måndag 30 september 2013

Trängselskatten fällde polis

Svea hovrätt har i dom den 26 september 2013 (mål nr B 3245-13) fällt en polis till ansvar för brott, bland annat för olovligt brukande av tjänstefordon. Fordonet har använts så att det har passerat en viss betalstation för trängselskatt 197 gånger under en tidsperiod då det inte ingick i arbetsuppgifterna för denna polis att köra polisfordonet där.

Trängselskatten är utformad för att ta ut skatt. Det är inte meningen att de registrerade uppgifterna om trängselskattepassager skall användas till något annat. Detta gör också att det är absolut sekretess på uppgifterna om tid och plats för passage av betalstationer för trängselskatt hos Transportstyrelsen. Normalt är det poliser som trots sekretessen vill använda uppgifter om trängselskattepassager i sina brottsutredningar. Enligt ett generellt undantag för utredning av brott har polismyndigheter också rätt att i begränsad omfattning få ut sådana uppgifter från Transportstyrelsen. Poliser brukar tycka att det är bra, även om de ibland har uttryckt att de önskar mer information än vad de får från Transportstyrelsen.

Det fordon som användes tillhörde polisen i det här fallet. Polisen har då vid sin internutredning inte behövt begära ut uppgifter om trängselskattepassager från Transportstyrelsen, utan uppgifterna har redan funnits på det trängselskattebeslut för fordonet som polismyndigheten har fått. Det känns ändå något ironiskt att en polis har fällts till ansvar för brott, tack vare uppgifter om passager av betalstationer för trängselskatt.

lördag 28 september 2013

Angående register med etnisk grund

Debatten om polisers registrering av personer av romsk etnicitet har rullat på.

Det är givetvis viktigt att påpeka att de poliser som sägs ligga bakom de här registren måste förutsättas vara oskyldiga till lagbrott till dess de är fällda till ansvar i domstol. Även om registren har beskrivits som olagliga (jag beskrev dem litet väl hastigt så själv utifrån massmedieuppgifter i måndags), är det inte säkert så förrän frågan har blivit rättsligen prövad.

Jag vet inte allt om registren, jag har inte haft tid att läsa allt som har publicerats, än mindre att undersöka saken själv. Det framstår som om registren delvis har byggts upp på grundval av de registrerade personernas etnicitet, vilket vore olagligt och i mina ögon omoraliskt. Nog finns det skäl för poliser att registrera och se samband mellan människor när de utreder brott, då kan det också finnas skäl att notera personer i de misstänktas närhet som inte själva är misstänkta, men när brottsutredningen är klar måste rimligtvis också registreringen avslutas. Något skäl att registrera misstänkta brottslingars etnicitet kan jag inte se i något sammanhang.

Det skall bli intressant att se resultatet av den rättsliga prövningen av registreringen, men det tar säkert lång tid innan den är klar.

onsdag 25 september 2013

Riskerna med ett riksdagsuppdrag

Enligt Dagens Industri väntas Riksdagen inom kort fatta beslut om nya, mer inskränkta pensionsregler för riksdagsledamöterna.

Det är dock meningen att de gamla reglerna skall gälla för riksdagsledamöter som blir omvalda 2014, medan de nya reglerna bara skall gälla dem som blir nyvalda 2014 eller senare. Detta sker efter en uppgörelse över blockgränsen mellan Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna. Riksdagens övriga partier är emot en sådan övergångsregel.

Ärendet behandlas först i Konstitutionsutskottet. Dess ordförande Peter Eriksson (mp) säger enligt Dagens Industri: "Ställer man upp i valet 2014 vet man ju vad som gäller, ställer man inte upp på det är det bara att låta bli att kandidera."

Moderaternas talesman i frågan, Lars Elindersson, kommenterar detta uttalande: "Riktigt så enkelt är det inte, man har ju lämnat sin yrkeskarriär." Socialdemokraternas gruppledare i utskottet Björn von Sydow säger: "De [omvalda] har gått in i riksdagsarbetet med den förutsättningen, det är ett stort risktagande man gör när man tar uppdraget."

Den artikel jag har läst lämnar inte svar på alla mina frågor. Det bör rimligtvis finnas förslag på övergångsbestämmelser, oavsett vilken linje man väljer. I grunden håller jag med om att de som nu är riksdagsledamöter bör få behålla sina pensionsförmåner, men inte av de skäl som partiföreträdarna anför. Jag är principiellt motståndare till retroaktiv lagstiftning. Även om det kan finnas skäl att göra undantag, har jag inte läst om några sådana skäl här. Min grundinställning är att pensionsförmåner är något som förtjänas under den tid man arbetar och då skall dessa förmåner inte försämras retroaktivt.

Grundproblemet är, som jag ser det, inte pensionerna. Grundproblemet är i stället att många riksdagsledamöter faktiskt lämnar sin yrkeskarriär bakom sig, i den mån de har haft någon, och trots riksdagsuppdraget inte är tillräckligt attraktiva på arbetsmarknaden.

Alla arbetstagare i Sverige har rätt att ta tjänstledigt från tillsvidaretjänster för heltidsuppdrag som politiker. Med tjänstledigt från en heltidstjänst skulle många riksdagsledamöter kunna återgå till yrkeslivet på dagen, om så vore nödvändigt. De som har varit egna företagare kanske har litet svårare, men är de tillräckligt kompetenta och driftiga bör de ha möjlighet att försörja sig ändå. Det kan bli problem för de heltidspolitiker som aldrig har jobbat med annat än politik, men å andra sidan anser jag att det är orimligt att någon människa skulle gå genom hela livet och aldrig jobba professionellt med något annat än politik. Politik bör inte vara en yrkeskarriär, utan ett hedersuppdrag, om än under några år på heltid.

Jag kandiderar själv till riksdagen inför nästa val. De försämrade pensionsförmånerna avskräcker inte mig. Min tanke har aldrig varit att tillbringa resten av livet som heltidspolitiker, även om jag skulle komma in i Riksdagen 2014. Jag har en bra tillsvidaretjänst som verksjurist på en stor statlig myndighet, som jag kan ta tjänstledigt ifrån. Där vore en tid som riksdagsledamot en merit. Jag skulle också ha möjlighet att återvända till denna tjänst på dagen, om den politiska situationen skulle kräva det. Det var först sedan jag fick en tillsvidaretjänst av detta slag, som jag 2010 för första gången kandiderade till ett heltidsuppdrag som politiker, även då på riksdagsvalsedeln för Moderaterna i Örebro län. Jag hoppas komma på en något högre plats denna gång än den tolfteplats jag hade då.

måndag 23 september 2013

Olagligt register

Den största svenska nyheten i dag är rimligtvis att det finns poliser som har fört ett olagligt register där personer har registrerats bara på grund av sin romska etnicitet och i vissa fall släktskap med brottslingar. Registreringen har gjorts i hemlighet och givetvis utan samtycke från de registrerade. Jag undrar hur många andra illegala register som kan finnas hos myndigheterna. Jag undrar också och om jag är registrerad någonstans på grund av min etnicitet.

Jag kan inte se någon godtagbar förklaring till att föra ett sådant här register. Varje människa skall bedömas som individ, på sina egna meriter, för det som denna människa själv gör och står för. Ingen skall bedömas eller registreras för sin etnicitet eller eventuella släktskap med andra individer.

I dag börjar provvalet

I dag börjar provvalet för Moderaterna i Örebro län. Det är provval inför valsedeln till riksdagen, valsedlarna till de olika valkretsarna för landstinget och valsedlarna till kommunfullmäktige i de flesta kommunerna i länet.

Alla kan rösta i provvalet. Det sker på en särskild sida på Internet. Allmänhetens röster räknas separat, vid sidan om medlemmarnas röster. Provvalet är rådgivande, men det brukar tillmätas ganska stor vikt, när valsedlarna väl formellt slås fast på olika möten. Riksdagsvalsedeln kommer att slås fast på en stämma den 30 november, där alla länets partiföreningar har ombud som är med och bestämmer.

Jag ställer själv upp i provvalet för riksdagen och för kommunfullmäktige i Örebro kommun.

torsdag 19 september 2013

Kabinettsfråga?

Den samlade oppositionen i riksdagen kan få ihop en majoritet, i frågor där de alla röstar på samma förslag. Nu har oppositionen samma uppfattning i en fråga om regeringens budgetförslag.

Det här kan leda till att regeringens budget inte går igenom i riksdagen. Detta, om något, borde vara en kabinettsfråga. Regeringen skulle alltså kunna se sig nödgad att avgå.

Jag tror inte på nyval. Det svenska valsystemet är inte utformat för nyval, i och med att det inte börjar en ny valperiod efter ett nyval, utan nästa ordinarie val kommer på utsatt tid. Sannolikheten för nyval minskar ju närmare nästa val man kommer. Det finns inte heller någon tradition av att utlysa nyval och det är svårt att se att något parti i längden skulle gynnas av ett nyval. Då är det troligare att regeringen avgår, varpå Socialdemokraterna ombeds att bilda ny regering.

Riksdagen fattar inte det slutliga beslutet om budgetramarna förrän i november. Det är om regeringens budget då faller, som regeringen kan komma att avgå.

tisdag 17 september 2013

Bra ny minister

I dag har Sverige fått en ny arbetsmarknadsminister, riksdagsledamoten från Örebro län Elisabeth Svantesson. Det är ett mycket gott val. Jag känner Elisabeth Svantesson personligen, hon har bland annat varit vice ordförande i den partiförening där jag är ordförande. Hon har en välriktad ideologisk kompass, är energisk, påläst och en god debattör. Det här blir bra!

måndag 16 september 2013

Vittnesmål utan slöja

En domstol i London har beslutat att en muslimsk kvinna inte får ha sin heltäckande slöja, s.k. niqab, på sig när hon avger vittnesmål i ett mål mot henne. Vissa anser att det är att gå för långt, men hon och hennes advokat har ännu inte avgjort om de skall överklaga beslutet. Andra anser att detta inte är tillräckligt, utan att kvinnan borde vara utan slöja hela rättegången. För min del lutar jag mer åt den senare åsikten. Det är som domaren i målet också skall ha uttryckt sig, att domare, ombud och jury måste kunna se hur parten reagerar inte bara under sitt eget vittnesmål, utan också när andra bevis och vittnesmål presenteras. Sådant är viktigt för bedömningen i målet. Religionsfriheten kan inte stå över samhällets intresse av rättvisa rättegångar med fullständig möjlighet att bedöma målet. Vittnesmål kan förvisso avges via telefon eller videolänk, men huvudregeln måste ändå vara att allt skall ske på plats. Det har med bevisvärderingen och därmed med rättssäkerheten att göra. Var gränsen skall dras är dock inte lätt att säga.

onsdag 11 september 2013

Kan Gibraltar bli större?

Några invånare i gränsstaden La Linea, på den spanska sidan av landgränsen mellan Spanien och Storbritannien, har börjat diskutera tanken på att staden skulle överföras till Gibraltar så att de kunde få bli brittiska medborgare. De är trötta på stadens dåliga ekonomi, särskilt som ekonomin är mycket bättre söder om gränsen.

Det här är intressant. Jag tycker alltid att det är intressant med gränsjusteringar. Om det skulle bli vanligare att kommuner skulle lämna ett land för ett annat, så skulle det också sätta ökad press på de höga politikerna att göra ett bra jobb. Med ett dåligt jobb så att landet får dålig ekonomi och dåliga förutsättningar i övrigt, skulle politikerna inte bara löpa risken att förlora nästa val, utan också risken att förlora områden av sitt land. Samtidigt skulle politiker som gör ett bra jobb kunna få landvinster att skryta med i sina kommande valrörelser.

Rimligtvis skulle frågor om att en kommun skulle byta land få avgöras efter folkomröstning. Det skulle ge mer makt till folket, genom ett nytt sätt för folket att påverka sina politiker. Det vore bra.

Jag antar att tanken på att La Linea skulle bli brittiskt blir överraskande för många, särskilt spanjorer som vill att Gibraltar skall bli spanskt. Om folket i La Linea är för denna idé, har jag svårt att se varför de inte skulle få byta land.

tisdag 10 september 2013

Olaglig finansskatt

Elva av EU:s medlemsländer förespråkar en EU-skatt på finansiella transaktioner. Nu har emellertid EU:s finansministrars rättstjänst analyserat förslaget till skatt och kommit fram till att det är olagligt. Om förslaget skulle införas, skulle det strida mot EU-fördraget. Det skulle därför inte få tillämpas.

Jag hoppas att det här sätter punkt för diskussionerna om en EU-skatt på finansiella transaktioner. Skatter på finansiella transaktioner kan inte vara bra för EU:s ekonomi. Förmodligen kommer ändå förslaget snart tillbaka i annan form. Vi får se när debatten till slut kan vara över, än lär tyvärr inte sista ordet vara sagt.

måndag 9 september 2013

Det blev inhibition

Den 28 augusti skrev jag om Skolinspektionens beslut om att stänga Lundsbergsskolan. Jag hoppades att beslutet skulle överklagas och inhiberas. I fredags fattade förvaltningsrätten beslut om att inhibera Skolinspektionens beslut. Det var bra, då kan målet få en allsidig belysning utan att skolans framtid äventyras av en tillfällig stängning.

Gemensam valuta

I helgen var jag på Åland. Där betalade jag givetvis med euro, den valuta som gäller i Finland. Det hade varit enklare om jag hade kunnat använda samma valuta som hemma i Sverige.

Tro nu för all del inte att mitt favoritscenario hade varit att Sverige hade antagit euro som valuta för något decennium sedan. Jag har bättre fantasi och historiska kunskaper än så. Mitt favoritscenario hade varit att Sverige hade vunnit kriget mot Ryssland 1808-09, så att Åland fortfarande hade haft samma valuta som det nuvarande Sverige.

Det är inte helt lätt att spekulera i om Sverige skulle ha haft euro eller den svenska kronan i ett sådant scenario. Det hade inte funnits anledning för Sverige att byta bort Svenska Pommern mot Norge 1814, och hade ingen annan orsak uppkommit för att avträda Pommern, hade det kunnat vara ett svenskt landskap och län liksom alla andra. Invånarna i Pommern hade haft det bättre under efterkrigstiden, de hade inte varit invånare i Östtyskland. Där hade rimligtvis ändå den största opinionen till förmån för byte till euro funnits, eftersom de då hade kunnat få samma valuta som grannlandet alldeles söder om landgränsen.

I det som nu är Finland, hade svenskan rimligtvis haft en starkare ställning, som majoritetsspråk i riket. Samtidigt hade Sverige haft tre formel 1-förare som lyckats bättre än min barndomsidol Ronnie Peterson, nämligen Keke Rosberg, Mika Häkkinen och Kimi Räikkönen. Det hade jag inte haft någonting emot.

tisdag 3 september 2013

Livstid för mord

Regeringen föreslår i en promemoria, Ds 2013:55, att det normala straffet för mord återigen blir livstids fängelse, åtminstone då det föreligger försvårande omständigheter. Enligt promemorian torde användningen av livstidsstraffet öka väsentligt med förslaget, det förutses dömas ut i en majoritet av de fall där personer döms för mord.

Det här är ett steg tillbaka till rätt ordning. Det ligger också helt i linje med Moderata Samlingspartiets liberalkonservativa ideologi. Mord är ett så pass allvarligt brott, att det som huvudregel bör bestraffas med lagens strängaste straff. Det är bara under senare år som så inte har varit fallet i Sverige. Den enda frågan jag ställer mig, är varför justitiedepartementet har dröjt så länge med att ta fram detta förslag, när det har haft en chef sedan 2006 som tillhör Moderata Samlingspartiet.