lördag 31 oktober 2015

En teori om den judiska diasporan

I dag, när jag bytte kanal på TV:n, kom jag av en händelse in på en dokumentär på Axess TV som hette Den judiska diasporan. Dokumentären berättade om indicier, arkeologiska upptäckter och traditioner hos den muslimska befolkningen i Palestina, som tyder på att många av de som nu kallas palestinier härstammar från de judar som bodde i Palestina innan araberna kom dit med islam.

Det här låter sannolikt. Det ger också en annan bild av konflikten mellan israeler och palestinier. Kanske är det en konflikt inom samma folk? Då är det bara det att de som bodde kvar i Palestina anammade de muslimska erövrarnas språk och religion, medan de som flydde behöll sin religion och kunskaperna om hebreiska. Det är inte ovanligt att erövrade folk anpassar sig till erövrarnas kultur.

Dokumentären presenterade bara teorier, men intressant var den.

fredag 30 oktober 2015

Diskussioner om Syrien

USA, Ryssland, Saudiarabien, Turkiet och Iran kommer att träffas för att diskutera Syriens framtid. Syrien är inte med, ej heller Syriens oppositionella.

För mig går tankarna då osökt till München 1938., när Tyska Riket, Italien, Frankrike och Storbritannien träffades för att komma överens om Tjeckoslovakiens framtid. Ingen representant för Tjeckoslovakien var med. Tyska Riket fick rätt att ta över Sudetlandet, de delar av Tjeckoslovakien där tyskar var i majoritet. I gengäld garanterade Tyska Riket att det inte skulle starta krig. Året därpå startade Tyska Riket andra världskriget.

Vad skall främmande länder komma överens om vad gäller Syrien, utan att några syrier är närvarande?

tisdag 27 oktober 2015

Egenmäktigt förfarande

Ett antal människor har sedan en tid tillbaka slagit sig ned och bott på en obebyggd tomt centralt i Malmö. Långt om länge har nu kommunen beslutat att ta polisen till hjälp och avhysa dessa ockupanter, om de inte självmant har givit sig av på söndag.

Det är brottsligt att ta annans mark i anspråk och bosätta sig där. De som nu bor där är brottslingar och bör behandlas därefter. De bör således inte bara avhysas, utan lagföras för sina brott. Det är märkligt att ingen på ansvariga myndigheter har agerat tidigare.

söndag 25 oktober 2015

Normaltid

För andra gången i år har vi ställt om klockorna, inte för att vi har rest till en annan tidszon, utan för att politiker tycker att det är lämpligt att tidszonerna i Europa förskjuts med en timme varje sommarhalvår. Syftet är att folk skall kunna ha mer dagsljus medan de är vakna, som om de inte kan anförtros att själva välja att gå upp tidigare på morgnarna om de vill ha mer dagsljus. Onödigt är det. Vi borde ha normaltid året om, den tid som vi nu har ställt tillbaka klockorna till.

onsdag 21 oktober 2015

Parkeringsvakts namn är offentligt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast i en dom den 20 oktober 2015 (mål nr 7009-14) att uppgift om en kommunal parkeringsvakts namn är offentligt och skall lämnas ut.

Kommunen och kammarrätten menade att uppgiften var skyddad av sekretess. HFD konstaterar att utfärdande av parkeringsanmärkningar är myndighetsutövning, varför den enskilde har rätt att få veta vem som har fattat beslutet. Parkeringsvaktens tjänstenummer kan stå på parkeringsanmärkningen utan att namnet står där. För att det namn som tjänstenumret kan härledas till skall kunna omfattas av sekretess enligt 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), krävs det enligt HFD att uppgiften hör till personaladministrativ verksamhet. Beslut om parkeringsanmärkningar är dock inte personaladministrativ verksamhet och sekretessbestämmelsen är därför inte tillämplig.

Det här är en bra dom. Det är viktigt att enskilda skall få veta vilka personer de har att göra med, när det gäller myndighetsutövning. Det är visserligen myndigheten, eller som i detta fall ett kommunalt bolag, som i formell mening fattar beslutet och är part, men det måste gå att nå den enskilda person som har utövat sin delegation att fatta beslut i enskilda fall. En sådan öppenhet måste vi ha för alla myndighetsbeslut. Det är nödvändigt för den enskildes rättssäkerhets skull.

För min del var domen inte förvånande. Det hade varit mer förvånande om HFD kommit till slutsatsen att uppgiften om namn vore skyddad av sekretess, även om kammarrätten hade nått den slutsatsen. Det är bra att HFD ändrade kammarrättens domslut.

måndag 19 oktober 2015

Veckonummer

I dag börjar vecka 43. Den har alltid framstått som litet speciell för mig. Det är egentligen inget speciellt med denna vecka mitt under hösten, men det var i vecka 43 när jag gick i första klass i skolan, som jag lärde mig att årets veckor har nummer. Det var 1979. Först långt senare fick jag reda på att veckonummer är något typiskt svenskt. I vissa andra länder benämner de veckorna efter den första dagens datum. Det kan vara ganska bekvämt att ha nummer på veckorna, de fyller ju en funktion i det svenska samhället och de svenska almanackorna, men eftersom många länder inte har dem kanske de kommer kanske bruket av dem att försvinna i framtiden. Veckonummer brukar inte anges i elektroniska almanackor med amerikansk bakgrund. Den som lever får se.

fredag 16 oktober 2015

Självklar JO-kritik

Ibland blir den kritik som JO framför mot en myndighet så pass självklar, att man undrar hur den kritiserade situationen ens kunnat uppkomma.

I beslut den 12 oktober 2015 (dnr 4987-2014) kritiserar JO en länsstyrelse, för att den lagt ned ett tillsynsärende om flytt av ett stängsel. Mark- och miljödomstolen hade givit strandskyddsdispens för ett stängsel, förutsatt att en del av det skulle flyttas. Länsstyrelsen hade tillsyn, men avskrev sitt tillsynsärende bl.a. med motiveringen att det inte vore proportionerligt att ingripa med ett föreläggande om att följa villkoret i domstolens dom.

Länsstyrelsen överprövade alltså domstols dom. JO påpekar att det naturligtvis kan förekomma situationer då ändrade förhållanden medför att det saknas skäl för tillsynsmyndigheten att vidta åtgärder för att rättelse skall ske. Några sådana skäl hade länsstyrelsen emellertid inte anfört. Länsstyrelsen fick därför kritik.

Visst är det självklart att kritisera länsstyrelsen i det här fallet. Domstolars domar måste följas, om inte exceptionella eller helt nya omständigheter talar däremot. Borde inte länsstyrelsen ha tänkt på det?

lördag 10 oktober 2015

En icke bindande överenskommelse

Vissa debattörer till vänster i politiken är mäkta förgrymmade över att Decemberöverenskommelsen har sagts upp, genom beslut av Kristdemokraternas högsta beslutande organ, rikstinget.

Decemberöverenskommelsen var inget juridiskt bindande avtal. Överenskommelser mellan partiföreträdare om hur man skall rösta är aldrig det. Ingen part till överenskommelsen kan dra någon annan part till domstol för brott mot avtalet.

Förvisso skall avtal hållas även utanför juridikens fält. Samtidigt ingicks Decemberöverenskommelsen av partiledare för olika partier, där ett partis högsta beslutande organ nu har underkänt överenskommelsen. Det är som avtal mellan stater, som statsministrar kan sluta men staternas parlament kan underkänna, eller avtal mellan komnuner, som kommunalråd kan sluta men kommunfullmäktige kan underkänna. De högsta beslutande organen har alltid sista ordet. Nu har Kristdemokraternas riksting beslutat att lämnat överenskommelsen. Då är det så.

torsdag 8 oktober 2015

Inget ekonomiskt bistånd för att avliva hund

Socialtjänstlagen (2001:453) ger boende i svenska kommuner rätt till en ganska omfattande ekonomisk grundtrygghet, om de inte har möjlighet att själva betala för sina utgifter genom egna inkomster eller egen förmögenhet. En liten del av detta försörjningsstöd är avsett för fritidsaktiviteter, men det är upp till mottagaren av biståndet själv att prioritera bland sina utgifter. Det finns inget särskilt bistånd för att ha hund eller annat husdjur, utan det får vid behov gå som utgifter för fritid. Detta är rimligt. Innehav av djur är visserligen något som höjer livskvaliteten för de flesta människor, men det är inte nödvändigt för att överleva och det är inte snällt mot djuren att skaffa dem utan att ha egna inkomster för att stå för deras uppehälle.

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 5 oktober 2015 (mål nr 6171-14) fastställt ett beslut av en kommun att neka en kvinna ekonomiskt bistånd för akut avlivning av hennes hund, som hade fått hjärtinfarkt. Det finns visserligen rättspraxis som visar att bistånd under särskilda omständigheter kan betalas för innehav av djur, kammarrätten hänvisade till Regeringsrättens (nuvarande Högsta Förvaltningsdomstolen) dom RÅ 1992 ref. 42 samt Kammarrättens i Sundsvall mål nr 902-08. I det här fallet ansåg dock kammarrätten att kvinnan i fråga kunde uppnå skälig levnadsnivå utan att ha hund. Hon hade därför inte rätt till det sökta biståndet.

Det här är en bra dom. Den visar att hundägare själva måste ta ekonomiskt ansvar för sina djur, även när de råkar i ekonomiska trångmål. Det kan inte vara upp till kommunerna att genom ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen betala för andra människors djur. En hundägare bör ha sin hund försäkrad, så att akuta medicinska kostnader kan betalas via försäkringen. Min fru och jag har själva många hundar, alla är försäkrade. När vi föder upp och säljer valpar är de försäkrade och vi rekommenderar alltid våra valpköpare å det bestämdaste att försäkra sina hundar. Det har hittills alla gjort. Hundarna är värda den ekonomiska tryggheten som hundägarens försäkring ger dem. Särskilt ekonomiskt bistånd skall inte behövas.

tisdag 6 oktober 2015

Skolor skall behandlas lika

Högsta Förvaltningsdomstolen har i dom den 1 oktober 2015 (mål nr 3876-14) avslagit ett överklagande av Malmö kommun i frågan om kommunalbesvär.

Malmö kommun hade beslutat att ge extra tilldelning av pengar till sina kommunala skolor, medan friskolorna i kommunen skulle få vänta till nästa budgetår på motsvarande tilldelning av pengar. En kommunmedlem anförde kommunalbesvär och menade att tilldelningen bara till kommunala skolor var olaglig, eftersom den missgynnade friskolorna. Kommunalbesväret bifölls och kommunens beslut upphävdes såsom olagligt.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver bland annat så här:

I det nu aktuella fallet har kommunstyrelsen beslutat att under löpande budgetår tillföra den egna verksamheten ytterligare resurser inom ramen för grundbeloppet. För de enskilt bedrivna verksamheterna innebar beslutet att de skulle få del av motsvarande tillskott först under påföljande år. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening medför denna senareläggning av utbetalningen att villkoren för kommunalt och enskilt bedriven verksamhet inte är lika. Beslutet strider därmed mot bestämmelserna i skollagen om att bidrag till enskilt bedrivna verksamheter ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen verksamhet. Kommunens yrkande om att upphäva kammarrättens och förvaltningsrättens domar ska därför avslås.

Det är bra att domstolarna upprätthåller principen om likvärdig utbildning i Sveriges skolor.

Sällsynt dåligt argument

Några enskilda riksdagsledamöter från partier till vänster i riksdagen har tillsammans lämnat in en motion om att avskaffa monarkin. I ett pressmeddelande säger en av motionärerna, Yasmine Larsson (s): – Monarkin är en kvarleva från en tid då Sverige inte var en demokrati.

Det här är ett sällsynt dåligt argument. Det finns inget som är dåligt, bara för att det härstammar från en tid då landet inte var demokrati. En institution som har utvecklats med tiden och demokratins framväxt är inte odemokratisk, för att den fanns innan demokratin utvecklades.

Om Yasmine Larssons argument vore sant, borde vi snart få se riksdagsmotioner om att avskaffa Sveriges tingsrätter, hovrätter, kammarrätter och de högsta domstolarna, Justitiekanslern, Justiteombudsmannen, Kommerskollegium med flera statliga kollegier, länsstyrelserna och våra äldsta universitet – för att avsluta med riksdagen. Det kan Yasmine Larsson knappast mena. Då blir också hennes argument riktigt dåligt.

fredag 2 oktober 2015

Kvinnor blir smartare av att skaffa barn

Ny amerikansk forskning visar att kvinnor, liksom andra däggdjursmödrar, blir smartare av att skaffa barn. Deras hjärnor utvecklas och de blir bättre på att ta hand om många saker samtidigt. Både graviditeten och uppdraget att uppfostra barnen förbättrar hjärnans kapacitet. Fäder som uppfostrar barn får också en bättre hjärnkapacitet, även om effekten inte är lika stor hos dem.

Detta är goda argument för att skaffa barn, framför allt för kvinnor. Det är också goda argument för arbetsgivare för att anställa kvinnor som har eller vill skaffa barn. Den ökade hjärnkapaciteten som moderskapet medför, kan givetvis komma arbetsgivarna till del när modern kommer tillbaka till arbetsplatsen.

Kan forskningsresultat som detta bidra till högre nativitet? Jag hoppas det. Det föds färre barn i Västvärlden än vad som behövs för att hålla befolkningen på en stadig numerär.

torsdag 1 oktober 2015

Sedlar

I dag har Sveriges riksbank börjat distribuera nya sedlar, kontanter i svenska kronor. Det kanske kan öka intresset för att handla med kontanter. De nya sedlarna har nyhetens behag. Framför allt är de dock utformade på mer säkra sätt än de gamla sedlarna, vilket gör dem svårare att förfalska.

Det kan vara bekvämt att betala med kort i stället för med kontanter. Fördelen med kontanter är dock den personliga integriteten. Ingen kan registrera den som köper med kontanter, bara att köp görs, inte av vem. Det gör att jag ofta föredrar att betala med kontanter. Jag har som målsättning att öka mitt användande av kontanter i stället för kort, tillfället då Sverige får nya sedlar känns som en bra tidpunkt för att börja med det.