torsdag 31 juli 2014

Den

Redaktionen för Svenska Akademiens ordlista har beslutat att ta in det nyskapade personliga pronominet "hen" i ordlistan. Jag tycker att det är onödigt. Svenskan har sedan länge ett sätt att skriva könsneutralt, nämligen genom att skriva "den". Det finns många exempel på det, även i lagtext. "Den som säljer tvem ett, gälde skadan åter, och den behålle godset, som först köpte", som det heter i 1 kap. 5 § handelsbalken, en av de paragrafer från 1734 års lag som fortfarande gäller. Om det inte passar, går det oftast bra att skriva "han eller hon".

måndag 28 juli 2014

Makulera ett gällande pass?

I dag var jag hos polisen och beställde nytt pass. Jag har läst om mycket långa handläggningstider på sina håll i landet, men i Örebro var det bara en viss väntetid i receptionen och sedan skulle passet vara klart om två till tre arbetsdagar.

Jag visade mitt gamla pass för att identifiera mig. Det är giltigt till den 6 augusti i år. Det märkliga var att den polis som handlade mitt ärende frågade om hon skulle makulera detta pass nu, eller först när jag skulle hämta ut mitt nya pass. Jag svarade att det skulle makuleras senare. Vad är det egentligen för fråga? Jag har väl inget intresse av att vara utan ett fungerande pass, även om det bara är för några dagar? Nu har jag händelsevis inte planerat att resa utomlands, men det hör inte hit. Vid förnyelse av körkort, har det aldrig funnits någon som har frågat om att få makulera det gamla körkortet innan det nya körkortet är klart och kan lämnas ut. Ju mer jag tänker på det, desto märkligare ter sig frågan för mig. Vad kan det finnas för skäl att makulera ett pass i förtid på det viset?

För övrigt har passet redan en utsatt sista giltighetstid, så det borde inte finnas behov av att aktivt makulera det. Körkort makuleras inte längre, när ett nytt körkort lämnas ut. Transportstyrelsen gör bedömningen att det ändå inte behövs, eftersom alla körkort har en utsatt sista giltighetstid. Polisen borde kunna göra samma bedömning för pass.

Det kan hända att det finns något klokt skäl att makulera ett gällande pass, utan att innehavaren har fått ut sitt nya än. Jag kan bara inte komma på det. Om någon annan gör det, välkomnar jag kommentarer om detta.

onsdag 23 juli 2014

Bristfällig argumentation från hovrätten

Ibland har till och med en hovrätt bristfällig argumentation. I dom den 21 juli 2014 (mål nr B 898-14) satte Svea hovrätt ned straffvärdet för smuggling av åtta hundvalpar från grovt smugglingsbrott till smugglingsbrott av normalgraden. I mitt tycke förklarar hovrätten inte riktigt skälet till detta.

Uppsala tingsrätt skrev följande i den överklagade domen den 27 december 2013 (deldom i mål nr B 1269-13), s. 13:
Med hänsyn till de smittorisker som kan vara förenade med en okontrollerad införsel av levande djur och vikten av att så långt möjligt hindra spridning av allvarliga sjukdomar är det särskilt angeläget att de förbud eller villkor som gäller vid införsel av levande djur efterlevs. På grund härav och det förhållandevis stora antalet hundvalpar har gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse. Gärningen ska därför bedömas som grov smuggling.
Hovrätten skrev följande på s. 3 i sin dom:
Även vad gäller åtalet för grov smuggling är utredningen densamma som i tingsrätten och hovrätten gör inte någon annan bedömning i skuldfrågan än den som tingsrätten har gjort. I fråga om hur gärningen ska rubriceras konstaterar dock hovrätten att endast den omständigheten att införseln avsett åtta hundvalpar i sig inte är tillräcklig för att gärningen ska betecknas som grov. Den bör istället bedömas som ett brott av normalgraden. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet härmed.
Hovrätten resonerar som om tingsrätten har bedömt brottet som grovt bara på grund av antalet smugglade hundvalpar. Så var det inte, som synes av den citerade texten. Det är en bristande argumentation hos hovrätten, anser jag.

Enligt min mening bör smuggling av hundvalpar oftast betraktas som grovt smugglingsbrott. Tingsrätten har gjort en bra bedömning, där inte bara mängden valpar har tagits med i beräkningen, utan även andra konsekvenser av smugglingen. Det är viktigt. Då tycker jag att det är tråkigt att hovrätten inte ens bemöter de delarna av tingsrättens domskäl.

Domen gäller de två personer som utförde smugglingen. Enligt deras egna uppgifter begick de gärningen på uppdrag av en uppfödare i Sverige, som ville få det att framstå som om valparna var uppfödda hos sig. Det framgår inte i denna dom hur rättsväsendet har agerat mot den uppfödaren. Jag och min fru har som hunduppfödare själva importerat flera hundar till Sverige enligt konstens alla regler, jag tycker därför att det är särskilt allvarligt att en uppfödare i Sverige ligger bakom smuggling av det här slaget. Jag hoppas att den uppfödaren också får stå rättsliga konsekvenser för detta.

tisdag 22 juli 2014

Saknad

Vi har varit tvungna att ta bort vår äldsta hund, Sunni, en femtonårig tik som är mor och mormor till ett par av våra hundar och stammoder till ytterligare ett stort antal hundar. Sunni var en god mor till sina valpar, beredde oss stor glädje som sällskapshund och tog flera fina titlar i utställningsringarna. Hon hade cancer som hade påverkat flera organ. Vi lät veterinär undersöka henne och om möjligt rädda henne, men det fanns inget att göra.

Vila i frid, kära Sunni!

fredag 18 juli 2014

Ingen talerätt för nämnd som fått ärende återvisat till sig

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har genom dom den 16 juli 2014 (mål nr M 8721-13) prövat ett ärende om störning mellan grannar. Det handlar om en man som anser sig bli störd av bländande ljusreflexer från sin grannes plåttak. Det är emellertid inte sakfrågan som är rättsligt intressant, utan frågan om nämndens talerätt.

Den kommunala nämnden hade syn på stället vid två tillfällen och beslöt därefter att avskriva ärendet utan vidare åtgärd. Mannen som ansåg sig störd överklagade och länsstyrelsen återvisade ärendet till nämnden för vidare utredning. Såväl grannen som nämnden överklagade detta beslut till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Domstolen fann att nämnden inte hade talerätt, då sådan talerätt inte är särskilt föreskriven och länsstyrelsens beslut inte kunde anses gå nämnden emot. Grannens överklagande avslogs också.

Såväl nämnden som grannen överklagade. Mark- och miljödomstolen bygger sitt beslut om nämndens talerätt på 16 kap. 12 § första stycket miljöbalken. Domstolen skriver följande:

Nämnden företräder det allmänna intresset av miljö- och hälsoskydd i sin egenskap av
tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. I detta fall har nämnden inte vidtagit någon
åtgärd till skydd för det allmänna intresset utan dragit slutsatsen att några
skyddsinsatser inte är påkallade. Länsstyrelsens beslut kan därför inte anses ha gått
nämnden emot; enbart det förhållandet att länsstyrelsen har beslutat att återförvisa
ärendet för vidare utredning medför alltså inte att beslutet kan anses ha gått nämnden
emot. Nämnden har således inte haft rätt att överklaga beslutet.
 


Det är det här som är intressant. Om en överinstans anser att en myndighet inte har gjort tillräckligt och därför återvisar ärendet till myndigheten, går beslutet om återvisning inte myndigheten emot. Myndigheten kan då inte överklaga och få frågan om omfattningen av myndighetens ursprungliga åtgärder var tillräckliga eller ej. Myndigheten måste i stället vidta fler åtgärder, oavsett om myndigheten anser att den redan har gjort tillräckligt eller ej. Det är positivt för de enskilda människor som önskar att myndigheter skall göra mer än vad de har gjort i enskilda fall.

torsdag 17 juli 2014

Skattefridagen

I dag är det skattefridagen. Det är den dag då en normal inkomsttagares årslön framöver tillfaller henne eller honom själv, inte stat eller kommun. Om årslönen  skulle betalas ut med en summa varje dag under året, men det offentliga skulle ha in alla skatter först, så skulle nu alla skatter för året vara betalda. Återstående dagalöner under året skulle tillfalla inkomsttagaren själv.

Under de senaste årens borgerliga styre har skattetrycket minskat. Samtidigt har stat och kommuner fått in mer pengar. Skattefridagen har flyttats bakåt i kalendern, tidigare har den infallit i augusti. Det är en dag värd att fira.

torsdag 10 juli 2014

En rasist är en rasist

Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl har skrivit en mycket tänkvärd och angelägen artikel om miljöpartiets språkrör Åsa Romson, hennes tal i Almedalen, och vissa andra personers uttalanden i samma riktning.
Åsa Romson citeras: 
"Om vi har en norm att det sitter vita, heterosexuella män vid makten, då bygger man också ett samhälle som passar bäst för vita, heterosexuella män. Och det blir så fel. För de flesta av oss, dom allra flesta av oss här, vi är inte vita, heterosexuella, medelålders män. Vi är människor. Och det betyder att vi har lika värde, men vi är olika på alla möjliga sätt."
Artikeln är mycket bra skriven, ända till slutsatserna i det sista stycket. Det lyfts fram flera exempel på hur debattörer uttrycker sig dumt. I sista stycket står det dock att Tove Lifvendahl inte ser någon anledning att tvivla på de utpekade debattörernas engagemang mot rasism. Jag anser dock inte att man har ett äkta engagemang mot rasism, om man uttalar sig rasistiskt mot andra grupper än de som brukar utsättas för rasism.

Uttalar man sig nedlåtande mot vita, heterosexuella, medelålders män på grund av deras egenskap av just vita, heterosexuella, medelålders män, är man lika mycket rasist som om man uttalar sig nedlåtande om andra människor på grund av de människornas hudfärg, sexualitet, ålder och/eller kön.

Balansen mellan fri information och integritet

EU-domstolen fattade tidigare i år beslut om att sökmotorer inte får visa innehåll om personer som personen har berättigade skäl att begära att det skall gömmas. Det handlar om en rätt att gammal information skall kunna glömmas. Sådant som är så gammalt att det inte längre är relevant kan naturligtvis strida mot den personliga integriteten.

På Aftonbladet kultur skriver en krönikör om detta och misstänker att denna censur kan bli sökmotorn Googles grav. Enligt krönikan har 70 000 personer redan fått rätt att få saker gömda av sökmotorn.

Det här framställs tämligen onyanserat som ett problem av Aftonbladets krönikör. Det finns inget resonemang till stöd för rätten att bli glömd, bara resonemang om att detta är censur och ett hinder för friheten på Internet. Jag är av en annan uppfattning. Det måste finnas en balans mellan möjligheten att enkelt få tag på all möjlig information på Internet, och den enskilda individens rätt att missvisande information inte skall visas. Där anser jag att EU-domstolen har kommit fram till en bra avvägning.

Jag är generellt förespråkare för friheten att söka efter information, men samtidigt innebär rätten att bli glömd också att sökningar i sökmotorer kan ta fram mer relevant information. Sådant som är för gammalt eller av annan anledning irrelevant sorteras bort redan i sökningen. I många fall kan det förenkla för den som snabbt vill ha ett relevant sökresultat. Det är ändå inte så att vem som helst som begär att vad som helst skall bli gömt har rätt att få sin begäran godkänd.

tisdag 8 juli 2014

Skolinspektionen hade rätt om Lundsbergs internat

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i beslut den 25 juni 2014 (mål nr 81481850-13) avgjort frågan om det var rätt av Skolinspektionen att stänga Lundsbergsskolan hösten 2013. Det anser HFD att det var.

I korthet anser HFD att internatverksamheten vid ett riksinternat som Lundsbergsskolan har ett så pass nära samband med skolan, att det faller under Skolinspektionens tillsyn och myndighetsansvar. HFD finner därför att förvaltningsrätten och kammarrätten, som kom fram till att internatverksamheten inte föll in under Skolinspektionens ansvar, inte haft fog för att upphäva Skolinspektionens beslut. Själva beslutet från Skolinspektionen om att stänga verksamheten var tidsbegränsat till den 28 februari 2014, varför HFD avskriver målet. Beslutet får ändå prejudikatvärde.

Jag skrev i en kommentar till kammarrättens dom, att skollagen kanske skulle komma att ändras för att få den att omfatta även verksamhet på elevhem. Med HFD:s beslut behövs inte det. Rättsläget är klarlagt. De som inte tycker om det, kan betänka talesättet att den högsta domstolen har rätt, även om den har fel.

torsdag 3 juli 2014

Överklaganden

Ett av mina uppdrag som kommunpolitiker är att jag sitter som ersättare i valnämnden. Tack vare detta uppdrag får jag kopior via mail av Valmyndighetens nyhetsbrev till kommunala valnämnder. I Valmyndighetens nyhetsbrev av den 18 juni 2014 (2014:19 V) framgår att det har kommit in femton överklaganden av valet till EU-parlamentet. Det innebär att valet ännu inte har vunnit laga kraft. När nyhetsbrevet skrevs, var det ännu inte klart med någon tidsplan för hur överklagandena skulle prövas.

Det är en aning märkligt att jag inte har hört talas om dessa överklaganden någon annanstans. Jag har också försökt söka mer information om överklagandena på Internet, men inte hittat något. Kanske har tystnaden att göra med att det inte är någon större sannolikhet att dessa överklaganden skulle gå igenom? Det kan jag inte själv bedöma, jag har ingen mer kunskap än att valet är överklagat.

Jag hoppas att det inte blir något underkännande av hela eller delar av valet, det vore inte bra för tilltron till det svenska valsystemet. Samtidigt vore det intressant, på sitt sätt, om hela EU-parlamentsvalet skulle behöva tas om. Jag berättar mer, när jag får mer information.

tisdag 1 juli 2014

Alternativ för Fabriksgatan

I dagens Nerikes Allehanda hade jag följande insändare publicerad:

Svar till Mats-Olof Liljegren (28/6).
 
Moderaterna i Örebro håller med om att det är fel att öppna
Fabriksgatan för genomfartstrafik förbi Virginska skolan. I de politiska
nämnder där frågan har varit aktuell för beslut, har Moderaterna i
stället lagt ett alternativt förslag.

Det är en god idé att öppna Fabriksgatan söderut mot Oscariarondellen,
men i stället bör gatan stängas av för biltrafik vid Virginska skolan.
På så sätt skulle de verksamheter som finns söder om Virginska skolan
få en snabbare utfart mot omvärlden än i dag, samtidigt som det skulle
bli mindre trafik förbi skolan än vad det är nu. Detta är Moderaternas
alternativ, i stället för öppna Fabriksgatan för trafik i hela
sträckningen mellan Oscariarondellen och Änggatan. Det ger en tryggare
trafikmiljö och gynnar elever och personal på Virginska skolan.

Vi moderater har fått beröm för detta alternativ av de flesta berörda
personer som har fått höra det. Den styrande majoriteten i kommunen har
dock inte accepterat detta alternativ. Den som vill se Moderaternas
alternativ bli verklighet för Fabriksgatan, bör därför lägga sin
röst i kommunalvalet den 14 september på Moderaterna.

-------------------------------------------------------
Daniel Granqvist (m)
andre vice ordförande, Programnämnd Samhällsbyggnad i Örebro kommun
ledamot i kommunfullmäktige