löd så här:
Lennart Bondeson skriver i sitt svar på min insändare (den 9 augusti) att han inte tror på att kärnvapen har en fredsbevarande effekt. Han är övertygad om att kärnvapnen förde världen till randen av en katastrof under Cubakrisen. Jag tror att det var existensen av kärnvapnen som räddade världen från ett krig mellan supermakterna, då liksom vid andra tillfällen.

Det vore intressant att få veta vad Lennart Bondeson ser som orsaken till att vi aldrig behövde se ett tredje världskrig under andra halvan av 1900-talet. Jag tror att kärnvapnens avskräckande effekt var den enskilt största orsaken. Vidare tror jag att rationella ledare kan undvika krig, vilket Lennart Bondeson inte tycks tro. Han erbjuder dock ingen alternativ förklaring till att freden bevarades mellan USA och Sovjetunionen. Om han hade gjort det, hade det varit lättare att ta hans kritik på allvar.

Visst kostar det pengar att underhålla kärnvapen. För alla de människor som tror på dessa vapens fredsbevarande effekt, är det en kostnad som är värd att ta. Vad gäller kärnavfallet pågår forskning som kan leda till att vi kan utvinna ännu mer energi ur det och få ett mindre farligt och långlivat avfall. Vetenskapen löser problemet.

måndag 19 augusti 2013

Låt körkort betyda körkort

Det står i JUSEK-tidningen om ett arbete inom EU för att göra arbetskraften mer mobil. De som arbetar skall, med EU:s hjälp, få större möjligheter att visa sin formella kompetens i andra EU-länder. Detta skall ske genom ett slags licens.

I JUSEK-tidningen kallas det här för "yrkeskörkort". Det är att missbruka ordet "körkort". Ett körkort är visserligen en typ av behörighetshandling som visar en formell kompetens att framföra ett fordon, men inte mer än så. Själva ordet "körkort" visar att det står för att man "kör" någonting med hjälp av körkortet. Det vore bättre att i detta sammanhang använda ett mer generellt ord som "licens".

Jag har stött på liknande slarvigt användande av ordet "körkort" i andra sammanhang. Vissa hundägare tycker att alla som skulle skaffa hund för första gången skulle behöva visa sin kompetens att ta hand om en hund och därmed få en hundlicens. Det här kallas ibland för "hundkörkort". Jag menar att om något skulle kallas "hundkörkort", borde det vara ett körkort som visar kompetensen att köra hundsläde. En allmän licens bör inte kallas körkort.

torsdag 15 augusti 2013

Brott mot efterforskningsförbudet

Ibland stärks tron på Sverige som rättssamhälle. Justitiekanslern har i beslut den 13 augusti 2013 (dnr 4182-13-30) beslutat att inleda förundersökning mot Tranås kommun, socialtjänsten, för brott mot efterforskningsförbudet. Bakgrunden är en artikel skriven av en journalist. Inom kommunen har anställda försökt efterforska journalistens källor.

Efterforskningsförbudet är reglerat i 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen och är alltså skyddat i grundlag i Sverige. Det ses som en vital del av tryck- och yttrandefriheten i vårt land. Straffet kan bli böter eller fängelse i upp till ett år. Detta borde andra länder lära sig av, t.ex. USA.

fredag 9 augusti 2013

Kärnvapen kan ha en fredsbevarande effekt

Den här insändaren av mig, publicerades i Nerikes Allehanda i dag:
Det är hedervärt av Bo Wallin, från Svenska freds, att uppmärksamma offren för atombomberna över Hiroshima och Nagasaki den 6 och 9 augusti 1945. Deras offer ledde inte bara till ett snabbare slut på kriget. Framför allt visade det världen kärnvapnens styrka på ett sätt som aldrig hade kunnat ske genom provsprängningar eller teoretiska beskrivningar. Må de alla vila i frid.

Kärnvapnen bör finnas kvar. Ett kärnvapenkrig vore förödande. Just därför har kärnvapnen haft en väldig, fredsbevarande effekt genom sin avskräckningsförmåga. Tack vare terrorbalansen med kärnvapen, slapp vi uppleva ett världskrig mellan Sovjetunionen och USA. De ledande personerna i båda länder visste att ett krig mellan dem kunde leda till ett kärnvapenkrig som skulle krossa civilisationen och förmodligen bli slutet för mänskligheten. Ingen skulle vinna kriget, därför startade ingen kriget.

Sprängämnesexperten Alfred Nobel, som instiftade Nobels fredspris, hade en vision om att uppfinna ett vapen som var så hemskt att det skulle göra slut på alla krig. Det vapnet uppfanns femtio år efter hans död. Inga länder med kärnvapen har någonsin gått i krig mot varandra. Kanske borde Nobels fredspris ha delats ut till "atombombens fader" J. Robert Oppenheimer?

onsdag 31 juli 2013

Legitimatio per matrimonium subsequens

Latin är ett vackert språk, som jag gärna skulle kunna mer av, även om den praktiska användningen är begränsad. Ibland stöter man dock på intressanta termer, som "legitimatio per matrimonium subsequens", det som i Sverige kallades "efterföljande äkta börd". Barn som är födda av ogifta föräldrar får, om föräldrarna gifter sig med varandra, denna typ av äkta börd. Även om begreppet "äkta börd" i dagens samhälle saknar lika mycket praktisk relevans som latin normalt gör, är det kul att känna till sådan här kuriosa.

tisdag 30 juli 2013

Ny rysk flagga, någon?

Det är nog känt för de flesta, att Ryssland har infört nya lagar mot homosexualitet nyligen. Det tycker jag inte om, jag anser att alla människor skall behandlas lika, oberoende av sexuell läggning. Inga sexuella handlingar som försiggår mellan samtyckande vuxna människor skall vara skäl för särbehandling.

Ryssland har vitt i sin flagga. Vitt är, enligt fysiken, ingen egen färg. Vitt består av regnbågens alla färger.

Under dessa omständigheter, kanske man borde börja flagga med en ny sorts rysk flagga:

Designen är min egen, men sprid den, den som vill.

måndag 29 juli 2013

Är obebodda öar ett problem?

I Dagens Nyheter i dag finns en artikel om att författaren Anders Källgård oroar sig över att allt fler svenska öar blir obebodda. Små öar med begränsad eller obefintlig samhällsservice förlorar all bofast befolkning. För att komma till rätta med detta "problem" föreslår han statliga subventioner. Vad som är ett problem med att öar blir obebodda framgår knappast. Det enda som anförs som skäl, är att "mångfalden minskar, 'ett sätt att leva' försvinner". Jag kan inte se något problem. Folk får bo var de vill, men de skall inte kunna räkna med lika bra samhällsservice överallt. Vill de ha god service, får de bo där sådan finns. Det här ser ut som ett inbillat problem. Det finns inget skäl att kasta ut statliga subventioner för att åtgärda något som egentligen inte är ett problem.

söndag 28 juli 2013

Spanien och Gibraltar

Spanien kränker brittiskt territorialvatten kring Gibraltar och fördröjer trafik landvägen till Gibraltar från det spanska fastlandet. Syftet är rimligtvis att ta över halvön från Storbritannien. Gibraltar har tillhört Storbritannien sedan Spanien avträdde området i ett fredsfördrag 1713, men Spanien har många gånger sedan dess gjort försök att störa den brittiska överhögheten. Det är märkligt, inte minst som Spanien i sin tur har två enklaver på det marockanska fastlandet, Ceuta precis söder om Gibraltar och Melilla längre österut. Vad har Spanien för moralisk legitimitet att behålla Ceuta och Melilla, om spanjorerna inte vill erkänna den brittiska överhögheten över Gibraltar? Dessutom är Spanien och Storbritannien allierade i de flesta andra sammanhang, båda är medlemmar i NATO och EU. Spaniens agerande är oförklarligt. Sverige bör stödja Storbritannien i konflikten.

söndag 21 juli 2013

Ny belgisk kung

Belgiens kung Albert II abdikerade i dag, till förmån för sin son Philippe. Orsaken anges vara hälsoskäl för den 78-årige avgående kungen. Det hade annonserats en tid i förväg, så det var ingen överraskning i dag. Däremot var jag överraskad över att det blev en abdikation. I Europa brukar bara Nederländernas monarker abdikera till förmån för sina arvtagare på det här sättet.

Belgien har spänningar mellan det franska vallonien och det holländska Flandern. för mig verkar det då litet märkligt att kungen, landets främsta symbol för sammanhållning mellan folkgrupperna, skulle     ta över en holländsk sed och abdikera på detta sätt. Förra gången en belgisk kung abdikerade var efter andra världskriget, på grund av kritiken mot den dåvarande kungens sätt att agera under kriget. det var en helt annan sak än nu. Jag hoppas att de flesta belgare ser den nu aktuella abdikationen som en god händelse och stödjer både den gamle och den nye kungen.

Länge leve de belgiska kungarna, både den förre och den nuvarande!

onsdag 17 juli 2013

CP-öl

I eftermiddags hörde jag en intervju på radio om ett nytt öl: CP-öl. Det har lanserats i Göteborg, men får bara säljas av pubar och restauranger som har god framkomlighet för rörelsehindrade. Det är en organisation i Göteborg som arbetar för funktionshindrades rättigheter som ligger bakom bryggandet av detta öl. Namnet har de tagit, för att "ta tillbaka" beteckningen CP, så att den inte längre skall vara ett skällsord utan bli de funktionshindrades ord, ungefär som HBT-sfären tog över ordet "bög" och gjorde det till något annat än ett skällsord.

Jag tycker att det här är en utmärkt idé! God framkomlighet är viktigt. Licensiering genom rätten att sälja ett visst öl är en fantastisk idé. Avväpning av ett ords styrka som skällsord, genom att själv ta det som sitt, är det bästa man kan göra. De flesta som går ut på restauranger eller pubar gillar öl, och alla som stöder kampen för tillgänglighet för alla kan fråga efter CP-öl. Med en hög efterfrågan på CP-öl, måste de pubar som har brister i tillgängligheten åtgärda detta för att kunna köpa in och sälja CP-öl.

Än så länge är CP-öl bara lanserat i Göteborg, även om förhoppningen är att det skall få en spridning över hela riket. Efterfrågan kan vi allihop ordna redan nu. Det är bara att fråga efter CP-öl nästa gång man är på krogen, oavsett var någonstans i riket man är.

måndag 1 juli 2013

Elakhet

Den här helgen åkte vi bil tur och retur från Örebro till en hundutställning i Borås. Delar av vägen är s.k. 2+1-väg. Vid två tillfällen hamnade vi bakom vanliga personbilar på enfiliga avsnitt av sådana vägar, då de bilarna körde betydligt långsammare än stadgad högsta hastighet. Vi blev därför tvungna att också hålla lägre hastighet än vad vi fick och ville. Det fanns inga tydliga skäl för dessa framförvarande bilister att köra så långsamt, jag kan därför bara dra slutsatsen att förarna gjorde detta av ren elakhet - de ville vara elaka mot bakomvarande bil. Det är så onödigt.

måndag 17 juni 2013

Sista natten

Vår lilla shibatik Peanut har fått en allvarlig, autoimmun sjukdom. Det är en sjukdom som beror på en mutation och den är inte ärftlig. Denna typ av mutation förekommer dock i många spetsraser, även om den inte är vanlig. Sjukdomen gör att Peanuts egen kropp angriper hennes pigment och ögon. Det finns ingen bot, bara möjligheter till att förlänga ett liv som skulle bli ett allt mer allvarligt lidande. Vi har därför fattat det svåra beslutet att ta bort Peanut i morgon. Det är ett beslut som hundägare måste kunna fatta.

Farväl, Peanut!

torsdag 13 juni 2013

Kunskaper i svenska

Två lärarstudenter vid Uppsala universitet skriver att de som håller i utbildningen vid universitetet varken anmärker på eller underkänner studenter som har ett felaktigt språkbruk.

Är det någon utbildning, där ett korrekt språk måste vara viktigt, är det utbildningen av språklärare. Kunskaper i språket är ju själva essensen i att vara språklärare.

Språkvetare numera brukar kokettera med uppfattningen att allt språkbruk är korrekt, så länge mottagaren förstår vad som menas. De menar att språkvetare inte skall vara normativa, utan bara deskriptiva, utan att inse att åsikten att allt är tillåtet i sig är normativ. Det kanske är denna inställning, som de som utbildar svensklärare vid Uppsala universitet motiverar sin underlåtelse med.

Jag anser att underlåtenheten att underkänna är fel. Språklärare måste veta vad som anses vara ett korrekt språk. Det är först om de vet det, som de kan ha en uppfattning om vilka friheter från de normala språkreglerna som kan ha ett konstnärligt, stilistiskt eller annat värde, och vilka som bara leder till missförstånd.

Någonting måste göras åt attityden att allt skall godkännas. Insändaren som jag länkar till ovan är förhoppningsvis ett steg på vägen.

onsdag 12 juni 2013

Ett landsting måste acceptera kontanter

Kammarrätten i Sundsvall har i en dom om laglighetsprövning den 5 juni 2013, mål nr 852-12, upprätthållit förvaltningsrättens dom om att det var olagligt av Landstinget i Jämtlands län att kräva betalning på annat sätt än med kontanter vid vårdinrättningar.

Landstinget har ansvar för att erbjuda vård till alla som är bosatta inom landstingets område. Enligt 5 kap. 1 § andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank är sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken lagliga betalningsmedel. Utan särbestämmelser i lag, finner kammarrätten att landstinget därför inte kan neka någon vård, för att den personen vill betala kontant med sedlar och mynt utgivna av Riksbanken. Landstingets beslut om att kräva betalt på annat sätt än med kontanter är därför olagligt och skall upphävas.

Kammarrätten noterar att det i privata avtalsförhållanden står avtalsparterna fritt att avtala om sättet för betalning och att parterna då kan avtala om att kontant betalning inte accepteras. Landstinget kan dock inte ses som en avtalspart av detta slag, på grund av landstingets skyldighet att erbjuda vård.

Det här är en intressant dom. Den visar att det är en bra bit kvar till ett eventuellt framtida kontantlöst samhälle. Det är bra, kontanter är ett utmärkt betalningsmedel, inte minst mellan privatpersoner. Kontanter ger också den som betalar möjligheten att vara helt anonym gentemot de flesta motparter vid ett köp. Detta är en möjlighet till anonymitet som vi bör värna om, för den personliga integritetens skull.

Vi får se om landstinget överklagar domen. Förhoppningsvis gör landstinget det. Förhoppningsvis får vi en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen som kommer till samma slutsats som förvaltningsrätten och kammarrätten har gjort.

måndag 10 juni 2013

Alkohol och kristendom

I går kväll hörde jag ett program på radio, Verkligheten i P3, med en märkligt citat om alkohol och kristendom. Programmet handlade om ett ungt par som precis hade gift sig och som intervjuades av en journalist, blandat med kommentarer av journalisten.

De unga tu var båda djupt troende kristna. De hade exempelvis väntat med att ha sex till efter bröllopet. Det är givetvis upp till var och en att göra det och det kan motiveras utifrån en kristen tro genom det av de tio budorden som säger att man inte skall vara otrogen.

Vad som var märkligt var när journalisten berättade: "eftersom de är kristna, har de avstått från alkohol". Det finns ingenting i den kristna läran som säger att man bör avstå från alkohol. Det är inte på grund av en kristen tro, som vissa kristna avstår från alkohol, utan på grund av andra övertygelser vid sidan om tron, eller av medicinska skäl. Enligt kristen tro finns det ingen mat och ingen dryck som av religiösa skäl är oren, eftersom allt i grunden är skapat av Gud. I Bibeln framgår det också att Jesu första underverk var, när han förvandlade vatten till vin vid ett bröllop, så att gästerna fick mer gott att dricka.

Troligen var det journalisten som hade missförstått det hela, eftersom det unga paret var övertygade troende och därmed rimligtvis pålästa. Det är inget fel att vara helnykterist, det är upp till var och en att vara det. Det är däremot fel att hävda att någon avstår från alkohol på den grunden att han eller hon är kristen.

fredag 7 juni 2013

Ett mångkulturellt Sverige

Tänk om Sverige fortfarande hade haft Finland och Pommern. Då hade det inte varit något snack om huruvida riket skulle vara mångkulturellt eller multietniskt, ty det hade det redan varit sedan sekler tillbaka.

onsdag 5 juni 2013

Monarkin är sammanhållande

En intressant artikel i Svenska Dagbladets kulturdebatt i dag är En svenskhet för alla i tio budord av Qaisar Mahmood. Han föreslår tio budord som kan ge en sammanhållning i det moderna, mångkulturella Sverige.

I inledningen till artikeln står det: "Verkligheten är att den svenska befolkningen varken delar förfäder, utseende eller traditioner. Vi behöver istället bygga samhörighet – en medborgarskapskänsla – på något annat. Vi börjar inse faran med ett samhälle som inte är håller ihop."

En sammanhållande faktor som inte berörs i artikeln är monarkin. Monarkin har ofta varit en stark, sammanhållande faktor i mångkulturella länder, såsom Österrike-Ungern från medeltiden och fram till 1918 och Belgien alltsedan landet grundades 1830. Monarkin var också sammanhållande i Sverige, när områden som Finland, Estland, Livland och Vorpommern tillhörde riket, trots att de etniska svenskarna där var i minoritet. Sveriges kung är kung för alla svenska medborgare, oavsett deras ursprung, etnicitet, språk eller kulturella hemvist.

För toleransen i ett mångkulturellt land, är det alltså bra med monarki.

torsdag 30 maj 2013

Tje-ljud

I eftermiddags hörde jag en programledare på radio uttala ordet "kimono" med tje-ljud i början. Ordet är ett lån från japanska och betecknar ett traditionellt japanskt klädesplagg. På japanska uttalas det med k-ljud i början. I svenska uttalas dock k i allmänhet med tje-ljud framför mjuk vokal, som i. Det faller sig oftast naturligt för svenskar att byta ut ett k-ljud framför en mjuk vokal mot ett tje-ljud. Om kimono i framtiden snarast uttalas med tje-ljud på svenska, är det måhända en naturlig utveckling av det svenska språket. Alla språk utvecklas, låneord utvecklas med de språk där de har lånats in.

Över lag är jag konservativ, när det gäller språkfrågor. Frågan är dock vad som är mest konservativt: att hålla på de traditionella svenska uttalsreglerna och godkänna tje-ljud framför "i" i ord som "kimono", eller att hålla på det uttal som det inlånade ordet hade från början? Många låneord har ett ursprungligt uttal som svenskar sällan kan uttala, så vad gör man då? Det är oftast onödigt att uppfinna nya svenska ord för inlånade företeelser, när det finns ord på företeelserna som kan följa med. Det kan däremot vara bra för den svenska förståelsen och för svenska användare, att anpassa låneordet till det svenska språket. Kanske händer just detta med ordet "kimono"?

tisdag 28 maj 2013

Stadsplan från 1878 gäller

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har avgjort ett mål om bebyggelse i Göteborg, dom den 23 maj 2013 i mål nr P9167-12. För det område där det skulle byggas finns en stadsplan från 1878. En av invändningarna mot den planerade bebyggelsen var att stadsplanen måste vara obsolet, bland annat för att den inte innehöll mycket information.

Domstolen slog fast att stadsplanen gäller som detaljplan. Det följer av att stadsplaner enligt äldre rätt gäller som detaljplan enligt 17 kap. 4 § första stycket gamla plan- och bygglagen (1987:10) samt att denna stadsplan uppfyller de krav som ställdes på en detaljplan enligt 5 kap. 3 § samma lag. Det går därför att bygga enligt denna stadsplan.

Det här är en bra dom. Det skall gå att bygga enligt gamla stadsplaner, kommunen skall inte behöva uppdatera gamla planer bara för att de är gamla eller knapphändiga. Såsom domstolen också påpekar, har fastighetsägare ett berättigat intresse av att kunna lita på att en stadsplan gäller till dess den ändras eller upphävs.

fredag 24 maj 2013

Rättsstaten fungerar, del 2

Det finns många exempel på att den svenska rättsstaten fungerar. Jag redogjorde för ett exempel i går, här är ett till.

I en dom från Kammarrätten i Sundsvall den 13 maj 2013, mål nr 1233-12, upprätthöll kammarrätten förvaltningsrättens dom om att en kvinna inte skulle behöva betala tillbaka pengar till pensionsmyndigheten, när det var myndigheten som hade räknat fel.

Kvinnan hade lämnat korrekta uppgifter om att hon hade såväl tjänste- och avtalspension som avkastning från en privat pensionsförsäkring, när hon ansökte om bostadstillägg. Pensionsmyndigheten räknade dock bara med tjänstepensionen, när de beviljade bostadstillägget. Under tre år fick kvinnan sammanlagt 9 000 kr. Beräkningsgrunden framgick förvisso i Pensionsmyndighetens beslutsmeddelande, men att de betalade ut 600 kr för mycket per gång var inte så osedvanligt mycket att kammarrätten skulle anse att det skulle ligga på den enskildas ansvar att kontrollräkna och rätta myndigheten.

Vi måste kunna lita på att myndigheterna gör rätt. Om en myndighet gör fel, är det myndigheten som skall stå för det, inte vi enskilda människor. Den här kammarrättsdomen var därför ytterligare en seger för den svenska rättsstaten.

torsdag 23 maj 2013

Rättsstaten fungerar

Sverige har en, i de allra flesta fall, välfungerande rättsstat. Min erfarenhet från flera år som jurist i statlig tjänst bekräftar att det är så.

Norstedts juridiks nyhetstjänst Juridik i dag publiccerade i dag ett rättsfallsreferat, vars rubrik antydde att det handlade om ett justitiemord. Det gällde en dom om fortkörning från Hovrätten över Skåne och Blekinge av den 20 maj 2013, mål nr B296-13. Rubriken var: "Oskyldigt dömd på grund av sitt namn". När man läser referatet eller domen, framstår situationen i en helt annan dager.

Det rörde sig om en man som hade blivit delgiven misstanke om brott, med bevisning om detta, på grund av ett fotografi från en automatisk hastighetskamera. Han hade emellertid inte hört av sig inom utsatt tid och dömdes för brottet i tingsrätten. När han överklagade till hovrätten och yrkade att hovrätten skulle ogilla avtalet, godtog åklagaren ändringsyrkandet. Det visade sig nämligen att den bil som hade fotograferats av hastighetskameran ägdes av en kvinna som var sambo med en annan man med samma namn, bosatt i samma kommun, som den som hade dömts i tingsrätten. Vid kontroll mot passfotografi av den i tingsrätten dömde mannen, var han inte heller lik mannen på fotografiet från hastighetskameran. Hovrätten ogillade åtalet.

Tingsrätten hade givetvis kunnat undvika att döma fel, och hovrätten hade inte behövt ta upp saken, om den man som dömdes i tingsrätten bara hade hört av sig inom stipulerad tid, sedan han delgivits misstankarna. Han må ha blivit felaktigt dömd, men det hade han inte blivit, om han bara hade hört av sig och nekat. Litet ansvar måste den enskilde ta själv, även när han har fog för att tycka att anklagelserna är uppenbart ogrundade.

Nu åtgärdades den felaktiga domen i hovrätten. Allt är väl som slutar väl. Vi har en fungerande rättsstat i Sverige, även om den skulle kunna fungera ännu smidigare om oskyldiga personer som söks av rättvisan skulle höra av sig omedelbart.

måndag 20 maj 2013

Förbryllande

Nordiska Ministerrådet har givit ut rapporten China´s State-Owned Enterprises as Climate Policy Actors - The Power and Steel Sectors. Jag vet inte varför Nordiska Ministerrådet ger ut en rapport om Kinas statliga företag. Av beskrivningen framgår att rapporten ser en fördel i att företagen i fråga är kontrollerade av staten, därför att det skulle ge större möjligheter att påverka miljön till det bättre. Jag vet inte heller hur rapporten har kommit fram till den slutsatsen, den är förbryllande för mig.

Själv tror jag att privata företag är bättre på att vara miljövänliga. De privata bolagen vet att konsumenterna efterfrågar detta. De kan snabbare anpassa sig till det än vad statliga bolag brukar kunna göra, därför att statliga bolag ofta måste ha direktiv uppifrån innan de ändrar sin policy i frågor.

Ibland skulle jag vilja ha mer tid för att sätta mig in i sådana här frågor, så att ett blogginlägg som detta inte bara kunde lyfta frågan, utan även ge några svar. Kanske kommer jag att hitta svar någon annanstans framöver. I så fall återkommer jag i frå

VM-guld

Det var en god prestation av Sverige att ta VM-guld i ishockey. Schweiz gjorde ändå en större prestation, som tog silver. Visserligen har Schweiz spelat några bronsmatcher de senaste decennierna, men har inte tagit medalj sedan de tog brons 1953. Toppen i ishockeyvärlden blir bredare så, vilket är bra för sporten. Vi får hoppas att Schweiz framgångar i år inte är en engångsföreteelse.

Eurovision Song Contest

Så var Eurovision Song Contest över för i år. Danmark, som vann, var inte min favorit, även om jag skulle ha givit poäng till den. Däremot skulle jag inte ha givit poäng till Azerbadjzjan, som kom tvåa.

Jag brukar roa mig med att sätta upp en lista på hur jag skulle ha röstat, om jag hade varit jurygrupp. Här är den:

12: Storbritannien
10: Norge
8: Irland
7: Danmark
6: Ungern
5: Vitryssland
4: Rumänien
3: Grekland
2: Ukraina
1: Belgien

Om Israel hade gått till final, hade den låten kommit in på listan.

onsdag 15 maj 2013

Offentlig och privat makt

I 1 kap. 1 § första stycket regeringsformen står det: "All offentlig makt i Sverige utgår från folket."

Det finns tungt vägande skäl att ha med ordet "offentlig" i denna mening. Det visar att politikens och folkflertalets makt inte omfattar allting, utan att det finns mycket vid sidan om som tillhör den privata sfären och som bara individen har makt över.

Första meningen i en motion från Sverigedemokraterna som behandlades vid kommunfullmäktige i Örebro i dag löd så här: "All makt skall utgå från folket."

Ordet "offentlig" fanns inte med. Erkänner inte Sverigedemokraterna att det finns en privat sfär vid sidan om politiken?

söndag 12 maj 2013

Finns det inget bättre ord än "chokladboll"?

Det finns ett härligt litet bakverk, vara traditionella namn har blivit stämplat som rasistiskt. Många tycker därför att det traditionella namnet inte skall användas.

Det vanligaste alternativa namnet för det här bakverket brukar vara "chokladboll". Det är ett sällsynt dåligt namn. Bakverket innehåller visserligen en hel del kakao, precis som coklad gör, men med sitt hölje av cocos ser det inte ut som choklad, det innehåller ingen choklad och det smakar inte choklad.

Vad skall bakverket då kallas? Vid något tillfälle föreslog jag "montenegroboll". Det har inget med Montenegro att göra, men å andra sidan är situationen liknande för många andra ätbara ting. Budapestbakelsen är t.ex. en svensk bakelse, inte ungersk. Bostongurka är en svensk uppfining, inte amerikansk.

Kanske finns det något ännu bättre ord, vad vet jag? Det bör i alla fall inte heta "chokladboll".

fredag 10 maj 2013

Ny klassiker?

Begreppet "klassiker" brukar beteckna något som genom åren har överlevt och fortfarande anses fullt i klass med det moderna. En klassiker skall alltså vara gammal.

Några örebroare är av en annan mening. De har hittat på en Örebrovariant till det fysiska styrke- och uthållighetsprovet "en svensk klassiker". Det är nytt för i år, men de kallar det "Örebroklassikern". Jag kan förstå tanken med namnet, att knyta det till "en svensk klassiker", men jag tycker likafullt att det är att missbruka begreppet klassiker.

Nå ja, vi får väl se om "Örebroklassikern" lever länge nog för att verkligen bli en klassiker.

måndag 6 maj 2013

Krigsförklaring?

Kan ett land förklara krig mot ett annat land, som det redan befinner sig i krigstillstånd med? Syriens biträdande utrikesminister Faisal Mikdad anser i alla fall det. När Israel har angripit militära mål i Syrien med flyg, säger Faisal Mikdad att det är en krigsförklaring. Samtidigt ligger Syrien och Israel redan i krig, även om det har varit en tämligen osäker vapenvila nu i flera decennier. Syrien vill inte sluta fred med Israel. När det redan råder krigstillstånd, ter sig Faisal Mikdads uttalande ganska märkligt.

torsdag 2 maj 2013

Budapestbakelsens dag den 1 maj

I går var jag på sta'n och åt Budapestbakelse på café. Det är nämligen Budapestbakelsens dag den 1 maj. Det är värt att fira, så gott som det är med Budapestbakelse.

tisdag 30 april 2013

Kan Solen motverka den globala uppvärmningen?

Ryska forskare hävdar att Solen kommer att gå in i en kallare fas inom några år. Det kanske händer om tjugofem år. Med tanke på Solens temperaturer, är kall ett relativt begrepp, men den relativa kylan kommer att ge Jorden ett kallare klimat. Detta kan liknas vid det kallare klimat som fanns på Jorden ungefär åren 1650-1850. Det var det kalla klimatet på 1650-talet, som gjorde att svenska hären kunde tåga över Bälten och tvinga fram freden i Roskilde.

Den allmänna uppfattningen i samhället i dag är att det pågår en global uppvärmning av Jorden. Många anser att denna framför allt beror på oss människor och vårt eldande av fossila bränslen som kol, olja och naturgas, där restprodukterna släpps ut i atmosfären och ökar dess växthuseffekt. Om Solen blir kallare, kanske det väger upp den globala uppvärmningen.

Vädret är ett kaotiskt system och klimatet är inte lättare att förutspå. Den som lever får se vad som händer.

Ny kung

Nederländerna har fått en ny kung. Det är första gången på över hundra år, som Nederländerna har en kung, efter lång tid med regerande drottningar. I Nederländerna är det tradition att monarken abdikerar till förmån för sin efterträdare, det har även den till nu regerande drottningen Beatrix gjort. Nu är är det i stället hennes son Willem Alexander som är kung. Må han länge leva och inneha sitt ämbete!

Konungens födelsedag

I dag kan alla vi svenskar fira Konungens födelsedag.

Det är bra att vi i Sverige har ett sådant traditionellt, stabilt och demokratiskt statsskick som en konstitutionell monarki innebär.

Vi skall komma ihåg att, med alla sina fördelar, är demokratin inte en styrelseform som i sig premierar meriter. Den som väljs direkt av folket till ett ämbete, väljs ytterst sällan för att han eller hon är mest meriterad. En kung är uppfostrad till sitt uppdrag och därmed mer meriterad än vad vilken som helst vald statschef skulle kunna vara. På så sätt kompletterar arvsmonarkin den demokrati, som huvudsakligen styr staten, på ett utmärkt sätt.

Sveriges riksdag har många gånger röstat om monarkins vara eller icke vara. Monarkin har segrat. Den har därmed klar demokratisk legitimitet.

fredag 19 april 2013

En hjältes bortgång

I dag har jag nåtts av det tragiska beskedet att min broder sedan tiden i Studentförbundet, Einar Du Rietz, hastigt har lämnat jordelivet.

Einar var en man som jag ofta kände att jag gärna skulle lära känna närmare. Han var alltid vänlig och klok. Han gjorde mycket för friheten, inte minst genom sitt engagemang i Fria Moderata Studentförbundet, där han bland annat var förbundssekreterare. Han var en mycket god skribent, varför det inte var förvånande att han förtjänade sitt uppehälle genom att skriva.

Einar var mycket allmänbildad och vi delade ett stort intresse för historia. Det var Einar som påpekade för mig att början till slutet för den habsburgska monarkin torde ha varit när Josef II bytte ut latinet som officiellt språk mot tyska. Genom det beslutet särbehandlades ett av folken i det multinationella imperiet, vilket gav de övriga folken skäl att bli missnöjda och gav upphov till separatistiska spänningar. Nog för att många soldater av alla olika folk inom dubbelmonarkin lojalt stred för riket ända fram till 1918, men samtidigt var det separatisterna i Bosnien-Herzegovina som genom mordet på ärkehertig Franz Ferdinand satte igång händelserna som ledde fram till det krig som till slut slet sönder riket.

Jag har alltid trott att Einar skulle kunna bidra med mycket mer för frihet och framsteg i samhället under många, många år. Nu kommer han inte att kunna göra det. Det är alltid tragiskt när en meningsfrände går bort, extra tragiskt när det som i Einars fall sker i förtid. Må han vila i frid!

måndag 8 april 2013

En hjältinnas bortgång

Lady Margaret Thatcher har avlidit. Hon var en storslagen person. Under hennes tid som premiärminister i Storbritannien förbyttes en lång tid av nedgång av ekonomin mot kraftig tillväxt. På 70-talet sades det till och med ibland att Storbritannien var på väg att bli ett u-land, från Thatcher och framåt har det varit en ledande ekonomisk stormakt i Europa och hela världen.

Det var inte bara ekonomin som blev bättre med Thatcher. Hon ledde också det framgångsrika kriget mot Argentina om Falklandsöarna 1982, ett krig som medförde att militärjuntan i Argentina fick avgå och att demokrati infördes där. Vidare var hon en stark motståndare mot kommunismen i Östeuropa och hade säkerligen del i dess nedgång och fall.

Må hon vila i frid!

torsdag 4 april 2013

Traditionell juridisk utbildning

I senaste Jusektidningen ondgör sig byråjuristen Walter Sköldstam över att han, med affärsjuridisk examen från Linköpings universitet, inte kan bli advokat. Det är bara personer med traditionell juristutbildning som kan bli advokater i Sverige.

Kritiken är missriktad, och torde bero på att Walter Sköldstam i efterhand har insett att han valde fel utbildning till att börja med. Det är ingen hemlighet för någon som börjar läsa, att man måste ha en traditionell juristutbildning för att kunna bli advokat. Det är varken felaktigt eller omodernt att det är på det viset.

I de flesta andra länder ställs betydligt högre krav på den som vill arbeta som juridisk rådgivare än vad som ställs i Sverige. Det är ofta krav på medlemsskap i advokatsamfundet och inträde beviljas endast dem som har klarat inträdesprov. Utvecklingen i samhället i stort är att Sverige anpassar sina regler till utlandet. Det omoderna i Sverige är därför snarast att vem som helst har rätt att yrkesmässigt bistå andra med juridiska råd och vara juridiskt ombud, oavsett utbildning. Detta vore otänkbart i de flesta andra länder.

Kravet på en traditionell juridisk utbildning för att bli svensk advokat bör kvarstå. Å andra sidan skulle även Linköpings universitet kunna ansöka om att få examinera denna typ av jurister.

tisdag 2 april 2013

Kyrka, moské, fiktiv skurks palats?

Muslimer är kritiska mot att Star Wars-skurken Jabba the hutts palats i Lego liknar den ortodoxa katedralen Hagia Sofia som de gjorde om till moské efter erövringen av Konstantinopel 1453.

Vad är värst? Göra om en kyrka till moské, eller göra en leksak som kan tyckas likna den moskén? Det förra, anser jag. Det var dock länge sedan, det skall inte våra dagars muslimer kritiseras för, men det gör kritiken mot Legot litet ihålig.

torsdag 21 mars 2013

Den s.k. värnskatten bör avskaffas

I slutet av april i år har Moderata Samlingspartiet i Örebro län förbundsstämma. Dit kan medlemmarna lämna förslag om hur partiets politik skall utvecklas. En av de motioner jag har lämnat in, handlar om ett omedelbart avskaffande av värnskatten. Om länsförbundsstämman bifaller denna motion och den därefter går vidare till partistämman och får bifall, blir det partiets politik.

Den s.k. värnskatten motsvarar 0,3 % av de totala skatteintäkterna. Många nationalekonomer är överens om att ifall denna skatt skulle tas bort, skulle skatteintäkterna totalt snarast öka. Det skulle löna sig mer att arbeta mer och det skulle ge fler internationella investeringar i Sverige. Ett avskaffande av den s.k. värnskatten är helt i linje med Moderata Samlingspartiets arbetslinje.

Moderaternas partiledning vill inte avskaffa värnskatten nu. I grunden tror jag att de flesta moderater är för ett snabbt avskaffande av värnskatten. Vi får se om det avspeglar sig i ett bifall till min motion.

tisdag 12 mars 2013

Falkländarna vill vara brittiska

I dagens folkomröstning på Falklandsöarna röstade 1 517 personer, mer än 90 % av de röstberättigade. Det blev totalt 1 513 röster för att Falklandsöarna skall fortsätta vara ett brittiskt översjöiskt territorium, medan bara tre röster var emot.

Vi får hoppas att Argentina respekterar detta klara folkomröstningsresultat och åtminstone tonar ned sina anspråk på ögruppen. Det sannolika är dock att så inte sker. Argentinas regim lär hitta på åtminstone något svepskäl för att folkomröstningen inte skall respekteras. Vad mer som kan krävas av falkländarna för att få argentinarna att ge upp sina anspråk är dock svårt att se.

lördag 9 mars 2013

Rätt med ojämställd final

Det är litet märkligt att läsa och höra vissa kommentarer om startfältet i kvällens final i svenska uttagningen till Melodifestivalen, som går ut på att det känns fel att det är en kvinna och resten män bland de tio deltagarna. Det är ändå folket som har röstat fram sina favoriter i telefonomröstningar som har varit öppna för alla och envar.

Kritikerna måste mena att även om det är bra med allmän rösträtt (för det förutsätter jag att de flesta av kritikerna åtminstone alltid skulle hävda utåt), hänger det på att de som röstar, röstar "rätt".

Jag är av en annan uppfattning. Om det har stått alla och envar fritt att rösta - och i detta fall rösta hur många gånger man vill - är det resultatet av omröstningarna som är det rätta startfältet. Det är så reglerna har sett ut från början.

Det är en helt annan sak att man kan tycka att en del av låtarna är dåliga, och att vissa bättre låtar blev bortröstade. Det tycker jag. För min del skulle hellre Janet Leon med Heartstrings ha varit i final än Ravaillacz med deras låttitel med en svordom i, för hennes låt var betydligt bättre än deras. Utifrån röstresultaten har jag dock inget problem med att finalfältet är ojämställt, sett till deltagande kvinnor respektive män. Kvinnorna hade för dåliga låtar i år, ur folkets synvinkel, helt enkelt.