söndag 14 oktober 2018

Ingen Alliansregering

Det är nu ingen nyhet att Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna, har givit upp sina försök att bilda regering. Jag tror, som många andra, att Stefan Löfven, partiledare för Socialdemokraterna, kommer att få nästa uppdrag att bilda regering.

Problemet är mittpartierna Centern och Liberalerna (f.d. Folkpartiet). De vill inte ha en regering som kan bli tvungen att förlita sig på Sverigedemokraterna i några frågor. Då ser de uppenbarligen hellre en regering ledd av Socialdemokraterna. Det skulle inte förvåna mig om ett eller båda av dessa partier skulle sätta sig i regering med Socialdemokraterna. Då skulle Alliansen, som de nu allvarligt har skadat, definitivt vara död.

Den som vill ha borgerlig politik kan inte lita på Centern eller Liberalerna. Det var tydligt 1981, då Centern och Folkpartiet partierna gjorde upp med Socialdemokraterna om skattepolitiken, trots regeringssamverkan med Moderaterna. Det var tydligt 1994, när Folkpartiet ville bilda regering med Socialdemokraterna och 1995 när Centern ingick ett formaliserat samarbete med Socialdemokraterna. Ränderna går aldrig ur, dessa två partier är bara borgerliga när det passar dem. Det borde borgerliga väljare inse.

onsdag 10 oktober 2018

HD upprätthåller egendomsskyddet

Högsta domstolen (HD) har i dom den 9 oktober 2018 (mål nr T 1523-17) fastställt domar från underinstanserna om att neka marköverföring från en fastighet till en annan.

Ägarna som ville ha mer mark till sin fastighet hänvisade till att de ville ha bättre möjligheter att parker och vända fordon på sin fastighet. Ägaren till grannfastigheten ville inte bli av med mark. De som ville ha mer mark ansökte då om lantmäteriförrättning. Med hänsyn till en avvägning om lämplig fastighetsanvändning beslutade lantmäterimyndigheten om överföring av 210 kvadratmeter mark. Efter överklagande har samtliga domstolar nekat denna tvångsvisa överföring av mark.

Domstolarna bygger sitt nekande på egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen och Europakonventionens första tilläggsprotokoll.

Egendomsskyddet är inte absolut, men ingrepp mot egendom måste vara proportionerlig. En övervägning måste göras i varje enskilt fall. HD går igenom proportionalitetskravet i detalj i domskälen. Slutligen konstaterar HD att marköverföringen kommer i konflikt med egendomsskyddet i regeringsformen och det är på denna grund som marköverföringen inte godkänns.

Det är en bra dom. Den visar tydligt att den enskildes rättigheter, så som de är uppräknade i 2 kap. regeringsformen, är mer än fina ord. När domar bygger på bestämmelserna, finns det rättigheter för enskilda. Det är glädjande.

tisdag 9 oktober 2018

Mer buller, kortare tid

Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 8 oktober 2018 (mål nr M 1808-18) beviljat Trafikverket större möjligheter att bullra under helger, kvällar och nätter vid anläggandet av Västlänken och planskildhet vid Olskroken i Göteborgs och Mölndals kommuner. Syftet är att arbetet skall kunna bli klart snabbare. Det blir alltså mer buller, men undet kortare tid. Det låter bra, om uttrycket tillåts, tycker jag.

lördag 6 oktober 2018

Försök att socialisera Sverige

Svensk tidskrift har givit ut en skrift som heter ”Sista försöket att socialisera Sverige? 30 år efter löntagarfondstriden”.

Det är en märklig titel. Sannolikt kommer det att ske många försök att socialisera Sverige under överskådliga generationer framåt i tiden. Löntagarfonderna var ett grovt, stort försök, men flera försök kommer med all sannolikhet, tyvärr, att ske.

Friheten måste ständigt bevakas mot socialismen.

EU-parlamentet blir mindre

Det är EU-parlamentsval i Sverige söndagen den 26 maj 2019.


Antalet platser i Europaparlamentet minskas från 751 till 705 platser efter valet, på grund av att Storbritannien lämnar EU. Det var litet oväntat, jag hade snarare väntat mig att övriga länder skulle ha delat på platserna. Politiker brukar inte besluta om att minska omfattningen av styrande och beslutande organ.

fredag 5 oktober 2018

Brott mot lagen om totalförsvarsplikt

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dom den 3 oktober (mål nr B 1643-18) fastslagit en dom från tingsrätt om böter för en man som inte kommit på mönstring för militärtjänst. Det är brott mot lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Mannen hade delgivits kallelsen, han hade skickat in en bekräftelse på detta.


Domen följer lagen och är på så sätt bra. Jag är emellertid motståndare till värnplikt, jag anser att ett effektivt försvar bygger på att de som tjänstgör deltar av fri vilja. Sverige borde därför ha ett försvar byggt på yrkesmilitär, utan värnpliktiga. Ur den synvinkeln anser jag att det är tråkigt med en sådan här dom. Däremot skulle regelverket kunna utformas så att den som bryter mot sitt kontrakt att tjänstgöra i en yrkesarmé skulle kunna ådömas straff.

torsdag 4 oktober 2018

Aktuellt fondmotstånd

Den 4 oktober kommer för lång tid framöver vara dagen för motståndet mot löntagarfonder.

Motståndet är aktuellt igen. Det finns ett förslag om att skogsägare skall betala pengar från sina inkomster av skogen till en fond, som staten skall använda för att bekosta skapandet av fler naturreservat. Det låter precis som löntagarfonderna, där arbetsgivare fick betala pengar till fonder, som staten använde för att köpa upp företag.

Det nya förslaget om fondsocialism för skogen måste stoppas.

Det är inget fel med naturreservat i sig. En hel del naturreservat är bra. Det är dock orimligt att skogsägare skall behöva betala för att staten skall kunna lägga ut pengar för att skapa fler naturreservat.

Scieotologibibeln allmänt tillgänglig?

Högsta förvaltningsdomstolen har i två beslut den 2 oktober 2018 (mål nr 4405-18 resp. 4529-18) beslutat att bifalla överklagande beslut om att få ut handlingar från Riksrevisionen respektive Riksdagsförvaltningen. Begäran gällde handlingar inlämnade till respektive myndighet som påstås vara "scientologernas hemliga skrifter" och "Scientologibibeln".


Det föreligger sekretess på handlingar som kan omfattas av upphovsrätt och som upphovsrättshavaren vill hålla hemliga, enligt 31 kap. 23 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar dock, helt kort, i båda mål, att den begärda handlingen inte uppfyller förutsättningarna för att nämnda sekretessbestämmelse skall vara tillämplig. Eftersom någon annan sekretessbestämmelse inte hindrar ett utlämnande skall handlingen lämnas ut.


Beslutet är intressant, inte minst därför att den aktuella sekretessbestämmelsen tillkom sedan personer kunnat ta del av skrifter från scientologerna sedan dessa lämnats in till svenska myndigheter. Någon närmare beskrivning av de nu begärda handlingarna finns dock varken i Högsta förvaltningsdomstolens beslut eller i de överklagade besluten. Kanske är det handlingar av mycket begränsad omfattning? Jag är själv inte så pass intresserad att jag tänker höra av mig till någon av myndigheterna och begära ut handlingarna för egen del.

tisdag 2 oktober 2018

Sverige lämnar inte ut desertör till Ryssland

Högsta domstolen har i beslut den 27 september 2018 (mål nr Ö2073-18) beslutat att avslå en begäran från Ryssland om att Sverige skall lämna ut en person till Ryssland, för lagföring för brotten desertering och stöld. Stölden skulle handla om de vapen som personen, när han var soldat i ryska armén i Sydossetien, tog med sig när han flydde till Georgien och sökte asyl.


Personen i fråga hade uttryckt kritik mot Rysslands militära närvaro i Sydossetien. Det hade medfört att han utsattes för allvarliga trakasserier och misshandel. Efter flykten till Georgien fann georgiska myndigheter att han inte var säker där heller, och han överfördes genom UNHCR:s försorg till Sverige, där han fick asyl 2013.


Högsta domstolen finner att det inte har framkommit något som ger anledning till annan bedömning än när Migrationsverket gav personen flyktingstatus i Sverige. Det finns därför hinder mot utlämning av honom.


Det är skönt att veta att Sverige är ett tryggt land för den som flyr från Ryssland.

söndag 30 september 2018

Sakinnehåll och spel

Det pågår diskussioner mellan partierna i riksdagen, liksom mellan partierna i många kommuner, efter valet. Det är oklart vad det blir för regering. Det är också oklart hur många kommuner kommer att styras. En stor del av problemet är de låsningar som olika partier har bundit upp sig för genom löften om att inte samarbeta med andra partier. De tycker att vissa andra partier står för så främmande politik, att de inte ens vill diskutera var det finns likheter mellan partierna. Spelet mellan partierna blir då viktigare än sakinnehållet i politiken. Jag tycker att sakinnehållet alltid borde vara viktigast. Sedan är det viktigt att hålla på sina egna värderingar, oavsett vem man talar med. Då kan politiken leda till bra resultat.

onsdag 26 september 2018

Antalet barn i barngrupper i förskolan

Vid kommunfullmäktige i Örebro i dag diskuteras bland annat barngruppernas storlek i förskolan. Grunden för diskussionen är en interpellation från Moderaterna.

"Under perioden 2014-2018 har förskolorna i Örebro utökats med 52 avdelningar, vilket motsvarar knappt 1000 nya förskoleplatser,” står det i remissvaret, Ks 527/2018. Det blir 1000/52≈19,23 barn per avdelning. Samtidigt står det i remissvaret att snittet är 15,9 barn per avdelning.

Små barn behöver avdelningar med relativt få andra barn. Utvecklingen i de nya avdelningarna tycks alltså gå åt fel håll.

Den s.k. gymnasielagen upprätthölls

Migrationsöverdomstolen har i domar den 25 september 2018 (mål nr UM 12649-18 och UM 13063-18) beslutat att godkänna tillfälligt uppehållstillstånd enligt 16 f § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den s.k. gymnasielagen.


Migrationsdomstolar har tidigare underkänt lagstiftningen. Efter överklaganden har nu Migrationsöverdomstolen kommit till annan slutsats.


Det är en allmän regel inom juridiken, att högsta instans har rätt, även om den har fel - det vill säga, även om en enskild extern person tycker att den har fel. Det här är ett sådant fall. Jag anser att Migrationsöverdomstolen har fel, men ändå är det den som är högsta instans, och jag får lov att acceptera att Migrationsöverdomstolens slutsatser är rätt. Om jag skulle sitta i riksdagen, skulle jag likafullt arbeta för att ändra och förbättra lagen. Även en lag som inte underkänns i högsta instans, kan naturligtvis förändras till det bättre.

fredag 21 september 2018

Regeringskansliet begick upphovsrättsintrång

Justitiekanslern har i beslut den 14 september (dnr 9723-17-4.3) beslutat att bevilja upphovsmannen till ett fotografi, och hans bolag som har den ekonomiska upphovsrätten, ersättning från Regeringskansliet med sammanlagt 29 000 kr för upphovsrättsintrång.


Intrånget i upphovsrätten beror på att Regeringskansliet inte har försäkrat sig om i förväg att ha rätt att använda fotografiet. Det har spritts till allmänheten av Regeringskansliet på omslaget till en statlig utredning, en rapport och på Internet, utan att upphovsmannen till fotografiet har angivits. Ersättningen för ekonomisk skada har dock satts ned gentemot yrkade belopp, därför att upphovsmannen har upplåtit fotografiet kostnadsfritt för ickekommersiellt bruk under en Creative Commons-licens.


Det är märkligt att en så pass central myndighet i Sverige, med många jurister anställda, kan begå upphovsrättsintrång av detta slag.

torsdag 20 september 2018

Tidszon för Sverige

De årliga tidsomställningarna mellan normaltid och sommartid kommer att avskaffas. Det är bra. Sedan finns det personer i Sverige som vill att Sverige skallha kvar sommartid för jämnan. Själv förespråkar jag Centraleuropeisk normaltid. Sverige ligger bra till för att ha sådan normaltid, den 15:e längdgraden går genom vårt i nordsydlig riktning avlånga land.

Om Finland fortfarande vore en del av Sverige, skulle det finnas ett skäl att ha Östeuropeisk tid (UTC+2) året om, det vi brukar kalla sommartid. Det vore normaltid i östra rikshalvan och hela riket skulle då ligga i samma tidszon. När Sveriges östra gräns nu går längs Muonio älv, Torne älv och Bottniska viken, ser jag inget skäl för Sverige att ha annat än Centraleuropeisk tid (UTC+1).

tisdag 11 september 2018

Treprocentspärren

I kommuner med minst två valkretsar för valet till kommunfullmäktige måste ett parti få minst 3 % av alla röster för att komma in i kommunfullmäktige. Enligt den den preliminära rösträkningen i Örebro kommun kom det lokala partiet Örebropartiet nätt och jämnt över den spärren.

Den preliminära rösträkningen för kommunfullmäktige i Örebro gav 96 679 giltiga röster. Spärren på 3 % hamnade då på 2 901 röster. Örebropartiet fick preliminärt 2 939 röster. Det gav en marginal på 38 röster.

Om det genom preliminärt ogiltiga röster och sena röster kommer in 2 000 röster till, hamnar spärren på 2 961 röster. Örebropartiet måste då få åtminstone 23 av dessa röster för att klara spärren.

lördag 8 september 2018

Välstånd

När tekniskt komplicerade saker går sönder, är det ändå en tröst att vi lever i ett industrialiserat och rikt samhälle, där det finns tekniskt komplicerade saker, vi har råd att köpa dem och att låta laga dem. Detta är välstånd.

Min gräsklippare är sönder, men jag är glad över att ha en gräsklippare och över att kunna lämna in den på lagning.

Det är näringsfriheten från det svenska 1800-talet som lade grunden till detta välstånd. I valet i morgon är det – precis som vanligt – Moderaterna som är den främsta garanten för näringsfrihet, utveckling och ditt välstånd.

torsdag 6 september 2018

Reklam eller ej

De senaste dagarna har jag delat ut en del valmaterial i postlådor i grannskapet. En sak som slår mig, är hur många som har budskap på sin postlåda om att de tackar nej till reklam.

Även om jag inte är road av all reklam som kommer i min brevlåda, undrar jag varför det är såmånga som inte vill ha någon reklam alls. Hur stort är egentligen problemet med att ta hand om några extra blad med information? Det kan också ibland komma reklam som är bra att få.

När jag var ung, delade jag ut reklam för att tjäna litet pengar.Bolaget som ordnade reklamen hade en stående order om att ignorera alla meddelanden på postlådorna som avböjde reklam. Jag lade också reklam i varena postlåda. Det gör nog reklamutdelare även i dag. Ändåär det betydligt fler meddelanden som tackar nej till reklam nu, än vad jag minns att det var då. Om det ändå kommer reklam i lådan, vad är då syftet med meddelandet?

Nej, för egen del tycker jag att det är bra att ta emot reklam. Det är en del av marknaden, därmed av samhället. Reklam är bra, den ger oss information om varor och tjänster som vi annars skulle behöva leta upp. Så länge företag tjänar på att ge ut direktreklam, kommer den att finnas.

tisdag 4 september 2018

Det viktigaste för välfärden

I går, måndag, när jag stod i Moderaternas valstuga, kom det en skolelev som inte hade den vanligaste frågan.

Hon frågade: – Vad är den viktigaste åtgärden för att förbättra välfärden?

Jag svarade: – Det är att sänka skatten. Om man sänker skatten får skattebetalaren mer pengar över och får större ekonomisk frihet, händer det något finns det pengar för det.

Skoleleven blev glad över svaret. Hon tog anteckningar, tackade och gick.

fredag 31 augusti 2018

Ingen ersättning till kommuner när ålder skrivits upp

Kammarrätten i Jönköping har i tre domar den 24 augusti 2018 (mål nr 1092-18, 1093-18 och 1104-18) slagit fast att Migrationsverkets beslut att skriva upp ensamkommandes ålder gäller omedelbart. Detta innebär att kommuners rätt till statlig ersättning också upphör vid samma tidpunkt.


Det är rimliga och vettiga domar. Det är förståeligt att den kommunala verksamhet som drabbas av indragna stöd kan få problem med finansieringen, men det är av övergående natur.

onsdag 29 augusti 2018

Polismyndigheten bröt mot grundlagen

I beslut den 22 augusti 2018 (dnr 7440-2017) riktar JO skarp kritik mot Polismyndigheten. En man hade begärt ut handlingar från Polismyndigheten i september 2017 avseende mannens egna ärenden. Först sedan mannen anmält till JO att han inte hört någonting, och JO hört av sig till Polismyndigheten, hörde Polismyndigheten av sig till mannen i november 2017.


Utlämnande av allmänna handlingar skall ske skyndsamt. Detta är reglerat i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för en myndighet som är viktigare för en myndighet att fullfölja, än att pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Ett ärende om detta som tar tre månader, och där myndigheten inte hör av sig till den som begärde att få handlingar förrän han har anmält saken till JO, är mycket allvarligt. Polismyndigheten har brutit mot grundlagen och förtjänar kritiken.

tisdag 28 augusti 2018

S lovar höjda offentliga utgifter

Socialdemokraterna har gått ut med ett vallöfte om att höja statens utgifter med cirka 5,4 miljarder kronor. Det är förstås alla skattebetalare som står för notan.

Anledningen till löftet är att bekosta att föräldrar som har barn mellan 4 och 16 års ålder skall ha möjlighet att ta ledigt en extra vecka per år, när barnen är lediga från förskola eller skola.

Barnen får på detta vis färre dagar om året, då de lär sig vikten av att föräldrarna går till jobbet, är produktiva och tjänar pengar.

En ”politisk kommentator” på P4 sade att det är en reform ”som inte har några förlorare”. Han kände tydligen inte till att det finns skattebetalare som saknar barn i aktuell ålder och arbetsgivare som kan få problem med bemanningen.

söndag 26 augusti 2018

Bättre trafik i Örebro

I dag har jag en debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda, där jag tar upp flera viktiga idéer för att förbättra trafiksituationen i Örebro. Det gäller både cyklar och bilar. Vi har givetvis fler idéer än så här i Moderaterna, men idéerna i artikeln hör till de viktigaste.

lördag 25 augusti 2018

Ett svenskt motorvägnät

I EU har de flesta länder ett motorvägnät. Sverige har dock för många sträckor med andra vägtyper mellan avsnitten med motorvägar, att det ofta inte räknas som att Sverige har ett motorvägnät. Detta borde åtgärdas.

Här är några exempel på vägsträckor som snarast borde byggas ut:
– E18 Västerås-Köping,
– E20 Eskilstuna-Arboga,
– E18 vid Boglundsängen i Örebro (en sträcka på någon kilometer mellan två motorvägsavsnitt, denna sträcka är av outgrundlig anledning inte motorväg),
– E18 Lekhyttan-Karlstad,
– E18 Karlstad-Segmon,
– E18 Segmon-norska gränsen,
– E20 Vretstorp-Götene,
– E20 Götene-Alingsås och vidare outbyggda delar till Göteborg,
– E45 hela vägen från Göteborg till Segmon,
– Riksväg 40 Ulricehamn-Jönköping,
– E4 förbi Ljungby och Lagan,
– E4 från Gävle och norrut.

måndag 20 augusti 2018

Ingen rätt att få del av allmänna handlingar via e-post

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 20 juli 2018 (mål nr 5444-18) avslagit en ansökan om att få ta del av allmänna handlingar via e-post.


Det kommunala bolaget som hade fått begäran hade erbjudit handlingarna via post eller att sökanden skulle få ta del av dem på plats. Sökanden överklagade, anförde att han var hemlös och att han inte hade råd att åka till orten där handlingarna kunde tillhandahållas på plats. Kammarrätten konstaterade att någon rätt att få ta del av allmänna handlingar elektroniskt inte finns, att bolaget hade erbjudit de möjligheter som är grundlagsskyddade, och avslog överklagandet.


Det här är en bra dom. Den följer rådande praxis och det finns goda skäl att det skall vara möjligt att neka ett elektroniskt utlämnande, åtminstone innan en grundlagsutredning har stött och blött alla eventuella fördelar och nackdelar med att införa en rättighet att få ut allmänna handlingar elektroniskt. Det är mycket lätt att kopiera elektroniska handlingar, vilket kunde innebära risker för bland annat den personliga integriteten om en allmän rätt att få ut allmänna handlingar elektroniskt skulle införas.

söndag 19 augusti 2018

Finansiering

I politiska debatter hör och läser jag ofta hur socialdemokrater och andra socialister ifrågasätter hur staten skall finansiera de skattesänkningar som Moderaterna föreslår. Aldrig någonsin förklarar de hur skattebetalarna skall finansiera de skattehöjningar som de själva föreslår. Det borde de göra, annars blir deras argumentation ensidig.

onsdag 15 augusti 2018

Svensk domstol

I dag besökte jag och de moderata riksdagsledamöterna Andreas Norlén och Lotta Olsson Örebro tingsrätt. Vi talade med lagmannen, en chefsrådman och en rådman om det svenska domstolsväsendet, normprövning och grundlagar.

De tre domarna hade ingen direkt erfarenhet av mål där normprövning hade påverkat domen. De tyckte att normprövning hos domstolarna var viktig, men sällsynt. Såär det, givetvis. Det är inte alla viktiga saker i rättsväsendet som förekommer ofta. Det är i själva verket bra att det sällan kommer uppmål där normprövning blir aktuellt, det visar att de svenska lagarna, förordningarna och föreskrifterna oftast stämmer väl överens med överordnade normer, som grundlagarna. Det är en styrka för det svenska rättsliga systemet.

Vi hade diskussioner om en del andra saker också. Några tankar kanske framöver kan leda till politiska förslag. Det vore bra. Över lag var det ett intressant och givande möte.

tisdag 14 augusti 2018

Svenska kronan faller

Svenska kronan har tappat stort i värde mot amerikanska dollarn och euron i år. Sedan början av 2018 har kronan fallit med 10,47 % mot dollarn. Med detta är vår valuta en av de sämsta i världen.

Kronans fall drabbar alla svenska konsumenter. Vi får sämre köpkraft, vi får mindre värde för varje krona som vi har att betala importvaror för.

På grund av Socialdemokraternas politik har skatterna höjts rejält de senaste åren, så vi får mindre pengar kvar av det vi tjänar. Politiken har också ett starkt inflytande på valutans värde. Vi har chans att byta regering i och med riksdagsvalet den 9 september. Den dåliga svenska ekonomin visar att vi behöver ett nytt styre i landet. Låt oss rösta för det i valet!

söndag 12 augusti 2018

Omkörning

I dag körde jag om två bilar på en 2+1-väg. Jag körde litet fortare än dem, men höll hastighetsbegränsningen. Det var långt kvar till dess omkörningsfilen skulle ta slut. Halvvägs förbi den andra av dessa bilar, helljusblinkade en annan bil bakom mig. Jag har funderat sedan dess på vad den bilisten ville att jag skulle göra. Det var tydligt att vi båda skulle hinna om långt innan omkörningsfilen skulle ta slut. Jag kunde inte avbryta min omkörning när jag låg bredvid en bil jag körde om. Jag körde så fort det var tillåtet att köra. Tyckte den andra bilisten att jag borde bryta mot hastighetsbegränsningen, för att den skulle komma om de långsammare bilarna litet fortare? Det är märkligt hur vissa bilister stressar i trafiken.

fredag 10 augusti 2018

Rymdstridskrafter?

USA:s vicepresident Mike Pence har presenterat ett förslag om att skapa ett nytt vapenslag för USA, rymdstridskrafter. Det sägs bero på ökade militära hot mot USA:s intressen i rymden. Några särskilda bevis på militära hot i rymden har jag inte läst om. Enligt internationella avtal skall rymden vara demilitariserad. Det kan hända i framtiden att det uppstår militära hot i rymden. Om det finns redan nu, skulle jag vilja se belägg för det. I annat fall framstår det som om USA skapar det första militära hotet i rymden.

tisdag 7 augusti 2018

Lagens lydelse gäller

Migrationsöverdomstolen har i dom den 27 juli 2018 (mål nr UM 12518-18) upphävt en dom av en migrationsdomstol, för att den inte följde lagens lydelse.


En utlänning som har fått avslag på en ansökan om asyl i Sverige kan under vissa omständigheter få tidsbegränsat uppehållstillstånd baserat på anställning i Sverige. Det framgår av 15 kap. 5 a § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) att en förutsättning för sådant uppehållstillstånd är att utlänningen sedan minst fyra månader har en anställning. Anställningen skall vidare uppfylla kraven i 6 kap. 2 § första stycket samma lag och avse en tid om minst ett år från ansökningstillfället.


I det aktuella målet hade sökanden tretton dagar kvar till dess han hade arbetat i fyra månader, när han ansökte om uppehållstillstånd enligt nämnda bestämmelse. Migrationsverket avslog därför ansökan. Efter överklagande återförvisade migrationsdomstolen målet till Migrationsverket för att verket skulle pröva ansökan även enligt övriga kriterier och inte bara avslå för att kravet på fyra månader ej var uppfyllt.


Migrationsöverdomstolen har nu upphävt migrationsdomstolens dom. Migrationsöverdomstolen slår fast att migrationsdomstolens rättstillämpning står i direkt strid mot lagens lydelse och därför är felaktig. Migrationsverkets beslut om att avslå ansökan om uppehållstillståndet fastställdes därmed.


Det här är en bra dom, den slår fast att det är lagens lydelse som gäller. Visst går det att tycka att gränsen på fyra månader är godtycklig och obillig, men det är ändå så som riksdagen har stiftat lagen. Det är då också lagens lydelse som skall tillämpas av Migrationsverket och domstolarna. Detta är viktigt för rättssäkerheten.

måndag 23 juli 2018

Favorit bland amerikanska presidenter?

De senaste dagarna har jag sett att flera personer har delat en fråga på Facebook, om Barack Obama är deras favoritpresident bland amerikanska presidenter. Frågan är ställd så att de som svarar att han är det, uppmanas att dela frågan vidare. Det tycks vara många som svarar ja.

Det är 45 personer som har tjänstgjort som USA:s president, inklusive den sittande presidenten (men bortsett från de personer som räknades som statschef enligt USA:s första federala konstitution, ”Articles of Confederation”). Jag undrar hur många som funderar över samtliga av dessa presidenter innan de svarar på frågan. Tyvärr är det förmodligen inte så många. Utan att nedvärdera Barack Obama, torde det finnas några presidenter som kan hållas som bättre än honom, oavsett vad man personligen har för politiska åsikter.

tisdag 17 juli 2018

Grundlagsstridig postrutin

Justitieombudsmannen kritiserar Skatteverket, beslut den 10 juli 2018 (dnr 4397-2017) för att ha en postrutin som strider mot svensk grundlag. Enligt rutinen skulle befattningshavare på Skatteverket kunna öppna personligt adresserad post som kommit in till verket utan adressatens medgivande. Skatteverket hade helt enkelt tagit bort den annars vanligen förekommande rutinen på myndigheter att anställda får lämna fullmakt till registrator e.dyl. att öppna personligt adresserad post.


JO konstaterar att rutinen strider mot bestämmelsen i 2 kap. 6 § regeringsformen om skydd mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse. Befattningshavaren som skulle följa Skatteverkets rutin skulle därmed kunna begå brottet brytande av posthemlighet enligt 4 kap. 8 § brottsbalken. JO hänvisar också till flera tidigare vägledande uttalanden i liknande frågor.


Skatteverket yttrade sig till JO innan beslutet fattades. Där välkomnade Skatteverket JO:s utredning och sade sig vara beredd att uppdatera sina rutiner i enlighet med JO:s beslut.


I min egenskap av erfaren jurist vid statliga myndigheter, är jag förvånad över att Skatteverket över huvud taget beslutade om en sådan här grundlagsstridig rutin. JO:s kritik bygger inte på några avancerade resonemang, utan grundar sig direkt på välkända formuleringar i grundlag och lag. Skatteverket är ändå en myndighet som har många jurister anställda, någon borde ha sagt ifrån i förväg. Det är ändå bra att Skatteverket är berett att justera sina rutiner.

söndag 15 juli 2018

Fotbolls-VM 2018

Ryssland-Saudiarabien 5-0
Uruguay-Egypten 1-0
Ryssland-Egypten 3-1
Uruguay-Saudiarabien 1-0
Uruguay-Ryssland 3-0
Saudiarabien-Egypten 2-1

Uruguay........... 3....0....0....5-0....9
Ryssland......... 2....0....1....8-4....6
Saudiarabien... 0....0....2....2-7....3
Egypten........... 0....0....3....2-6....0

Uruguay vinner gruppen, Ryssland blir tvåa.

Iran-Marocko 1-0
Spanien-Portugal 3-3
Portugal-Marocko 1-0
Spanien-Iran 1-0
Portugal-Iran 1-1
Spanien-Marocko 2-2

Spanien............1....2....0....6-5....5
Portugal...........1....2.....0....5-4....5
Iran...................1....1.....1....2-2....4
Marocko...........0....1....2....2-4....1

Spanien vinner gruppen före Portugal på samma poäng, samma målskillnad, men fler gjorda mål.

Frankrike-Australien 2-1
Danmark-Peru 1-0
Danmark-Australien 1-1
Frankrike-Peru 1-0
Peru-Australien 2-0
Frankrike-Danmark 0-0

Frankrike..........2....1....0....3-1....7
Danmark...........1....2....0....2-1....5
Peru..................1....0....2....3-2....3
Australien.........0....1....2....2-5....1

Frankrike vinner gruppen och därtill går Danmark vidare som grupptvåa.

Argentina-Island 1-1
Kroatien-Nigeria 2-0
Kroatien-Argentina 3-0
Nigeria-Island 2-0
Argentina-Nigeria 2-1
Kroatien-Island 2-1

Kroatien.............3....0....0....7-1....9
Argentina...........1....1....1....3-4....4
Nigeria...............1....0....2....3-4....3
Island.................0....1....2....2-4....1

Kroatien vinner gruppen och Argentina blir tvåa.

Mexico-Tyskland 1-0
Sverige-Sydkorea 1-0
Mexico-Sydkorea 2-1
Tyskland-Sverige 2-1
Sverige-Mexico 3-0
Sydkorea-Tyskland 2-0

Sverige..................2....0....1....5-2....6
Mexico..................2....0....1....3-4....6
Sydkorea..............1....0....2....2-2....3
Tyskland...............1....0....2....2-4....3

Sverige vinner gruppen och åtföljs av grupptvåan Mexico till åttondelsfinalerna.

Serbien-Costa Rica 1-0
Brasilien-Schweiz 1-1
Brasilien-Costa Rica 2-0
Schweiz-Serbien 2-1
Brasilien-Serbien 2-0
Schweiz-Costa Rica 2-2

Brasilien...............2....1....0....5-1....7
Schweiz...............1....2....0....5-3....5
Serbien................1....0....2....2-4....3
Costa Rica...........0....1....2....2-5....1

Japan-Colombia 2-1
Senegal-Polen 2-1
Japan-Senegal 2-2
Colombia-Polen 3-0
Polen-Japan 1-0
Colombia-Senegal 1-0

Colombia.............2....0....1....5-2....6
Japan...................1....1....1....4-4....4
Senegal................1....1....1....4-4....4
Polen....................1....0....2....2-5....3

Colombia vinner gruppen. Japan och Senegal slutar båda med 4 poäng, 4-4 i målskillnad och lika i det inbördes mötet. Japan blir tvåa i gruppen och går vidare på fair play-poäng, med fyra gula kort jämfört med sex för Senegal.

Åttondelsfinaler

Frankrike-Argentina 4-3
Uruguay-Portugal 2-1

Ryssland-Spanien 1-1, Ryssland vidare efter straffläggning
Kroatien-Danmark 1-1, Kroatien vidare efter straffar 

Brasilien-Mexico 2-0
Belgien-Japan 3-2

Sverige-Schweiz 1-0
England-Colombia 1-1, England vidare efter straffar  Kvartsfinal: Sverige-England

Tidigare framstående insatser i VM för kvartsfinallagen:
  ....................... Guld..... Silver...... Brons..... Fyra Brasilien..............5.............2..............2...........2 Uruguay...............2.............0..............0...........3 Frankrike.............1.............1..............2...........1
England.............. 1.............0..............0...........1
Sverige............... 0.............1..............2...........1
Kroatien............. 0.............0..............1...........0
Belgien............... 0.............0..............0...........1
Ryssland............ 0.............0..............0...........1* Sovjetunionen

Kvartsfinaler

Frankrike-Uruguay 2-0
Belgien-Brasilien 2-1

England-Sverige 2-0
Kroatien-Ryssland 2-2, Kroatien vidare efter straffsparkar

Semifinaler

Frankrike-Belgien 1-0
Kroatien-England 2-1 efter förlängning

Bronsmatch

Belgien-England 2-0

Belgien vinner brons, första gången någonsin som landet vinner medalj i fotbolls-VM. England blir fyra, efter guldet 1966 och fyra 1990 delat näst bästa resultat någonsin.

Final

Frankrike-Kroatien 4-2

Frankrike blir världsmästare för andra gången.
Kroatien når sitt bästa resultat någonsin med silver.


fredag 13 juli 2018

Sekretess och personuppgifter


Det har börjat komma domar där domskälen delvis hänvisar till dataskyddsförordningen.

 

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 26 juni 2018 (mål nr 3305-18) beslutat att delvis bifalla ett överklagande av ett beslut om sekretess för handlingar. Bakgrunden var att Solna kommun hade upphandlat tjänstekoncession för utomhusreklam, ett företag som hade förlorat upphandlingen begärde att få ta del av vinnarens anbud och överklagade när Solna belade delar av materialet med sekretess.

 

Solna hade bland annat hänvisat till 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Kammarrätten avgjorde målet i enlighet med bestämmelsens nuvarande lydelse. I sak är bestämmelsen oförändrad mot förut, den säger i korthet att personuppgifter i allmänna handlingar är skyddade av sekretess om det kan antas att mottagaren skulle behandla uppgifterna i strid mot dataskyddsförordningen. Förut hänvisade den i stället till personuppgiftslagen.

 

Kammarrätten konstaterar att Solna inte närmare har motiverat varför ett sekretessbeläggande skulle ske med stöd av 21 kap. 7 § OSL och att det i målet är frågan om personuppgifter om ett mindre antal individer. Kammarrätten anser att det inte har framkommit något som ger anledning att anta att den som har begärt ut uppgifterna skulle behandla dem i strid mot dataskyddsförordningen. Sekretess gäller därför inte för de personuppgifter som omfattades av begäran om att få ut handlingarna.

 

Den här bedömningen skulle ha kunnat formulerats på samma sätt när personuppgiftslagen låg till grund för sekretessbestämmelsen. Många bedömningar kommer att förbli desamma som förut, när dataskyddsförordningen gäller.

 

onsdag 4 juli 2018

Mord, inte avrättning

Natten till i dag begicks mord i en ytterstadsdel i Örebro. Tre personer fick skottskador, två avled senare. Det behöver knappast sägas att det är hemskt och att man hoppas att den eller de skyldiga snabbt ställs inför rätta och döms för dåden.

Tyvärr fanns det personer som beskrev morden som "avrättningar". Jag reagerar alltid på när folk använder ordet "avrättning" för mord. En avrättning är verkställandet av en dödsdom och innebär inte något olagligt dödande. I Sverige förekommer inte dödsstraff, men det är likafullt så att en avrättning är ett lagligt dödande och ett mord är ett överlagt olagligt dödande.

Om man skriver "mord under avrättningsliknande former" eller så, har jag inget emot språkbruket. Det jag vänder mig emot är det slentrianmässiga användandet bara av ordet "avrätta" i stället för "mörda". Kalla gärningen för mord, för den är olaglig!


söndag 1 juli 2018

Vikten av kontanter

Det finns de som vill övergå till ett helt kontantlöst samhälle i Sverige. Grundlagen talar emot detta.

 Kontanter är nödvändiga för anonyma betalningar. Varje myndighet i Sverige är skyldig att kunna lämna ut offentliga handlingar anonymt, men samtidigt att ta betalt för kopior av fler sidor än nio. Regler om detta finns i grundlag, tryckfrihetsförordningen. Det gör att staten inte kan göra landet kontantlöst, utan att först ändra på grundlagen. Det vore politiskt mycket svårt att ändra på denna grundlagsbestämmelse. Det vore inte heller önskvärt. Vem skulle vilja ta bort rätten att vara anonym gentemot myndigheterna?

tisdag 26 juni 2018

Tax i TV-studion

Den här veckan är jag i Nederländerna för en kurs i dataskydd.

På TV i Nederländerna har de eftersnack efter kvällens matcher i fotbolls-VM. Det är en långhårig tax med i studion, bara så där. Det skulle aldrig hända i Sverige, där det finns en så utbredd rädsla för att någon skall få en allergisk reaktion. Det verkar vara en mer avslappnad och kultiverad inställning till hundar i Nederländerna.

söndag 24 juni 2018

Tekniskt fel på flygplanet

I dag skulle jag ha flugit från Örebro till Amsterdam, med mellanlandning i Köpenhamn. Det var drygt trettio personer inbokade på flyget till Köpenhamn. Tyvärr blev den inställd på grund av tekniskt fel på flygplanet. Många av oss bokades om till flyg från Arlanda utanför Stockholm i stället och fick åka buss dit. Även om jag nu får flyga direkt till Amsterdam tar resan sammanlagt mycket längre tid. Det visar ändå nyttan av en lokal flygplats i Örebro med anknytning till en storflygplats som den i Köpenhamn.

torsdag 21 juni 2018

Övertid

Kommunfullmäktige denna onsdag drog över utsatt sluttid med mer än en timme. De flesta ledamöter satt lojalt kvar. Vi är inte där för något arvodes skull, vi är där för vårt politiska engagemangs skull.

måndag 18 juni 2018

Gamla tillstånd för dammar gäller än

Mark- och miljööverdomstolen har i två domar den 13 juni 2018 (mål nr M 1242-17 respektive M 2027-17) slagit fast att två olika dammbyggnaders gamla tillstånd fortfarande är gällande. Båda dammar har tillstånd för sin verksamhet enligt 1880 års förordning om jordägares rätt över vattnet å hans grund, den ena enligt utslag från Färnabo häradsrätt 1911, den andra från Jösse häradsrätt 1918.


Det är glädjande att tillstånd från lång tid tillbaka fortfarande gäller. Det visar att tillståndsprocesserna i början av 1900-talet var väl så rättssäkra och genomarbetade som i dag, trots att prövningarna delvis hade annorlunda fokus. Utslagen är också lovande för många andra som har verksamhet i samband med gamla dammar runt om i Sverige, då de visar att det går utmärkt att åberopa gamla tillstånd. Detta är bra för rättssäkerheten i vårt land.

söndag 17 juni 2018

Smitning från trafikolycksplats

Högsta domstolen har i dom den 12 juni 2018 (mål nr B 4918-17) slagit fast att det går att döma personer för brottet smitning från trafikolycksplats. Brottet finns i 5 § första stycket trafikbrottslagen (1951:649).


Reglerna i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna om rätten att slippa inkriminera sig själv - det vill säga rätten att slippa berätta att man har begått brott - är inte tillämpliga på situationen. Högsta domstolen gör en grundlig genomgång av rättsläget. Domstolen konstaterar bland annat att det inte utgör en kränkning om någon lämnar belastande uppgifter om sig själv. Det är endast om uppgifterna lämnas på grund av påtryckningar eller genom vilseledande uppgifter som det kan röra sig om en kränkning. Vidare påpekar domstolen att bestämmelsen som gör det förbjudet att smita från trafikolycksplats framför allt har en civilrättslig betydelse: den som har åsamkats skada i en olycka skall kunna få ersättning för det, ingen skall kunna smita från sitt skadeståndsansvar.


Det här är en väl avvägd, genomarbetad dom som landar i en god slutsats. Det är bra att trafikbrottslagen inte behöver ändras, nu när den här domen har kommit.

tisdag 12 juni 2018

Moderaterna, för klimatets skull

Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin anklagar Moderaterna för att motverka klimatmålen, när Moderaterna vill avskaffa flygskatten. Det hade varit en någorlunda trovärdig kritik, om Miljöpartiet hade haft en vettig politik för att minska utsläppen av växthusgaser och bevara klimatet i övrigt. Moderaterna har den bästa politiken mot utsläpp av växthusgaser, Moderaterna vill nämligen ha kärnkraft. Kärnkraften är en pålitlig, effektiv och så gott som klimatneutral energikälla. Miljöpartiet vill avskaffa den svenska kärnkraften, de har alltså ingen klimatpolitik att skryta med. Deras partinamn är falsk marknadsföring.

torsdag 7 juni 2018

Juridik och tyckande – hela texten

NA publicerade en debattartikel av mig den 6 juni 2018. Nu verkar länken ha slutat att fungera. Då publicerar jag texten här i stället.

* * *

Svar på krönika av Dennis Martinsson, NA den 23 maj 2018.Det är trevligt att NA numera har en krönikör som är jurist, som skriver krönikor i tidningen utifrån juridiska perspektiv på aktuella frågor. Även för mig, som själv är jurist, är det intressant att läsa populärvetenskapliga texter om rättsvetenskapen. Det vore dock bra om krönikören Dennis Martinsson kunde hålla sig till juridiken, och inte som onsdagen den 23 maj 2018 förfalla till ett allmänt tyckande.


Krönikan den 23 maj handlade om tiggeriförbud. Den inleddes, fullt rimligt, med en beskrivning av att Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål. Målet handlar om huruvida det är tillåtet för en kommun att ha lokala ordningsföreskrifter som förbjuder tiggeri. Denna fråga prövas givetvis utifrån nu gällande lagar och regler.


Vidare handlar krönikan om det politiska förslag på ett nationellt förbud mot tiggeri som Moderaterna har. Dennis Martinsson ifrågasätter om ett sådant förbud vore effektivt. Det är en fullt rimlig invändning, även om jag skulle landa i motsatt slutsats. Därefter kommer Dennis Martinsson in på en argumentation som i delar är direkt felaktig.


Dennis Martinsson frågar om tiggeriförbudet inte skulle bryta mot internationella avtal som Sverige har ingått om att skydda vissa rättigheter, men förklarar inte med ett ord vad det skulle vara för rättigheter som skulle kunna kränkas av ett förbud mot tiggeri. Han skriver bara att ett förbud "med största sannolikhet skulle strida mot de värderingar" som Sverige anslutit sig till. En rättslig prövning av ett nationellt tiggeriförbud kan emellertid inte prövas utifrån ett löst resonemang om värderingar som inte närmare preciseras.


Ett tiggeriförbud jämförs i krönikan med försäljning av tidningen Situation Stockholm och med gatumusikanter. Det är inte jämförbara situationer. Det är inte tiggeri att sälja en tidning, försäljare av Situation Stockholm erbjuder en vara. Det är inte heller tiggeri att spela musik på gatan och acceptera att förbipasserande personer skänker pengar för den tjänst som musikanten erbjuder dem i form av musik. Den som samlar in pengar till en välgörenhetsorganisation erbjuder givaren tjänsten att vidarebefordra gåvan till välgörenhetsorganisationens verksamhet. Tiggare erbjuder ingen vara och ingen tjänst, om man inte skulle påstå att tiggaren erbjuder givaren tjänsten att för en stund känna sig som en bättre människa genom att ge av sitt överflöd till en fattig.


Sedan skriver Dennis Martinsson att ett tiggeriförbud som skulle slå mot EU-medborgare skulle stå i strid mot den fria rörligheten inom EU. Det är direkt felaktigt. Straffrätten får EU:s medlemsstater själva bestämma över. Straffrättsliga förbud innebär inte utan vidare brott mot fri rörlighet för varor, tjänster eller kapital. Om straffrättsliga förbud i en medlemsstat skulle kunna underkännas med hänvisning till den fria rörligheten i EU, skulle Sverige inte kunna ha förbud mot köp av sexuella tjänster, eftersom sådana tjänster får köpas i andra EU-länder.


Slutligen står det i krönikan: "I tider när politiker och väljare tenderar att bortse från fakta till förmån för känslor, är det på tiden att någon står upp för de humanistiska ideal som länge varit karaktäristiska för Sverige." Detta är en självmotsägelse, eftersom humanistiska ideal bygger på känslor, inte på fakta. Det är inget fel att delvis bygga sin politik på sina humanistiska känslor, men ett sådant argument vore inte juridiskt gångbart.Daniel Granqvist, Moderaterna
Jurist och kandidat till riksdagen 2018

Juridik och tyckande

Det kom ingen papperstidning från den lokala tidningen Nerikes Allehanda onsdagen den 6 juni, eftersom nationaldagen är allmän helgdag. Vissa artiklar publicerades dock på tidningens hemsida, bland annat denna debattartikel av mig. Läs den gärna!

tisdag 5 juni 2018

Partisympatier

I dag publicerades SCB:s partisympatiundersökning för maj 2018. Det är opinionsundersökning där flest väljare tillfrågas och därför ger bäst underlag för statistiskt säkra slutsatser.

Båda regeringspartier minskar, jämfört med valet 2014. De fyra borgerliga partierna har sammanlagt ett oförändrat stöd sedan dess, fast KD nu ligger så pass långt under fyraprocentsspärren att jag tror att partiet lämnar riksdagen vid valet i höst. Även L och MP ligger nära fyraprocentsspärren.

Om KD skulle lämna riksdagen, hoppas jag att även MP gör det. Detta skulle ge en balans i effekten mellan vänsterblocket och högerblocket.

torsdag 31 maj 2018

Bashastigheten bör behållas

Ett antal debattörer skriver i SvD och förespråkar att bashastigheten i svenska tätorter skulle sänkas från 50 till 40 km/h.

Debattörerna påstår bland annat att observationer som visar att många kör för fort där det är lägre hastighetsgräns skulle tala för en sänkt bashastighet.

Låg efterlevnad av lägre hastighetsgränser är ett argument mot sänkt bashastighet, inte för det. Många bilister håller en hastighet utifrån vad gatan och övrig trafik tillåter, särskilt om de har missat det senaste vägmärket för lägre hastighetsbegränsning. Gator i svenska tätorter är normalt byggda för 50 km/h. En generellt sänkt bashastighet skulle därmed innebära att fler skulle köra för fort, oftast av misstag. Det vore negativt för den allmänna tilltron till trafikreglerna i allmänhet.

En sänkt bashastighet skulle också leda till längre transporttider för såväl människor som gods. Det vore negativt för ekonomin och för folks välbefinnande och fritid.

tisdag 29 maj 2018

Krisberedskap och språk

I dag har jag fått hem den omtalade broschyren Om krisen eller kriget kommer, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har givit ut och distribuerat till alla svenska hushåll.

Ämnet är intressant och angeläget. Det är därför viktigt att så många svenska medborgare som möjligt får ta del av broschyrens innehåll. På sidan 2 i broschyren står det: "This brochure is available for download in several different languages on dinsakerhet.se."

Det fanns ingen motsvarande mening på något av Sveriges officiella minoritetsspråk. När jag följde länken, var det nödvändigt att klicka sig fram genom flera steg med bara svenskspråkig information, för att nå en sida där broschyren kunde laddas ned i versioner på engelska, lättläst svenska och punktskrift, samt en möjlighet att lyssna på innehållet.

Det framgår av 7 § språklagen (2009:600) att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Enligt 8 § språklagen har det allmänna ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Det är lätt att konstatera att det är svårt för den som är okunnig eller dålig på svenska att få tag på innehållet i broschyren Om kriser eller kriget kommer. Det saknas helt information på de nationella minoritetsspråken, trots bestämmelserna i språklagen. En broschyr om beredskap för kris eller krig borde vara mer tillgänglig än så, inte minst på de nationella minoritetsspråken. Detta borde bli bättre framöver.

fredag 25 maj 2018

Inget giftemål genom fullmakt

Lagen ställer vissa formkrav på hur personer måste göra för att kunna gifta sig med varandra. Det är bra, eftersom äktenskapet medför omfattande rättsverkningar. Ett av kraven är att båda personer som ingår äktenskap måste vara närvarande när de gifter sig. Det går inte att, så som är tillåtet i vissa andra länder, gifta sig med hjälp av fullmakt att ingå äktenskapet.


Kammarrätten har i dom den 18 maj 2018 (mål nr 7840-17) fastställt ett beslut av Skatteverket att vägra registrera ett äktenskap i folkbokföringen, därför att äktenskapet hade ingåtts med hjälp av fullmakt. De få undantag som kan vara tillämpliga, när äktenskapet som i detta fall hade ingåtts utomlands, ansågs inte tillämpliga. Det är bra, formkrav skall myndigheterna hålla hårt på, till skydd för de enskilda människorna.

lördag 19 maj 2018

Märklig matreglering

Arrangörerna av motionsloppet Göteborgsvarvet ger bara funktionärerna vegetarisk kost. De som trots allt äter vanlig mat, med kött, uppmanas att under tiden inte ha pösig sina funktionärskläder.

Det är väl en sak att en arrangör får välja själv vad för mat det bjuds på. Vegetarisk mat är visserligen oftast löjlig, men går att äta. Det konstiga är att dessutom förbjuda funktionärerna att äta annan mat. Funktionärer jobbar oftast ideellt, vad är då meningen med att reta upp många av dem genom att ha så märkliga regler för maten funktionärerna äter? Varför skall alla känna sig tvungna att äta specialkost? Jag förstår det inte.


tisdag 15 maj 2018

Ordnar, flaggdagar med mera

De borgerliga partierna och regeringspartierna i riksdagens konstitutionsutskott har skrivit en gemensam artikel om att utreda sådant som det ekonomiska anslaget till hovet, utdelandet av svenska ordnar till svenska medborgare och allmänna flaggdagar.

Det är en bra artikel, välformulerad, som ger hopp om flera förbättringar. Det är till exempel rimligt att svenska ordnar skall kunna delas ut till svenska medborgare, inte bara utländska. Vi får hoppas på bra förslag från utredningen.

söndag 13 maj 2018

Israel var med, och vann

För ett år sedan berättades det vid Eurovision Song Contest att det kunde vara sista gången Israel skulle delta. Orsaken var att Israel hade beslutat att lägga ned sin public service-TV-kanal, som var den som höll i Israels bidrag till Eurovision. I år deltog Israel likafullt – och vann.

lördag 12 maj 2018

Om jag hade varit jurygrupp

Om jag hade röstat som jurygrupp i kvällens Eurovision Song Contest:

12. Danmark
10. Finland
8. Australien
7. Slovenien
6. Albanien
5. Estland
4. Storbritannien
3. Serbien
2. Norge
1. Ungern

fredag 11 maj 2018

Religionsfrihet gentemot frälsning

På senare tid har det varit debatt om böneutrop i Sverige. Polisen i Växjö har bifall it en ansökan från en muslimsk församling att ha böneutrop en gång i veckan.

Svenska kyrkans biskop i Växjö har stött tanken på böneutrop.

Jag frågar mig hur man, som kristen, bör balansera mellan religionsfriheten – som är nödvändig, därför att frälsning måste komma från fritt vald tro – och övertygelsen att frälsning bara kan nås via Kristus? Hur långt kan t.ex. en präst i en kyrka gå för att stödja muslimer, utan att han samtidigt förnekar dem den frälsning som de enligt hans tro bara kan få genom Kristus?

Jag har inget svar på min fråga. Jag hoppas att biskopen av Växjö har det.

tisdag 8 maj 2018

Förstört porträtt

Vid Oxfords universitet har de satt upp porträtt på framgångsrika tidigare studenter. Porträttet av premiärminister Theresa May har emellertid fått tas ned. Orsaken är inte politisk, utan beror på att universitetet vill skydda porträttet och ta bort de protester mot Theresa Mays politik som har klottrats på det. Det är förvånansvärt att sådant klotter förekommer på ett av de mest ansedda universiteten i världen. Klottrarna borde skämmas.

måndag 30 april 2018

Öl

Ett av mina favoritöl har inte funnits på Systembolaget på länge: Bishop's Finger. Jag frågade efter det i dag. Enligt tjänstemannen på Systembolaget är det bryggeriet som inte levererar ölet längre. För en gångs skull är det alltså inte Systembolagets fel att utbudet i butikerna är dåligt. Jag får helt enkelt hoppas på att bryggeriet återkommer med detta öl.

Födelsedag

I dag fyller kungen år. Grattis!

torsdag 26 april 2018

Big Tasty

En stor hamburgerkedja hade förut en hamburgare på menyn som hette Big Tasty. Efter ett visst uppehåll gjorde kedjan reklam för Big Tasty och skrev att den skulle tillhöra den ordinarie menyn för all framtid. Senare togs den ändå bort igen. Nuvarande det länge sedan det gick att köpa Big Tasty. Det är nästan så att jag vill bojkotta hela hamburgerkedjan till dess Big Tasty eventuellt kommer tillbaka. Det var en väldigt god hamburgare.

Rekord

I dag är Sveriges regerande kung, Carl XVI Gustaf, den kung som har suttit längst tid på Sveriges tron. Det är imponerande.

Länge leve konungen!

Trots lagrådets kritik

Centerns riksdagsgrupp har beslutat sig för att stödja ett förslag från regeringen om att ge särskilda uppehållstillstånd till vissa unga vuxna från Afghanistan, som tidigare har fått avslag på asylansökningar men som vill studera i Sverige med bistånd från Sverige. Regeringen för också stöd från Vänsterpartiet och får därmed majoritet i riksdagen.

Centern agerar av övertygelse på något slags ideologiskt plan. Socialdemokraterna agerar också av övertygelse, på tvärs mot sin vanliga migrationspolitik, men helt i enlighet med den överordnade principen om att stärka partiets makt. Socialdemokraterna lyckas nämligen söndra borgerligheten och därmed härska, samt ge sina stödpartier Miljöpartiet och Vänsterpartiet en fråga där de vinner.

Problemet är den massiva kritiken mot lagförslaget, från lagrådet och andra remissinstanser. Behjärtansvärda syften är fina, men rättssäkerhet och konstitutionalitet är viktigare. Denna omfattande kritik borde ha lett regeringen och Centern till att vilja avslå eller återremittera förslaget, inte stödja det.

måndag 16 april 2018

Möten

Vår partiförening hade talarkväll med f.d. statsrådet Sven Otto Littorin i dag. Han berättade mycket medryckande och bra om sin nyutkomna bok Möten, som handlar om möten med intressanta personer han har haft under sitt liv inom politiken. Det var en lyckad kväll. Boken verkar vara riktigt bra.

söndag 15 april 2018

Stämma

Den här lördagen hade Moderaterna i Örebro län arbetsstämma. Det var några propositioner och en hel del motioner som behandlades. Det tråkiga var, att många ombud bara satt av tiden, lyssnade, men sade inget och yrkade inget.

Inom partiet är vi några som har centrala positioner som arbetar för att medlemmarna skall ha inflytande genom stämmor och annat. Jag arbetar för det som ordförande i länets största förening. Det är tråkigt att det är så få som tar chansen. Många säger att de vill vara ombud på stämmor, men gör sedan inget av sitt uppdrag som ombud, utan sitter bara av tiden. Jag hoppas bara att de inte själva är missbelåtna med den långtgående demokratin inom partiet som partistadgarna tillförsäkrar dem, som de har chans att utnyttja som ombud, men som de inte utnyttjar.

onsdag 11 april 2018

Kungen och Svenska Akademien

Hans Majestät Konungen har gjort ett officiellt uttalande om Svenska Akademien. Med anledning av den senaste tidens avhopp och konflikter, överväger kungen att se över stadgarna för Svenska Akademien.

Konstitutionellt ser jag inga hinder mot ett kungligt ingripande i den här situationen. Svenska Akademien faller rimligtvis inte in under regeringsformen. Det är ingen myndighet och räknas inte heller upp i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som ett sådant organ som i hela eller delar av verksamheten jämställs med myndigheter när det gäller offentlighet och sekretess.

Det fanns förr en stadga intagen i SFS om Svenska Akademiens verksamhet i samband med Nobelpriset i litteratur, men den upphävdes genom förordningen (1992:1437) om upphävande av stadgan (1900:63 s.25) med särskilda bestämmelser angående utdelning genom Svenska Akademien av pris från Nobelstiftelsen m.m. I övrigt känner jag inte till några bestämmelser i lag eller förordning som särskilt behandlar Svenska Akademien. Den nämns inte i språklagen (2009:600).

Politiskt tror jag att detta kan stärka förtroendet för kungen.

Jag är också övertygad om att hovet och regeringskansliet har haft underhandskontakter innan kungen gick ut med detta uttalande. Förmodligen har de på regeringskansliet ansett att de saknar rättslig möjlighet att ingripa, på grund av Svenska Akademiens självständiga ställning, och kommit fram till att om någon utomstående part kan ingripa, är det kungen.

onsdag 4 april 2018

Tänkvärt

I går var jag på begravning. En ordensbroder i Odd Fellows hade gått bort. Jag efterträdde honom i logens ämbete som kaplan förra vintern. Han var utbildad teolog och därför extra lämpad för att vara kaplan. Han skrev också en egen bön, där bland annat följande tänkvärda ord fanns med:

Hjälp mig att acceptera att den Gud som är stor nog för mina behov, inte är liten nog för mitt förstånd.

Vila i frid, Cay-Lennart Larsson (1952-2018).

torsdag 29 mars 2018

Inget stöd för kommunalt förbud mot tiggeri

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 27 mars 2018 (mål nr 754-18) slagit fast att det inte finns skäl nog för att Vellinge kommun skall kunna förbjuda tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter. Målet är välkänt, så jag ser ingen anledning att beskriva det närmare.


Kammarrätten har mycket korta domskäl:


Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att Vellinge kommun inte har visat att det med hänsyn till den allmänna ordningen är motiverat att införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) på det sätt som kommunen har beslutat.


Då återstår att se om målet överklagas och kan få prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Det torde finnas skäl för prövningstillstånd. Om det inte blir någon prövning i Högsta förvaltningsdomstolen, eller om Vellinge kommun förlorar även där, kan det finnas skäl för ny lagstiftning. Moderaterna har redan tagit ställning till att tiggeri bör förbjudas i hela landet. Det kan väljarna ha i åtanke vid riksdagsvalet i höst.

onsdag 28 mars 2018

Förbättrat försvar för integriteten

Moderaterna och de andra tre borgerliga partierna i riksdagen byter uppfattning om förslaget till ändrade mediegrundlagar. Nu är partierna motståndare till det liggande förslaget. Tanken är att en ny utredning skall ta fram ett förslag som skyddar den personliga integriteten och yttrandefriheten på ett bättre sätt än liggande förslag.

Jag har förespråkat de föreslagna grundlagsändringarna, därför att jag anser att de skulle leda till bättre regler totalt sett, trots sina nackdelar. Kritik har dock blivit allt mer vanligt förekommande under vintern. Delar av kritiken beror på missförstånd och överdrifter. Likafullt är det nog klokt av Alliansen att backa och föreslå ett omtag med hänsyn taget till de vettiga invändningar som har framkommit.

tisdag 27 mars 2018

Politisk övertygelse

Demokratier kan utformas på olika sätt, De flesta demokratier är representativa, vilket innebär att folket väljer personer som företräder dem i beslutande församlingar som riksdag och kommunfullmäktige.

Representativa demokratier kan i sig utformas på flera olika sätt. I Sverige har vi ett proportionellt system med flera valda personer per valkrets. I länder som Storbritannien och USA har de i stället enmansvalkretsar där den som vinner flest röster tar det enda mandatet.

Till fördelarna med enmansvalkretsar hör att mandatet är mer tydligt personligt, vilket ger den valde politikern större ansvar. Det gynnar stora partier så att det blir färre partier som får mandat, vilket oftare ger ett parti egen majoritet och därmed ger mer stabila regeringar.

Till fördelarna med proportionella system hör att fler människors röster gör skillnad vid fördelningen av mandat. En annan fördel med proportionella system, är att väljarna röstar mer på parti än person, vilket gör att de röstar mer på idéer och politisk övertygelse än på vilken enskild politiker som är mest karismatisk.

I dag gjorde en arbetskamrat till mig sin sista dag på arbetet. Hon kommer att börja på en annan tjänst hos en annan arbetsgivare efter påsk. Hon berättade för mig att hon uppskattar mig som person, men att trots att jag står högt upp på valsedlarna till kommunfullmäktige och riksdagen, kommer hon att rösta på det parti som hon tycker är bäst, inte på mig eller det parti jag kandiderar för. Jag förklarade att jag förstår det valet och anser att det är korrekt. Jag tycker att man skall rösta efter sin politiska övertygelse i första hand, och möjligen i andra hand efter vilka kandidater som personer man tycker om.

Detta är en stor fördel med vårt proportionella, partidominerade, demokratiska system i Sverige. Det är idéerna som är viktigast för hur staten och kommunerna styrs, personerna kommer i andra hand. Personerna representerar och arbetar för idéerna. På så sätt blir väljarnas politiska övertygelse bättre representerade än i ett system med enmansvalkretsar. Det är bra.

torsdag 22 mars 2018

Speglad hårddisk, allmän handling

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 20 (mål nr 2687-17) slagit fast att speglad information från en hårddisk hos en myndighet, när originalhårddisken har förstörts, utgör allmänna handlingar.

Det var Polismyndigheten som hade tagit hand om en hårddisk, den hade förklarats förverkad och därefter förstörts. Innan hårddisken förstördes, kopierades dess innehåll. Polismyndigheten och kammarrätten kom fram till att kopian, den speglade hårddisken, inte utgjorde allmänna handlingar. HFD konstaterar först att handlingar som förverkats till en myndighet är allmänna handlingar, något undantag för förverkande finns inte från regeln om inkomna handlingar. Kopior hos en myndighet av allmänna handlingar, är också allmänna handlingar, även om originalen har förstörts, konstaterar HFD. Mot denna bakgrund kan utlämnandet inte nekas för att den speglade hårddisken inte skulle innehålla allmänna handlingar. Ett utlämnande kan nekas om det finns sekretess för vissa handlingar. Målet återvisar därmed till Polismyndigheten för sekretessprövning.

För mig framstår utgången i HFD som självklar. Det är en bra dom. Jag är väl snarast smått förvånad över att det skulle krävas att målet skulle upp till HFD för att få denna utgång.

onsdag 21 mars 2018

Begränsad valfrihet

Örebro kommun har tillämpat lagen om valfrihet, LOV, inom den kommunalt finansierade omsorgen. Vid kommunfullmäktige i dag röstade de styrande partierna igenom en begränsning av denna valfrihet. Nu kommer kommunen i stället att handla upp några få företags tjänster, som de omsorgsbehövande kommer att få välja emellan. Det blir långt färre företag än i dag. En sådan begränsning i valfriheten är inte bra för andra än de socialistiska politikerna och möjligen vissa byråkrater som tillämpar regelverket. Det var ett tråkigt beslut. Om vi vinner valet i höst får vi återinföra valfriheten.

lördag 17 mars 2018

Omvald

I dag hade Svenska spets- och urhundsklubben sitt årliga fullmäktigemöte. Bland de ledamöter som valdes om till styrelsen fanns jag. Det är jag tacksam för. Det är en trevlig och kunnig styrelse med ett angeläget uppdrag – vi har Svenska kennelklubbens rasansvar för flera hundraser av spets- och urhundstyp.

måndag 12 mars 2018

En domstol som anser att en nämnd inte är en del av kommunen?

Domare är högt utbildade och mycket erfarna människor, de domar som de skriver är ofta komplicerade, men ändå stringenta och förståeliga. Ibland händer det emellertid att jag har svårt att förstå mig på enskilda uttalanden i ett domskäl.


Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 2 mars 2018 (mål nr M 4451-17) återvisat ett avgörande till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Avgörandet gällde motortrafik på ett område inom Laholms kommun. Det fanns flera skäl till återvisningen. Domstolen hänvisade till 5 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar, med sin hänvisning till lagen (1996:242) om domstolsärenden. Enligt 22 § den senare lagen får ett ärende inte avgöras utan att den som är part fått kännedom om en uppgift som tillförts ärendet genom annan än parten och har fått tillfälle att yttra sig över uppgiften.


Ett skäl för att återvisa målet var att beslutet rörde ett flertal enskilda markägare, men att ingen av dessa markägare hade beretts tillfälle att yttra sig över målet innan dom föll. Så långt är allt gott och väl, fullt förståeligt och ett bra avgörande.


Ett annat skäl att återvisa målet var att det var Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen, och inte kommunen som helhet, som hade fört talan i miljödomstolen. Kommunen var en av de parter som överklagade, samtidigt står Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen som motpart i domen. Mark- och miljööverdomstolen skrev: "Att nämnden fått tillfälle att yttra sig är inte tillräckligt, eftersom Laholms kommun är en självständig juridisk person." Handläggningen skulle därmed strida mot 22 § lagen om domstolsärenden.


Jag ställer mig frågande till vad Mark- och miljööverdomstolen tror att Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun har för ställning gentemot Laholms kommun. Menar domstolen att en av kommunens nämnder inte är en del av kommunen? Vad är nämnden, i så fall?


Ett aktiebolag ägt av kommunen är en självständig juridisk person, men en kommunal nämnd är en del av kommunen och det är kommunen som är den juridiska personen.


Om Mark- och miljööverdomstolen hade analyserat Laholms kommuns delegationsordningar och funnit att Miljö- och byggnadsnämnden inte var behörig att föra talan i målet för kommunens räkning, hade domstolens slutsats varit rimlig. Så som domen är avfattad, har någon sådan analys dock inte gjorts. Domstolen tycks bara ha ansett att kommunen som helhet och den kommunala nämnden är två olika enheter. Vad den åsikten kommer ifrån framgår inte av domskälen.


Nu var domslutet om att återvisa målet ändå rimligt, eftersom så många enskilda fastighetsägare inte hade fått yttra sig. Då har en märklig skrivning om kommunen ingen praktisk betydelse. Gåtfull är skrivningen i alla fall.

onsdag 7 mars 2018

Grundlagsstridigt tvång av kommunal nämnd

JO har i ett beslut den 27 februari 2018 (dnr 2089-2016) kritiserat en nämnd i en kommun, för att nämnden hade rutiner för att tvinga anställda att göra ett drogtest. Det hade uppstått misstanke om att den anställde var påverkad av droger och den anställde ställdes då inför valet att antingen göra drogtestet eller att betraktas som om testet var positivt för droger.


Det framgår av 2 kap. 6 § regeringsformen, en av Sveriges grundlagar, att varje medborgare är skyddad gentemot det allmänna mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Detta får under vissa omständigheter inskränkas genom lag, men någon lag som var tillämplig i det här fallet finns inte. Den anställde behövde därför ge sitt samtycke för att drogtest skulle kunna genomföras.


Nämnden hävdade att testet hade genomfört frivilligt i det enskilda fallet. JO fann därför inte skäl för kritik mot detta fall. JO riktade dock kritik mot nämnden för sina rutiner, där valet att avstå framställdes som att den anställde alltid skulle betraktas som om testet var positivt. Detta innebär i princip tvång, vilket inte är tillåtet.


Det är märkligt att det skall behövas kritik från JO för att uppmärksamma en kommunal nämnd på att rutiner utformade på aktuellt sätt utgör tvång, grundlagsstridigt tvång dessutom. Det får förutsättas att nämndens rutiner redan är ändrade.

Omvald

Kvällen den 6 mars hade vår lokala partiförening årsmöte. Jag blev omvald som ordförande i styrelsen. Det är jag mycket tacksam för, det är en trevlig förening att vara med att styra. Nu gäller det att utnyttja föreningens resurser på bästa sätt inför valet. Vår valrörelse har förutsättningar att bli lyckad, förhoppningsvis blir valresultatet lyckat också.

söndag 4 mars 2018

Till den personliga integritetens försvar

Det finns ett vilande grundlagsförslag som i andra läsningen kan tas efter höstens riksdagsval. Vissa  personer har kritiserat förslaget, för att det skulle inskränka yttrandefriheten. Syftet med förslaget är dock att skydda människor från att känsliga personuppgifter blir fritt elektroniskt sökbara,

Tobias Billström (M) och Andreas Norlén (M) förklarar mer om grundlagsförslaget i Svensk Tidskrift. Det är mycket läsvärt.

onsdag 28 februari 2018

Skatt och välfärd

Vid kommunfullmäktige i dag diskuterades vad som skulle ske med extra skatteintäkter som kommunen får i år. Vi moderater förespråkade en skattesänkning. De styrande partierna ansåg att skatten skulle vara lika hög som i dag, för att en skattesänkning skulle innebära mindre pengar till välfärden. De bryr sig inte om att den mest grundläggande välfärden betalar alla för själva, sådant som mat, kläder och boende. En skattesänkning ger alla skattebetalare mer pengar till att göra vad de själva väljer. Det är välfärd. Skattesänkningar är således satsningar på välfärd.

måndag 19 februari 2018

Rättidsprövning av rätt instans

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 16 februari 2018 (mål nr 2091-17) avslagit ett överklagande av en dom från kammarrätten om att återvisa ett ärende till den kommunala myndighet som först beslutade i saken, för att den kommunala myndigheten skall rättidspröva ärendet.


Den kommunala myndigheten hade beslutat att avslå en ansökan från en enskild. Den enskilde överklagade, varpå myndigheten skickade över handlingarna till förvaltningsrätten tillsammans med ett yttrande där det framgick att överklagandet inte hade kommit in i tid. Förvaltningsrätten prövade ärendet i sak, men avslog överklagandet. Kammarrätten konstaterade att den kommunala myndigheten borde ha rättidsprövat överklagandet och återvisade målet dit för rättidsprövning. Sedan den enskilde överklagat kammarrättens dom, avslår Högsta förvaltningsdomstolen överklagandet.


Målet avgjordes utifrån 23 och 24 §§ förvaltningslagen (1986:223). De bestämmelserna ersätts från den 1 juli 2018 av 45 och 46 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lydelsen av de nya bestämmelserna är likartad och Högsta förvaltningsdomstolens dom i det här ärendet torde äga motsvarande tillämpning enligt den nya lagen.


Det är en bra dom, som kan synas självklar för praktiserande förvaltningsrättsjurister. Förvaltningsrätten kom ändå till en annan slutsats. Med den här domen klargörs därför rättsläget på ett bra sätt.

söndag 18 februari 2018

Under blågul fana för Norge

I kväll var vi hemma och såg på film, som ett litet lugnt firande av vår artonåriga förlovningsdag. Det var The Snowman, en internationell produktion på engelska inspelad i Norge om en norsk polisutredning, baserad på en bok av Jo Nesbö och regisserad av svensken Tomas Alfredson.

Det var en riktigt bra film. Det engelska talet får accepteras i internationella produktioner. En bihandling i filmen skildrade en norsk ansökan om att få arrangera Olympiska Spelen i Oslo. Den norska olympiska kampanjen ackompanjerades hela tiden av marschen Under blågul fana, svenska försvarsmaktens marsch. Det var en rolig detalj. Man undrar om det var den svenske regissören som på detta sätt skämtade med Norge.

lördag 17 februari 2018

Ishockey i sommar-OS?

Vid årets vinter-OS deltar inte de bästa spelarna, därför att NHL i Canada och USA inte gör uppehåll och lagen därför inte släpper sina spelare till OS.

Ett förslag som har uppkommit för att lösa det här problemet för framtiden, är att ishockey skulle flyttas till sommar-OS. NHL har redan uppehåll på somrarna. Ishockey spelas oftast på konstfrusen is inomhus och kan därför spelas året om.

Det som talar emot förslaget är dels att ishockey trots allt är en vintersport, dels att det torde vara den sport i vinter-OS som flest personer ör intresserade av att följa, varför ishockeyn drar intresse även till mindre sporter i vinter-OS. Dessutom har ishockey stått på programmet för vinter-OS ända sedan det första hölls 1924.

Ishockey har emellertid hållits på sommar-OS förr. Det var en del av programmet vid sommar-OS 1920. Denna historiska koppling är ytterligare ett argument för att ishockey skulle kunna flyttas till sommar-OS.

fredag 16 februari 2018

Ingen diarieföring på åtta år

Justitieombudsmannen har i beslut den 7 februari 2018 (dnr 3631-2017) allvarligt kritiserat ett kommunalt aktiebolag för att inte ha haft någon diarieföring av allmänna handlingar på åtta år, från 2009 till 2017.


Det här är så uppenbart självklar kritik att det är svårt att säga något ytterligare om det.

tisdag 13 februari 2018

Ge örebroarna bättre ekonomi!

Om vi Moderater vinner kommunalvalet i Örebro i höst, kommer vi att sänka kommunalskatten.

Kommunens ekonomi skulle klara en skattesänkning gott och väl. Örebros skattebetalare skulle få mer pengar kvar för egen del. Örebros näringsliv skulle få det lättare att rekrytera från andra delar av landet. Fördelarna med sänkt skatt är många.

Moderaternas gamle kommunalråd Erik Johansson, salig i åminnelse, måtte le i sin himmel.

måndag 12 februari 2018

Obefogat omhändertagande av vapen

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 8 februari 2018 (mål nr 2480-17) beslutat att Polismyndighetens beslut om omhändertagande av vapen skall upphävas.


Vapenägaren hade vid ett tidigare polisingripande varit berusad och nedstämd. En läkare påtalade att vapenägaren var i stort behov av att ta itu med sina problem med alkohol, men utfärdade inget särskilt vårdintyg. När polisen en månad senare omhändertog vapnen, var vapenägaren dock nykter och vapnen förvarade på mycket bra sätt. Det fanns, enligt kammarrätten inte tillräckligt stöd för missbruk av vapnen eller att tillstånden att inneha vapnen slutligen skulle återkallas, varför omhändertagandet upphävdes.


Det är en bra dom, sett till alla omständigheter i målet.

onsdag 7 februari 2018

Olovlig körning efter två år i Sverige

Svea hovrätt har i dom den 6 februari 2018 (mål nr B 6594-17) fällt en man från Kosovo för olovlig körning, sedan han kört bil endast med stöd av sitt körkort från Kosovo, trots att han bott i Sverige i två år.


En körkortshavare får köra bil på ett körkort från land utanför EU och EES inom ett år från det att han eller hon blir folkbokförd i Sverige. Den åtalade mannen hävdade att han inte kände till att han var förbjuden att köra bil på sitt körkort från Kosovo och friades därför av tingsrätten. Hovrätten ansåg emellertid att han borde ha insett att han inte kunde köra bil i Sverige på sitt utländska körkort under obegränsad tid. Eftersom han inte hade försökt ta reda på vilka regler som gäller och körde ändå, ansåg hovrätten att han var likgiltig inför risken att köra olovligen. Han bedömdes därför ha likgiltighetsuppsåt till brottet olovlig körning och dömdes till dagsböter för det.


Det här är en bra dom. Det är naturligtvis orimligt om det skulle gå att bli friad från straffansvar för att man avstått från att undersöka vilka regler som gäller. Ovetskap om lagen är ingen ursäkt.

tisdag 6 februari 2018

Särskild avgift för SVT

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 31 januari 2018 (mål nr 6047-17) slagit fast att Sveriges Television AB (SVT) måste betala särskild avgift på 100 000 kr enligt radio- och TV-lagen (2010:696) för att en deltagare i den direktsända Melodifestivalen 2016 haft på sig en t-shirt med tryck som syntes i TV-rutan. Detta utgjorde otillbörligt gynnande av kommersiellt intresse. SVT invände att deltagaren hade tagit på sig denna t-shirt på eget initiativ och att SVT inte kunde redigera bort det då det var direktsändning. Kammarrätten anser ändå att det är SVT:s ansvar.


Utifrån reglerna i radio- och TV-lagen har jag inget emot domen. En fråga jag ställer mig, är om SVT har sådana avtal med deltagarna i Melodifestivalen, att SVT kan begära att få ersättning för den särskilda avgiften från den deltagare som hade denna t-shirt på sig. Detta framgår inte av domen.

Upphävd direktupphandling vid dålig planering

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 1 februari 2018 (mål nr 2881-17) upphävt ett avtal mellan ett kommunalt bolag och ett takläggarföretag om reparation av ett läckande tak.


Avtalet ingicks efter direktupphandling på grund av en akut läcka i ett tak på en byggnad som bolaget ägde. Bolaget hade vid tidpunkten för läckan inget ramavtal att avropa reparationer från. Kammarrätten fann att avsaknaden av ramavtal berodde på bolagets bristande planering och genomförande av en, som kammarrätten bedömde det, tämligen enkel upphandling av ramavtal. Det fanns därför ingen ursäkt för att genomföra en direktupphandling, trots den akuta läckan i taket, och avtalet som direktupphandlats upphävdes därför.


Det här är en intressant dom, och i mitt tycke en bra dom. Det är upp till kommunala myndigheter och bolag att se till att de har upphandlat ramavtal och liknande avtal för förutsebara situationer, även i de fall dessa situationer blir akuta. Det är inte oförutsebart att ett tak kan springa läck. Direktupphandling för akuta reparationer är således bara tillåtna i akuta fall som inte är rimligt förutsebara. Det är viktigt att ha gällande avtal för andra nödvändiga reparationer.

fredag 2 februari 2018

Inget skatteavdrag för massage

Kammarrätten i Jönköping har i dom den 25 januari 2018 (mål nr 3291-17) fastställt en dom av Förvaltningsrätten i Växjö av den 30 oktober 2017 (mål nr 3258-17) om skatteavdrag för massage.


Domen innebär att en man inte får göra avdrag på skatten för kostnader för massage. Det finns två skäl för att skatteavdraget underkänns: dels var mannen pensionär och behövde därför inte massagen som en kostnad för att klara av arbete och därmed ha inkomst, dels ansåg domstolen att massage var en sådan levnadsomkostnad som inte får dras av.


Det första skälet mot avdrag är det svårt att invända emot. Den som har gått i pension har inkomst av pension oavsett vård av olika slag, såsom massage.


Det andra skälet är mer tveksamt. Förvaltningsrätten skrev bara mycket kort att rätten ansåg att det var en sådan levnadsomkostnad som inte får dras av. Ändå kan massage rimligtvis i hög grad utgöra skillnad mellan om en förvärvsarbetande person kan klara av sitt arbete eller inte. I denna delen borde domskälen vara mer utvecklade. Eftersom domskälen inte var mer utvecklade, tar jag mig friheten att anse att domskälen i den delen var felaktiga.


Nu skulle skatteavdraget ha avslagits i alla fall på den första grunden, enligt min mening, men det hindrar inte att jag anser att den andra grunden för domen var felaktig. En förvärvsarbetande person borde, under medicinska omständigheter då massage vore en grund för att kunna arbeta, kunna göra skatteavdrag för kostnad för massage.

onsdag 31 januari 2018

Inte bara ett valärende

Vid slutet av dagens sammanträde för kommunfullmäktige kom några valärenden upp. Sådana ärenden brukar gå snabbt att avgöra, det handlar om att entlediga personer som vill säga upp sina politiska uppdrag och att välja de ersättare som dessa personers partier har nominerat. I dag blev det dock mer komplicerat än så.

Det var frågan om att välja ledamöter och suppleanter till ett nytt kommunalt parkeringsbolag. Niklas Persson (MP) yrkade att Sara Richert (MP) skulle väljas till ledamot, utöver de personer som redan var föreslagna till ledamöter och suppleanter.

Enligt 5 kap. 26 § kommunallagen (2017:725) skall ett ärende ha beretts av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller en fullmäktigeberedning innan fullmäktige fattar beslut om ärendet.

Det finns undantag från denna regel. Ett sådant undantag är att fullmäktige får hålla val utan föregående beredning, enligt 5 kap. 29 § första stycket kommunallagen.

Jag invände mot att ärendet skulle avgöras utan föregående beredning. Kommunfullmäktiges ordförande beslutade dock, med hänsyn till 5 kap. 29 § första stycket, att avgörande kunde ske utan föregående beredning.

Innan beslut fattades, ajournerades mötet och efter överläggningar mellan partiernas gruppledare kom man fram till att ärendet trots allt skulle beredas innan beslut. Detta blev också fullmäktiges beslut.

Övriga valärenden beslutades enligt förslag utan vidare debatt.

Det här ärendet rörde inte bara ett val. Så som yrkandet utformades, när det inte fanns förslag om att någon annan föreslagen person ej skulle väljas till styrelsen, innebar yrkandet också ett förslag om att ändra styrelsens storlek. Åtminstone i den delen fanns krav på beredning innan beslut. Ordföranden förklarade dock efteråt för mig, att då hon inte kunde hitta något specifikt beslut om styrelsens storlek, kunde hon inte göra den invändningen utan ansåg att yrkandet bara rörde ett val. Jag är ändå av uppfattningen att frågan om att ändra styrelsens storlek krävde beredning. Redan det faktum att ett visst antal personer var föreslagna till styrelsen innebar i sig att ett beslut om styrelsens storlek var fattat sedan tidigare.

Nu ställdes i och för sig aldrig frågan på sin spets, eftersom mötet ajournerades och ett enigt fullmäktige därefter fattade beslut om att beredning skall ske. Det var förmodligen trots allt det bästa som kunde ske, bättre än att tvista om en sådan här sak.

tisdag 30 januari 2018

Skottad snö

Natten till i dag snöade det. Jag skottade vår infart i morse. Precis som vanligt var jag klar innan kommunens entreprenör hade kommit förbi och skottat på vägen. Vi bor på en väg som är lågt prioriterad, eftersom den ligger i stadens utkant och få bor här. Det gör mig alltid litet belåten att ha skottat innan kommunen.

När jag kom hem i kväll, var vår väg fortfarande inte skottad. Det gjorde mig litet besviken. Har vi verkligen så låg prioritet?

Det är i alla fall ingen som kan tro att jag är särskilt gynnad av kommunen vid snöröjningen, för att jag är politiskt aktiv i kommunen och andre vice ordförande i programnämnden för samhällsbyggnadsfrågor.

söndag 28 januari 2018

Entreprenör

Ikeas grundare Ingvar Kamprad har gått bort. Enligt Sveriges Television var det en skandal att han skatteplanerade. Laglig skatteplanering kan aldrig vara skandalös. Det som är skandalöst är att staten har ett sådant skattesystem att skatteplanering blir mycket lönsamt. Detta är inte den planerande skattebetalarens fel, utan statens fel.

Ingvar Kamprad var beundransvärd som entreprenör. Må han vila i frid!

måndag 22 januari 2018

Femte plats

Moderaterna i Örebro kommun har i kväll fastställt listan för valet till kommunfullmäktige 2018. Jag kom på femte plats. Det är en valbar plats, det är så gott som garanterat att jag kommer in i kommunfullmäktige med den positionen på listan för Moderaterna. Det är inte dåligt.

torsdag 18 januari 2018

Upphävt omhändertagande

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 16 januari 2018 (mål nr 2335-17) beslutat att upphäva Polismyndighetens beslut om att omhänderta vapen för en person misstänkt för vapenbrott.


Kammarrätten konstaterade att det fanns misstanke om jaktbrott, grovt brott. Åtal hade ännu inte väckts och utredningen i målet var knapphändig. Från Polismyndigheten hade inte redogjorts för misstankegraden eller ens mycket allmänt hållna omständigheter bakom misstankarna om brott. Utredningen hade därför inte sådan styrka att det kunde bedömas sannolikt att personens tillstånd att ha vapen skulle återkallas vid en slutlig prövning. Polismyndighetens beslut upphävdes.


Det här är en bra dom. Omhändertagande av vapen och andra ingripanden av myndigheter får inte ske utan att det finns eller redovisas tillräckliga skäl för det. Det må vara så att licenserna för vapnen kommer att återkallas slutligt, men det får i så fall bli vid en fullständig prövning av alla omständigheter som talar för ett sådant återkallande.

måndag 15 januari 2018

Skuld för elräkning kan vara offentlig

Ett offentligt ägt aktiebolag lyder under offentlighetsprincipen. När en kvinna begärde ut uppgifter om en mans skuld för elräkning från ett sådant bolag, nekade bolaget utlämnande. Kvinnan överklagade beslutet.


Kammarrätten i Jönköping har nu i dom den 10 januari 2018 (mål nr 3504-17) slagit fast att det inte gäller sekretess för dessa uppgifter. Bolaget hade åberopat 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som sekretessgrund, denna bestämmelse gäller när en enskild har trätt i affärsförbindelse med en myndighet eller offentligt ägt bolag. Bestämmelsens huvudsakliga syfte är dock att skydda enskilds affärs- och driftsförhållanden vid affärer med det offentliga, något som inte är vid handen när det gäller en privatpersons avtal med en elleverantör. Kammarrätten fann inte heller att någon annan bestämmelse om sekretess kunde tillämpas.


Det här är en högst rimlig dom. Uppgifter hos myndigheter och offentligägda bolag kan inte skyddas av sekretess utan uttryckliga bestämmelser om sådan sekretess. Den som betalar sina elräkningar behöver inte bekymra sig. Den som ändå vill att de privata förehavandena med en elleverantör inte skall lämnas ut som offentlighetsuttag, kan alltid sluta avtal om att köpa el från en privat elleverantör i stället.

lördag 13 januari 2018

Vatten på Mars

Nya undersökningar av planeten Mars har visat att det finns flera stora volymer av is av vatten strax under planetens yta. Mars är alltså inte fullt så torr som ibland har antagits. Vatten är en viktig råvara för människor och de andra levande organismer som människorna kan ta med sig från Jorden. Förekomsten av en hel del vatten är därför positivt för planerna på att i framtiden kolonisera Mars. Det är bra.

fredag 12 januari 2018

Ännu ej färdig väg?

Ombyggnaden av Stenbackevägen verkar vara klar. Gatlyktorna lyser när det är mörkt, det är inga som jobbar där nu. Cykelbanan väster om vägen är dock fortfarande avstängd, utan uppenbar orsak.

onsdag 3 januari 2018

Tjänsteman skall upplysa om sitt efternamn

I beslut av Justitieombudsmannen den 22 december 2017 (dnr 7´579-2016) får Skatteverket kritik för att en tjänsteman vid ett av Skatteverkets servicekontor vägrade upplysa en besökande medborgare om sitt efternamn.


Detta är ett bra beslut, det är givetvis berättigad kritik. Det finns inga sekretessbestämmelser som ger en tjänsteman generell möjlighet att avstå från att upplysa om sitt efternamn (vissa undantag finns). Det hör dessutom till vanligt hyfs att upplysa sina medmänniskor om sitt efternamn.

tisdag 2 januari 2018

Liv och hälsa har företräde framför religion

Arbetsdomstolen har i dom den 28 december 2017 (mål nr A 163/16, dom nr 65/17) slagit fast att det inte är diskriminerande gentemot en person med viss religiös övertygelse att förbjuda användandet av engångsärmar i arbete på tandläkarmottagning.


En tandläkare hade vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män. Tandläkarens arbetsgivare hade därpå förbjudit användningen av engångsärmar. Det har visats i rättegången att förbudet var lämpligt och nödvändigt för att bibehålla patientsäkerheten, varför tandläkaren inte hade utsatts för indirekt diskriminering.


Det här är en bra dom som går i linje med hur religionsfriheten normalt uttolkas. Religionsfriheten innebär rätten att fritt tro på det man vill och att utöva sin tro så länge detta inte skadar andra. Den innebär inte rätten att utöva sin tro på ett sätt som kommer i strid mot andra människors intressen, såsom när detta är grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Långa ärmar inom vård och tandvård är negativt för hygien och patientsäkerhet, en slutsats som är grundad i vetenskap. Religionsfriheten är inte inskränkt på grund av detta.