onsdag 27 maj 2015

Flera möjligheter att påverka politiken

I dag var det kommunfullmäktige i Örebro kommun. Jag är ordinarie ledamot, men prioriterade denna gång mitt arbete och lämnade därför återbud. Däremot var jag närvarande i den lokala politiken ändå, eftersom jag fick en insändare publicerad i NA. Den var ett svar på en insändare från en av medlemmarna i Moderaterna, som hade skrivit om sin besvikelse på att vårt parti inte hade tillräckligt många bra, konkreta idéer. Nedan följer texten i insändaren.

Svar till Leif Lannerhag, NA den 22 maj 2015.


Det var med stort intresse jag, som föreningsordförande i Moderaterna i
Örebro, läste medlemmen Leif Lannerhags insändare den 22 maj. Leif
Lannerhag har en god poäng, när han skriver att politiker inte ofta nog
kommer med konkreta förslag för att lösa problem i samhället. Jag
skulle tacksamt ta emot Leif Lannerhags konkreta idéer!


En av de stora fördelarna med att vara medlem i ett politiskt parti, är
att man har flera vägar inom partiet för att göra sina idéer till
konkret politik. Inom Moderaterna har vi flera möjligheter att träffas
och framföra vår mening om politiken.


Min egen förening bjuder in alla medlemmar i Moderaterna i Örebro till
talarkvällar första måndagen varje månad (förutom januari, juli och
augusti). En gång i månaden anordnar Moderaterna på Rådhuset en träff
för förtroendevalda moderater, dit alla medlemmar är välkomna. Vi har
årsmöte en gång om året, dit alla medlemmar är välkomna, får komma
med motioner och har frihet att säga sin mening. Vi har förbundsstämma
inom länsförbundet en gång om året, dit alla medlemmar också är
välkomna, får lämna motioner och får säga sin mening.


Denna lördag, den 30 maj 2015 med början kl. 9:30, har vi förbundsstämma på City
konferenscenter på Klostergatan här i Örebro. Vi kommer då bland annat
att ta ställning till trettio motioner med konkreta idéer från olika
medlemmar i partiet. Nästa talarkväll har vi måndagen den 1 juni kl.
18:30 på Behrn hotell vid Stortorget.


Jag hoppas på att få träffa Leif Lannerhag på länsförbundsstämman nu
på lördag, talarkvällen nu på måndag eller på andra
medlemsaktiviteter som vi har. Det är alltid bra med medlemmar som har
idéer och vill förverkliga dem. Välkommen!


-------------------------------------------------------
Daniel Granqvist (m)
Ordförande, moderata föreningen Örebro Mitt

söndag 24 maj 2015

Om jag hade varit jurygrupp

Under varje Eurovision Song Contest som jag ser på, brukar jag roa mig med att ge poäng till låtarna, som om jag vore jurygrupp. Det innebär poäng enligt de vanliga 12, 10, 8 och så vidare, samt att jag inte ger något till Sverige.

Det här var mina röster för tävlingen på lördagskvällen:

Montenegro, 1 poäng
Grekland, 2 poäng
Frankrike, 3 poäng
Österrike, 4 poäng
Australien, 5 poäng
Spanien, 6 poäng
Norge, 7 poäng
Estland, 8 poäng
Tyskland, 10 poäng
Italien, 12 poäng

För mig framstår det som litet märkligt, att varken Tyskland eller Österrike fick några poäng, och att Ryssland totalt kom på andra plats i tävlingen. Vi har alla olika smak, alla tycker vi väl att vår egen musiksmak är allra bäst. Detta att min smak skulle skilja sig så mycket i några avseenden från andras, medan min favorit Italien trots allt kom trea, det känns litet udda.

fredag 22 maj 2015

Myndigheters opartiskhet

I ett fall där ett litet barn hade föräldrar som inte bodde tillsammans, gjorde socialförvaltningen i en kommun gjorde oanmält hembesök hos fadern till ett barn, samtidigt som modern kom dit för att hämta barnet i enlighet med reglerna för umgänget med barnet. Socialtjänstens handläggare hamnade därmed i en situation där fadern uppenbarligen uppfattade det så att handläggarna stod på moderns sida i de tvistiga frågor som gällde umgänget med barnet.

Frågan kom under justitieombudsmannens (JO) tillsyn. I beslut den 15 maj 2015 (dnr 4076-2013) riktar JO skarp kritik mot socialförvaltningen. Det inträffade är inte acceptabelt, påpekar JO. Myndigheter skall inte bara agera opartiskt, utan också agera på ett sätt så att deras opartiskhet inte med fog kan ifrågasättas.

Det är allvarlig och befogad kritik som JO framför. Myndigheter måste vara opartiska. De måste också handla så att det är tydligt att de är opartiska. Det är många myndigheter som kan ha nytta av detta JO-beslut, inte för att de själva nödvändigtvis handlar fel i detta avseende, utan för att inskärpa vikten av att vara tydligt opartiska.

måndag 18 maj 2015

Taxi Stockholm är bara Taxi Stockholm

Svea hovrätt har i dom den 13 maj 2015 (mål nr T 696-12) slagit fast att Taxi Stockholm 15 00 00 AB har rätt till namnet Taxi Stockholm. Några likalydande varumärkesregistreringar hävs därmed.

Det här är en bra dom. De flesta som har någon insikt i taxibranschen i Sveriges huvudstad torde anse att Taxi Stockholm är ett visst taxiföretag, inte bara en generell beskrivning för taxi i Stockholm. Innan taxibranschen omreglerades, då det fanns monopol inom taxibranschen, var det Taxi Stockholm som hade det monopolet i huvudstaden. Nu är Taxi Stockholm sedan decennier bara ett av flera stora taxiföretag. Då skall de ha rätt till sitt namn, det som de har arbetat in på marknaden under dessa decennier.

torsdag 14 maj 2015

En klassiker i nyutgåva

När jag var liten, läste jag med stor behållning den franska serien Linda och Valentin. Det är en tankeväckande science fiction-serie med spännande historier. Den publiceras nu i en nyutgåva. Jag har ännu inte köpt någon av de nyutgivna volymerna. Snart fyller jag år, det här vore en trevlig present.

måndag 11 maj 2015

Bra, missnöjd ledare

Sverige spelade mot Frankrike i kväll i ishockey-VM. Det är en motståndare som Sverige bör besegra med lätthet. Trots det ledde Frankrike matchen med 2-1 en bit in på andra perioden. Till slut vann Sverige med 4-2, men det var ingen övertygande seger. Förbundskapten Pär Mårts uttryckte det också väl i en intervju efter matchen, då han sade att Sveriges lag inte hade spelat bra. Det var visserligen en seger, men spelet var inte bra nog.

Det är befriande att höra en ledare som faktiskt, oförblomerat, talar om att hans manskap inte gör tillräckligt bra ifrån sig. Sådant är inte vanligt i dagens Sverige, där så många människor tycker sig bli kränkta av så litet kritik att det är löjligt. Det är inte politiskt korrekt att tala om att ens manskap gör ett dåligt jobb. En bra ledare måste ändå kunna vara tydlig och uttrycka kritik rakt ut. Det kunde Pär Mårts göra, vilket hedrar honom.

fredag 8 maj 2015

Polishundar skall få godtagbara burar

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 7 maj 2015 (mål nr 5776-14) avslagit ett överklagande från Polismyndigheten om storleken på polishundars bilburar. Det var Länsstyrelsen i Skåne län som hade beslutat att polisen inte fick använda sina nuvarande burar, eftersom de inte uppfyller föreskrivna mått och hundarna inte kan ligga på ett naturligt sätt i dem.

Det här är en bra dom. Hundar skall behandlas väl. Hunden har varit en del av människans civilisation i bortåt 40 000 år och vi är moraliskt skyldiga att ta väl hand om varje hund. Det finns ingen anledning att göra undantag för hundar som gör så mycket bra för samhället som polishundar gör.

torsdag 7 maj 2015

Det är tillåtet att ha en björk på tomten

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i dom den 30 april 2015 (mål nr P9750-14) slagit fast att det är tillåtet att ha en björk på sin tomt. Björken medförde olägenhet för grannen, i och med att den skuggade hans uteplats, fällde löv och liknande skräp över tomtgränsen och rötter och grenar växte förbi tomtgränsen. MÖD bedömde dock att olägenheterna inte var betydande i den mening som avses i 8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900). Den fastighetsägare som hade björken på sin tomt behövde därför inte vidta åtgärder för att hindra olägenheterna.

Det här ser ut som en självklar dom. Det skall vara tillåtet att ha träd på sin tomt, även om träden står nära tomtgränsen. Det hör till i villa- och radhusområden att träd ger skugga, fäller löv med mera som kan påverka grannars fastigheter. Den som inte står ut med det bör bosätta sig någon annanstans. Det kommer dock alltid att finnas människor som vill ha rättsväsendets hjälp att göra livet besvärligt för sina medmänniskor, mot sans och förnuft. Rättsväsendet finns till för dem också, och genom denna dom visar MÖD den störda grannen vad som är sans och förnuft.

Adresserad direktreklam för vin tillåten

Marknadsdomstolen har i en dom den 6 maj 2015 (mål nr B 2/13) slagit fast att ett bolag som har skickat adresserad direktreklam till personer över 25 års ålder med reklam för vin, har uppfyllt alkohollagens krav på särskild måttfullhet vid reklam för alkoholdrycker. Konsumentombudsmannen, som förde talan mot bolaget sedan IOGT-NTO uppmärksammat reklamen, åläggs också att betala bolagets rättegångskostnader på 751 500 kr, jämte ränta.

Det är en lång dom och jag går inte in på alla detaljer här. Jag anser att utgången är bra. Det är rimligt att ett bolag som säljer vin skall kunna göra reklam för sådant vin genom adresserad direktreklam till vuxna människor.

tisdag 5 maj 2015

Fördyrad investering

Vid dagens sammanträde i Programnämnd Samhällsbyggnad i Örebro kommun, fanns det ett förslag om att skjuta till ytterligare några miljoner till byggandet av en skatepark i centrala Örebro. Moderaterna var emot detta bygge från början, för att vi ansåg att det placerades på fel ställe och var väl dyrt. Nu visar det sig att det blir ännu dyrare än vad som var förutsatt från början. Vi röstade emot förslaget om mer medel. Om en investering, vid närmare undersökning, visar sig bli betydligt dyrare än vad som var tänkt, går det ofta att backa, riva upp det ursprungliga beslutet och använda pengarna till något bättre. Så borde kommunen ha gjort i detta fall.

måndag 4 maj 2015

Inget durkslag och inget skadestånd

Det är inte alltid lätt att tillhöra en liten, för den stora allmänheten okänd religion. En man i Sverige försökte hösten 2014 få Transportstyrelsen att acceptera att han skulle ha ett fotografi på sitt körkort, där han bar ett durkslag på huvudet. Han hänvisade till att han bekände sig till religionen pastafarianism. Han fick avslag på sin begäran. Då begärde han skadestånd, för att hans religionsfrihet enligt Europakonventionen skulle ha inskränkts. Justitiekanslern beslutade den 28 april 2015 (ärende 2803-15-40) att avslå hans yrkande om skadestånd.

Det framgår av 5 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll, att ett körkort skall innehålla ett välliknande fotografi av innehavaren, i enlighet med svensk standard SS 61 43 14:2004 utgåva 7 med tillägg 1, SS 61 43 14:2004/T1:2005. Undantag från föreskrifterna prövas av Transportstyrelsen, enligt 12 § samma föreskrifter. Huvudregeln för fotografier av detta slag är att innehavaren inte skall ha huvudbonad på sig, för att så mycket som möjligt av huvudet skall synas.

Enligt praxis kan undantag göras enligt 12 § för den som ständigt bär huvudbonad av religiösa skäl. För den som har ett allmänt känt religiöst uttryck med huvudbonad, ber Transportstyrelsen inte om särskild bevisning. I det här fallet begärde Transportstyrelsen komplettering med uppgifter om det religiösa påbudet. Till en början ansåg mannen att det var diskriminerande att han skulle behöva redogöra för det religiösa påbudet och hur han följde det. Transportstyrelsen hänvisade dock till att bevisbördan låg på honom, när styrelsen inte ansåg sig känna till nog om religionen i fråga, även om styrelsen normalt inte kräver komplettering. Det är en allmän bevisvärderingsregel, att det som är allmänt känt inte behöver bevisas, vilket gör att många religiösa uttryck inte behöver bevisas för att Transportstyrelsen skall besluta om undantag. Detta tyckte mannen var diskriminerande. Han kom till slut ändå in med en kompletterande skrivelse där han bifogade fotografier med sig själv i durkslag och skriftliga vittnesuppgifter. Han skrev också att han inte hade durkslag på sig alltid, utan vid särskilda tillfällen. Detta gjorde att hans begäran avslogs, eftersom praxis säger att huvudbonaden skall bäras ständigt av religiösa skäl.

Beslut om att inte utfärda körkort kan inte överklagas. I stället får körkortshavaren i den här typen av fall uppfylla givna regler om körkortsfotografier. Denne man skrev dock in till Transportstyrelsen och yrkade skadestånd, för att han hade blivit diskriminerad på grund av sin religion, och hänvisade till Art. 9 Europakonventionen om rätten till religionsfrihet.

Transportstyrelsen överlämnade ärendet till Justitiekanslern, som snabbt avgjorde det. JK hänvisade till att det inte finns uttryckligt lagstöd för skadestånd för denna typen av ideell skada om inget brott har begåtts, men att Högsta domstolens praxis (t.ex. NJA 2007. s 584) säger att skadestånd för ideell skada kan betalas utan uttryckligt lagstöd, om någons rättigheter enligt Europakonventionen har kränkts. Sedan konstaterade JK kort att vad mannen anfört och vad som i övrigt framkommit, inte visade att något brott begåtts eller att hans rättigheter enligt Europakonventionen hade överträtts. Anspråket på skadestånd avslogs därför.

Detta är ett välkommet beslut. JK gjorde alltså samma bedömning som Transportstyrelsen att denne man inte hade rätt att ha ett körkortsfotografi där han hade durkslag på huvudet. Om religionen inte påbjuder huvudbonad för jämnan, finns inget skäl att ha sådant på fotografiet på en identitetshandling.