onsdag 13 april 2016

Lyckad talan mot försäkringsbolag

Svea hovrätt har i dom den 11 april 2016 (mål nr FT 9869-15) slagit fast att ett försäkringsbolag är skyldigt att betala ersättning till staten, genom Trafikverket, från en trafikförsäkring. Begäran om ersättning berodde på att föraren av ett försäkrat fordon hade skadat Trafikverkets egendom i en trafikolycka. Hovrätten har fastställt tingsrättens dom.


Försäkringsbolaget hävdade att statens talan var preskriberad. Domstolarna har emellertid funnit att försäkringsbolagets skriftliga besked i ersättningsfrågan inte har varit tillräckligt tydligt, när det gäller att tala om att det var bolagets slutliga avgörande av frågan. Ej heller har försäkringsbolaget upplyst om risken för preskription eller berättat att det går att föra talan i domstol mot beslutet. Hovrätten anser inte heller att försäkringsbolagets invändning att större krav kan ställas på staten har någon betydelse, det är inte möjligt att ställa lägre krav på tydligheten i ett meddelande från ett försäkringsbolag beroende på vem som är mottagare.


Domen är bra på flera sätt. Staten får ersättning för skada som orsakats av annan, vilket är bra. Framför allt betyder domen att försäkringsbolaget förlorar på att ha haft för dålig information till den som sökt ersättning. Det kommer förhoppningsvis att innebära att såväl detta som andra försäkringsbolag ser över sin information till dem som söker ersättning, så att den blir tydligare och bättre. På så sätt kan den här domen få en generell betydelse till förmån för många som söker ersättning i framtiden. Det är mycket bra. Här har alltså staten gjort något bra, genom att föra talan mot ett försäkringsbolag.

Inga kommentarer: