måndag 27 oktober 2014

Föredömligt kort och kärnfull dom

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 22 oktober 2014 (mål nr 5542-14) varit föredömligt kort och kärnfull. Domskälen är på två meningar, vilket i sammanhanget räcker.

Det rörde sig om en begäran om att få ut allmänna handlingar från Bildningsnämnd i Åstorps kommun. Sökanden begärde handlingar enligt 116 preciserade punkter. Han fick avslag av nämnden, därför att skrivelsen var identisk med tidigare bevarade skrivelser. De handlingar som fanns hos nämnden hade redan lämnats ut, övriga handlingar fanns inte och kunde därför inte lämnas ut.

Kammarrätten skrev följande domskäl: "Bildningsnämndens uppgifter får godtas. Överklagandet ska därför avslås."

Det framgår alltså tydligt av domen, att klaganden hos kammarrätten inte förklarat varför han skulle få ut handlingarna, när nämnden menade att han redan tidigare hade fått ut dem.

Det är en bra dom. Offentlighetsprincipen är en god princip, som ger alla människor rätt att få ut offentliga handlingar från myndigheter. Domen säger att om myndigheten redan har lämnat ut handlingarna, finns det inget som säger att myndigheten måste lämna ut handlingarna på nytt.

Det får antas att om klaganden hade anfört särskilda omständigheter, såsom att han visserligen hade fått handlingarna men dessa förstörts, hade han kunnat få ut dem. Några sådana omständigheter hade uppenbarligen inte anförts. Domen är bra, då den på detta sätt ger myndigheten en rimlig arbetsbörda med att lämna ut offentliga handlingar. Det är inte meningen att offentlighetsprincipen skall kunna användas för att få ut samma handlingar hur ofta som helst.

fredag 24 oktober 2014

Kammarrätten upprätthöll nämndemännens dom

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 26 september 2014 (mål nr 20092010-14) upprätthållit en dom av Förvaltningsrätten i Uppsala om sjukersättning, för en person som på fritiden är hunduppfödare.

Personen i fråga fick hel sjukersättning enligt beslut från försäkringskassan 1998. Efter en anonym anmälan om att personen trots det ägnade mycket tid åt att föda upp, ställa ut och göra annat med sina hundar, utredde Försäkringskassan personens rätt till sjukersättning. Försäkringskassan kom fram till att den tid personen ägnade åt sina hundar bevisade halv arbetsförmåga. Sjukersättningen sattes ned och personen blev skyldig att betala tillbaka ett stort belopp från de senaste åren. Efter överklagande biföll förvaltningsrätten delvis personens talan och fastställde en rätt till tre fjärdedels sjukersättning, samt satte ned återbetalningskravet i konsekvens med detta.

Det mest intressanta med domen, ur en jurists synvinkel, är att förvaltningsrättens dom var de tre nämndemännens dom. Nämndemännen är inte jurister, utan lekmän, med uppdrag i domstolen att ge lekmäns syn på rättstvisterna. Rådmannen, som är lagfaren jurist, var skiljaktig och ville fastställa omprövningsbeslutet om halv arbetsförmåga. Efter överklagande från båda parter fastställde de lagfarna domarna i kammarrätten förvaltningsrättens dom.

Det vanligaste, när den lagfarna domaren skriver sig skiljaktig gentemot lekmannadomarna, är att överinstansen fastställer den lagfarna domarens dom. En lagfaren domare är mer kunnig om vad lagen säger och har som heltidsanställd oftast längre erfarenhet av att döma, än vad nämndemännen har. Bland jurister brukar det därför sägas att om den lagfarna domaren skriver sig skiljaktig, brukar överinstansen efter ett överklagande att gå på den linjen. Den här domen visar att det inte alltid är så.

Det här är intressant, inte minst för de personer som förfäktar att nämndemännen bör tas bort eller få minskat inflytande i domstolsväsendet. Ibland är det nämndemännen som träffar rätt, utifrån den senare domen från överinstansen. Det framgår tydligt i denna dom.

För övrigt tycker jag, som är hunduppfödare vid sidan om mitt arbete som jurist, att domen är väl avvägd utifrån de arbetsinsatser en hunduppfödare kan behöva lägga ned på sin hobby.

onsdag 22 oktober 2014

Folkomröstningar bör respekteras

I samband med valet i september hölls en rådgivande folkomröstning i Göteborg om trängselskatt. Av de personer som röstade i folkomröstningen, röstade 57 % nej till trängselskatt, en försvarlig majoritet. Trängselskatten ingår i "Västsvenska paketet" för investeringar i infrastruktur, trängselskatten skall medverka till att betala investeringarna. Nu går de fem parter som förhandlade fram Västsvenska paketet ut med att de står kvar vid paketet och dess finansiering.

Företrädare för de fem parterna säger att det återstår att se hur kommunfullmäktige i Göteborg röstar om trängselskatten.

Den egentliga beslutanderätten ligger hos riksdagen. Trängselskatt är statlig skatt, enligt lag kan den inte vara annat, därför är det riksdagen som beslutar.

Sverige har en representativ demokrati. Det innebär att vi väljer företrädare som skall sätta sig in i de politiska frågorna och besluta åt oss andra. Ibland kan det vara befogat med folkomröstningar, om det är en stor fråga som lätt kan besvaras med ja eller nej och där en folkomröstning skulle öka den politiska legitimiteten för det slutliga beslutet i frågan, som fattas i politiska församlingar som riksdagen. Om det hålls en folkomröstning, anser jag att resultatet av den skall respekteras så långt det är rättsligt möjligt.

När folkflertalet i Göteborg har röstat nej till trängselskatt, bör det respekteras och trängselskatt bör därför inte införas i staden under överskådlig framtid. Detta bör också parterna bakom Västsvenska paketet respektera. Jag hoppas att riksdagen respekterar resultatet i folkomröstningen.

Myrö

I dag sammanträdde kommunfullmäktige i Örebro kommun för första gången med den nya sammansättningen efter valet den 14 september i år. Moderaterna har bra ledamöter på våra tretton mandat. Det enda tråkiga är att vi inte har fler mandat.

En av få sakfrågor som avgjordes i dag var godkännande av köp av ett stort stycke land nordost om Örebro tätort. Det var innehavaren av Myrö slott som sålde. Markinnehavet är strategiskt på flera decenniers sikt för Örebro kommun. Det är Moderaternas ståndpunkt att kommunen inte skall äga särskilt mycket mark. Här är tanken att kommunen köper marken nu, men på sikt skall sälja den mesta marken till enskilda och företag som behöver mark för sina bostäder och verksamheter. Kommunen har visserligen planmonopol, men får en större frihet att planera något bra av marken om kommunen även äger marken när den planläggs. På sikt skulle det här kunna leda till att fler örebroare kan bli privata markägare genom att köpa tomter för egnahem. Vi moderater ser stor potential i området. Det är ett bra, strategiskt markförvärv för framtiden och för alla nuvarande och framöver tillkommande örebroare.

torsdag 16 oktober 2014

Expropriation kan behövas ibland

De flesta politiker till höger på den politiska skalan är tveksamma till expropriation, det vill säga när staten tvångsmässigt köper mark av privata fastighetsägare. Expropriation är statligt tvång och bör i största möjliga mån undvikas. Ibland är det dock nödvändigt att expropriera mark för investeringar i infrastruktur som är av särskild betydelse för samhället i stort. Nu kan ett nytt fall vara på gång, där expropriation blir nödvändigt.

Miljöpartiet, som nu sitter med i regeringen och i den koalition som styr Stockholms stad efter valet 2014, har förhandlat sig fram till en politisk uppgörelse om att Bromma flygplats skall läggas ned senast 2022. På området där flygplatsen nu ligger, skall det i stället byggas bostäder.

Det finns mycket obebyggd mark nära Stockholm. Tanken att bygga bostäder på flygplatsen område handlar rimligtvis bara om att försvåra för de politiska motståndarna att åter öppna flygplatsen. Det måste dock göras. En internationell storstad och huvudstad som Stockholm behöver en flygplats nära centrum. Det är här det kan bli nödvändigt att gå in med expropriation. Om Miljöpartiet sitter kvar vid makten så pass länge att nedläggningen av Bromma blir av och platsen bebyggs med bostäder i stället, måste de fastigheter som har sålts för bostadsändamål kunna exproprieras, för att flygplatsen skall kunna rekonstrueras och öppnas igen.

Det är för övrigt inte märkligt att Miljöpartiet arbetar för att lägga ned Bromma flygplats. De har fört den politiken länge. Det märkliga är att Socialdemokraterna, som både på riksplanet och i Stockholms stad inför årets val lovade att flygplatsen skulle vara kvar, sviker detta löfte.

måndag 13 oktober 2014

Palestina, protestlistor och juridiska bedömningar

I dag blev jag uppmärksammad på en protestlista på internet, som handlade om att protestera mot att Sveriges regering har för avsikt att besluta att Sverige skall erkänna Palestina som stat.

Alldeles oavsett vem som startar en sådan här protestlista, anser jag att protestlistor är fel väg att gå. En protestlista bör inte påverka den juridiska bedömning som måste till för att avgöra om Palestina skall erkännas som stat eller ej. En juridisk bedömning skall inte i någon del grunda sig på hur många som har skrivit på listor för eller emot ett visst avgörande.

Jag är jurist, men inte expert på internationell rätt. Min bedömning är att Palestina inte uppfyller kraven för att erkännas som stat. Det gör inte att jag har något intresse av att sätta mitt namn under en protestlista mot erkännandet.

onsdag 8 oktober 2014

Politikerskandaler

Det händer att politiker har gjort olagliga eller omoraliska saker, eller sådant som går emot den egna politiken, och känner sig tvungna att avgå. Ibland är det massmedias drev som driver på avgången, vid andra tillfällen är det snarare det egna partiet. Resultatet blir tragiskt för politikern.

I Sverige påverkas de allmänna opinionens åsikter om politikerna parti i mycket ringa omfattning. Det visade sig på 1980-talet, när ett antal socialdemokratiska justitieministrar fick avgå. Det visade sig också 1995, när Mona Sahlin fick träda tillbaka som partiledarkandidat och 2006 när ett par nytillträdda moderata statsråd avgick. Dessa politikers partier fick knappast något minskat väljarstöd i opinionen.

Nu finns det de som talar om att Miljöpartisten Åsa Romson, som är ny miljöminister och vice statsminister, borde avgå. Oraken skulle vara att hon använt giftig båtfärg och eventuellt tankat båten med bränsle för vilket inte skatt betalats i rätt ordning. Det må så vara att hon kommer att avgå. Det kommer dock knappast påverka hennes partis sympatier i opinionen.

I grunden är det sunt att skandaler kring enstaka politiker inte påverkar opinionen och dess stöd för partiet i någon nämnvärd omfattning. Det finns enstaka människor som gör fel i alla sammanhang, det påverkar inte partiets politik. Om politikern också avgår, visar det att partiet blir fri från den person som har ertappats med att göra fel. Då kvarstår förtroendet för övriga politiker i partiet. Det är rätt och riktigt.

Det är ibland bra att politiker tvingas att avgå. De som begår brott skall inte ha höga politiska ämbeten. Det finns goda skäl att skandaler uppmärksammas i massmedia för att få politiker att ta sitt ansvar och eventuellt avgå. Politiken är dock mycket mer än de enskilda politikerna, därför är det bra att det är idéerna och politiken, inte skandalerna, som avgör vilket stöd partierna får i opinionen. Vi får se vilka skandaler som kan komma att få politiker som företräder den nuvarande regeringen att avgå. Det mest intressanta är dock den politik som regeringen och oppositionen kommer att föra, för det är den – inte eventuella skandaler – som kommer att avgöra valet 2018.

fredag 3 oktober 2014

Dålig justitieminister

Det har nog delvis med att jag är utbildad jurist att göra, men jag anser att rikets justitieminister skall vara jurist. Under de senaste två mandatperioderna var justitieministern inte det. Då tänkte jag, att på den posten kanske Stefan Löfven utser en bättre minister i alla fall. Det visade sig i dag, att han misslyckades med det också.

Den nye justitieministern var journalist innan han blev heltidspolitiker. Den enda erfarenheten av att arbeta med juridik som han har, är från riksdagen. Han har således lika dålig bakgrund som den förra justitieministern, ur en professionell, juridisk synvinkel. När han dessutom kommer att föra en politik som står en bra bit till vänster mot vad jag som moderat tycker är bra, är han definitivt en sämre justitieminister än den förra.

Skall det vara så svårt att hitta en jurist med partimedlemsskap och politisk erfarenhet?

onsdag 1 oktober 2014

Framstegsfientlig kärnkraftspolitik

Det finns nu nyheter som säger att Socialdemokraterna och Miljöpartiet, i sina förhandlingar om att bilda regering, har kommit överens om kärnkraften. Det är samtidigt något oklart vad överenskommelsen innebär.

Miljöpartiet hade ett vallöfte om att minst två kärnkraftsreaktorer i Sverige skulle stängas under mandatperioden 2014-18. De avser tydligen att genomföra det, genom att höja skatter och avgifter på kärnkraften, så att de äldsta reaktorerna blir så pass olönsamma att de läggs ned.

Samtidigt sägs att de två partierna har kommit överens om att det inte skall byggas någon ny kärnkraft.

Den första nyheten oroar mig inte särskilt mycket. Sverige har några mycket gamla kärnkraftsreaktorer, det är egentligen bara en tidsfråga innan de bör stängas i alla fall. Det allvarliga är överenskommelsen om att det inte skall få byggas nya kärnkraftverk.

Svensk kärnkraft har alltid varit mycket säker, men nya kärnkraftverk är ännu säkrare än de gamla. Nya kärnkraftverk är mer effektiva än de gamla. Framför allt är nya kärnkraftverk mycket mer miljövänliga än de gamla. Med modern kärnkraftsteknik kan de gamla kärnkraftverkens utbrända kärnbränsle användas en andra gång. Det gamla utbrända kärnbränslet har farligt höga halter av radioaktivitet i 100 000 år, men avfallet från nya kärnkraftverk är farligt i 1 000 år.

Det är betydligt mer hanterbart med avfall som behöver bevaras i 1 000 år än i 100 000 år. Miljöpartiets överenskommelse med Socialdemokraterna om att inga nya kärnkraftverk skall byggas, kommer därmed rimligtvis att innebära att det existerande utbrända kärnbränslet kommer att behöva förvaras i 100 000 år i stället för i 1 000 år. Hur kan det vara miljövänlig politik? Det är bara framstegsfientligt.