tisdag 31 mars 2015

Fristaten Danzig

För sjuttio år sedan i går, den 30 mars 1945, intog Sovjetunionen den tyska hamnstaden Danzig, våra dagars Gdansk i Polen. Därefter styrdes staden av kommunistiska diktaturregimer ända till 1989. Danzig blev en självständig fristat efter första världskriget, eftersom segrarmakterna inte ville att den skulle tillhöra Tyskland. Liksom Tyskland blev Danzig en diktatur och de styrande hade sympatier med de tyska nazisterna. I september 1939 anslöt sig Danzig till Tyskland.

Jag har en förkärlek för kontrafaktiska historiska resonemang. Jag anser att det var ett strategiskt misstag av Danzig att ansluta sig till Tyskland i stället för att förbli en självständig stat neutral i kriget. Danzigs styresmän kunde naturligtvis inte förutse den sovjetiska ockupationen, men de borde ha sett ett tyskt nederlag i andra världskriget som en möjlighet och hållit sig neutrala. Kanske var det bra för kriget mot Tyskland att Danzig inte höll sig utanför, och med neutralt flaggade fartyg bedrev handel för tysk räkning? Å andra sidan hade det varit bra för Danzigborna att tillhöra en neutral fristat 1945. Den fristaten hade då kunnat leva kvar och hållit sig utanför Sovjetunionens förtryck. De polska protesterna mot kommunismen genom fackföreningen Solidaritet, hade kanske då uppstått i grannstaden Gdynia i stället.

Danzig hade nu kunnat vara en separat, tyskspråkig medlem av EU.

måndag 30 mars 2015

Tystnadsplikten är viktig

Tre journalister, varav en i chefsställning, har nu dömts till dagsböter av Högsta Domstolen den 27 mars 2015 (mål nr B 3594-14) för brott mot tystnadsplikten. De måste också betala skadestånd. Brottet bestod i att en kvinna som ställde upp anonymt för att berätta om en våldtäkt kunde identifieras i tidningen.

 De tre som nu dömdes till ansvar friades i tingsrätten och hovrätten. Högsta domstolen anser att journalisterna måste ha insett risken för att fotografiet sett tillsammans med artikeln skulle avslöja kvinnans identitet, även om kvinnan godkänt fotografiet i sig. De har därmed agerat oaktsamt.

Det är viktigt att tidningar och andra utgivare av massmedia respekterar tystnadsplikten, om de har lovat en uppgiftslämnare att vara anonym. Domen är därför välkommen, i och med att den klargör var gränsen går mellan den enskildes samtycke till vissa uppgifter och redaktionens insikt i vad som kan göra att en enskild kan identifieras.

Ännu en nackdel med sommartid

Alltsedan sommartid infördes i början av 1980-talet, har jag tyckt att det är en dålig idé som borde tas bort. Det är onödigt förmynderi från staternas sida och leder till onödigt krångel när ur skall ställas om två gånger om året.

I dag upplevde jag en annan nackdel. Jag går alltid upp så pass tidigt att det åter är mörkt ute, när sommartid är infört på våren. Vi föder upp hundar och har två valpkullar hemma nu, som är i den åldern att valparna vaknar och vill gå ut så fort vi människor går upp och börjar väsnas. När jag tog ut valparna i hundgården var det mörkt ute, det gjorde att det var svårare att se var de små, snabba valparna befann sig någonstans. Allt gick bra, som det brukar göra, men det hade varit lättare om det hade varit dagsljus. Det hade varit dagsljus om vi hade kunnat gå upp enligt normaltid.

Sommartiden bör avskaffas!

torsdag 26 mars 2015

Jobb åt alla!

Det har varit en del diskussioner på Internet de senaste dagarna om en valaffisch från de danska Socialdemokraterna. De skriver: alla som kommer till Danmark skall arbeta.

I grunden är budskapet korrekt, men det är fel att bara rikta det mot dem som kommer till landet. Det är lika viktigt att personer födda i ett land arbetar och försörjer sig. Alla skall göra sin plikt, det finns ingen anledning att peka ut någon viss grupp människor och påpeka att just de skall göra sin plikt. Just detta utpekande framstår som diskriminerande, även om budskapet är helt rätt, om det bara vore riktat mot alla och envar. Budskapet borde vara: alla som bor i Danmark skall arbeta.

onsdag 25 mars 2015

Anmälan mot egen verksamhet

Vid dagens kommunfullmäktige diskuteras en interpellation om äldreomsorgen. Det ansvariga kommunalrådet säger att han tycker att det är bra att en ansvarig chef har Lex Sarah-anmält den egna verksamheten.

Det hade naturligtvis varit ännu bättre om verksamheten inte hade behövt bli anmäld. En Lex Sarah-anmälan mot den egna verksamheten är alltid ett misslyckande. Om en chef har Lex Sarah-anmält verksamheten, är detta inget att framhålla som något positivt. Det må vara ett nödvändigt ont i en viss situation, men den verksamhet vi har i kommunen skall vara så pass bra, att den aldrig behöver anmälas. Då skall inte anmälan framställas som något positivt.

torsdag 19 mars 2015

JO-kritik mot det s.k. romregistret

Det så kallade romregistret, som fördes av Polismyndigheten i Skånes län, blev uppmärksammat och kritiserat i massmedia för en tid sedan. Nu har Justitieombudsmannen uttalat sig, i beslut den 17 mars 2015 (ärende nr 5205-2013). JO riktar skarp kritik mot myndigheten för bristerna i behandlingen av personuppgifter och för otydlig ansvarsfördelning inom myndigheten. Numera har den kritiserade myndigheten gått upp i den nybildade nationella Polismyndigheten, varför JO förutsätter att den nya myndigheten vidtar åtgärder för att polisdatalagens bestämmelser skall följas.

JO är en myndighet med högt kvalificerade jurister. Den kritik som JO riktar mot en myndighet är ingenting att ta lätt på. Vi får hoppas att JO:s beslut leder till bättring.

fredag 13 mars 2015

Leva som man lär, eller lära som man lever?

Miljöpartiets kommunalråd i Lund, Emma Berginger, uppmanade kommunens politiker och tjänstemän att åka tåg i stället för att flyga till fastighetsmässan Mipim i Cannes i södra Frankrike. Sedan flög hon själv.

Jag anser att om man inte kan leva som man lär, så bör man ändra sig och börja lära som man lever. Det kanske finns fördelar med flyget att ha med i sina resonemang, även för miljöpartister?

torsdag 12 mars 2015

Vanvård av hund, uppsåtligt brott i hovrätten

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dom den 10 mars 2015 (mål nr B 1931-14) dömt en man för uppsåtligt brott på grund av vanvård av sin hund.

Hunden omhändertogs av länsstyrelsen efter en anmälan. Hunden var då mycket törstig, det fanns avföring där hunden vistades och i hundens päls, klorna var inte skötta och det var mycket mörkt i det hus där hunden fanns. Tingsrätten dömde mannen till straff för oaktsamhetsbrott. Hovrätten ansåg emellertid att mannen varit medveten om hur hans hund haft det, men likgiltig inför detta. Straffet skärptes därför, i och med att mannen ansågs ha uppsåt för brottet, så kallat likgiltighetsuppsåt.

Det här är en bra dom. Den som har en hund i sin vård måste förutsättas veta hur hunden har det. Om denna människa då inte ser till att hunden har det bra, utan är likgiltig inför det, begår människan ett uppsåtligt brott. Det är så det bör vara och enligt hovrättens dom är det så det är. Hundar måste tas väl om hand.