tisdag 28 juni 2016

Gatukostnadsersättning

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har i dom den 22 juni 2016 (mål nr P11043-15) avslagit en talan från fastighetsägare om återbetalning av gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen (2010:900).


Fastighetsägarna hade betalat Partille kommun för kommunens kostnader att bygga gata i anslutning till fastigheterna, men yrkade att beloppet skulle återbetalas eller sättas ned. De hänvisade till egendomsskyddet i Europakonventionen. Domstolen ansåg dock inte att påförandet av gatukonstnadsersättning innebar en kränkning av fastighetsägarnas skydd för egendom enligt Europakonventionen eller egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen. Det saknades också skäl att jämka kostnaden enligt plan- och bygglagen.


Det här är en rimlig dom. Gatukostnadsersättning påförs visserligen fastighetsägare tvångsmässigt av kommunen, men tanken bakom ersättningen är att fastighetsägarna skall betala för sådana kostnader som kommunen vidtar och som höjer fastigheternas ekonomiska värde. Om inte annat, kan fastighetsägarna belåna sina fastigheter för att betala dessa kostnader. Det är mer rimligt än att kommunens skattebetalare som kollektiv skall stå för kostnaderna för att enskilda fastighetsägares fastigheter ökar i värde.

fredag 24 juni 2016

Storbritannien röstar för att lämna EU

Storbritannien höll folkomröstning om att lämna eller vara kvar i EU i går. Det var ett jämnt resultat, men till sist vann förslaget att lämna EU.

Det här är inte slutet för EU. Det är inte ens början till slutet, men det är, kanske, slutet på början. Detta skrivet inte bara som en parafras på Winston Churchills berömda ord efter britternas seger vid El Alamein under andra världskriget. EU finns kvar. Det finns ännu ingenting som tyder på att fler länder vill göra som Storbritannien och lämna EU. Även populister som så skulle vilja, önskar nog att de får litet tid på sig för att se resultaten av att Storbritannien lämnar EU.

Det är inte omöjligt att Storbritannien vill gå med i EU igen i framtiden. De yngre väljarna röstade i större utsträckning än de äldre för att stanna kvar i EU. Om ett par decennier kanske opinionen har svängt så mycket att Storbritannien går med igen. Detta är omöjligt att förutse nu, men det kan hända.

Det blir en spännande tid, spännande att få se vad som hämder med Storbritannien, EU och andra internationella relationer. Jag önskade att Storbritannien, med dess frihetliga syn på EU, skulle vara kvar som medlem. Om det är något positivt med att de lämnar EU, är det att det blir en mer spännande och oförutsebar framtid så. Det är en historisk händelse som har utspelat sig i Storbritannien.

onsdag 22 juni 2016

Familjeåterförening

Riksdagens beslut om att inskränka vissa möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige har kritiserats av en del personer. Det har bland annat framförts kritik mot att det hindrar familjer från att återförenas.


Det kan i detta sammanhang påpekas att de nya reglerna inte förhindrar familjeåterförening, om de efterkommande familjemedlemmarna har egna asylskäl. Då kan familjen återförenas i Sverige. Det är bara om de efterkommande familjemedlemmarna saknar egna asylskäl som de inte får asyl.


Om de efterkommande saknar egna asylskäl, kan det bero på att det numera är tryggt för hela familjen att återvända. Även i ett sådant fall, om hela familjen återvänder, blir familjen återförenad.

onsdag 15 juni 2016

Klimatstrategi

Det var möte med kommunfullmäktige i Örebro i dag. De styrande partierna (S, C och KD) förordade att fullmäktige skulle anta ett förslag till klimatstrategi för kommunen. Det är givetvis viktiga frågor. De hade emellertid sett till att lägga in formuleringar i förslaget som de vet att vi i Moderaterna och ledamöterna i Liberalerna inte skulle kunna rösta för.

Det handlar om riktlinjer om att kommunen skall låta bygga och äga vindkraftverk för att vara elkraftsproducent. Moderaterna och Liberalerna har vid flera tillfällen tidigare invänt mot detta och röstat emot bildandet av kommunalt bolag för detta och tillskjutande av kapital för detta. Vi har ingenting emot vindkraft, men vi anser inte att det är en kommunal uppgift att vara kraftproducent eller att satsa pengar med så hög risk som det innebär för en relativt liten aktör som en kommun att bli vindkraftproducent.

I och med att de styrande partierna insisterade på att ha skrivningar om att kommunen skall äga och driva vindkraftverk, var det tydligt att de inte ville ha politisk enighet om klimatstrategin. Moderaterna och Liberalerna hade ett alternativt förslag till strategi som vi röstade för i stället. Det är tråkigt, klimatfrågan är så pass viktig att det borde gå att se till att det blir politisk enighet om den. Frågan om att äga och driva kraftverk skulle kunna tas vid sidan om i särskild ordning. Så är det, när vi har styrande partier som söker konfrontation i stället för samarbete.

tisdag 14 juni 2016

Österrike-Ungern

Österrike och Ungern spelar fotboll mot varandra i EM i kväll.

Österrike och Ungern hade olika fotbollslag redan 1902, berättade kommentatorerna på TV 4. Det är rimligt, på samma sätt som England, Wales, Nordirland, Skottland och Gibraltar. Det är trevligt när landslagen inte nödvändigtvis följer samma gränser som staterna.

onsdag 8 juni 2016

Barn och traditioner

Tidningen Dagen har en artikel om en kvinna som vill förbjuda religion för barn under 18 års ålder.


Jag ser inte problemet med att barn får kunskap om sina föräldrars tro, och är medlemmar i deras kyrka, som små. Vi lär våra barn många saker som har med kultur och traditioner att göra. Det hindrar dem aldrig från att göra sina egna val i mer vuxen ålder.

Vi ärver automatiskt våra föräldrars svenska medborgarskap redan vid födseln. Staten påverkar oss människor mycket mer än kyrkan. Det är inget fel med den "påtvingade" nationella identitet som det ger oss, anser jag.Kvinnan som vill förbjuda religion hänvisar själv till sitt tidigare medlemskap i Jehovas vittnen och vad det har inneburit för henne och hennes barn. Av hennes berättelse att döma är hennes inställning förståelig. Det är dock orimligt att döma ut all religiös utbildning och religiöst deltagande för barn baserat på enstaka extrema exempel. Det finns redan lagar mot våld och tvång.


Förslaget att förbjuda religion för barn bör inte bli verklighet. Det skulle innebära större ingrepp i fler människors liv, än de fall där religiöst inspirerade handlingar faktiskt skadar barn.

måndag 6 juni 2016

Den 6 juni

I dag är det Sveriges nationaldag. Det är också årsdagen för Storbritanniens, USA:s och Canadas invasion i Normandie 1944. Om den invasionen hade misslyckats, hade kanske Sovjetunionen lyckats erövra och ockupera hela Västeuropa. I så fall hade sannolikt även Sverige tvingats bli en kommunistisk diktatur. Då hade knappast den 6 juni funnits som svensk nationaldag.

torsdag 2 juni 2016

Ett litet märkligt försvar

Hovrätten för Västra Sverige har i dom den 31 maj 2016 (mål nr B3612-15) dömt två män för att ha försökt panta burkar som det inte var pant på, men som de själva satt falska etiketter på med streckkoder, för att få pant. Hos männen hade tusentals etiketter med streckkoder hittats, tillsammans med lim och saxar.


De båda männen, som kom från ett land i östra Europa, hävdade att de inte visste att det var olagligt att sätta etiketter på och panta burkar som inte ingick i det svenska pantsystemet.


Enligt min personliga uppfattning var det ett sällsynt dumt försvar. Domstolen ansåg att förfarandet var förslaget, vilket är juridiskt språk för att det var uttänkt för att till exempel lura andra, och fällde männen.