måndag 17 juni 2013

Sista natten

Vår lilla shibatik Peanut har fått en allvarlig, autoimmun sjukdom. Det är en sjukdom som beror på en mutation och den är inte ärftlig. Denna typ av mutation förekommer dock i många spetsraser, även om den inte är vanlig. Sjukdomen gör att Peanuts egen kropp angriper hennes pigment och ögon. Det finns ingen bot, bara möjligheter till att förlänga ett liv som skulle bli ett allt mer allvarligt lidande. Vi har därför fattat det svåra beslutet att ta bort Peanut i morgon. Det är ett beslut som hundägare måste kunna fatta.

Farväl, Peanut!

torsdag 13 juni 2013

Kunskaper i svenska

Två lärarstudenter vid Uppsala universitet skriver att de som håller i utbildningen vid universitetet varken anmärker på eller underkänner studenter som har ett felaktigt språkbruk.

Är det någon utbildning, där ett korrekt språk måste vara viktigt, är det utbildningen av språklärare. Kunskaper i språket är ju själva essensen i att vara språklärare.

Språkvetare numera brukar kokettera med uppfattningen att allt språkbruk är korrekt, så länge mottagaren förstår vad som menas. De menar att språkvetare inte skall vara normativa, utan bara deskriptiva, utan att inse att åsikten att allt är tillåtet i sig är normativ. Det kanske är denna inställning, som de som utbildar svensklärare vid Uppsala universitet motiverar sin underlåtelse med.

Jag anser att underlåtenheten att underkänna är fel. Språklärare måste veta vad som anses vara ett korrekt språk. Det är först om de vet det, som de kan ha en uppfattning om vilka friheter från de normala språkreglerna som kan ha ett konstnärligt, stilistiskt eller annat värde, och vilka som bara leder till missförstånd.

Någonting måste göras åt attityden att allt skall godkännas. Insändaren som jag länkar till ovan är förhoppningsvis ett steg på vägen.

onsdag 12 juni 2013

Ett landsting måste acceptera kontanter

Kammarrätten i Sundsvall har i en dom om laglighetsprövning den 5 juni 2013, mål nr 852-12, upprätthållit förvaltningsrättens dom om att det var olagligt av Landstinget i Jämtlands län att kräva betalning på annat sätt än med kontanter vid vårdinrättningar.

Landstinget har ansvar för att erbjuda vård till alla som är bosatta inom landstingets område. Enligt 5 kap. 1 § andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank är sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken lagliga betalningsmedel. Utan särbestämmelser i lag, finner kammarrätten att landstinget därför inte kan neka någon vård, för att den personen vill betala kontant med sedlar och mynt utgivna av Riksbanken. Landstingets beslut om att kräva betalt på annat sätt än med kontanter är därför olagligt och skall upphävas.

Kammarrätten noterar att det i privata avtalsförhållanden står avtalsparterna fritt att avtala om sättet för betalning och att parterna då kan avtala om att kontant betalning inte accepteras. Landstinget kan dock inte ses som en avtalspart av detta slag, på grund av landstingets skyldighet att erbjuda vård.

Det här är en intressant dom. Den visar att det är en bra bit kvar till ett eventuellt framtida kontantlöst samhälle. Det är bra, kontanter är ett utmärkt betalningsmedel, inte minst mellan privatpersoner. Kontanter ger också den som betalar möjligheten att vara helt anonym gentemot de flesta motparter vid ett köp. Detta är en möjlighet till anonymitet som vi bör värna om, för den personliga integritetens skull.

Vi får se om landstinget överklagar domen. Förhoppningsvis gör landstinget det. Förhoppningsvis får vi en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen som kommer till samma slutsats som förvaltningsrätten och kammarrätten har gjort.

måndag 10 juni 2013

Alkohol och kristendom

I går kväll hörde jag ett program på radio, Verkligheten i P3, med en märkligt citat om alkohol och kristendom. Programmet handlade om ett ungt par som precis hade gift sig och som intervjuades av en journalist, blandat med kommentarer av journalisten.

De unga tu var båda djupt troende kristna. De hade exempelvis väntat med att ha sex till efter bröllopet. Det är givetvis upp till var och en att göra det och det kan motiveras utifrån en kristen tro genom det av de tio budorden som säger att man inte skall vara otrogen.

Vad som var märkligt var när journalisten berättade: "eftersom de är kristna, har de avstått från alkohol". Det finns ingenting i den kristna läran som säger att man bör avstå från alkohol. Det är inte på grund av en kristen tro, som vissa kristna avstår från alkohol, utan på grund av andra övertygelser vid sidan om tron, eller av medicinska skäl. Enligt kristen tro finns det ingen mat och ingen dryck som av religiösa skäl är oren, eftersom allt i grunden är skapat av Gud. I Bibeln framgår det också att Jesu första underverk var, när han förvandlade vatten till vin vid ett bröllop, så att gästerna fick mer gott att dricka.

Troligen var det journalisten som hade missförstått det hela, eftersom det unga paret var övertygade troende och därmed rimligtvis pålästa. Det är inget fel att vara helnykterist, det är upp till var och en att vara det. Det är däremot fel att hävda att någon avstår från alkohol på den grunden att han eller hon är kristen.

fredag 7 juni 2013

Ett mångkulturellt Sverige

Tänk om Sverige fortfarande hade haft Finland och Pommern. Då hade det inte varit något snack om huruvida riket skulle vara mångkulturellt eller multietniskt, ty det hade det redan varit sedan sekler tillbaka.

onsdag 5 juni 2013

Monarkin är sammanhållande

En intressant artikel i Svenska Dagbladets kulturdebatt i dag är En svenskhet för alla i tio budord av Qaisar Mahmood. Han föreslår tio budord som kan ge en sammanhållning i det moderna, mångkulturella Sverige.

I inledningen till artikeln står det: "Verkligheten är att den svenska befolkningen varken delar förfäder, utseende eller traditioner. Vi behöver istället bygga samhörighet – en medborgarskapskänsla – på något annat. Vi börjar inse faran med ett samhälle som inte är håller ihop."

En sammanhållande faktor som inte berörs i artikeln är monarkin. Monarkin har ofta varit en stark, sammanhållande faktor i mångkulturella länder, såsom Österrike-Ungern från medeltiden och fram till 1918 och Belgien alltsedan landet grundades 1830. Monarkin var också sammanhållande i Sverige, när områden som Finland, Estland, Livland och Vorpommern tillhörde riket, trots att de etniska svenskarna där var i minoritet. Sveriges kung är kung för alla svenska medborgare, oavsett deras ursprung, etnicitet, språk eller kulturella hemvist.

För toleransen i ett mångkulturellt land, är det alltså bra med monarki.