lördag 30 augusti 2014

Pride

Paula och jag gick med flera andra moderater i Örebros Pridedemonstrationståg i dag. Det var mycket trevligt. Vi var många moderater och syntes bra i våra ljusblå jackor, men vi kunde ha varit fler.

Pridefestivaler är viktigt för toleransen i samhället. Alla skall vara fria att ha vilka personliga och sexuella förhållanden de vill, så länge samtliga inblandade parter samtycker och är gamla nog. Det finns människor som inte håller med om detta, därför är det grundläggande budskapet i Pride så viktigt och bra. Det demonstrerar jag gärna för.

fredag 29 augusti 2014

Ett komma kan betyda så mycket

I min hemkommun Örebro finns det ett parti till vänster om oss, som på en del av sina valaffischer har en slogan: "Fortsätt framåt Örebro".

Jag skulle tro att de menar: "Fortsätt framåt, Örebro". Det skulle då vara en uppmaning till kommunen och dess invånare att fortsätta på en tänkt väg framåt. Utan komma blir emellertid betydelsen annorlunda. Orden skall då läsas utan något uppehåll mellan "framåt" och "Örebro". Meningen måste då tolkas som en uppmaning till en människa som är på resa mot Örebro, att fortsätta resan när hon närmar sig vår hemort. Den som reser mot Örebro uppmanas alltså att fortsätta förbi Örebro mot andra, okända resmål.

Det skulle kännas tryggare med ett komma i denna slogan. Det skulle Moderaterna ha haft, om det hade varit vår slogan. Moderaterna är Örebros trygghetsparti.

torsdag 28 augusti 2014

Straff för felskyltad buss

Det har cirkulerat uppgifter på Internet om ett politiskt parti som far runt i valrörelsen i Stockholmsområdet i en buss med tyska registreringsskyltar, fast bussen enligt partiet är svenskregistrerad. Partiet skyller på att de inte har haft tid att sätta på "skylten" på grund av valrörelsen.

Mot denna bakgrund kan det vara intressant att veta vad regelverket säger om det här tilltaget. Det rör registrering av fordon, vilket är min specialitet som verksjurist på Transportstyrelsen.

Det går att utläsa av 7 kap. 6 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister att en svenskregistrerad buss skall vara försedd med två registreringsskyltar, tillhandahållna av Transportstyrelsen. Enligt 7 kap. 6 § samma förordning får ett registrerat fordon brukas endast om det är försett med registreringsskyltar i föreskriven ordning.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar ett fordon i strid mot 7 kap. 6 §, döms till penningböter, enligt 17 kap. 1 § 2 förordningen om vägtrafikregister.

Det vanliga är att den här typen av brott beivras med penningböter, enligt Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. Det framgår av bilaga 4.2 nr 1 till dessa föreskrifter att penningboten för brott mot 7 kap. 6 § förordningen om vägtrafikregister är 1 500 kr. Om det finns särskilda skäl, skall ärendet enligt 4 § föreskrifterna överlämnas till åklagare.

onsdag 27 augusti 2014

Bromma flygplats

Bromma flygplats är av stor betydelse för Stockholms samhällsekonomi, därmed för hela Sveriges samhällsekonomi. Det finns ändå politiska partier som vill lägga ned den flygplatsen. Jonas Sjöstedt (v) är partiledare för ett sådant parti, ändå flög han från Bromma flygplats till Gotland i går.

Det är fullt möjligt att ta flyget från Arlanda till Gotland i stället, eller åka färja från Nynäshamn till Gotland, fast båda alternativ kan ta litet längre tid. Om nu Jonas Sjöstedt menar allvar med att Bromma flygplats borde läggas ned, borde han väl visa i handling att det går att ta sig till Gotland och andra platser utan att använda denna flygplats?

Det är för många politiker som inte lär som de lever.

onsdag 20 augusti 2014

EU-parlamentsvalet har vunnit laga kraft

Valprövningsnämnden har prövat de överklaganden som kom in efter EU-parlamentsvalet tidigare i år. Sammanfattningsvis kan konstateras att det har förekommit fel, men inga fel av så stor betydelse att de har kunnat påverka valresultatet. Valet har därför fastställts i enlighet med tidigare redovisade siffror. Det innebär att EU-parlamentsvalet 2014 har vunnit laga kraft. Beslut i de enskilda fallen finns i avidentifierad form på Valmyndighetens hemsida, se länken ovan. Där framgår bland annat att ett överklagande, som gällde att ett parti hade tryckta valsedlar där en kandidat var icke valbar, avslogs. (Den som händelsevis vill ha identitetsuppgifterna får lov att vända sig till myndigheten, men jag kan inte se behovet för min egen del.)

söndag 17 augusti 2014

Demonstration mot förföljelser i Mellanöstern

I går deltog jag i ett demonstrationståg i Örebro. Det är inte ofta jag är ute och demonstrerar, men i går var det verkligen för en god sak. Vi var många som slöt upp för en demonstration mot Islamska staten i Irak och Levanten (ISIL) och dess terror mot kristna och andra minoriteter. Jag är tacksam mot de kristna organisationer som organiserade demonstrationen, inklusive Svenska kyrkan i Örebro, som jag själv är med i. Alla kraftsamlingar till förmån för mänskliga rättigheter är bra, den här var mer angelägen än många andra.

torsdag 14 augusti 2014

Löneskillnader

Ibland talas det i debatten om osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Sådana skillnader är jag emot.

När debatten är igång, hänvisas ibland till fotbollsspelare, eftersom damfotbollsspelare på elitnivå får mycket mindre i genomsnittslön än vad herrfotbollsspelare på motsvarande nivå får. Det här är dock ingen osaklig löneskillnad. Fotbollsspelare får betalt efter hur mycket publik - och därmed publikintäkter och indirekt sponsorintäkter - de kan få. Damfotbollsspelare lockar inte alls lika stor publik som herrfotbollsspelare. Det har därför ingenting med diskriminering att göra, att damfotbollsspelare tjänar mycket mindre än herrfotbollsspelare, utan är en följd av att allmänhetens intresse för herrfotboll är betydligt större än för damfotboll. En mycket framgångsrik damfotbollsklubb har helt enkelt inte de intäkterna som krävs för att betala sina spelare så mycket som en måttligt framgångsrik herrfotbollsklubb har.

De som tycker att damfotbollsspelare borde tjäna mer pengar, borde gå mer på damfotbollsmatcher.

Förmildrande omständigheter vid rattfylleri

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i en dom den 12 augusti (mål nr B 784-14) satt ned straffrubriceringen och straffet för en man som i Ystads tingsrätt dömts för grovt rattfylleri. Han hade 0,69 promille alkohol i blodet, vilket normalt är över gränsen för grovt rattfylleri. Å andra sidan hade han bara flyttat ett fordon några meter på en i övrigt folktom parkeringsplats. Hovrätten följer härvidlag praxis från Högsta domstolen i NJA 2003 s. 67.

Rattfylleri är ett allvarligt brott, men bedömningen måste alltid utgå från det enskilda fallet. Det är klokt att göra en helhetsbedömning av situationen. Frågan om rattfylleri är grovt eller inte bör inte bara utgå från halten av alkohol i den misstänktes blod eller utandningsluft. Det är bra att vi har domstolar som dömer så här pass väl avvägt. Detta skall även påverka den spärrtid som skall bestämmas för återkallelse av den rattfulles körkort. Det var en bra dom.