lördag 29 mars 2014

Sommartid - förmynderi

I natt skall vi ställa om klockorna, om vi vill följa staternas påbjudna tid i de europeiska tidszonerna. Det är ett fullständigt onödigt statligt förmynderi, men svårt att ensam vara emot.

Standardtid är bra, den gör att klockan är densamma i en hel tidszon och att tidszonerna följer på varandra med en timmes förskjutning. Det underlättar för människor, på samma sätt som andra enhetliga mått och vikter gör det. Däremot borde det vara upp till var och en att bestämma vilket schema han eller hon skall följa, med hänsyn tagen till önskemål från familj, arbetsgivare, kunder, vänner et cetera. Den som vill gå upp tidigt bör få göra det, den som vill gå och lägga sig tidigt bör få göra det. Var och en bör få utnyttja ljusa eller mörka timmar på dygnet efter eget huvud. Varför skall då staten bestämma, att vi skall ställa om klockorna två gånger om året? Om staten tycker att detta är viktigt, vore det bättre att bestämma att statliga myndigheter, statlig radio och TV med mera förskjuter sina scheman med en timme, två gånger om året. I stället för att klockorna skulle ställas om, skulle tiderna ändras. Det vore ett hederligare sätt att styra folks beteende.

Sommartid bör snarast avskaffas!

torsdag 27 mars 2014

Offentlighetsprincipen sprider sig

Sverige och Finland har en stolt konstitutionell tradition: offentlighetsprincipen. Danmark och Norge har liknande principer, efter svensk-finskt mönster. Sverige och Finland har också jobbat för offentlighet i EU, med viss framgång.

I dag var jag på ett möte i Köpenhamn i tjänsten. Två personer från Österrike var också där. De berättade att Österrike kommer att få en grundlagsskyddad offentlighetsprincip från den 1 januari 2016. Från att ha haft huvudregeln att alla allmänna handlingar är hemliga, går de över till huvudregeln att alla allmänna handlingar är offentliga. Detta kommer också att gälla helägda statliga bolag, som det dessa två österrikare jobbar för. Sekretessregler kommer givetvis att finnas, men huvudregeln om öppenhet är ny.

Det här är bra. En vital demokrati behöver transparenta myndigheter. Det är viktigt att medborgarna skall kunna ta reda på vad staten håller på med. En huvudregel om offentlighet är en viktig princip, för att påminna alla statsanställda om detta.

lördag 22 mars 2014

Stressa inte fram lösningar på klimatproblem!

Det finns kartor som visar hur Jorden skulle se ut, om all is på planeten skulle smälta. Många låglänta områden skulle bli översvämmade, inte minst i Europa. Samtidigt menar forskare att det skulle ta bortåt femtusen år för all is på Jorden att smälta på grund av högre medeltemperaturer. Fördelen med detta är att vi har tid på oss. Vi behöver inte stressa fram lösningar på problemet med en stigande havsnivå.

På 1990-talet fanns det domedagsprofeter som sade att ett varmare klimat skulle leda till väsentligt högre havsnivåer redan inom några decennier. Nu har det gått ett par decennier och havsnivåerna är i stort sett desamma som då. Det finns även data som visar att Jordens medeltemperatur inte har ökat de senaste åren.

Problemet med högre havsnivåer skall inte förringas. Medeltemperaturen på Jorden kan stiga igen, is smälta och havsnivåerna stiga. Det finns dock ingen anledning till panik. Vi har tid på oss att tänka efter och att ordna bra lösningar. Då behöver inte heller samhället lida i någon större utsträckning. Det är bra.

måndag 17 mars 2014

Skadestånd för att kalla ordningsvakt "neger"

Svea hovrätt har i dom den 14 mars 2014 (mål nr T 9880-13) slagit fast att en person som kallat en ordningsvakt för "neger", när ordningsvakten ingrep mot personens brottsliga gärning, skall betala kränkningsersättning till ordningsvakten för detta.

Normalt säger rättspraxis att kränkning mot t.ex. poliser och ordningsvakter måste nå en högre nivå än annars för att ligga till grund för ersättning. Orsaken är att dessa normalt har att räkna med att få ta emot vissa tillmälen i sin yrkesutövning och därför får anses ha en större beredskap för detta. Hovrätten finner dock i detta fall, att det rasistiskt och aggressivt framförda tillmälet innebär ett angrepp på ordningsvaktens privata sfär av ett slag som går utöver vad han skall behöva tåla i sin yrkesutövning. Det yrkade skadeståndsbeloppet på 5 000 kr bifölls därför.

Domen visar att det ord som användes, numera normalt måste betraktas som rasistiskt. Så var det inte förr och vissa människor tycker att det inte heller borde vara det nu. I en ideal värld skulle förstås inga ord vara rasistiska, ty i en ideal värld skulle ingen rasism finnas. Nu finns rasism och vi har ett levande svenskt språk som delas med miljoner andra svensktalande. Var och en får acceptera att vissa ord stämplas som rasistiska, även om man har en egen uppfattning om att ordet inte borde ses som rasistiskt. Ett aggressivt uttalat ord kan medföra skyldighet att betala skadestånd.

fredag 14 mars 2014

Kammarrätten har inte alltid rätt

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 10 mars 2014 (mål nr 7021-13) beslutat att avslå ett överklagande av ett beslut om att få ta del av allmän handling.

Det gäller ett delegationsbeslut på plan- och byggkontoret i Hörby kommun, om att inte lämna ut handlingar om revidering av kommunens översiktsplan 2013. Handlingarna hade varit hos kommunstyrelsens arbetsutskott och sedan skickats tillbaka, men på plan- och byggkontoret ansåg beslutsfattaren ändå att det inte var allmänna handlingar utan arbetsmaterial.

Om handlingar har expedierats, och alltså lämnat myndigheten, är det alltid allmänna handlingar, enligt 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen. Om handlingar bara har skickats inom samma myndighetsorganisation, där avdelningarna inte är självständiga gentemot varandra, är de emellertid inte expedierade, 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen.

Här borde frågan vara om plan- och byggkontoret ingår under kommunstyrelsen som myndighet, eller under någon annan av kommunens myndigheter. Det var ju mellan plan- och byggkontoret och kommunstyrelsens arbetsutskott, som handlingarna hade skickats. Normalt är varje nämnd i en kommun en egen myndighet. Normalt är varje kommunal myndighet lika självständiga gentemot varandra, som statliga myndigheter är. Normalt har en kommun en separat nämnd för samhällsbyggnadsfrågor. Kammarrätten har emellertid bara konstaterat: "[a]rbetsutskottet, samhällsbyggnadsförvaltningen och plan- och byggkontoret ingår i samma myndighetsorganisation, nämligen Hörby kommun."

Det finns ingen utredning i domen om huruvida dessa organ ingår i samma myndighetsorganisation eller ej. Det är inte samma myndighetsorganisation, bara för att det är samma kommun, även om kammarrätten antyder att det förhåller sig på det viset. Med kammarrättens resonemang skulle annars alla statliga myndigheter ingå i samma myndighetsorganisation, bara för att de ingår i samma stat. Kammarrätten kan ha rätt, ifall det är samma myndighetsorganisation, men det framgår inte av domen om så är fallet. Då tror jag att kammarrätten har fel i det här fallet.

Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) har i rättsfallet RÅ 1987 ref. 29 konstaterat att handlingar som har gått från ett stadsbyggnadskontor till byggnadsnämndens ledamöter inte är expedierade. Det är emellertid en annan fråga. Såväl ledamöterna som stadsbyggnadskontoret ingick i nämndens myndighetsorganisation.

Jag hoppas att den här kammarrättsdomen blir överklagad och att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd och reder ut begreppen inom kommunala organisationer.

tisdag 11 mars 2014

Hund säljs på auktion

Det torde vara ovanligt, men Göta hovrätt har beslutat den 7 mars 2014 (ärende nr ÖÄ 2366-13) att en hund skall säljas på offentlig auktion enligt lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt. Det handlade om en hund som hade köpts 2010, när två unga människor var ett par. Nu är de tu inget par längre, och mannen ansåg att hunden var hans egen, medan kvinnan ansåg att de samägde hunden. Hon ville ha den såld, så att det ekonomiska värdet för hunden kunde delas dem emellan.

Lagen om samäganderätt innehåller regler om hur personer som samäger en sak kan göra, om den ena vill ha ut sin ekonomiska andel i saken, men den andra inte vill eller kan betala rakt av. Metoden är försäljning på offentlig auktion. I det här fallet fann både tingsrätten och nu hovrätten att hunden var samägd. Hunden skall därför säljas på offentlig auktion.

En hund är en levande varelse. Det kan därför synas märkligt, främmande och rent av omoraliskt att sälja en hund på offentlig auktion. Lagen gör emellertid ingen skillnad mellan djur och andra ägodelar. De människor som vill göra skillnad mellan djur och andra ägodelar, måste själva komma överens om det, för att undvika försäljning på auktion enligt lagen om samäganderätt. Utifrån lagen och de förutsättningar som enligt domen var bevisade, anser jag att domen är juridiskt fullt korrekt.

På fritiden är jag hundägare och hunduppfödare. I den egenskapen tycker jag, att frågor om ägarskap till hundar bör kunna avgöras på ett mer fredligt sätt än att gå till tings. När så ändå inte är möjligt, är det bra att det finns lagar och domstolar, så att tvister kan lösas på ett civiliserat sätt.

Kanske borde lagen ses över? Kanske borde vi ha speciella lagar om ägande av husdjur? Om jag själv vore riksdagsman, skulle jag engagera mig för att en sådan översyn skulle ske.

onsdag 5 mars 2014

Gamla reaktorer

Aktivister från Greenpeace har i dag gjort intrång på området utanför Oskarshamns kärnkraftverk.

Kvällsposten citerar Annika Jacobsson, chef för Greenpeace i Sverige: "Vi anser att det är dags att ta de här gamla reaktorerna ur drift nu... Vi har två av Europas äldsta reaktorer i Oskarshamn. Vi vet att åldrande reaktorer innebär väldigt allvarliga risker."

Annika Jacobsson har givetvis rätt i att reaktorerna är gamla. De borde stängas. Det kan dock inte ske förrän det finns nya reaktorer i drift som kan ta över den elproduktion som de nuvarande reaktorerna står för. Vi borde ha nya, moderna kärnkraftreaktorer i Sverige.

måndag 3 mars 2014

Omvald som ordförande

I kväll blev jag omvald som ordförande i partiföreningen Örebro Mitt, den största i Örebro kommun. Det är jag tacksam för. Vi har en välfungerande förening med en bra styrelse, så det är inte svårt att vara ordförande. Nu skall vi göra något riktigt bra av den kommande valrörelsen!

söndag 2 mars 2014

Krig på Krim?

Det är militär spänning på Krimhalvön. Måhända ser Ryssland chansen att ockupera delar av halvön, eller hela, när det nu har blivit en statskupp i Ukraina. Ryssland har redan trupper stationerade där och en majoritet av befolkningen på Krim är rysktalande. Frågan är dock om det blir fullt krig. Ukraina har ingen liten krigsmakt. Skulle Ryssland våga ta de politiska beslut som skulle leda till fullt krig? Det tvivlar jag på. Säker kan man dock aldrig vara. I ett sådant här läge, hade jag gärna sett att Sverige hade haft en starkare försvarsmakt.