måndag 22 februari 2016

Alla i Sverige förutsätts känna till svensk lag

Svensk lag ställer krav på att alla i Sverige skall känna till den. Det är en urgammal juridisk princip att ovetskap om lagen inte är någon ursäkt. Moderaternas förslag om obligatorisk utbildning och examination är därmed ett sätt att underlätta för nyanlända. Det är motsatsen till rasism och främlingsfientlighet.

Förslag från politiska ungdomsförbund bör tas med en nypa salt

Beslut och uttalanden från politiska ungdomsförbund bör alltid tas med en nypa salt. Ett av syftena med politiska ungdomsförbund är att ungdomarna skall få träna i politisk debatt och föreslå vilda idéer. I helgen som var har Liberala Ungdomsförbundet i Stockholms län beslutat att förespråka att helsyskon som är över femton år gamla skall få ha sexuellt umgänge. Det är förbjudet enligt gällande svensk lag.


Modern genetisk forskning visar att förbud mot incest inte bara är moralism, utan motverkar genetiska sjukdomar och besvär. Inom djuravel går man mer och mer ifrån inavel och linjeavel. I det moderna samhället innebär inte sexuellt umgänge alltid en konkret risk för att det blir barn, men typiskt sett skulle sådant umgänge kunna leda till barn. Jag kan därför inte se något rimligt skäl till att legalisera incest.


Vi bör dock komma ihåg att beslutet är fattat av ett distrikt inom ett ungdomsförbund som tillhör ett relativt litet politiskt parti. Det finns ingen anledning att bli upprörd. Ingen skugga skall heller falla på Liberalerna som parti.

fredag 19 februari 2016

Lagligt innehav av kniv

Högsta Domstolen (HD) har i dom den 17 februari 2016 (mål nr B 2094-14) friat en kvinna från åtal om brott mot knivlagen. Hon hade med sig en kökskniv längst ned i sin väska, när hon på väg hem en kväll ingrep för att avstyra ett bråk. När polisen kom till platsen upptäcktes kniven och hon åtalades. HD menar dock att det är befogat att kunna transportera köksknivar, att den fanns i botten på väskan utan att lätt kunna användas, att kvinnan inte rimligtvis kunde räkna med att råka i bråk, allt faktorer som talar för att innehavet av kniven var befogat. Hon frias därför från åtalet.


Det är en mycket vettig dom. Det måste gå att transportera knivar i en väska.

onsdag 17 februari 2016

Inget serveringstillstånd mot lokalägarens vilja

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 15 februari 2016 (mål nr 145-15) slagit fast att den som driver restaurang inte kan få serveringstillstånd för alkohol, om hyresvärden motsätter sig det. Majoriteten i domstolen menade att om hyresvärden säger nej, disponerar inte restauratören över den lokal där restaurangen är inhyst på ett sådant sätt som krävs enligt alkohollagen för att kunna få serveringstillstånd. En minoritet av domarna ansåg att alkoholstillstånd skulle beviljas, därför att det saknades uttryckliga regler i alkohollagen som skulle tala emot det.


Det är en bra dom, anser jag. Hyresvärden bör, såsom ägare, kunna säga nej till alkoholservering i de lokaler som hyrs ut. För egen del kan jag inte se något rimligt skäl för att säga nej till att en restaurang som hyr lokaler skulle få servera alkohol. Samtidigt anser jag att något som är viktigare än så, är att tillåta ägaren att avgöra den frågan och kunna säga nej, oavsett egna bevekelsegrunder. Äganderätten bör omfatta den rätten. Äganderätten bör vara stark. Högsta förvaltningsdomstolens dom är därmed till fördel för äganderätten, vilket är bra.

fredag 12 februari 2016

Basinkomst

Det finns personer som tycker att alla personer skulle få en "basinkomst", det vill säga en lön utan att behöva jobba. Jobb skulle kunna ge mer pengar. De som har denna åsikt är ofta socialister, som kvinnan som skrev denna artikel.

Vi har redan basinkomst, eftersom luften och solljuset är fria nyttigheter. Det räcker inte, enligt förespråkarna av mer basinkomst. Problemet är vem som skulle betala det som inte redan är fritt. Det finns det aldrig något rimligt svar på.

torsdag 11 februari 2016

Stärkt meddelandeskydd

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning (Dir. 2016:4) för att stärka meddelandeskyddet i privat verksamhet som är helt eller delvis finansierad av det offentliga.


Meddelandeskyddet handlar om att ifall en anställd i offentlig verksamhet anonymt publicerar uppgifter i grundlagsskyddade massmedia eller lämnar uppgifter för sådan publicering, är det förbjudet för den offentliga arbetsgivaren att efterforska vem som har publicerat uppgifterna eller lämnat dem för publicering. Det är ett skydd för den anställdes möjlighet att avslöja sådant som fel eller försumligheter i den offentliga förvaltningen.


Numera läggs allt mer av den skattefinansierade verksamheten ut på privata utförare. Det är logiskt att rätten till meddelandeskydd skall kunna följa med den anställde, vars arbetsplats överförs i privat regi men fortfarande bekostas via skatten. Det är vettigt att utreda vilka verksamheter som skall omfattas. Utgångspunkten för utredningen är således bra. Den regering som sitter nu kan fatta goda beslut.

måndag 8 februari 2016

Brevväxling mellan myndighet och ombud

Utgången kan tyckas självklar, men Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 5 februari 2016 (mål nr 4533-15) avgjort ett mål där domstolen har slagit fast att handlingar som utväxlas mellan en myndighet och myndighetens ombud i en rättstvist inte är offentliga.

HFD meddelar bara prövningstillstånd när det finns en sådan principiell fråga i ett mål att domen kan bli ett prejudikat. Det var uppenbarligen fallet här. Med ändring av de slutsatser som kammarrätten hade kommit fram till, slår HFD fast att ett juridiskt ombud inte agerar självständigt när ombudet gör det för en myndighet i en pågående tvist. Ombudet kan därför inte anses inta en fristående ställning i förhållande till myndigheten. Alla handlingar får därför anses framställda inom myndigheten och därför är de inte allmänna. Myndigheten är därför inte skyldig att lämna ut dem.

I ett tidigare fall har HFD (då den hette Regeringsrätten) slagit fast att handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens advokat var allmänna. Då pågick ingen tvist där advokaten var ombud. Situationen var alltså annorlunda i det nu aktuella fallet.

Vidare slår HFD fast att den enskilde inte heller kan få del av handlingarna genom rätten till partsinsyn enligt 16 § förvaltningslagen (1986:223). Partsinsynen gäller inte när en myndighets beslut är överklagat och myndigheten därför är motpart till den enskilde i överrätten.

Det är bra att de här frågorna är klarlagda i högsta instans, när de nu inte var självklara för alla.