måndag 31 augusti 2015

Skarpa citat

Den konservative brittiske premiärministern Winston Churchill var en mästare på att behandla språket. Det vittnar många av hans tal om, liksom hans historieskildringar och Nobelpris i litteratur. Han var också snabb i replikskiften och kunde vara skarp på ett riktigt intressant sätt. Här är några läsvärda exempel.

Argument mot tvång på cykelhjälm

I förra veckan gick Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande ut och förordade en lag som skulle göra det obligatoriskt för cyklister att bära hjälm. I dag ger tidningen Expressen fem argument mot en sådan lag.

Expressens argument är goda. Till dem kan läggas fler argument. Framför allt anser jag att det vore bättre att få cyklisterna att följa redan gällande trafikregler, än att införa ännu en trafikregel för dem. Många olyckor - och tillbud som nästan blir olyckor - där cyklister är inblandade beror på att en cyklist inte följer trafikreglerna.

fredag 28 augusti 2015

Rätt tid för att besöka Visby

Kommande helg hade jag väldigt gärna varit i Visby. Jag skulle ha åkt till Visby för att bevista Almedalsveckan på försommaren i år, men blev sjuk och fick stanna hemma. Medeltidsveckan har aldrig intresserat mig. Om det är någon tid på året som är bäst och viktigast för att besöka Visby, är det emellertid den veckohelg i sena augusti då Gotlands kennelklubb anordnar sina två hundutställningar vid Oskarsstenen i södra änden av Visby.

En hundutställning handlar primärt om att utvärdera avelsresultat. Hundaveln är mycket viktigare för Sveriges hundar, än vad politiken på Almedalsveckan är för Sveriges människor. Hundar har en nästan lika viktig roll i civilisationen som människan har, i sin egenskap av människans äldsta, mest trogna och mest hjälpsamma husdjur. Gotlands kennelklubbs hundutställningar är därför viktigare än Almedalsveckan. Är det någon gång man borde vara i Visby i år, är det alltså den här helgen.

Min kära fru Paula åker dit för att ställa ut hund, men i år har hon sällskap med sin syster, systerson och svåger. Jag stannar hemma och passar hus och hemmavarande hundar. Förhoppningsvis kan jag följa med nästa år i stället. Visby är ju också en så vacker stad.

torsdag 27 augusti 2015

Myndighetens intyg mot den egna myndigheten

Det framstår som litet lustigt när en myndighet tar strid mot sig själv. Det har nu hänt i ett ärende om vapenlicens.

En polisman ansökte om vapenlicens för ett vapen med syftet att upprätthålla sin skjutskicklighet, inte minst för att han var instruktör i skytte inom polisen. Tjänstevapnet räckte inte till. Polismyndigheten avslog dock ansökan. Polismannen överklagade till förvaltningsrätten, som avslog överklagandet. Efter överklagande till kammarrätten, dit polismannen bifogade ett intyg från sin chef på Polismyndigheten, dömde dock Kammarrätten i Stockholm den 25 augusti 2015 (mål nr 2520-15) till polismannens fördel. Tack vare ett intyg från Polismyndigheten upphävde alltså kammarrätten Polismyndighetens avslagsbeslut och beviljade licensen.

Det hade varit intressant att höra de interna diskussionerna på Polismyndigheten om den här domen.

onsdag 26 augusti 2015

Utkast eller koncept till myndighets beslut

En företrädare för oppositionen i Forshaga kommun begärde ut utkast till beslut om besparingar som fanns hos kommunala chefstjänstemän hos olika nämnder. Kommunen avslog begäran. Vid överklagande till Kammarrätten i Göteborg, fastslog kammarrätten i dom den 24 augusti 2015 (mål nr 3741-15) att handlingarna inte var allmänna och därför inte behövde lämnas ut.

Varje nämnd i en kommun är en kommunal myndighet. Kammarrätten ansåg dock att de aktuella nämnderna i Forshaga kommun ingick i samma myndighetsorganisation enligt 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen (TF), varför handlingarna inte hade expedierats från den ena och kommit in till den andra myndigheten i detta fall. I det här fallet var alltså inte de olika kommunala myndigheterna att anse som självständiga i förhållande till varandra.

Vidare ansåg kammarrätten att handlingarna hur som helst var sådana utkast eller koncept som inte är allmän handling, om de inte tas om hand för arkivering, enligt 2 kap. 9 § andra stycket TF.

Målet är intressant, därför att det visar att de styrande partierna och högsta cheferna i en kommun under vissa omständigheter kan undanhålla information för oppositionen. En av grunderna för offentlighetsprincipen har ända från början varit att oppositionen skall kunna ha god inblick i styret. Samtidigt kan det finnas goda skäl för att inte varenda utkast och anteckning får en spridning utanför de personer mellan vilka det pågår en diskussion om vilka beslutsförslag de skall ta fram. Det är en svår balansgång för både de styrande, oppositionen och domstolarna. I det här fallet landade kammarrätten i att handlingarna inte var allmänna och därför inte skulle lämnas ut. Det är fullt acceptabelt, enligt min mening.

torsdag 20 augusti 2015

Migrationsöverenskommelse mellan s och m?

Företrädare för arbetarfackförbundens centralorganisation LO anser att Socialdemokraterna och Moderaterna bör nå en överenskommelse om migrationspolitiken. Det är oron för att Sverigedemokraterna växer i opinionen, som är bakgrunden till detta utspel.

Det skulle finnas fördelar med en sådan överenskommelse mellan de två stora, seriösa partierna i svensk politik. Det skulle ge klara spelregler under lång tid framöver. Socialdemokraterna och Moderaterna har också historiskt ofta haft likartad, nykter syn på migrationspolitiken.

Det stora hindret mot en sådan här överenskommelse är Miljöpartiets plats i regeringen. Ur Miljöpartiets synvinkel skulle en dylik överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna vara som skatteöverenskommelsen mellan Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna1981, den "underbara natten", vilken ledde fram till att Moderaterna lämnade regeringskoalitionen som de hade med Centern och Folkpartiet. Moderaterna tjänade på att lämna regeringen då. Moderaterna skulle kunna tjäna på överenskommelsen, opinionsmässigt även Miljöpartiet om de skulle lämna regeringen, men Socialdemokraterna som regeringsbärande parti skulle rimligtvis förlora på den regeringskris som vore den logiska följden.

Å andra sidan har inte alla partierna spelat efter vedertagna parlamentariska regler den här mandatperioden. Miljöpartiet skulle kanske välja att sitta kvar i regeringen trots en överenskommelse om migrationspolitiken mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, om Miljöpartiet skulle tycka att regeringsmakten på kort sikt vore mer värd än den politiska hedern. Hur det skulle påverka opinionen är svårt att sia om, någon liknande situation i historien kan jag inte erinra mig.

Det kan i alla fall påpekas att Decemberöverenskommelsen bara handlar om statsbudgeten. Den påverkar inte möjligheten till politiska överenskommelser i nya kombinationer av partier i andra frågor.

Det kan bli intressant att se följderna av LO:s utspel. Jag tror dock att det inte blir något av det, därtill verkar de politiska positionerna i riksdagen vara för låsta för närvarande. Vi får se vad som sker. Någonting måste hur som helst göras för att bryta Sverigedemokraternas framsteg i opinionen.

onsdag 19 augusti 2015

HD upprätthåller anonymitetsskyddet

Högsta Domstolen beslutade den 18 augusti 2015 (mål nr Ö 3074-15) att åklagare inte skulle få genomföra husrannsakan på tidningen Aftonbladets redaktion för att få tag på omaskade fotografier.

Bakgrunden är ett rån mot en guldsmedsbutik i Kista utanför Stockholm den 24 maj 2015. Vid tiden för rånet iakttogs två män som spred ut fotanglar på en möjlig flyktväg. Männen fotograferades och fotografierna skickades senare elektroniskt till Aftonbladet tillsammans med en önskan från den som skickade bilderna om att få vara anonym. Enligt tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar, har den som lämnar uppgifter till en tidning alltid rätt att vara anonym. Fotografierna publicerades i Aftonbladet, men då var männens ansikten maskade, så att det inte gick att identifiera dem. Åklagaren begärde då husrannsakan hos Aftonbladet för att få del av de omaskade bilderna.

Såväl tingsrätten som Svea hovrätt beslutade att husrannsakan skulle få ske. Högsta Domstolen anser dock att anonymitetsskyddet i grundlagen väger tyngre. Fotografierna finns hos Aftonbladet i elektronisk form och av metadata kan det vara möjligt att ta reda på vem som har fotograferat dem. Det är tillräckligt för att det skulle vara möjligt att ta reda på vem som fotograferat bilderna. Detta skulle strida mot anonymitetsskyddet.

Högsta Domstolens dom är mycket bra. Det grundlagsskyddade anonymitetsskyddet måste väga tyngre än åklagarens möjlighet att eventuellt få en ledtråd i en utredning, även i en utredning av ett så allvarligt brott som ett rån. Grundlagen måste väga tyngst. Det tar Högsta Domstolen fasta på. Det är litet förvånande att de lägre domstolarna inte kom till samma slutsats.

onsdag 12 augusti 2015

Muminplåster

I går blev det en visa i nyheterna att så kallade hudfärgade plåster bara skulle finnas för vithyade människor. Det är ingen nyhet, men någon som vill ha fram ett politiskt budskap tar väl tillfället i akt att föra fram det i sommarens nyhetstorka. För min del tycker jag att det är löjligt att klaga på hur plåster ser ut, när det är så lätt att få tag på Muminplåster.

söndag 9 augusti 2015

Gräsklippning

I dag klippte jag gräset igen. Nu är gräsmattan fin en tid till. Det lär bli någon gräsklippning till, innan säsongen är över. En fördel med hösten är att gräset slutar växa, så att det inte finns behov av att klippa det mer - till nästa sommar.

söndag 2 augusti 2015

Bilarna måste kunna köra i centrum

I dagens NA har jag en insändare om vikten av att biltrafiken får rum i centrala Örebro. Den här gången finns insändaren att läsa på NA:s hemsida. Följ gärna länken, om ni är intresserade.