onsdag 31 januari 2018

Inte bara ett valärende

Vid slutet av dagens sammanträde för kommunfullmäktige kom några valärenden upp. Sådana ärenden brukar gå snabbt att avgöra, det handlar om att entlediga personer som vill säga upp sina politiska uppdrag och att välja de ersättare som dessa personers partier har nominerat. I dag blev det dock mer komplicerat än så.

Det var frågan om att välja ledamöter och suppleanter till ett nytt kommunalt parkeringsbolag. Niklas Persson (MP) yrkade att Sara Richert (MP) skulle väljas till ledamot, utöver de personer som redan var föreslagna till ledamöter och suppleanter.

Enligt 5 kap. 26 § kommunallagen (2017:725) skall ett ärende ha beretts av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller en fullmäktigeberedning innan fullmäktige fattar beslut om ärendet.

Det finns undantag från denna regel. Ett sådant undantag är att fullmäktige får hålla val utan föregående beredning, enligt 5 kap. 29 § första stycket kommunallagen.

Jag invände mot att ärendet skulle avgöras utan föregående beredning. Kommunfullmäktiges ordförande beslutade dock, med hänsyn till 5 kap. 29 § första stycket, att avgörande kunde ske utan föregående beredning.

Innan beslut fattades, ajournerades mötet och efter överläggningar mellan partiernas gruppledare kom man fram till att ärendet trots allt skulle beredas innan beslut. Detta blev också fullmäktiges beslut.

Övriga valärenden beslutades enligt förslag utan vidare debatt.

Det här ärendet rörde inte bara ett val. Så som yrkandet utformades, när det inte fanns förslag om att någon annan föreslagen person ej skulle väljas till styrelsen, innebar yrkandet också ett förslag om att ändra styrelsens storlek. Åtminstone i den delen fanns krav på beredning innan beslut. Ordföranden förklarade dock efteråt för mig, att då hon inte kunde hitta något specifikt beslut om styrelsens storlek, kunde hon inte göra den invändningen utan ansåg att yrkandet bara rörde ett val. Jag är ändå av uppfattningen att frågan om att ändra styrelsens storlek krävde beredning. Redan det faktum att ett visst antal personer var föreslagna till styrelsen innebar i sig att ett beslut om styrelsens storlek var fattat sedan tidigare.

Nu ställdes i och för sig aldrig frågan på sin spets, eftersom mötet ajournerades och ett enigt fullmäktige därefter fattade beslut om att beredning skall ske. Det var förmodligen trots allt det bästa som kunde ske, bättre än att tvista om en sådan här sak.

tisdag 30 januari 2018

Skottad snö

Natten till i dag snöade det. Jag skottade vår infart i morse. Precis som vanligt var jag klar innan kommunens entreprenör hade kommit förbi och skottat på vägen. Vi bor på en väg som är lågt prioriterad, eftersom den ligger i stadens utkant och få bor här. Det gör mig alltid litet belåten att ha skottat innan kommunen.

När jag kom hem i kväll, var vår väg fortfarande inte skottad. Det gjorde mig litet besviken. Har vi verkligen så låg prioritet?

Det är i alla fall ingen som kan tro att jag är särskilt gynnad av kommunen vid snöröjningen, för att jag är politiskt aktiv i kommunen och andre vice ordförande i programnämnden för samhällsbyggnadsfrågor.

söndag 28 januari 2018

Entreprenör

Ikeas grundare Ingvar Kamprad har gått bort. Enligt Sveriges Television var det en skandal att han skatteplanerade. Laglig skatteplanering kan aldrig vara skandalös. Det som är skandalöst är att staten har ett sådant skattesystem att skatteplanering blir mycket lönsamt. Detta är inte den planerande skattebetalarens fel, utan statens fel.

Ingvar Kamprad var beundransvärd som entreprenör. Må han vila i frid!

måndag 22 januari 2018

Femte plats

Moderaterna i Örebro kommun har i kväll fastställt listan för valet till kommunfullmäktige 2018. Jag kom på femte plats. Det är en valbar plats, det är så gott som garanterat att jag kommer in i kommunfullmäktige med den positionen på listan för Moderaterna. Det är inte dåligt.

torsdag 18 januari 2018

Upphävt omhändertagande

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 16 januari 2018 (mål nr 2335-17) beslutat att upphäva Polismyndighetens beslut om att omhänderta vapen för en person misstänkt för vapenbrott.


Kammarrätten konstaterade att det fanns misstanke om jaktbrott, grovt brott. Åtal hade ännu inte väckts och utredningen i målet var knapphändig. Från Polismyndigheten hade inte redogjorts för misstankegraden eller ens mycket allmänt hållna omständigheter bakom misstankarna om brott. Utredningen hade därför inte sådan styrka att det kunde bedömas sannolikt att personens tillstånd att ha vapen skulle återkallas vid en slutlig prövning. Polismyndighetens beslut upphävdes.


Det här är en bra dom. Omhändertagande av vapen och andra ingripanden av myndigheter får inte ske utan att det finns eller redovisas tillräckliga skäl för det. Det må vara så att licenserna för vapnen kommer att återkallas slutligt, men det får i så fall bli vid en fullständig prövning av alla omständigheter som talar för ett sådant återkallande.

måndag 15 januari 2018

Skuld för elräkning kan vara offentlig

Ett offentligt ägt aktiebolag lyder under offentlighetsprincipen. När en kvinna begärde ut uppgifter om en mans skuld för elräkning från ett sådant bolag, nekade bolaget utlämnande. Kvinnan överklagade beslutet.


Kammarrätten i Jönköping har nu i dom den 10 januari 2018 (mål nr 3504-17) slagit fast att det inte gäller sekretess för dessa uppgifter. Bolaget hade åberopat 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som sekretessgrund, denna bestämmelse gäller när en enskild har trätt i affärsförbindelse med en myndighet eller offentligt ägt bolag. Bestämmelsens huvudsakliga syfte är dock att skydda enskilds affärs- och driftsförhållanden vid affärer med det offentliga, något som inte är vid handen när det gäller en privatpersons avtal med en elleverantör. Kammarrätten fann inte heller att någon annan bestämmelse om sekretess kunde tillämpas.


Det här är en högst rimlig dom. Uppgifter hos myndigheter och offentligägda bolag kan inte skyddas av sekretess utan uttryckliga bestämmelser om sådan sekretess. Den som betalar sina elräkningar behöver inte bekymra sig. Den som ändå vill att de privata förehavandena med en elleverantör inte skall lämnas ut som offentlighetsuttag, kan alltid sluta avtal om att köpa el från en privat elleverantör i stället.

lördag 13 januari 2018

Vatten på Mars

Nya undersökningar av planeten Mars har visat att det finns flera stora volymer av is av vatten strax under planetens yta. Mars är alltså inte fullt så torr som ibland har antagits. Vatten är en viktig råvara för människor och de andra levande organismer som människorna kan ta med sig från Jorden. Förekomsten av en hel del vatten är därför positivt för planerna på att i framtiden kolonisera Mars. Det är bra.

fredag 12 januari 2018

Ännu ej färdig väg?

Ombyggnaden av Stenbackevägen verkar vara klar. Gatlyktorna lyser när det är mörkt, det är inga som jobbar där nu. Cykelbanan väster om vägen är dock fortfarande avstängd, utan uppenbar orsak.

onsdag 3 januari 2018

Tjänsteman skall upplysa om sitt efternamn

I beslut av Justitieombudsmannen den 22 december 2017 (dnr 7´579-2016) får Skatteverket kritik för att en tjänsteman vid ett av Skatteverkets servicekontor vägrade upplysa en besökande medborgare om sitt efternamn.


Detta är ett bra beslut, det är givetvis berättigad kritik. Det finns inga sekretessbestämmelser som ger en tjänsteman generell möjlighet att avstå från att upplysa om sitt efternamn (vissa undantag finns). Det hör dessutom till vanligt hyfs att upplysa sina medmänniskor om sitt efternamn.

tisdag 2 januari 2018

Liv och hälsa har företräde framför religion

Arbetsdomstolen har i dom den 28 december 2017 (mål nr A 163/16, dom nr 65/17) slagit fast att det inte är diskriminerande gentemot en person med viss religiös övertygelse att förbjuda användandet av engångsärmar i arbete på tandläkarmottagning.


En tandläkare hade vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män. Tandläkarens arbetsgivare hade därpå förbjudit användningen av engångsärmar. Det har visats i rättegången att förbudet var lämpligt och nödvändigt för att bibehålla patientsäkerheten, varför tandläkaren inte hade utsatts för indirekt diskriminering.


Det här är en bra dom som går i linje med hur religionsfriheten normalt uttolkas. Religionsfriheten innebär rätten att fritt tro på det man vill och att utöva sin tro så länge detta inte skadar andra. Den innebär inte rätten att utöva sin tro på ett sätt som kommer i strid mot andra människors intressen, såsom när detta är grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Långa ärmar inom vård och tandvård är negativt för hygien och patientsäkerhet, en slutsats som är grundad i vetenskap. Religionsfriheten är inte inskränkt på grund av detta.