tisdag 28 februari 2017

Eventuell ny förvaltningslag

Regeringen har den 23 februari 2017 beslutat att överlämna en remiss till ny förvaltningslag till lagrådet.

I inledningen till remissen, avsnitt 3 på s. 20, står det följande:


Den 17 april 2008 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223), för-kortad FL, och lämna förslag till en ny lag (dir. 2008:36). Utredningen, som tog namnet Förvaltningslagsutredningen (Ju 2008:08), överlämnade i maj 2010 betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29).
En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1. Betänkandets lagförslag finns i bilaga 2. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av de synpunkter som lämnats på förslagen i betänkandet har publicerats (Ds 2010:47). En remissammanställning finns tillgänglig i Justitie-departementet (dnr Ju2010/03874/L6).  
Riksdagen har gett regeringen till känna att regeringen bör lägga fram förslag till åtgärder avseende myndigheters handläggningstider och dröjsmål (bet. 2004/05:KU14 Statlig förvaltning, m.m., p. 6 (res. 4) om dröjsmål hos myndigheter, rskr. 2004/05:153).

Lagrådsremissens lagförslag innehåller ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning. Det är tänkvärt att det finns ett sådant förslag, när det har gått sju år från det att utredningen var ute på remiss, till dess regeringens förslag skickas på lagrådsremiss.

torsdag 23 februari 2017

Sekretess för uppgift om vilka som drabbats av skadlig kod

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 22 februari 2017 (mål nr 5120-16) avslagit ett överklagande av en person, som ville ha ut uppgifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Uppgifterna gällde vilka myndigheter som hade drabbats av en viss skadlig kod. Myndigheten hänvisade till 18 kap. 8 § 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och kammarrätten höll med.


Det här är en bra dom. Det vore inte rimligt att lämna ut uppgifter som visar vilka som har drabbats av skadlig kod, även om de är myndigheter och huvudregeln är offentlighet. Sekretessbestämmelsen fyller sitt syfte för att skydda myndigheter från ytterligare angrepp med skadlig kod. Det kan behövas.

lördag 18 februari 2017

Vikten av ideologi

Fredrik Johansson har skrivit en intressant artikel i Svenska Dagbladet om Olof Ehrencrona, Moderaterna och ideologisk utveckling. Den ideologiska utvecklingen har varit bristfällig i Moderaterna under senare år. Det är en bra och viktig artikel att läsa.

Den ideologiska kompassen är viktig. Den visar varåt politiken skall föra samhället. Pragmatiska lösningar handlar om att ta bra vägar runt hindren längs vägen. Om man tappar den ideologiska kompassen och bara går efter pragmatiska lösningar, förlorar man blicken för vart man skall gå, när de tillfälliga hindren är rundade.

torsdag 16 februari 2017

Hovrättsdom om folkmord och folkrättsbrott

Tisdagen den 17 maj förra året skrev jag i denna blogg om en dom i Stockholms tingsrätt, där en man hade fällts för bland annat folkmord och dömts till livstids fängelse och att betala skadestånd till flera personer. Domen överklagades till Svea hovrätt, som i dom den 15 februari 2017 (mål nr B 4951-16) avgjorde målet. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i straffrättsdelen och ändrade den i vissa delar avseende skadeståndet.


Det är bra att de som begår folkmord och folkrättsbrott kan fällas till ansvar för sina brott.


Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Med tanke på att domar av det här slaget är ovanliga, kanske Högsta domstolen skulle bevilja prövningstillstånd, om domen skulle överklagas. Det återstår att se.

onsdag 15 februari 2017

Fel forum

Vänsterpartiet argumenterade länge och väl i kommunfullmäktige i Örebro i dag för att kommunen skulle ställa krav på kollektivavtal för företag som arbetar enligt lagen om valfrihet. Sådana krav skulle strida mot EU-rätten. Debatten borde inte föras i kommunfullmäktige, utan i EU:s politiska fora i Bryssel.

tisdag 14 februari 2017

Alla hjärtans dag

I dag är det Alla hjärtans dag. Mitt hjärtas dam är min kära Paula. Hon är mitt allt, tillsammans med våra hundar.

😍

fredag 10 februari 2017

Början på slutet för Almedalsveckan?

Det kan finnas en klok strategi bakom Stefan Löfvens beslut att inte åka till Almedalen i år. Almedalsveckan har sitt ursprung i att Olof Palme höll tal i Almedalen på väg från sitt sommarställe på Fårö tillbaka till Stockholm. Ursprunget kommer alltså från en tidigare socialdemokratisk partiledare. Då är det kanske helt rätt att det är en sentida socialdemokratisk partiledare som genom sin utevaro påbörjar avvecklingen av Almedalsveckan? På så sätt visar Socialdemokraterna än en gång, att det är de som på många sätt leder den politiska utvecklingen i Sverige.

torsdag 9 februari 2017

Försenade och inställda tåg

I dag var jag på tjänsteresa till Norrköping från Örebro. Det är arbetsgivarens policy att resor i första hand skall gå med tåg, så det fick bli tåg.

På vägen hem drabbades jag av att flera tåg var inställda. Det berodde på sabotage i Södertälje.

På vägen till Norrköping åkte jag en del av sträckan med ett tåg som hade utgått från Malmö. Det var försenat med en halvtimme, för att det hade snöat i Malmö.

Sabotage är sådant som samhället aldrig helt kan skydda sig emot. Snöfall borde däremot inte kunna orsaka halvtimmeslånga förseningar i Sverige, inte ens i Malmö i söder. Den förseningen gjorde mig därför mer upprörd än de inställda tågen på vägen hem, trots att tidsutdräkten blev mycket längre på vägen hem.

Vid sidan om förseningarna, är givetvis sabotage mycket mer upprörande i sig,  än vad ett snöfall är.

Skällande hund skäl att säga upp hyresrätt

Svea hovrätt har i beslut den 6 februari 2017 (mål nr ÖH 10594-16) avslagit ett överklagande av Hyresnämndens i Stockholm beslut om att hyresrätten till en bostad skall upphöra. Hovrätten konstaterar kort, att rätten gör samma bedömning som hyresnämnden. Den boende måste därför flytta från lägenheten omedelbart.


Hyresnämnden ansåg att utredningen i målet visade att hyresrättsinnehavarens hund skällde av och till dygnet runt, både inne i bostaden och i trapphuset i lägenhetshuset där bostaden fanns. Flera av grannarna hade störts. Det fanns ytterligare klagomål på hyresrättsinnehavaren, men hyresnämnden ansåg att störningarna från hunden var allvarliga nog för att hyresrätten skulle upphöra.


Det här är ett bra beslut. Hundar skall inte skälla och störa grannarna. Jag är själv hundägare och vet att det inte behöver vara svårt att få en hund att huvudsakligen vara tyst och inte störa. Störande hundar ger i viss mån andra hundar också sämre rykte, därför är det bra att rättsväsendet hjälper till att stävja störande beteenden från hundar.

onsdag 1 februari 2017

Olaglig avgift för demonstrationstillstånd

Inför en demonstration i Jönköping ansökte anordnaren om tillstånd hos Polismyndigheten. Polismyndigheten remitterade i sin tur frågan till Jönköpings kommun, där Tekniska nämnden yttrade sig över den. Därefter fattade Polismyndigheten beslut om att tillåta demonstrationen och Tekniska nämnden fattade beslut om att debitera anordnaren en kostnad för det yttrande som nämnden hade avgivit.


Tekniska nämnden i Jönköpings kommun får nu kritik av Justitieombudsmannen (JO) för avgiften. Det finns ingen laga grund för en kommunal myndighet att ta ut en sådan avgift, konstaterar JO.


Det här är ett bra beslut. Demonstrationsfriheten är grundlagsskyddad och kan bara inskränkas på formella grunder med stöd i lag. När det saknas lagstöd för att ta ut en avgift i samband med ansökan om tillstånd till demonstration, skall den myndighet som debiterar avgiften få kritik för det. Så skedde alltså i det här fallet.


Förhoppningsvis leder beslutet till ändrade och lagliga rutiner i Jönköpings kommun och i eventuella andra kommuner som kan ha tagit ut avgifter i motsvarande fall.