onsdag 30 mars 2016

Uberpop-förare dömd för olaga taxitrafik

Svea hovrätt har i dom den 23 mars 2016 (mål nr B 9078-15) dömt en person till dagsböter för olaga taxitrafik. Han hade genomfört ett antal körningar mot betalning åt människor som han inte kände, människor som han hade kommit i kontakt med genom mobilappen Uberpop.

Hovrätten har funnit att den åtalade bedrev taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211), men han hade inte tillstånd enligt lagen att bedriva taxitrafik och han hade inte taxiförarlegitimation. Trafiken som han bedrev var alltså något som i dagligt tal går under namnet svarttaxi.

Domen är inte förvånande för mig. Kanske är den förvånande för andra. Den åtalade hävdade själv, att han inte förstod att det han gjorde innebar olaga taxitrafik. Då är det bra att hovrätten slår fast vad som gäller. Förhoppningsvis får slutsatsen i domen god spridning, så att fler blir medvetna om att körning förmedlad via Uberpop är svarttaxi och förbjuden, så länge inte föraren har tillstånd att bedriva taxitrafik och har taxiförarlegitimation.

lördag 26 mars 2016

Skriftliga källor saknas

En arkeologisk utgrävning i vad som nu är det nordtyska landet Mecklenburg-Vorpommern har visat att det stod ett stort slag på platsen under bronsåldern, för tretusen år sedan. Det uppskattas att omkring fyratusen man stred på platsen, med tanke på mängden döda. Undersökningar av de dödas skelett och DNA visar att många lär ha kommit från fjärran platser i Europa. Det visar att samhället i norra Europa på den tiden rimligtvis var mer välorganiserat än vad historiker tidigare har trott och att de långväga kontakterna inte var ovanliga.

Tyvärr finns det inga skriftliga källor som kan säga någonting om denna händelse. Den utspelade sig långt innan skriftspråket fanns i norra Europa. Detta bara stärker mig i min uppfattning att skriftspråket är människans största uppfinning. Tänk om skrift hade funnits där och då, tänk om vi hade haft skriftliga källor om detta slag. Utan det, är det inte förvånande att slaget har glömts bort, trots att det var så stort att det måste ha haft stor betydelse på sin tid. Nu kan vi bara spekulera utifrån de arkeologiska bevisen. Det är bra att skriftspråket kom med tiden.

torsdag 24 mars 2016

Kameraövervakning från drönare?

Högsta förvaltningsdomstolen har i beslut den 21 mars 2016 (mål nr 78-16) meddelat prövningstillstånd för frågan om fotografering från kamera monterad på ett obemannat luftfartyg (s.k. drönare) omfattas av kameraövervakningslagen (2013:460). Förvaltningsrätten fann att sådan inte omfattades, medan kammarrätten var av motsatt uppfattning.


Det är bra att den här saken prövas. Det blir allt vanligare med obemannade luftfartyg och allt enklare att ha en kamera på sådana. Det bör vara reglerat på något sätt, för att skydda människors personliga integritet.

måndag 21 mars 2016

Olovlig identitetsanvändning kriminaliseras

Det har funnits en brist i svensk straffrätt, i och med att det inte är förbjudet att uppträda i någon annans identitet, så kallad identitetskapning. Urkundsförfalskning och brukande av falsk urkund är förbjudet och straffsanktionerat sedan länge, men i dagens allt mer elektroniska värld går det att kapa en identitet på andra sätt.


Regeringen har nu beslutat om en proposition med förslag på ett nytt brott om att olovligen använda sig av annans identitet. Ett pressmeddelande om förslaget publicerades på regeringens hemsida den 18 mars 2016. En brist i pressmeddelandet var att det saknade hänvisning till propositionens nummer och namn. Det saknades också länk till någon sida där propositionen var publicerad.


Jag sökte själv efter propositionen. Det verkar inte som om den är publicerad än. Däremot kan man via denna sida hitta en lagrådsremiss från den 11 februari 2016.


Riksdagen har en sida för Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU29 Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning, men själva betänkandet är inte publicerat än.


Det låter lovande, den straffrättsliga regleringen kan behövas, men innan proposition och utskottsbetänkande finns publicerade är det svårt att ha någon egentlig uppfattning om hur lagen kommer att se ut.måndag 14 mars 2016

Bra HD-dom missar ändå frågan om id-handling

Högsta domstolen (HD) har i dom den 11 mars 2016 (mål nr 2268-15) dömt två unga män, M och A, till grovt missbruk av urkund i samband med förarprov. M hade en tid inbokad för förarprov för att ta körkort, men det var A som kom till provet och som gick fram och visade M:s id-handling när M:s namn ropades upp.

HD skriver i domskälen att syftet med missbruket av urkund inte kan ha varit något annat än att M skulle få körkort utan att ha utfört något förarprov. Avsikten var således, enligt HD, att kontrollen av att den som får körkort kan framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt skulle kringgås.

Det står ingenting i HD:s domskäl om att M, ifall planen hade lyckats, också skulle ha fått en id-handling. Körkortet är Sveriges vanligaste id-handling. Förmodligen fanns det ingen risk för att körkortets funktion som id-handling i sig hade varit felaktig, men det är ändå en brist i domen att HD inte ens berör frågan. I övrigt är domen bra och visar allvaret i det brott som de unga männen begick.

lördag 12 mars 2016

Svenska Pommern och förslaget om storregioner

Nu i veckan presenterade en statlig utredning ett nytt förslag till regional indelning av Sverige. Flera län och regioner skall slås ihop, det skall bara finnas sex storregioner i förslagets framtida Sverige.


Ett tankeexperiment kan vara en reaktion på detta från Svenska Pommern, om det fortfarande hade varit svenskt. Befolkningen där var nöjda med att vara svenska undersåtar, vilket inte befolkningen i Norge var, som Sverige fick från Danmark i utbyte mot Svenska Pommern och en summa pengar i freden i Kiel 1814.


* * *


I det nya förslaget till storregioner i Sverige föreslås Pommern slås ihop med Skåne och Blekinge. Från pommersk sida anser vi inte att det vore en god idé. Vi har Sveriges enda tyska språkområde. Med drygt 200 000 invånare skulle vi utgöra en minoritet i den nya regionen, vars huvudort sannolikt skulle bli Malmö, på andra sidan havet från oss.


Historiskt har Pommern tillhört Sverige längre tid än vad Skåne har gjort. Pommern blev svenskt efter Westfaliska freden 1648, Skåne och Blekinge blev svenskt efter freden i Roskilde 1658. Det var visserligen först efter Tysk-Romerska rikets upplösning 1806 som svensk lag infördes i Pommern, men redan dessförinnan var pomrarna trogna Sverige. Framstående svenskar som Carl Wilhelm von Scheele och Baltzar von Platen kom från Pommern.


Vi är glada över att Sverige höll sig neutralt i Preussens och Österrikes krig mot Danmark 1864. Vi är också glada över den svenska neutraliteten i världskrigen, som gjorde att vi slapp skicka soldater till fronten och att vi hamnade norr om järnridån vid Östtysklands norra landgräns. Det finns de som säger att det var vi som fällde avgörandet i folkomröstningen om euro som valuta, det är bra för oss att slippa växla pengar när vi åker över gränsen till Tyskland. Vi är också glada över att tyska numera är ett av rikets officiella minoritetsspråk, enligt språklagen (2009:600). Tyska är majoritetens språk i vårt län, fast vi också lär oss svenska i skolan.


Det kan säkert finnas fördelar med att slå ihop flera av de små svenskspråkiga länen i Sverige. Det tyskspråkiga länet Pommern bör dock få vara kvar som egen region. Vi har Sveriges äldsta universitet och en egen hovrätt i Greifswald. Vår unikt pommerska karaktär gör att vi inte passar in i en storregion med Skåne och Blekinge. Låt Pommern vara sin egen region.

torsdag 10 mars 2016

Val bör vara fria och hemliga

Regeringen kommer sannolikt att säga nej till ett förslag om att införa möjlighet att rösta i allmänna val via dator från hemmet. Justitieministern har dömt ut förslaget.


Det är bra att förslaget inte blir verklighet. Förslaget är inte bra. Vi har redan stora möjligheter att utnyttja vår rösträtt i Sverige, jag ser inget skäl att utöka den, när det skulle innebära att rätten till fria och hemliga val skulle kunna ifrågasättas.


Vid rösning i en vallokal för förtidsröstning eller på valdagen, finns det alltid skärmar som väljaren kan gå in bakom för att i hemlighet sätta eventuella kryss på valsedlar, lägga valsedlar i kuvert och försluta dem. Det finns alltid valförrättare närvarande, som kan kontrollera så att ingen annan person följer med in bakom skärmen.


Hur skulle vi, vid e-röstning från annan plats än vallokal, kunna försäkra oss om att den som röstar inte utsätts för övertalning eller annan press i samband med röstningen? Om en väljare sitter framför sin dator och skall rösta, vem kan kontrollera att inte någon annan person står bakom personen och med övertalning, hot eller mutor förmår väljaren att rösta som den andra personen vill?


Det är bra om förslaget om elektronisk röstning hemifrån inte blir verklighet.

Återvinning av dödas metaller

I regeringens proposition Vissa begravningsfrågor (prop. 2015/16:95) föreslås att metall som blir kvar efter kremerng av döda skal återvinnas. Så långt är väl allt gott och väl. Den vinst som kan uppstå vid återvinningen skall dock alltid tillfalla allmänna arvsfonden. Varför inte låta den tillfalla dödsboet?

Vi bör göra skillnad på staten och enskilda människor

I en debattartikel i Expressen ifrågasätter Negar Josephi om det är möjligt att göra skillnad på Republiken Israel och judar. Hon menar att judar är så pass intimt förknippade med Israel att det inte går, inte ens för judar som bor och är medborgare i andra länder.


Det här är ett märkligt resonemang. En människa är en individ och skall inte behöva kopplas samman med en stat bara för att människan har visst etniskt och religiöst ursprung gemensamt med majoritetsbefolkningen i staten.


Med samma resonemang skulle fel begångna av Konungariket Sverige också kunna åberopas gentemot finlandssvenskar, fel begångna av Förbundsrepubliken Tyskland också kunna åberopas gentemot österrikare, liechtensteinare och tysktalande schweizare och fel begångna av Republiken Österrike också kunna åberopas gentemot tyskar, liechtensteinare och tysktalande schweizare.


Jo, visst är det möjligt att göra skillnad mellan en stat och människor som har viss bakgrund gemensamt med den staten. Det är önskvärt att göra en sådan skillnad.

onsdag 2 mars 2016

Onödiga förslag om att inskränka tillgången till tobak

Tobaksdirektivsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande En översyn av tobakslagen - nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14). I betänkandet finns bland annat förslag om hur vissa regler i EU:s tobaksproduktsdirektiv (2014/40/EU) skall implementeras i svensk rätt. Så långt är allt gott och väl. Vidare finns förslag om att genom lagstiftning tvinga fram ett minskat tobaksbruk.


Förslagen om att genom lag minska bruket av tobak framstår som allt annat än nödvändiga. Det är närmast motsatsen, de är onödiga. Alla tecken tyder på att bruket av tobak successivt minskar i samhället. Det är allmänt känt att tobak leder till mycket stora nackdelar för hälsan i förhållande till det välbefinnande som kan följa av bruket. Jag kan inte se nödvändigheten av att ta till fler tvångsmedel för att ytterligare minska denna redan sjunkande konsumtion. Statens resurser för att med tvång se till att lagen följs är begränsade och är mer välanvända på annat håll.

tisdag 1 mars 2016

Kommun behöver inte ge bistånd till gömd person

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 26 februari 2016 (mål nr 1591-15, 1592-15, 1593-15) slagit fast att en person som fått avslag på asylansökan och beslut om att avvisas från Sverige, men håller sig gömd för att undgå avvisning, inte har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453).


Det är vettigt att den som inte har rätt att vistas i en kommun, inte heller skall ha rätt att påkalla kommunens skyldighet att ytterst garantera försörjningen för dem som befinner sig i kommunen.