lördag 30 september 2017

Straff för att inhämta information?

Den statliga utredningen Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72) innehåller bland annat en viss justering i en bestämmelse om straff för den som tar emot information om exempelvis tillverkning eller användning av vissa sprängämnen eller vapen. Bestämmelsen finns i 5 a § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan allvarlig brottslighet.

Det kan finnas de som blir upprörda över att det är straffbart att bara inhämta vissa typer av information. Här gäller dock att informationsinhämtningen bara är straffbar, om den sker i avsikt att begå eller annars medverka till (enligt den föreslagna, något strängare lydelsen) särskilt allvarlig brottslighet.

Det handlar hör om ett avvägande mellan informationsfriheten å ena sidan och statens möjlighet att förebygga allvarlig brottslighet å andra sidan. Jag anser att balansen mellan dessa intressen ser bra ut i det hör fallet.

måndag 25 september 2017

Provval

Moderaternas provval. Örebro län har startat i dag. Jag kandiderar till riksdagen och till kommunfullmäktige i Örebro kommun. Vi får se hur många röster jag får, jag hoppas på det bästa.

Den som vill veta mer om mig och mina åsikter, får gärna botanisera bland inläggen på denna blogg.

torsdag 21 september 2017

Reklam i Sveriges Television

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 20 september 2017 (mål nr 3564-17) fastställt att Sveriges Television AB måste betala särskild avgift enligt radio- och TV-lagen. I ett program på Sveriges Television den 30 december 2015 hade tittarna uppmanats att följa Sveriges Televisions inslag på utpekade sociala media. Granskningsnämnden för radio och TV, förvaltningsrätten och nu även kammarrätten anser att detta innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiellt intresse, eftersom plattformarna för dessa sociala medier ägs och drivs av kommersiella företag.


Jag har alltid tyckt att det kan få finnas reklam i TV. Å andra sidan skall reklamen tydligt vara just reklam. Eventuell produktplacering bör inte få någon framträdande roll. Kommersiella intressen bör ännu mindre gynnas genom ensidiga omnämndanden om dem, om dessa kommersiella intressen inte ens betalar för detta. När det nu finns regler mot reklam och otillbörligt gynnande av kommersiella intressen i Sveriges Television, anser jag att domen är korrekt och bra. Förhoppningsvis leder den till bättring framöver.

onsdag 20 september 2017

Tvegifte

Tvegifte, även kallat polygami, är inte accepterat av den svenska rättsordningen. Det är till och med straffbart. Detta innebär att det får anses strida mot svensk ordre public, ett begrepp för sådana utländska rättigheter som är så främmande för svensk rätt att de inte kan accepteras. Svenska myndigheter bör därför inte acceptera tvegifte eller tillerkänna äktenskap som har ingåtts som tvegifte några rättsliga verkningar.

Grunden för min bedömning att tvegifte strider mot svensk ordre public, är i huvudsak att  tvegifte är straffbart enligt 7 kap. 1 § brottsbalken.

1 § Ingår den som är gift nytt äktenskap eller ingår ogift äktenskap med den som är gift, dömes för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år.
   Om den som är partner i ett registrerat partnerskap ingår äktenskap, dömes för olovligt ingående av äktenskap till böter eller fängelse i högst två år.

Det saknas nog skäl för att döma någon till fängelse för att ha begått tvegifte innan flytten till Sverige, men åklagare får föra talan om att upphäva äktenskap utöver det första, enligt 5 kap. 5 § äktenskapsbalken:

5 § En make har rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid om det görs sannolikt att maken har tvingats att ingå äktenskapet eller om maken har ingått äktenskapet före 18 års ålder. Om äktenskapet har ingåtts trots att makarna är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon, har var och en av makarna rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid. Detsamma gäller om äktenskapet har ingåtts trots att någon av makarna redan var gift eller partner i ett registrerat partnerskap och det tidigare äktenskapet eller partnerskapet inte har blivit upplöst.
   Om det är fråga om tvegifte, har var och en av makarna i det tidigare äktenskapet rätt att få detta upplöst genom äktenskapsskillnad utan föregående betänketid. Detsamma gäller om partnerskap registrerats trots att någon av partnerna då var gift.
   I de fall som avses i första stycket får talan om äktenskapsskillnad föras även av allmän åklagare. I de fall som avser äktenskap som har ingåtts av underårig är socialnämnden i den kommun där personen är folkbokförd eller, om personen inte är folkbokförd här i landet, i den kommun där han eller hon vistas skyldig att på begäran lämna yttrande samt de upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning till åklagaren. En annan socialnämnd som har tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse i frågan är skyldig att lämna sådana på begäran av den socialnämnd som ska yttra sig.

Enligt uppgift har Skatteverket registrerat omkring 500 fall av tvegifte. Min uppfattning är att Skatteverket inte borde göra det. I huvudsak borde också åklagare föra talan om att upplösa äktenskapen.

Det är inte omöjligt att den allmänna inställningen till tvegifte förändras med tiden. Så länge det är förbjudet, straffbart och domstol på talan av allmän åklagare kan upplösa sådana äktenskap, bör svenska myndigheter inte på något sätt acceptera dessa äktenskap.

måndag 18 september 2017

Kyrkovalet

I gårdagens kyrkoval stod kag på andra plats på Borgerligt Alternativs lista till Kyrkomötet i valkretsen för Strängnäs stift. Det skulle vara en valbar plats. Borgerligt Alternativ fick nästan lika många röster som förra valet 2013, men eftersom många andra nomineringsgrupper höjde sitt antal röster, fick Borgerligt Alternativ färre mandat. För Strängnäs stift blir det bara ett mandat. Då kommer inte jag till kyrkomötet som delegat. Det var tråkigt.

torsdag 14 september 2017

Myndighetsuppgifter om djur

Regeringen har beslutat om ett förslag till lagändringar för att renodla Polismyndighetens arbete, prop. 2016/17:224. Vissa uppgifter som rör djur kommer att flyttas från Polismyndigheten till länsstyrelserna. Polismyndigheten skall inte längre ha det huvudsakliga ansvaret enligt djurskyddslagen för att transportera, förvara, sälja, skänka bort och låta avliva djur för att därefter administrera kostnader som detta har medfört. Länsstyrelserna skall också framöver ta emot underrättelser om att någon har avlivat ett svårt sjukt eller skadat djur enligt djurskyddslagen samt att de flesta av arbetsuppgifterna enligt lagen om tillsyn över hundar och katter flyttas till länsstyrelserna.


Det är kloka förslag, dels med tanke på att länsstyrelserna redan är rikets djurskyddsmyndigheter, dels för att låta Polismyndigheten koncentrera sig på sina huvudsakliga uppgifter.

torsdag 7 september 2017

BRT

I dag var kag med på Programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde. En av punkterna på dagordningen gällde så kallad BRT, Bus Rapid Transit. Det handlar om bussar som får särskilda körfält och prioriteras vid ljussignaler med mera, allt för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för resenärer i stadsbygd. Det finns vissa fördelar, men även nackdelar.

På svenska kanske det skulle kunna kallas Bussburen rask transport.

tisdag 5 september 2017

Livstid som huvudregel för mord

Ibland gör den nuvarande regeringen bra saker. Den 28 oktober 2016 gav justitieministern en lagman i uppdrag att utreda hur brottsbalken skulle ändras för att få livstidsstraff att bli huvudregel vid mord. Resultatet av uppdraget redovisas i skrivelsen Livstidsstraff för mord, Ds 2017:38. Det framstår som ett bra förslag. Mord är ett av de värsta brotten, då är det rimligt att det värsta straffet skall vara huvudregel, när någon döms för mord.