måndag 29 maj 2017

Flygblad

I kväll deltog jag i en politisk kampanj och delade ut flygblad. Jag mötte en man och en kvinna som promenerade tillsammans och erbjöd dem ett flygblad. Kvinnan sade: "Nej, tack!" Mannen sade ingenting, så jag erbjöd honom flygbladet. Då sade kvinnan argt: "Nej, tack, har jag ju sagt!" De gick vidare utan flygblad.

måndag 22 maj 2017

Whisky

I morgon fyller jag år. Redan i kväll fick jag presenter från hundarna. Det bästa var en flaska single malt whisky, Glenmorangie. Hunden är verkligen människans bästa vän!

fredag 19 maj 2017

Mål återförvisas sedan nämndeman somnat

Kammarrätten i Stockholm har i beslut den 5 april 2017 (mål nr 591-17) återförvisat ett mål till förvaltningsrätten för ny handläggning, eftersom en av nämndemännen somnade under den muntliga förhandlingen och sov under en del av den.


Förvaltningsrättens ordförande yttrade sig till kammarrätten och förklarade att nämndemannen inte satt så att ordföranden kunde se denna utan att särskilt titta ditåt, men att det inte kan uteslutas att nämndemannen sov under en del av förhandlingen. Vittnen kunde redogöra för att nämndemannen nickade till och sov under delar av förhandlingen. Kammarrätten återförvisar därför målet i de flesta delar till förvaltningsrätten för ny prövning, inklusive ny muntlig förhandling.


Det är inte klokt att en nämndeman har sovit under muntlig förhandling. Under omständigheterna är återförvisning för ny muntlig förhandling det enda rimliga att förordna om. Kammarrättens beslut är bra.

torsdag 18 maj 2017

Nödbroms på tåg

I dag skulle jag åka hem till Örebro med tåg. Strax efter att tåget hade lämnat stationen där jag klev på, stannade det och blev stående. Efter ett tag fick vi passagerare information ur högtalarna om att någon hade dragit i en nödbroms. Litet senare kördes tåget tillbaka in på stationen och togs ur trafik. Vi fick alla ta ett senare tåg i stället. Varför det första tåget togs ur trafik var det ingen som berättade. Jag vet inte mycket om tekniken på järnvägsvagnar, men det verkar konstigt att ett helt tåg får tas ur trafik för att någon har dragit i en nödbroms. Livet är fullt av gåtor.

tisdag 16 maj 2017

Bättre rätt till en bil


Hovrätten för Västra Sverige har i dom den 11 maj 2017 (mål nr T 3473-16) dömt att en utmätt bil inte skall lämnas tillbaka till den registrerade ägaren, då hon inte anses ha varit bilens civilrättsliga ägare. Den registrerade ägarens bror har haft stora skulder till Brottsoffermyndigheten och Skatteverket. Utifrån ett flertal vittnens uppgifter om att han har använt bilen många gånger, samt tveksamheter kring de uppgifter som den registrerade ägaren lämnat om köpet av bilen, har hovrätten slagit fast att det var brodern som var civilrättslig ägare och att det därför var korrekt att mäta ut bilen för hans skulder.

Det är en bra dom. Det skall inte gå att hålla sitt fordonsinnehav undan rättvisan, genom att registrera fordonet på annan person.

lördag 13 maj 2017

Automatisk rödljuskontroll

I dag hade jag följande insändare publicerad i Nerikes Allehanda.

Sedan flera år tillbaka finns det system med automatisk hastighetskontroll längs svenska vägar. Det har fått goda effekter på trafiksäkerheten. Ett liknande system borde införas för att kontrollera att fordonsförare inte kör mot rött ljus.


Automatisk trafiksäkerhetskontroll har funnits i många år i Sverige, men bara för att kontrollera att fordonsförare håller föreskriven hastighet. Det finns inga tekniska svårigheter att införa motsvarande kontroll för att övervaka rödljus. I 10 § 4 kameraövervakningslagen (2013:460) finns undantag från tillståndsplikten för sådan kameraövervakning som Polismyndigheten bedriver vid automatisk hastighetsövervakning. Ett motsvarande undantag borde införas för kameraövervakning vid automatisk trafikljusövervakning. Andra regelverk kan också behöva ses över och ändras.


Ett tydligt exempel på där automatisk övervakning av trafikljus finns på riksväg 50, när den kommer in till Örebro norrifrån. Här finns det korsningar med riksvägen som är reglerade med trafikljus, men det är många trafikanter på riksvägen som kör mot rött ljus. Sådana korsningar skulle kunna bevakas med automatisk rödljuskontroll.


Med hänsyn till detta beslutade Moderaterna i Örebro län vid sin förbundsstämma lördagen den 6 maj 2017 att verka för att automatisk trafiksäkerhetskontroll i Sverige skall kunna ske för att kontrollera att fordonsförare inte kör mot rött ljus. Det vore bra om fler partier skulle driva på i samma fråga.

lördag 6 maj 2017

Till förmån för hundar

Moderaterna i Örebro län hade förbundsstämma i dag. En av mina motioner bifölls av stämman, trots att förbundsstyrelsen hade föreslagit att den skulle få avslag. Här nedan följer motionen. Jag låter den tala för sig själv.


Motion 5: angående några förslag för att stärka det skydd som hundar har av lagen
Daniel Granqvist, Örebro Mitt
Varje svensk hundägare är skyldig att registrera sin hund hos Jordbruksverket. I registret skall finnas uppgift om hundens ägare (endast en ägare per hund kan registreras), hundens identitetsnummer enligt microchip eller tatuering samt hundens kön.
Ett huvudsyfte bakom hundregistreringen är att veta vilken människa som är ansvarig för vilken hund. Det är ägaren som har skadeståndsansvar för skador som hunden orsakar.
Uppgift om hundens uppfödare registreras inte hos Jordbruksverket. De flesta hunduppfödare känner ett stort ansvar för de hundar som de har fött upp. Lagen medger dock inte hunduppfödarna några rättigheter, om hundägaren exempelvis säljer hunden vidare eller vanvårdar hunden. Detta är inte sällan till nackdel för hundens välbefinnande.
Om en vanvårdad hund skulle tas omhand av myndigheter, borde uppfödaren kontaktas. I de fall hundägaren befinns olämplig att ta hand om hunden, borde uppfödaren ha förtur till att ta hand om den. Det vore därför bra om uppfödaren registrerades i Jordbruksverkets hundregister. Myndigheter som Jordbruksverket och Polismyndigheten borde vara skyldiga att upplysa uppfödaren om ägarbyten och om omhändertaganden av hunden.
Det är inte alla hundar som har uppfödare. Där det finns uppfödare registrerad i allmänt erkänd kennelklubb, borde den uppfödaren registreras och ha ovan beskrivna rättigheter. Sådan kennelklubb i Sverige är Svenska kennelklubben, i utlandet annan kennelklubb ansluten till den internationella samarbetsorganisationen FCI eller av FCI erkänd kennelklubb, såsom The Kennel Club i Storbritannien.
Dessa förslag skulle inte påverka hundägarens äganderätt, ej heller hundägarens ansvar för skador orsakade av hunden. Förslagen skulle dock ge hundar bättre skydd av lagen i de fall hundägaren inte längre vore lämplig. Kostnaderna för detta torde klaras av inom myndigheternas nuvarande budget.
Med hänsyn till ovanstående yrkar jag att stämman beslutar att Moderata Samlingspartiet i Örebro län skall verka för
att det för varje hund i Jordbruksverkets hundregister som har en i kennelklubb registrerad uppfödare också registreras uppfödare,
att registreringar av ägarbyten i Jordbruksverkets hundregister meddelas hundens registrerade uppfödare för kännedom,
att om en hund omhändertas av myndigheter i Sverige och hundägaren befinns olämplig att ta hand om hunden, skall hundens uppfödare få förtur till att ta hand om hunden,
och
att ta motionen som sin egen till Moderata Samlingspartiets partistämma. 

onsdag 3 maj 2017

Återkallat körkort för slitna däck

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 26 april 2017 (mål nr 8159-16) dömt att en man skall få körkortet återkallat, med en spärrtid på två månader, för att han körde en bil med för slitna däck. Det ena framdäcket var blankslitet, det andra var så slitet att metallen innanför gummit hade kommit fram. Det är en bra dom, förare har ansvar för att de fordon de framför är trafiksäkra. Så slitna däck som det här var frågan om, är en uppenbar trafiksäkerhetsrisk. Det bör falla tillbaka på föraren.