onsdag 31 augusti 2016

Frivillig militärtjänst är bättre än tvång

En statlig utredning kommer förmodligen att föreslå att värnplikten skall återinföras, i en något annorlunda form än tidigare.

Det här är ingen god idé. Alla arbetsuppgifter utförs bäst om arbetet är frivilligt. Värnplikt bygger på tvång. Det är bättre att låta dem som vill göra militärtjänst göra det, mot en god lön, än att ha värnplikt. Riket försvaras inte bra av personer som är omotiverade och tvingade att göra militärtjänst.

Färd i 108 km/h på 40-väg var inte vårdslöst

Trafiksäkerhet är viktigt. Motorfordon är tunga och kan framföras ganska snabbt, därför finns det också många och precisa trafikregler för att minska risken för olyckor, skador och dödsfall. Det är emellertid inte alla beteenden i trafiken som är vårdslösa, även om de innebär betydande överträdelser av vissa trafikregler. Den som kör i en hastighet högt över den tillåtna har ett beteende som typiskt sett kan leda till ansvar för vårdslöshet i trafik. Högsta domstolen har emellertid slagit fast (NJA 2001 s. 286) att det är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande.


Hovrätten över Skåne och Blekinge har nyligen haft ett mål där den här frågan var aktuell. I sin dom den 29 augusti 2016 (mål nr B591-16) hade hovrätten att ta ställning till en händelse där den åtalade hade kört i 108 km/h på en väg där högsta tillåtna hastighet var 40 km/h. Körningen skedde på en väg med två filer i vardera körriktningen, bred mittremsa, gång- och cykelbanor en bra bit vid sidan om vägen och mer än tvåhundra meter före närmsta korsning. Sikten var god och det var litet trafik på vägen. Den polisman som mätte upp hastigheten hade själv bedömt att det inte var frågan om vårdslöshet i trafik.


I sin dom friar hovrätten den åtalade från ansvar för vårdslöshet i trafik och dömer honom bara till penningböter för hastighetsöverträdelse. Hovrätten skrev bland annat:


Omständigheten att en förare kör i 108 km/h inom tättbebyggt område på en väg där hastigheten är begränsad till 40 km/h innebär inte i sig att föraren orsakar en risk för trafikolycka. Såvitt har framkommit var omständigheterna i detta fall inte heller sådana att [den åtalade] genom sin körning gav upphov till en sådan risk.

Det är en klok dom som mycket väl lär stämma överens med det allmänna rättsmedvetandet. Fortkörning behöver inte i sig vara vårdslöst.


Det kan vara klokt att ha en hastighetsbegränsning som är så låg som 40 km/h även på en bred, fyrfilig väg som den där den här fortkörningen begicks. Om det ofta är mycket trafik på vägen, kan 40 km/h vara den hastighetsbegränsning som är bäst anpassad efter de normala trafikförhållandena på platsen. Samtidigt skulle väghållaren kunna överväga att ha en högre hastighetsbegränsning under sådana tider på dygnet då trafikintensiteten är mycket lägre än vanligt, kanske skulle det göra att fler valde att köra då i stället. Den aktuella fortkörningen inträffade förmodligen vid en sådan tidpunkt.

fredag 26 augusti 2016

Tryck på tröja gav böter

Hovrätten för Övre Norrland har i dom den 25 augusti (mål nr B 823-15) dömt en man till dagsböter för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Brottet bestod i att han hade på sig en tröja på sin arbetsplats med texten "Adolf Hitler European Tour 1938–1945" tryckt på framsidan och en uppräkning av tyska invasioner i Europa under de åren tryckt på baksidan.


Såväl tingsrätten tidigare som nu hovrätten ser tröjan som en hyllning till nazismen och därmed en form av att uttrycka missaktning mot de folkgrupper som drabbades av nazisternas folkrättsbrott och folkmord. Domstolarna tar judar och romer som exempel. Hovrätten bedömde att det trots allt var få personer som såg tröjan där på arbetsplatsen. På denna grund och då heller inget annat budskap i anslutning till tröjans tryck framfördes, kunde påföljden bli relativt mild.


Tröjan har tagits i beslag. Beslaget skall bestå, enligt hovrättens dom.


Tröjans budskap kan framstå som ironiskt; som ett skämt, om än smaklöst. Domstolarna är alltså av en annan mening. Kanske kommer domen överklagas till Högsta domstolen, men tills vidare får hovrättens dom betraktas som gällande rätt.

torsdag 25 augusti 2016

Sverige bör kunna ta över delar av Finland

Det är ett ökat hat mot svenska språket och finlandssvenskar i Finland. Allt fler lär vilja ta bort svenska som skolämne i finskspråkiga skolor. Kanske kommer de sedan att vilja försvaga svenskans ställning ännu mer.

Det är oklart hur länge svenskar har bott i nuvarande Finland, därför att svenskar bodde där innan historisk tid. De är infödda där. Det är deras hembygder.

Om svenskans ställning skulle försvagas mer i Finland, anser jag att Sverige bör erbjuda sig att ta över de delar av landet där befolkningen hellre skulle vilja bo i Sverige och tala majoritetens språk. Det räcker inte att finlandssvenskarna fritt kan flytta till Sverige, de måste få bo kvar i sina hembygder med ett bevarat språk. Det skulle de kunna göra, om bygderna tillhörde Sverige.

tisdag 23 augusti 2016

Golf, en sport som andra

Golf blir alltmer en sport som alla andra.


I Olympiska Spelen nyligen var golf med som sport för första gången på över hundra år.


Skatterättsnämnden meddelade den 21 juni 2016 (dnr 72-15/D) ett förhandsbesked där golf erkändes som skattefri motionsförmån, när en arbetsgivare betalade för golfspel på en så kallad pay and play-bana och för hyra av golfbollar på en driving range.


Skatterättsnämndens beslut verkar vara logiskt. Golf ger frisk luft och en promenad, vilket är bra för hälsan. För egen del promenerar jag hellre med hundar, men vi har ju alla olika smak.

måndag 15 augusti 2016

Insändare om folkrättsbrott

Efter mitt blogginlägg den 8 augusti modifierade jag texten en del och skickade in den till tidningen här i Örebro. Den nya versionen publicerades som insändare lördagen den 13 augusti 2016 i Nerikes Allehanda. Här följer texten.


Våren 2016 röstade en majoritet i Sveriges riksdag ned ett förslag om att riksdagen skulle slå fast att det pågår ett folkmord i Syrien.

De riksdagsledamöter som hade motionerat om förslaget ansåg att Sverige, genom riksdagen, skulle erkänna folkmord. Majoriteten i riksdagen ansåg emellertid att detta inte är en fråga för ett folkvalt parlament som Sveriges riksdag. Folkmord är brottsligt och det är upp till domstol att avgöra om det begås, eller har begåtts, brott.

Den 5 augusti 2016 (mål nr B 4770-16) slog Svea hovrätt fast att det har skett folkrättsbrott i Syrien.

Målet rörde en man som var åtalad för grov misshandel och folkrättsbrott. Detta är två brott som kan begås genom samma handling. Något förenklat kan det uttryckas som att det är fråga om folkrättsbrott om en brottslig gärning begås i samband med en pågående folkrättstvistig konflikt. Den åtalade dömdes för grov misshandel i tingsrätten, men hovrätten ansåg att misshandeln hade skett i så nära samband med den pågående konflikten Syrien, där misshandeln ägde rum, att det också rörde sig om ett folkrättsbrott.

Det är bra att domstolar kan döma personer till ansvar för folkrättsbrott, inte bara i teorin, för att det finns lag, utan att det i praktiken faller domar för brottet. Det är domstolar som skall avgöra frågor om brott begås i enskilda fall.

I och med denna dom i Svea hovrätt om folkrättsbrott i Syrien, slår Sverige fast - genom en av sina domstolar - att det har skett folkrättsbrott i Syrien.

Det är domstolar som skall besluta om sådana här ärenden, inte riksdagen. Det är bra att en svensk domstol också har gjort det. Nu återstår det bara att vänta på att domen skall vinna laga kraft.

tisdag 9 augusti 2016

Undantag från skyldighet att ha kassaregister vid fäbod

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 10 juni 2016 (mål 1369-15) slagit fast att en caféverksamhet vid en fäbod utan indragna elledningar inte behöver ha certifierat kassaregister. Fäboden får alltså undantag från huvudregeln. Det låter rimligt.

måndag 8 augusti 2016

Sverige slår fast att folkrättsbrott har begåtts i Syrien

Det händer att svensk domstol dömer personer till ansvar för folkrättsbrott. Ett färskt exempel är Svea hovrätts dom den 5 augusti 2016 (mål nr B 4770-16). Den åtalade dömdes för grov misshandel i tingsrätten, men hovrätten ansåg att misshandeln hade skett i så nära samband med den pågående konflikten Syrien, där misshandeln ägde rum, att det också rörde sig om ett folkrättsbrott.


Det är bra att domstolar kan döma personer till ansvar för folkrättsbrott, inte bara i teorin, för att det finns lag, utan att det i praktiken faller domar för brottet. Det är domstolar som skall avgöra frågor om brott begås i enskilda fall. I och med en sådan här dom om folkrättsbrott i Syrien, slår Sverige fast - genom en av sina domstolar - att det har skett folkrättsbrott i Syrien.


Det är domstolar som skall besluta om sådana här ärenden, inte riksdagen. Det är bra att en svensk domstol också har gjort det.


Domen är välskriven och kan rekommenderas för den som vill veta mer. Den är offentlig handling och finns hos Svea hovrätt.

fredag 5 augusti 2016

Kvinnor som statschefer

Det talas ibland om hur fantastiskt det är att ett av de stora partierna i USA för första gången har nominerat en kvinna som kandidat till posten som statschef. Ingen hade behövt orda om det, om USA hade förblivit brittiskt och, likt Canada och flera andra länder, gradvis blivit självständigt med den brittiska monarken som statsöverhuvud. Sedan 1837 har män varit statschefer i Storbritannien i 51 år, all övrig tid har kvinnor varit det.