måndag 28 november 2016

En viss självmotsägelse

François Fillon vinner den franska högerns primärval och blir Republikanernas presidentkandidat. Det ligger en viss självmotsägelse i att högern i ett gammalt kungarike kallar sitt parti Republikanerna.

En diktators död

Cubas diktator under många år, Fidel Castro, dog för ett par dagar sedan. Diktatorer hör till de få personer vars död kan ge upphov till glädje. Fidel Castro hade redan avgått och diktaturen lever kvar – under hans lillebror Raul Castro – så hans frånfälle är inte mycket att glädjas över. Det är heller inget att sörja. En levande symbol för tyranni och förtryck är nu död. Det är i alla fall inte dåligt.

måndag 21 november 2016

Tyskregistrerad bil borde ha varit svenskregistrerad

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 3 november 2016 (mål nr 1345-16) slagit fast att en tysk medborgare som är bosatt och folkbokförd i Sverige sedan 2008 inte kan undgå försenings- och tilläggsavgifter för infrastrukturavgift på väg.


Det var ostridigt att hennes bil hade passerat betalstationer för infrastrukturavgift i Sundsvall i april och maj 2015. Fakturor för avgifterna skickades till hennes adress i Tyskland, eftersom bilen var tyskregistrerad och hennes adress i Tyskland fanns i det tyska fordonsregistret. Eftersom hon bor i Sverige fick hon inte fakturorna i tid för att betala dem och överklagade försenings- och tilläggsavgifterna. Skyldighet att betala infrastrukturavgift inträder vid passage av betalstation för sådan avgift, inte genom det senare beslutet eller mottagande av beslutet om sådan avgift.


Det är möjligt att slippa betala försenings- och tilläggsavgifter om det vore "uppenbart oskäligt" att ta ut dessa avgifter, enligt 19 § förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg.


Kammarrätten konstaterar att orsaken till att fordonsägaren inte nåddes av besluten framför allt tycks bero på eget agerande, eftersom en person med hemvist i Sverige skall ha sitt fordon registrerat i Sverige. Detta framgår av 12 och 14 §§ lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Den restriktivitet som ligger i orden "uppenbart oskäligt", innebär enligt kammarrätten att omständigheterna i fallet inte kan anses utgöra grund för befrielse från avgifterna.


Det här är en mycket bra dom. Den visar bland annat vikten av att ha sin bil svenskregistrerad, för den som bor i Sverige.lördag 19 november 2016

Det är fortfarande 50 km/h som gäller

I morse hade jag följande insändare publicerad i Nerikes Allehanda:


Svar på artikel i NA den 16 november 2016. 


I en nyhetsartikel i NA den 16 november 2016 om Hertig Karls Allé och en framtida ombyggnad av denna gata, citerar reportern kommunalrådet Björn Sundin (S): "Man kommer att sänka hastigheter för all stadstrafik i framtiden i hela landet. Den nya nationella bashastigheten för städer är 40 kilometer i timman."

Antingen är Björn Sundin felciterad, eller så har han uttalat sig utifrån felaktig information. Det är möjligt att bashastigheten i tätort kommer att sänkas, men det är inte säkert. Om så kommer att ske, är det ännu lång tid till dess det blir aktuellt för Örebro kommun att sänka den generella hastigheten i kommunens tätorter.

Jag föredrar att tro, att Björn Sundin inte far med medveten osanning för att stödja sina egna politiska förslag. Hans förslag om att bygga om gator i centrala Örebro är nämligen ofta inte bra, eftersom de minskar framkomligheten för trafiken.

Bashastigheten i tätorter i Sverige är 50 km/h. Det framgår av 3 kap. 17 § trafikförordningen (1998:1276). Det finns inga beslut om att sänka bashastigheten. Regeringen har i beslut den 1 september 2016 (diarienummer N2016/05491/TS) givit den statliga myndigheten Trafikanalys i uppdrag att utreda sänkt hastighet i tätort. Förutsättningarna för, och konsekvenserna av, en generell sänkning skall utredas. I uppdraget ingår också att analysera alternativ till en generell sänkning av bashastigheten. Uppdraget skall redovisas till regeringskansliet senast den 20 oktober 2017.

Det är orimligt att planera ombyggnad av gator och andra allmänna platser i Örebro kommun utifrån en felaktig uppfattning om att det skulle vara beslutat att bashastigheten i tätort i Sverige kommer att sänkas. Än så länge är bashastigheten 50 km/h. Den kanske kommer att så förbli. Fram till dess det eventuellt är klart att bashastigheten i tätort i Sverige kommer att sänkas, bör tätorternas huvudleder utformas utifrån nu gällande bashastighet på 50 km/h.


Daniel Granqvist (M)
Andre vice ordförande, Programnämnd Samhällsbyggnad
Ledamot, kommunfullmäktige

torsdag 17 november 2016

Ingen ersättning för tidsspillan för tågresa

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 14 november 2016 (mål nr 2354-16) avslagit överklagandet av ett rättshjälpsbiträde, när det gällde tidsspillan för att åka tåg från Linköping till Luleå, där en förhandling i ett mål skulle hållas. Det hade varit billigare och tagit betydligt kortare tid att flyga i stället för att åka tåg.


Det är rimligt att avslå på den grunden som kammarrätten gör. Även om det kan vara trevligt att åka tåg (och även kan kännas mer miljövänligt), är det inte rimligt att det offentliga skall betala ersättning för tidsspillan, när det tar mycket längre tid och är dyrare än att flyga.

fredag 11 november 2016

Trumpen

Det har gått npgra dagar sedan det amerikanska presidentvalet, där Donald Trump fick flest elektorer. De flesta svenskar tycker inte om det. Det var många som valde att "gilla", när jag skrev följande kommentar på Facebook: "Trumpen" är nog ordet för dagen i Sverige.

Det är tråkigt att en kandidat med så pass populistiskt budskap vinner valet, men hans huvudmotståndare var inte heller någon bra kandidat. Livet går vidare, världen kan påverkas, men i andra länder än USA påverkas vi mindre än vad amerikanerna gör.

söndag 6 november 2016

Den sjätte november

Det är den sjätte november och vi högtidlighåller minnet av kung Gustav II Adolf.

Det mest bestående minnet av Gustav II Adolf torde vara protestantismen i norra Tyskland, Norden och vissa andra delar av världen. Nu i höst har påven besökt Sverige för ett toppmöte mellan Romersk-katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet. Kanske är det början på ett närmande mellan dessa två inriktningar av kristendomen.

Gustav II Adolfs segerrika krig i Tyskland ledde till att Sverige vann flera provinser vid den tyska nordkusten. I Svenska Pommern blev invånarna med tiden nöjda med den svenska överhögheten. När Tysk-Romerska riket föll 1806, började Sverige införliva Svenska Pommern i riket och införde bland annat svensk lag.

Det är min fasta övertygelse att ett av Sveriges sämsta politiska beslut skedde vid förhandlingarna inför freden i Kiel med Danmark 1814. Sverige fick igenom sin önskan att byta ut Svenska Pommern – där invånarna var nöjda med att tillhöra Sverige – mot en summa pengar och Norge – där ingen ville tillhöra Sverige. Mindre än hundra år senare blev Norge självständigt, efter en folkomröstning med överväldigande majoritet för detta. Då hade Sverige varken Svenska Pommern eller Norge och alla landvinningar från Westfaliska freden var ett minne blott. Många av invånarna i det som en gång var Svenska Pommern hade säkert hellre tillhört Sverige medan Tyskland styrdes av nazister och Östtyskland av kommunister under tiden 1933-89.

Oavsett vilket bestående minne som kommer att leva efter Gustav II Adolf några sekler ytterligare in i framtiden, kan vi ändå högtidlighålla hans minne. Hans gärning hade positiva effekter för Sverige.

fredag 4 november 2016

Påstådd Scientologibibel blir offentlig

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 1 november 2016 (mål nr 3906-16) slagit fast att bilagan till ett e-postmeddelande som har kommit in till Kammarrätten i Jönköping skall lämnas ut såsom offentlig handling. Bilagan har påstått vara den s.k. Scientologibibeln, med rubriken Operation Thetan Manual of Scientology.

I en mycket kortfattad motivering skriver Högsta förvaltningsdomstolen att den: "bedömer att den aktuella handlingen inte utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk och att uppgifterna i handlingen således inte omfattas av sekretess enligt 31 kap. 23 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen. Då inte heller någon annan sekretessbestämmelse är tillämplig på uppgifterna ska överklagandet bifalla och den begärda handlingen lämnas ut."

Om handlingen i fråga är den s.k. Scientologibibeln, kan alltså vem som helst nu få ut den via Kammarrätten i Jönköping. Kanske är det inte Scientologibibeln, eftersom handlingen uppenbarligen är så torftig att den inte är ett upphovsrättsligt skyddat verk. Den som begär ut handlingen får väl bedöma det själv.

torsdag 3 november 2016

Respekt för andra länders självständighet

Örebro kommunstyrelses ordförande Kenneth Nilsson (S), kommer att resa till USA med några partikamrater för att delta i valkampanjen. Dessa socialdemokrater kommer att: "delta rent praktiskt i valkampanjen", säger Kenneth Nilsson enligt Nerikes Allehanda. Ett syfte är att lära sig hur kampanjer går till i USA, men ett annat är alltså att propagera för en av kandidaterna i presidentvalet.

USA är ett självständigt land, liksom Sverige. Det är bara medborgare i USA som får rösta i presidentvalet, liksom det bara är medborgare i Sverige som för rösta i riksdagsvalet här. Detta är en självklar följd av att länderna är självständiga och att demokratin i länderna utgår från medborgarnas vilja. Mot denna bakgrund anser jag att det är fel att, som medborgare i något annat land än USA, delta i valkampanjen inför USA:s val av president. Den som vill observera kampanjen för att kunna lära sig något, får givetvis göra det. Kampanjer för en eller annan kandidat är dock, i mina ögon, ett tecken på bristande respekt för USA:s självständighet.

I rättslig mening är det normalt stater som skall respektera andra staters självständighet. Samtidigt måste även individer respektera andra staters självständighet, när individerna är på besök i de staterna. Den som besöker ett annat land, måste följa lagarna i det landet. Det är en nödvändig respekt för det landets självständighet, därmed en respekt för det landets medborgare och väljare i valen. Det är inte förbjudet för utländska medborgare att delta i kampanjer inför USA:s presidentval, men det är olämpligt. Det visar på en brist på respekt för det landets självständighet.

Vad skulle svenskar tycka, om amerikaner kom till Sverige för att delta i kampanjer inför riksdagsvalet 2018? Jag tror att de flesta skulle tycka att det inte vore bra och ifrågasätta vad dessa amerikaner hade i vår valrörelse stt göra. Detsamma borde gälla för svenskar som deltar i en kampanj för en av kandidaterna i USA:s presidentval i nästa vecka. Kenneth Nilsson borde, som professionell svensk politiker, ha större respekt för USA:s självständighet än att delta i valkampanjen där.