lördag 30 november 2013

Stämma för att fastställa riksdagslistan

I dag höll Moderata Samlingspartiet i Örebro län stämma för att fastställa riksdagslistan för nästa års val. Stämman hölls i ett nytt format, där de tio främsta kandidaterna inte var rankade av någon nomineringskommitté i förväg. De närvarande delegaterna fick i stället mingla med dessa kandidater innan lunch, höra dem intervjuas var för sig efter lunch för att därefter rösta på dem med mentometerknappar. Det blev en mer smidig omröstning än vad jag hade trott.

På samma sätt som med andra nya idéer, kan denna förbättras till nästa gång. Jag skulle ha föredragit om intervjuerna med kandidaterna kom först och minglet sedan. Med den ordningen skulle intervjusvaren ha kunnat leda till uppföljande frågor till kandidaterna vid minglet. Det skulle ha öppnat för fler samtalsämnen direkt med kandidaterna. Det skulle också ha gjort att följdfrågor på intervjusvaren inte skulle ha behövt lämnas obesvarade inför omröstningen. Det här kan förhoppningsvis ändras till nästa gång.

fredag 29 november 2013

Domm

Det här har jag skrivit om förut i denna blogg, men det kanske tål att upprepa sig?

Är det bara jag, eller breder oskicket att skriva "dom" i stället för "de" eller "dem" som personligt pronomen ut sig?

Själv läser jag alltid "dom" i första hand som substantivet dom, vilket ger fel uttal och fel tanke om meningen. Om det nu är svårt att välja mellan "de" och "dem", kan man väl åtminstone separera stavningen av dessa pronomina från den vedertagna stavningen av substantivet, på samma sätt som man skiljer mellan "lam" och "lamm", "dam" och "damm" samt "ram" och "ramm". Jag förespråkar alltså att det talspråkliga alternativet till "de" och "dem" skall stavas "domm".

måndag 25 november 2013

Kammarrätten om Lundsbergsskolan

Tidigare i höst har jag skrivit om Skolinspektionens beslut om att stänga Lundsbergsskolan och förvaltningsrättens beslut om att upphäva det beslutet. Skolinspektionen överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm. Det var bra, då den här typen av ärende inte har prövats tidigare. Kammarrätten dömde i ärendet den 22 november 2013 (mål nr 6413 - 6415-13). I domen går kammarrätten på förvaltningsrättens linje och avslår överklagandet med kortfattade domskäl. Vad som händer på ett elevhem på en internatskola ingår inte i Skolinspektionens tillsynsansvar och kan därför inte, som det gjorde, ligga till grund för beslutet att stänga skolan. - Vi får väl se om skollagen ändras, så att det som händer på elevhem framöver kommer att ingå.

onsdag 20 november 2013

En bra ny sekretessbestämmelse

Miljöpartiet kritiserar ett förslag till ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL).

Handlingar upprättade hos svenska myndigheter och handlingar inkomna från andra än utländska myndigheter är opåverkade. Med ändringen kan Sverige och dess myndigheter delta fullt ut i europeiska samarbeten, det kan komma fler handlingar till svenska myndigheter och det är bara dessa tillkommande handlingar som träffas av den nya bestämmelsen om sekretess. Trots det som Miljöpartiet skriver, påverkas knappast offentlighetsprincipen. De handlingar som vi skulle vänta oss att få ut från en svensk myndighet i dag kommer att vara lika tillgängliga som förut. Dessutom kommer de svenska myndigheterna kunna ha fler handlingar som kommit från utländska myndigheter, och av dessa kommer en del - men inte alla - att vara belagda med sekretess enligt den nya bestämmelsen.

Jag har läst propositionen. Jag delar inte Miljöpartiets farhågor. De tolkar propositionen på ett annat sätt än vad regeringspartierna, Socialdemokraterna och jag gör. Detta förslag innebär ingen fara för offentlighetsprincipen.

tisdag 19 november 2013

Märkligt ifrågasättande

Den här förmiddagen satt jag på ett tåg, ute på tjänsteresa, när min tjänstemobil ringde. Jag svarade, som sig bör. Mannen som ringde bad om hjälp med information som jag bara kunde ha fått tag på, om jag hade suttit på kontoret framför min dator. Jag talade därför om att han hade blivit kopplad till min mobil, att jag var utanför kontoret på tjänsteresa och att jag därför varken kunde hjälpa honom eller koppla tillbaka honom till växeln. Det medförde att han ifrågasatte om jag ens jobbade på Transportstyrelsen. Det försäkrade jag honom om att jag gjorde, men han verkade tvivla ändå. För mig kändes det som ett märkligt ifrågasättande. Hur många företag och myndigheter är det inte i dag, där tjänstemän kan nås på mobil även när de inte är på plats på kontoret? Det borde vara bra för folk i allmänhet, men den här mannen verkade bara bli sur för det. Det var tråkigt.

fredag 15 november 2013

Sverige fällt på grund av kränkande fotografering

Genom dom den 12 november 2013 (mål nr 5786/08) har Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna fällt Konungariket Sverige och dömt Sverige att betala skadestånd till en enskild person, för att svensk lag inte skyddade henne från kränkande fotografering. Domstolen fann att Sverige därmed inte hade gjort tillräckligt för att skydda hennes personliga integritet.

När denna person var 14 år gammal smygfilmades hon av sin styvfar när hon var naken i badrummet. Styvfadern åtalades för detta, men friades, eftersom det då inte fanns något lagrum i svensk straffrätt som passade in på gärningen och kunde göra den brottslig.

Numera finns det ett förbud mot kränkande fotografering i svensk lag, vilket torde innebära att Sverige skulle kunna lagföra och straffa en person som styvfadern i det här fallet i framtiden. Förbudet är intaget i 4 kap. 6 a § brottsbalken:

6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.
    Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.
    Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet.


Det har förekommit kritik mot det nyligen införda förbudet mot kränkande fotografering, bland annat för att det skulle inskränka den journalistiska friheten. Den färska domen från Europadomstolen visar varför förbudet behövs. Jag tycker att det är en bra komplettering av brottsbalken.

måndag 11 november 2013

Inkommet svar

Det kanske finns någon som undrar över svar på mitt mail, som jag lade in som citat i gårdagens blogginlägg. Svaret kom i dag. Det var positivt att det kom snabbt, men jag hade inte väntat mig något mer i sakfrågan. Vi får se om det på sikt blir något resultat i sak.

KALLES DILL 24X190 G
Reklamation nr: 2013 - SE14967

Hej Daniel,

Tack för att du hörde av dig angående Kalles® Dill Kaviar.

Det är väldigt viktigt för oss att du som konsument har hört av dig med dina synpunkter. Därför sätter vi stort värde i att du har tagit dig tid att kontakta oss. Dina synpunkter kommer jag att föra vidare till produktansvarig.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.

Med vänlig hälsning

Procordia Food AB Konsumentkontakt

[personlig underskrift]

Abba Seafood, Frödinge och Procordia är sedan 1 juli 2013 ett gemensamt matföretag under namnet Procordia. Vi tillagar mat och dryck med kärlek och omtanke om människor, hav och miljö. Våra varumärken är Abba, Kalles, Frödinge, Felix, BOB, Ekströms, Risifrutti, Grandiosa, Önos, Mrs Cheng’s, Kung Gustaf, FUN Light, Grebbestads, JOKK, Den Gamle Fabrik, Ejderns, Svennes, Hållö, Lucullus, Limfjord, Liva Energi och Paulúns.

söndag 10 november 2013

Traditionella förpackningar

Det är viktigt med traditionella förpackningar och varumärken. Kunderna skall kunna känna igen sig.

Jag skrev nyligen följande text till Procordia, som tillverkar Kalles kaviar:

Hej! När jag senast skulle köpa Kalles kaviar, av min favoritsort med dill, hittade jag först inte den traditionella, gröna tuben. Jag letade och funderade på att köpa någon annan dillkaviar, trots att alla andra är sämre. Sedan upptäckte jag en mörkblå tub med bara litet grönt i ena änden, som var Kalles dillkaviar. Har ni bytt förpackning? På www.kalles.se är det fortfarande en helgrön tub. Jag skulle vilja att ni skulle fortsätta sälja er goda dillkaviar i en tub i den traditionella, dillgröna färgen.


Det går att föra samma resonemang om politiska partier. Väljarna skall kunna känna igen sig. Det är därför bra att ha samma partinamn och samma partisymboler under lång tid. Inför valen nästa år har Moderaterna en ny grafisk profil, men den ansluter sig nära till de profiler som vi har haft de två senaste riksdagsvalen. Det är bra. Jag tror att väljarna kommer att känna igen sig. De kommer inte att börja leta efter något litet sämre alternativ som de ändå känner igen.

tisdag 5 november 2013

Datainspektionen mot Socialdemokraterna

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 29 oktober 2013 (mål nr 2757-13) avslagit ett överklagande av Sveriges Socialdemokratiska arbetareparti (Socialdemokraterna). Socialdemokraterna hade överklagat ett beslut av Datainspektionen, som förbjöd partiet att lämna över personuppgifter till det av partiet ägda bolaget Kombispel i Sverige AB för behandling inom ramen för bolagets lotteriverksamhet. Bolaget är helägt av A-lotterierna ekonomisk förening, som till 99,9 % ägs av Socialdemokraterna och dess ungdomsförbund.

Kammarrätten fastställde förvaltningsrättens dom och domslut. Förvaltningsrätten anförde inledningsvis följande:

Som huvudregel är det enligt 13 § första och tredje stycket [personuppgiftslagen (1998:204)] PuL förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar bl.a. politiska åsikter. Uppgifter av denna art betecknas som känsliga personuppgifter. Enligt 17 § PuL får emellertid organisationer med bl.a. politiskt syfte inom ramen för sin verksamhet behandla känsliga personuppgifter om organisationens medlemmar och sådana andra personer som på grund av organisationens syfte har regelbunden kontakt med den. Känsliga personuppgifter får dock lämnas ut till tredje man bara om den registrerade uttryckligen har samtyckt till det.


Förvaltningsrätten fann vidare att Kombispel inte kan betraktas som personuppgiftsbiträde till Socialdemokraterna på sätt som anges i 3 § PuL. Kombispel registrerade personer i personernas egenskap av kunder till bolaget, för att bolaget skulle sälja lotter till dem. Kombispel hade därmed ett annorlunda syfte med sin registrering än vad Socialdemokraterna hade och kunde därför inte anses behandla personuppgifterna för Socialdemokraternas räkning. Det spelade ingen roll för denna bedömning, att det fanns ett avtal mellan partiet och bolaget om att bolaget var personuppgiftsbiträde. Eftersom Socialdemokraternas medlemmar inte heller hade lämnat samtycke till överföringen av sina känsliga personuppgifter, stred överlämnandet mot 17 § PuL.

Alldeles oavsett mina politiska preferenser, anser jag att det här är en bra dom. Det är viktigt att behandla personuppgifter med hänsyn till personernas integritet. Särskilt viktigt är det, när det gäller känsliga personuppgifter. Ett partis medlemsregister är mycket känsligt, eftersom det innebär ett slags åsiktsregistrering.

Den som går med i ett parti gör det frivilligt och samtycker därmed till att partiet registrerar uppgifterna i sitt medlemsregister. Därifrån till att partiet skulle lämna ut uppgifter till andra organ, utan samtycke, för andra syften än de politiska syften som partiet i sig har, är att gå för långt. Det kan då inte spela roll om det andra organet är så gott som helägt av partiet. Jag skulle inte vilja att mina uppgifter skulle föras vidare på motsvarande sätt från det parti där jag är medlem.

måndag 4 november 2013

Sverige är märkligt ibland

Sverige har världens näst högsta totala skattetryck. Det är bara Danmark som har högre skattetryck. Trots detta går det största oppositionspartiet ut och talar om Moderaternas planer på ytterligare skattesänkningar som något farligt. Dessa oppositionspolitiker måste ju vara övertygade om att det är en vinnande strategi, trots det höga skattetrycket. Sverige är ett märkligt land, om detta är en vinnande strategi.

Det är dessutom så att detta oppositionsparti åter för en retorik, där de blandar ihop "samhället" och staten. De skriver om tanken på ett sjätte jobbskatteavdrag: "Fem jobbskatteavdrag har genomförts de senaste sju åren. Skulle endast ett till genomföras enligt samma modell uppgår kostnaden för samhället till 10–15 miljarder kronor." Samhället är dock mycket större än staten. Alla vi människor är en del av samhället. Varje människa som får sänkt skatt, t.ex. genom ett jobbskatteavdrag, tjänar pengar på det. Även om staten, i det omedelbara, kortsiktiga perspektivet, skulle få 10-15 miljoner mindre kronor i intäkter, skulle den lika samtidiga vinsten för de enskilda människorna gynna samhällsekonomin i stort. Det skulle medföra en vinst för samhället.

Sverige behöver inte ha så höga skatter som nu.

fredag 1 november 2013

Påslagen telefon under lektion i skolan

Justitieombudsmannen har i beslut den 22 oktober 2013 (dnr 6747-2012) riktat kritik mot en polis, för att denne ringt en 12-årig flicka på lektionstid i skolan och frågat efter kontaktuppgifter till flickans far. Polisen skall ha sagt att om det inte skulle gå att få tag på fadern, kunde han bli efterlyst, och flickan blev skärrad och arg av detta.

Det är klart att polisen måste iaktta särskild försiktighet vid kontakt med barn. I det här fallet hade polisen även försummat att i förväg försäkra sig om åldern på den person som kontaktades.

För egen del kan jag inte undgå att förundra mig över att flickan kunde nås på telefon under lektionstid i skolan. Borde inte alla elevers telefoner vara avstängda då? En telefon som ringer blir ju ett störningsmoment för hela klassen. Om flickans telefon hade varit avstängd under lektionen, hade den situation som polisen får kritik för aldrig uppstått. Det är förvisso inte Justitieombudsmannens sak att kommentera detta, kritiken mot polisen är befogad ändå med tanke på flickans ålder och uppgifterna om vad polisen sade. Samtidigt har kanske även skolan, om den tillåter påslagna telefoner under lektionstid, och definitivt flickan själv, som haft telefonen på, del i skulden för att situationen uppstod. Telefoner bör endast i undantagsfall vara på under sammanträdes- eller lektionstid.