måndag 16 april 2018

Möten

Vår partiförening hade talarkväll med f.d. statsrådet Sven Otto Littorin i dag. Han berättade mycket medryckande och bra om sin nyutkomna bok Möten, som handlar om möten med intressanta personer han har haft under sitt liv inom politiken. Det var en lyckad kväll. Boken verkar vara riktigt bra.

söndag 15 april 2018

Stämma

Den här lördagen hade Moderaterna i Örebro län arbetsstämma. Det var några propositioner och en hel del motioner som behandlades. Det tråkiga var, att många ombud bara satt av tiden, lyssnade, men sade inget och yrkade inget.

Inom partiet är vi några som har centrala positioner som arbetar för att medlemmarna skall ha inflytande genom stämmor och annat. Jag arbetar för det som ordförande i länets största förening. Det är tråkigt att det är så få som tar chansen. Många säger att de vill vara ombud på stämmor, men gör sedan inget av sitt uppdrag som ombud, utan sitter bara av tiden. Jag hoppas bara att de inte själva är missbelåtna med den långtgående demokratin inom partiet som partistadgarna tillförsäkrar dem, som de har chans att utnyttja som ombud, men som de inte utnyttjar.

onsdag 11 april 2018

Kungen och Svenska Akademien

Hans Majestät Konungen har gjort ett officiellt uttalande om Svenska Akademien. Med anledning av den senaste tidens avhopp och konflikter, överväger kungen att se över stadgarna för Svenska Akademien.

Konstitutionellt ser jag inga hinder mot ett kungligt ingripande i den här situationen. Svenska Akademien faller rimligtvis inte in under regeringsformen. Det är ingen myndighet och räknas inte heller upp i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som ett sådant organ som i hela eller delar av verksamheten jämställs med myndigheter när det gäller offentlighet och sekretess.

Det fanns förr en stadga intagen i SFS om Svenska Akademiens verksamhet i samband med Nobelpriset i litteratur, men den upphävdes genom förordningen (1992:1437) om upphävande av stadgan (1900:63 s.25) med särskilda bestämmelser angående utdelning genom Svenska Akademien av pris från Nobelstiftelsen m.m. I övrigt känner jag inte till några bestämmelser i lag eller förordning som särskilt behandlar Svenska Akademien. Den nämns inte i språklagen (2009:600).

Politiskt tror jag att detta kan stärka förtroendet för kungen.

Jag är också övertygad om att hovet och regeringskansliet har haft underhandskontakter innan kungen gick ut med detta uttalande. Förmodligen har de på regeringskansliet ansett att de saknar rättslig möjlighet att ingripa, på grund av Svenska Akademiens självständiga ställning, och kommit fram till att om någon utomstående part kan ingripa, är det kungen.

onsdag 4 april 2018

Tänkvärt

I går var jag på begravning. En ordensbroder i Odd Fellows hade gått bort. Jag efterträdde honom i logens ämbete som kaplan förra vintern. Han var utbildad teolog och därför extra lämpad för att vara kaplan. Han skrev också en egen bön, där bland annat följande tänkvärda ord fanns med:

Hjälp mig att acceptera att den Gud som är stor nog för mina behov, inte är liten nog för mitt förstånd.

Vila i frid, Cay-Lennart Larsson (1952-2018).

torsdag 29 mars 2018

Inget stöd för kommunalt förbud mot tiggeri

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 27 mars 2018 (mål nr 754-18) slagit fast att det inte finns skäl nog för att Vellinge kommun skall kunna förbjuda tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter. Målet är välkänt, så jag ser ingen anledning att beskriva det närmare.


Kammarrätten har mycket korta domskäl:


Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att Vellinge kommun inte har visat att det med hänsyn till den allmänna ordningen är motiverat att införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) på det sätt som kommunen har beslutat.


Då återstår att se om målet överklagas och kan få prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Det torde finnas skäl för prövningstillstånd. Om det inte blir någon prövning i Högsta förvaltningsdomstolen, eller om Vellinge kommun förlorar även där, kan det finnas skäl för ny lagstiftning. Moderaterna har redan tagit ställning till att tiggeri bör förbjudas i hela landet. Det kan väljarna ha i åtanke vid riksdagsvalet i höst.

onsdag 28 mars 2018

Förbättrat försvar för integriteten

Moderaterna och de andra tre borgerliga partierna i riksdagen byter uppfattning om förslaget till ändrade mediegrundlagar. Nu är partierna motståndare till det liggande förslaget. Tanken är att en ny utredning skall ta fram ett förslag som skyddar den personliga integriteten och yttrandefriheten på ett bättre sätt än liggande förslag.

Jag har förespråkat de föreslagna grundlagsändringarna, därför att jag anser att de skulle leda till bättre regler totalt sett, trots sina nackdelar. Kritik har dock blivit allt mer vanligt förekommande under vintern. Delar av kritiken beror på missförstånd och överdrifter. Likafullt är det nog klokt av Alliansen att backa och föreslå ett omtag med hänsyn taget till de vettiga invändningar som har framkommit.

tisdag 27 mars 2018

Politisk övertygelse

Demokratier kan utformas på olika sätt, De flesta demokratier är representativa, vilket innebär att folket väljer personer som företräder dem i beslutande församlingar som riksdag och kommunfullmäktige.

Representativa demokratier kan i sig utformas på flera olika sätt. I Sverige har vi ett proportionellt system med flera valda personer per valkrets. I länder som Storbritannien och USA har de i stället enmansvalkretsar där den som vinner flest röster tar det enda mandatet.

Till fördelarna med enmansvalkretsar hör att mandatet är mer tydligt personligt, vilket ger den valde politikern större ansvar. Det gynnar stora partier så att det blir färre partier som får mandat, vilket oftare ger ett parti egen majoritet och därmed ger mer stabila regeringar.

Till fördelarna med proportionella system hör att fler människors röster gör skillnad vid fördelningen av mandat. En annan fördel med proportionella system, är att väljarna röstar mer på parti än person, vilket gör att de röstar mer på idéer och politisk övertygelse än på vilken enskild politiker som är mest karismatisk.

I dag gjorde en arbetskamrat till mig sin sista dag på arbetet. Hon kommer att börja på en annan tjänst hos en annan arbetsgivare efter påsk. Hon berättade för mig att hon uppskattar mig som person, men att trots att jag står högt upp på valsedlarna till kommunfullmäktige och riksdagen, kommer hon att rösta på det parti som hon tycker är bäst, inte på mig eller det parti jag kandiderar för. Jag förklarade att jag förstår det valet och anser att det är korrekt. Jag tycker att man skall rösta efter sin politiska övertygelse i första hand, och möjligen i andra hand efter vilka kandidater som personer man tycker om.

Detta är en stor fördel med vårt proportionella, partidominerade, demokratiska system i Sverige. Det är idéerna som är viktigast för hur staten och kommunerna styrs, personerna kommer i andra hand. Personerna representerar och arbetar för idéerna. På så sätt blir väljarnas politiska övertygelse bättre representerade än i ett system med enmansvalkretsar. Det är bra.

torsdag 22 mars 2018

Speglad hårddisk, allmän handling

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 20 (mål nr 2687-17) slagit fast att speglad information från en hårddisk hos en myndighet, när originalhårddisken har förstörts, utgör allmänna handlingar.

Det var Polismyndigheten som hade tagit hand om en hårddisk, den hade förklarats förverkad och därefter förstörts. Innan hårddisken förstördes, kopierades dess innehåll. Polismyndigheten och kammarrätten kom fram till att kopian, den speglade hårddisken, inte utgjorde allmänna handlingar. HFD konstaterar först att handlingar som förverkats till en myndighet är allmänna handlingar, något undantag för förverkande finns inte från regeln om inkomna handlingar. Kopior hos en myndighet av allmänna handlingar, är också allmänna handlingar, även om originalen har förstörts, konstaterar HFD. Mot denna bakgrund kan utlämnandet inte nekas för att den speglade hårddisken inte skulle innehålla allmänna handlingar. Ett utlämnande kan nekas om det finns sekretess för vissa handlingar. Målet återvisar därmed till Polismyndigheten för sekretessprövning.

För mig framstår utgången i HFD som självklar. Det är en bra dom. Jag är väl snarast smått förvånad över att det skulle krävas att målet skulle upp till HFD för att få denna utgång.

onsdag 21 mars 2018

Begränsad valfrihet

Örebro kommun har tillämpat lagen om valfrihet, LOV, inom den kommunalt finansierade omsorgen. Vid kommunfullmäktige i dag röstade de styrande partierna igenom en begränsning av denna valfrihet. Nu kommer kommunen i stället att handla upp några få företags tjänster, som de omsorgsbehövande kommer att få välja emellan. Det blir långt färre företag än i dag. En sådan begränsning i valfriheten är inte bra för andra än de socialistiska politikerna och möjligen vissa byråkrater som tillämpar regelverket. Det var ett tråkigt beslut. Om vi vinner valet i höst får vi återinföra valfriheten.

lördag 17 mars 2018

Omvald

I dag hade Svenska spets- och urhundsklubben sitt årliga fullmäktigemöte. Bland de ledamöter som valdes om till styrelsen fanns jag. Det är jag tacksam för. Det är en trevlig och kunnig styrelse med ett angeläget uppdrag – vi har Svenska kennelklubbens rasansvar för flera hundraser av spets- och urhundstyp.

måndag 12 mars 2018

En domstol som anser att en nämnd inte är en del av kommunen?

Domare är högt utbildade och mycket erfarna människor, de domar som de skriver är ofta komplicerade, men ändå stringenta och förståeliga. Ibland händer det emellertid att jag har svårt att förstå mig på enskilda uttalanden i ett domskäl.


Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 2 mars 2018 (mål nr M 4451-17) återvisat ett avgörande till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Avgörandet gällde motortrafik på ett område inom Laholms kommun. Det fanns flera skäl till återvisningen. Domstolen hänvisade till 5 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar, med sin hänvisning till lagen (1996:242) om domstolsärenden. Enligt 22 § den senare lagen får ett ärende inte avgöras utan att den som är part fått kännedom om en uppgift som tillförts ärendet genom annan än parten och har fått tillfälle att yttra sig över uppgiften.


Ett skäl för att återvisa målet var att beslutet rörde ett flertal enskilda markägare, men att ingen av dessa markägare hade beretts tillfälle att yttra sig över målet innan dom föll. Så långt är allt gott och väl, fullt förståeligt och ett bra avgörande.


Ett annat skäl att återvisa målet var att det var Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen, och inte kommunen som helhet, som hade fört talan i miljödomstolen. Kommunen var en av de parter som överklagade, samtidigt står Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen som motpart i domen. Mark- och miljööverdomstolen skrev: "Att nämnden fått tillfälle att yttra sig är inte tillräckligt, eftersom Laholms kommun är en självständig juridisk person." Handläggningen skulle därmed strida mot 22 § lagen om domstolsärenden.


Jag ställer mig frågande till vad Mark- och miljööverdomstolen tror att Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun har för ställning gentemot Laholms kommun. Menar domstolen att en av kommunens nämnder inte är en del av kommunen? Vad är nämnden, i så fall?


Ett aktiebolag ägt av kommunen är en självständig juridisk person, men en kommunal nämnd är en del av kommunen och det är kommunen som är den juridiska personen.


Om Mark- och miljööverdomstolen hade analyserat Laholms kommuns delegationsordningar och funnit att Miljö- och byggnadsnämnden inte var behörig att föra talan i målet för kommunens räkning, hade domstolens slutsats varit rimlig. Så som domen är avfattad, har någon sådan analys dock inte gjorts. Domstolen tycks bara ha ansett att kommunen som helhet och den kommunala nämnden är två olika enheter. Vad den åsikten kommer ifrån framgår inte av domskälen.


Nu var domslutet om att återvisa målet ändå rimligt, eftersom så många enskilda fastighetsägare inte hade fått yttra sig. Då har en märklig skrivning om kommunen ingen praktisk betydelse. Gåtfull är skrivningen i alla fall.

onsdag 7 mars 2018

Grundlagsstridigt tvång av kommunal nämnd

JO har i ett beslut den 27 februari 2018 (dnr 2089-2016) kritiserat en nämnd i en kommun, för att nämnden hade rutiner för att tvinga anställda att göra ett drogtest. Det hade uppstått misstanke om att den anställde var påverkad av droger och den anställde ställdes då inför valet att antingen göra drogtestet eller att betraktas som om testet var positivt för droger.


Det framgår av 2 kap. 6 § regeringsformen, en av Sveriges grundlagar, att varje medborgare är skyddad gentemot det allmänna mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Detta får under vissa omständigheter inskränkas genom lag, men någon lag som var tillämplig i det här fallet finns inte. Den anställde behövde därför ge sitt samtycke för att drogtest skulle kunna genomföras.


Nämnden hävdade att testet hade genomfört frivilligt i det enskilda fallet. JO fann därför inte skäl för kritik mot detta fall. JO riktade dock kritik mot nämnden för sina rutiner, där valet att avstå framställdes som att den anställde alltid skulle betraktas som om testet var positivt. Detta innebär i princip tvång, vilket inte är tillåtet.


Det är märkligt att det skall behövas kritik från JO för att uppmärksamma en kommunal nämnd på att rutiner utformade på aktuellt sätt utgör tvång, grundlagsstridigt tvång dessutom. Det får förutsättas att nämndens rutiner redan är ändrade.

Omvald

Kvällen den 6 mars hade vår lokala partiförening årsmöte. Jag blev omvald som ordförande i styrelsen. Det är jag mycket tacksam för, det är en trevlig förening att vara med att styra. Nu gäller det att utnyttja föreningens resurser på bästa sätt inför valet. Vår valrörelse har förutsättningar att bli lyckad, förhoppningsvis blir valresultatet lyckat också.

söndag 4 mars 2018

Till den personliga integritetens försvar

Det finns ett vilande grundlagsförslag som i andra läsningen kan tas efter höstens riksdagsval. Vissa  personer har kritiserat förslaget, för att det skulle inskränka yttrandefriheten. Syftet med förslaget är dock att skydda människor från att känsliga personuppgifter blir fritt elektroniskt sökbara,

Tobias Billström (M) och Andreas Norlén (M) förklarar mer om grundlagsförslaget i Svensk Tidskrift. Det är mycket läsvärt.

onsdag 28 februari 2018

Skatt och välfärd

Vid kommunfullmäktige i dag diskuterades vad som skulle ske med extra skatteintäkter som kommunen får i år. Vi moderater förespråkade en skattesänkning. De styrande partierna ansåg att skatten skulle vara lika hög som i dag, för att en skattesänkning skulle innebära mindre pengar till välfärden. De bryr sig inte om att den mest grundläggande välfärden betalar alla för själva, sådant som mat, kläder och boende. En skattesänkning ger alla skattebetalare mer pengar till att göra vad de själva väljer. Det är välfärd. Skattesänkningar är således satsningar på välfärd.

måndag 19 februari 2018

Rättidsprövning av rätt instans

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 16 februari 2018 (mål nr 2091-17) avslagit ett överklagande av en dom från kammarrätten om att återvisa ett ärende till den kommunala myndighet som först beslutade i saken, för att den kommunala myndigheten skall rättidspröva ärendet.


Den kommunala myndigheten hade beslutat att avslå en ansökan från en enskild. Den enskilde överklagade, varpå myndigheten skickade över handlingarna till förvaltningsrätten tillsammans med ett yttrande där det framgick att överklagandet inte hade kommit in i tid. Förvaltningsrätten prövade ärendet i sak, men avslog överklagandet. Kammarrätten konstaterade att den kommunala myndigheten borde ha rättidsprövat överklagandet och återvisade målet dit för rättidsprövning. Sedan den enskilde överklagat kammarrättens dom, avslår Högsta förvaltningsdomstolen överklagandet.


Målet avgjordes utifrån 23 och 24 §§ förvaltningslagen (1986:223). De bestämmelserna ersätts från den 1 juli 2018 av 45 och 46 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lydelsen av de nya bestämmelserna är likartad och Högsta förvaltningsdomstolens dom i det här ärendet torde äga motsvarande tillämpning enligt den nya lagen.


Det är en bra dom, som kan synas självklar för praktiserande förvaltningsrättsjurister. Förvaltningsrätten kom ändå till en annan slutsats. Med den här domen klargörs därför rättsläget på ett bra sätt.

söndag 18 februari 2018

Under blågul fana för Norge

I kväll var vi hemma och såg på film, som ett litet lugnt firande av vår artonåriga förlovningsdag. Det var The Snowman, en internationell produktion på engelska inspelad i Norge om en norsk polisutredning, baserad på en bok av Jo Nesbö och regisserad av svensken Tomas Alfredson.

Det var en riktigt bra film. Det engelska talet får accepteras i internationella produktioner. En bihandling i filmen skildrade en norsk ansökan om att få arrangera Olympiska Spelen i Oslo. Den norska olympiska kampanjen ackompanjerades hela tiden av marschen Under blågul fana, svenska försvarsmaktens marsch. Det var en rolig detalj. Man undrar om det var den svenske regissören som på detta sätt skämtade med Norge.

lördag 17 februari 2018

Ishockey i sommar-OS?

Vid årets vinter-OS deltar inte de bästa spelarna, därför att NHL i Canada och USA inte gör uppehåll och lagen därför inte släpper sina spelare till OS.

Ett förslag som har uppkommit för att lösa det här problemet för framtiden, är att ishockey skulle flyttas till sommar-OS. NHL har redan uppehåll på somrarna. Ishockey spelas oftast på konstfrusen is inomhus och kan därför spelas året om.

Det som talar emot förslaget är dels att ishockey trots allt är en vintersport, dels att det torde vara den sport i vinter-OS som flest personer ör intresserade av att följa, varför ishockeyn drar intresse även till mindre sporter i vinter-OS. Dessutom har ishockey stått på programmet för vinter-OS ända sedan det första hölls 1924.

Ishockey har emellertid hållits på sommar-OS förr. Det var en del av programmet vid sommar-OS 1920. Denna historiska koppling är ytterligare ett argument för att ishockey skulle kunna flyttas till sommar-OS.

fredag 16 februari 2018

Ingen diarieföring på åtta år

Justitieombudsmannen har i beslut den 7 februari 2018 (dnr 3631-2017) allvarligt kritiserat ett kommunalt aktiebolag för att inte ha haft någon diarieföring av allmänna handlingar på åtta år, från 2009 till 2017.


Det här är så uppenbart självklar kritik att det är svårt att säga något ytterligare om det.

tisdag 13 februari 2018

Ge örebroarna bättre ekonomi!

Om vi Moderater vinner kommunalvalet i Örebro i höst, kommer vi att sänka kommunalskatten.

Kommunens ekonomi skulle klara en skattesänkning gott och väl. Örebros skattebetalare skulle få mer pengar kvar för egen del. Örebros näringsliv skulle få det lättare att rekrytera från andra delar av landet. Fördelarna med sänkt skatt är många.

Moderaternas gamle kommunalråd Erik Johansson, salig i åminnelse, måtte le i sin himmel.

måndag 12 februari 2018

Obefogat omhändertagande av vapen

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 8 februari 2018 (mål nr 2480-17) beslutat att Polismyndighetens beslut om omhändertagande av vapen skall upphävas.


Vapenägaren hade vid ett tidigare polisingripande varit berusad och nedstämd. En läkare påtalade att vapenägaren var i stort behov av att ta itu med sina problem med alkohol, men utfärdade inget särskilt vårdintyg. När polisen en månad senare omhändertog vapnen, var vapenägaren dock nykter och vapnen förvarade på mycket bra sätt. Det fanns, enligt kammarrätten inte tillräckligt stöd för missbruk av vapnen eller att tillstånden att inneha vapnen slutligen skulle återkallas, varför omhändertagandet upphävdes.


Det är en bra dom, sett till alla omständigheter i målet.

onsdag 7 februari 2018

Olovlig körning efter två år i Sverige

Svea hovrätt har i dom den 6 februari 2018 (mål nr B 6594-17) fällt en man från Kosovo för olovlig körning, sedan han kört bil endast med stöd av sitt körkort från Kosovo, trots att han bott i Sverige i två år.


En körkortshavare får köra bil på ett körkort från land utanför EU och EES inom ett år från det att han eller hon blir folkbokförd i Sverige. Den åtalade mannen hävdade att han inte kände till att han var förbjuden att köra bil på sitt körkort från Kosovo och friades därför av tingsrätten. Hovrätten ansåg emellertid att han borde ha insett att han inte kunde köra bil i Sverige på sitt utländska körkort under obegränsad tid. Eftersom han inte hade försökt ta reda på vilka regler som gäller och körde ändå, ansåg hovrätten att han var likgiltig inför risken att köra olovligen. Han bedömdes därför ha likgiltighetsuppsåt till brottet olovlig körning och dömdes till dagsböter för det.


Det här är en bra dom. Det är naturligtvis orimligt om det skulle gå att bli friad från straffansvar för att man avstått från att undersöka vilka regler som gäller. Ovetskap om lagen är ingen ursäkt.

tisdag 6 februari 2018

Särskild avgift för SVT

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 31 januari 2018 (mål nr 6047-17) slagit fast att Sveriges Television AB (SVT) måste betala särskild avgift på 100 000 kr enligt radio- och TV-lagen (2010:696) för att en deltagare i den direktsända Melodifestivalen 2016 haft på sig en t-shirt med tryck som syntes i TV-rutan. Detta utgjorde otillbörligt gynnande av kommersiellt intresse. SVT invände att deltagaren hade tagit på sig denna t-shirt på eget initiativ och att SVT inte kunde redigera bort det då det var direktsändning. Kammarrätten anser ändå att det är SVT:s ansvar.


Utifrån reglerna i radio- och TV-lagen har jag inget emot domen. En fråga jag ställer mig, är om SVT har sådana avtal med deltagarna i Melodifestivalen, att SVT kan begära att få ersättning för den särskilda avgiften från den deltagare som hade denna t-shirt på sig. Detta framgår inte av domen.

Upphävd direktupphandling vid dålig planering

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 1 februari 2018 (mål nr 2881-17) upphävt ett avtal mellan ett kommunalt bolag och ett takläggarföretag om reparation av ett läckande tak.


Avtalet ingicks efter direktupphandling på grund av en akut läcka i ett tak på en byggnad som bolaget ägde. Bolaget hade vid tidpunkten för läckan inget ramavtal att avropa reparationer från. Kammarrätten fann att avsaknaden av ramavtal berodde på bolagets bristande planering och genomförande av en, som kammarrätten bedömde det, tämligen enkel upphandling av ramavtal. Det fanns därför ingen ursäkt för att genomföra en direktupphandling, trots den akuta läckan i taket, och avtalet som direktupphandlats upphävdes därför.


Det här är en intressant dom, och i mitt tycke en bra dom. Det är upp till kommunala myndigheter och bolag att se till att de har upphandlat ramavtal och liknande avtal för förutsebara situationer, även i de fall dessa situationer blir akuta. Det är inte oförutsebart att ett tak kan springa läck. Direktupphandling för akuta reparationer är således bara tillåtna i akuta fall som inte är rimligt förutsebara. Det är viktigt att ha gällande avtal för andra nödvändiga reparationer.

fredag 2 februari 2018

Inget skatteavdrag för massage

Kammarrätten i Jönköping har i dom den 25 januari 2018 (mål nr 3291-17) fastställt en dom av Förvaltningsrätten i Växjö av den 30 oktober 2017 (mål nr 3258-17) om skatteavdrag för massage.


Domen innebär att en man inte får göra avdrag på skatten för kostnader för massage. Det finns två skäl för att skatteavdraget underkänns: dels var mannen pensionär och behövde därför inte massagen som en kostnad för att klara av arbete och därmed ha inkomst, dels ansåg domstolen att massage var en sådan levnadsomkostnad som inte får dras av.


Det första skälet mot avdrag är det svårt att invända emot. Den som har gått i pension har inkomst av pension oavsett vård av olika slag, såsom massage.


Det andra skälet är mer tveksamt. Förvaltningsrätten skrev bara mycket kort att rätten ansåg att det var en sådan levnadsomkostnad som inte får dras av. Ändå kan massage rimligtvis i hög grad utgöra skillnad mellan om en förvärvsarbetande person kan klara av sitt arbete eller inte. I denna delen borde domskälen vara mer utvecklade. Eftersom domskälen inte var mer utvecklade, tar jag mig friheten att anse att domskälen i den delen var felaktiga.


Nu skulle skatteavdraget ha avslagits i alla fall på den första grunden, enligt min mening, men det hindrar inte att jag anser att den andra grunden för domen var felaktig. En förvärvsarbetande person borde, under medicinska omständigheter då massage vore en grund för att kunna arbeta, kunna göra skatteavdrag för kostnad för massage.

onsdag 31 januari 2018

Inte bara ett valärende

Vid slutet av dagens sammanträde för kommunfullmäktige kom några valärenden upp. Sådana ärenden brukar gå snabbt att avgöra, det handlar om att entlediga personer som vill säga upp sina politiska uppdrag och att välja de ersättare som dessa personers partier har nominerat. I dag blev det dock mer komplicerat än så.

Det var frågan om att välja ledamöter och suppleanter till ett nytt kommunalt parkeringsbolag. Niklas Persson (MP) yrkade att Sara Richert (MP) skulle väljas till ledamot, utöver de personer som redan var föreslagna till ledamöter och suppleanter.

Enligt 5 kap. 26 § kommunallagen (2017:725) skall ett ärende ha beretts av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller en fullmäktigeberedning innan fullmäktige fattar beslut om ärendet.

Det finns undantag från denna regel. Ett sådant undantag är att fullmäktige får hålla val utan föregående beredning, enligt 5 kap. 29 § första stycket kommunallagen.

Jag invände mot att ärendet skulle avgöras utan föregående beredning. Kommunfullmäktiges ordförande beslutade dock, med hänsyn till 5 kap. 29 § första stycket, att avgörande kunde ske utan föregående beredning.

Innan beslut fattades, ajournerades mötet och efter överläggningar mellan partiernas gruppledare kom man fram till att ärendet trots allt skulle beredas innan beslut. Detta blev också fullmäktiges beslut.

Övriga valärenden beslutades enligt förslag utan vidare debatt.

Det här ärendet rörde inte bara ett val. Så som yrkandet utformades, när det inte fanns förslag om att någon annan föreslagen person ej skulle väljas till styrelsen, innebar yrkandet också ett förslag om att ändra styrelsens storlek. Åtminstone i den delen fanns krav på beredning innan beslut. Ordföranden förklarade dock efteråt för mig, att då hon inte kunde hitta något specifikt beslut om styrelsens storlek, kunde hon inte göra den invändningen utan ansåg att yrkandet bara rörde ett val. Jag är ändå av uppfattningen att frågan om att ändra styrelsens storlek krävde beredning. Redan det faktum att ett visst antal personer var föreslagna till styrelsen innebar i sig att ett beslut om styrelsens storlek var fattat sedan tidigare.

Nu ställdes i och för sig aldrig frågan på sin spets, eftersom mötet ajournerades och ett enigt fullmäktige därefter fattade beslut om att beredning skall ske. Det var förmodligen trots allt det bästa som kunde ske, bättre än att tvista om en sådan här sak.

tisdag 30 januari 2018

Skottad snö

Natten till i dag snöade det. Jag skottade vår infart i morse. Precis som vanligt var jag klar innan kommunens entreprenör hade kommit förbi och skottat på vägen. Vi bor på en väg som är lågt prioriterad, eftersom den ligger i stadens utkant och få bor här. Det gör mig alltid litet belåten att ha skottat innan kommunen.

När jag kom hem i kväll, var vår väg fortfarande inte skottad. Det gjorde mig litet besviken. Har vi verkligen så låg prioritet?

Det är i alla fall ingen som kan tro att jag är särskilt gynnad av kommunen vid snöröjningen, för att jag är politiskt aktiv i kommunen och andre vice ordförande i programnämnden för samhällsbyggnadsfrågor.

söndag 28 januari 2018

Entreprenör

Ikeas grundare Ingvar Kamprad har gått bort. Enligt Sveriges Television var det en skandal att han skatteplanerade. Laglig skatteplanering kan aldrig vara skandalös. Det som är skandalöst är att staten har ett sådant skattesystem att skatteplanering blir mycket lönsamt. Detta är inte den planerande skattebetalarens fel, utan statens fel.

Ingvar Kamprad var beundransvärd som entreprenör. Må han vila i frid!

måndag 22 januari 2018

Femte plats

Moderaterna i Örebro kommun har i kväll fastställt listan för valet till kommunfullmäktige 2018. Jag kom på femte plats. Det är en valbar plats, det är så gott som garanterat att jag kommer in i kommunfullmäktige med den positionen på listan för Moderaterna. Det är inte dåligt.

torsdag 18 januari 2018

Upphävt omhändertagande

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 16 januari 2018 (mål nr 2335-17) beslutat att upphäva Polismyndighetens beslut om att omhänderta vapen för en person misstänkt för vapenbrott.


Kammarrätten konstaterade att det fanns misstanke om jaktbrott, grovt brott. Åtal hade ännu inte väckts och utredningen i målet var knapphändig. Från Polismyndigheten hade inte redogjorts för misstankegraden eller ens mycket allmänt hållna omständigheter bakom misstankarna om brott. Utredningen hade därför inte sådan styrka att det kunde bedömas sannolikt att personens tillstånd att ha vapen skulle återkallas vid en slutlig prövning. Polismyndighetens beslut upphävdes.


Det här är en bra dom. Omhändertagande av vapen och andra ingripanden av myndigheter får inte ske utan att det finns eller redovisas tillräckliga skäl för det. Det må vara så att licenserna för vapnen kommer att återkallas slutligt, men det får i så fall bli vid en fullständig prövning av alla omständigheter som talar för ett sådant återkallande.

måndag 15 januari 2018

Skuld för elräkning kan vara offentlig

Ett offentligt ägt aktiebolag lyder under offentlighetsprincipen. När en kvinna begärde ut uppgifter om en mans skuld för elräkning från ett sådant bolag, nekade bolaget utlämnande. Kvinnan överklagade beslutet.


Kammarrätten i Jönköping har nu i dom den 10 januari 2018 (mål nr 3504-17) slagit fast att det inte gäller sekretess för dessa uppgifter. Bolaget hade åberopat 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som sekretessgrund, denna bestämmelse gäller när en enskild har trätt i affärsförbindelse med en myndighet eller offentligt ägt bolag. Bestämmelsens huvudsakliga syfte är dock att skydda enskilds affärs- och driftsförhållanden vid affärer med det offentliga, något som inte är vid handen när det gäller en privatpersons avtal med en elleverantör. Kammarrätten fann inte heller att någon annan bestämmelse om sekretess kunde tillämpas.


Det här är en högst rimlig dom. Uppgifter hos myndigheter och offentligägda bolag kan inte skyddas av sekretess utan uttryckliga bestämmelser om sådan sekretess. Den som betalar sina elräkningar behöver inte bekymra sig. Den som ändå vill att de privata förehavandena med en elleverantör inte skall lämnas ut som offentlighetsuttag, kan alltid sluta avtal om att köpa el från en privat elleverantör i stället.

lördag 13 januari 2018

Vatten på Mars

Nya undersökningar av planeten Mars har visat att det finns flera stora volymer av is av vatten strax under planetens yta. Mars är alltså inte fullt så torr som ibland har antagits. Vatten är en viktig råvara för människor och de andra levande organismer som människorna kan ta med sig från Jorden. Förekomsten av en hel del vatten är därför positivt för planerna på att i framtiden kolonisera Mars. Det är bra.

fredag 12 januari 2018

Ännu ej färdig väg?

Ombyggnaden av Stenbackevägen verkar vara klar. Gatlyktorna lyser när det är mörkt, det är inga som jobbar där nu. Cykelbanan väster om vägen är dock fortfarande avstängd, utan uppenbar orsak.

onsdag 3 januari 2018

Tjänsteman skall upplysa om sitt efternamn

I beslut av Justitieombudsmannen den 22 december 2017 (dnr 7´579-2016) får Skatteverket kritik för att en tjänsteman vid ett av Skatteverkets servicekontor vägrade upplysa en besökande medborgare om sitt efternamn.


Detta är ett bra beslut, det är givetvis berättigad kritik. Det finns inga sekretessbestämmelser som ger en tjänsteman generell möjlighet att avstå från att upplysa om sitt efternamn (vissa undantag finns). Det hör dessutom till vanligt hyfs att upplysa sina medmänniskor om sitt efternamn.

tisdag 2 januari 2018

Liv och hälsa har företräde framför religion

Arbetsdomstolen har i dom den 28 december 2017 (mål nr A 163/16, dom nr 65/17) slagit fast att det inte är diskriminerande gentemot en person med viss religiös övertygelse att förbjuda användandet av engångsärmar i arbete på tandläkarmottagning.


En tandläkare hade vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män. Tandläkarens arbetsgivare hade därpå förbjudit användningen av engångsärmar. Det har visats i rättegången att förbudet var lämpligt och nödvändigt för att bibehålla patientsäkerheten, varför tandläkaren inte hade utsatts för indirekt diskriminering.


Det här är en bra dom som går i linje med hur religionsfriheten normalt uttolkas. Religionsfriheten innebär rätten att fritt tro på det man vill och att utöva sin tro så länge detta inte skadar andra. Den innebär inte rätten att utöva sin tro på ett sätt som kommer i strid mot andra människors intressen, såsom när detta är grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Långa ärmar inom vård och tandvård är negativt för hygien och patientsäkerhet, en slutsats som är grundad i vetenskap. Religionsfriheten är inte inskränkt på grund av detta.