torsdag 30 juni 2011

Metangas från djur

Nötkreatur släpper ut mycket metangas. Genom jämförelser med kängurur, som släpper ut mycket mindre, kan det gå att åtgärda detta i framtiden. Metangas bildas i djurens tarmsystem, av de bakterier som lever där och hjälper till med matsmältningen. Metangas från nötkreatur utgör en betydande andel av alla utsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Forskare har sedan tidigare konstaterat att kängurur släpper ut mycket mindre metangaser trots att de äter ungefär samma saker som nötkreatur. Nu har forskare för första gången lyckats identifiera en bakterieart som finns i matsmältningsorganen hos känguruarten tammarwallaby. Denna nyupptäckta bakterie producerar inte metangas alls, utan en annan gas.

Detta kan vara början på en väg till mer miljövänliga matsmältningssystem hos kor och tjurar. Det är positivt. Förhoppningsvis kan de också må bättre av det, genom att de får mindre gaser i magen.

tisdag 28 juni 2011

Om monarkin i dagens Nerikes Allehanda

Jag fick in en debattartikel i dagens Nerikes Allehanda. Sin vana trogen publicerar NA inte debattartiklarna på nätet. För dem som inte har NA återger jag därför min text här:
 
Generalsekreteraren i Republikanska föreningen Mona Abou-Jeib Broshammar visar tydligt i sin gästkrönika i NA den 22 juni hur ihåliga argumenten för republik i Sverige är.

Över halva krönikan ägnas åt de obekräftade ryktena om kung Carl XVI Gustafs festande på nattklubbar. Hon påstår att det är allvarliga anklagelser, fast ingen människa skulle drömma om att sådana lösa rykten skulle leda till fällande dom någon annanstans än i kvällspressen.
Den sista delen av krönikan handlar om att statschefens ämbete utses genom arv. Här radas flera argument upp som inte närmare motiveras. Å ena sidan skriver Mona Abou-Jeib Broshammar att ämbetet utses genom arv i stället för kompetens, å andra sidan skriver hon att vi - och menar väl medborgarna i Sverige - inte kan välja statschef. Det är dock allmänt känt att direkta folkval inte premierar kompetens och meriter så mycket som förtroende och utstrålning. En statschef som har ärvt sitt ämbete har fått en skräddarsydd utbildning för ämbetet och har därmed mycket mer kompetens för ämbetet än vad de flesta folkvalda statschefer skulle kunna vara.

Det saknas också argument mot arvsrätten i sig. Många republikaner slänger ofta ur sig argumentet att det är fel att statschefsämbetet går i arv, men de förklarar aldrig vad det är för fel med det. Även Mona Abou-Jeib Broshammar blir svaret skyldig.

Arvsrätt har funnits i alla utvecklade mänskliga samhällen. Även i Sovjetunionen accepterades arvsrätt till personlig egendom. De flesta av oss accepterar villigt arvsrätt till stora privata företag, som Toyota, Ford och H&M. Den arvsrätten är i praktiken mycket mer värd än arvsrätten till tronen. Staten är en juridisk person, precis som företag. Statens affärsidé är att ge sina medborgare och de boende på sitt territorium rättigheter, trygghet och säkerhet. Det finns i grunden ingen skillnad mellan en stat och ett storföretag, båda är juridiska personer med definierade syften och ändamål. Det är lika rimligt att statens högsta ämbete går i arv som att företagens direktörsposter gör det.

Sverige är och bör förbli en monarki. Den konstitutionella monarkin är ett bra statsskick väl i linje med vår tid.

söndag 26 juni 2011

Seger för yttrandefriheten i Sverige

Många svenskar tycker att det är bra att Sverige har en vittomfattande yttrandefrihet. Samtidigt måste även vi svenskar vara medvetna om att det finns begränsningar i vår yttrandefrihet och att det är viktigt att strida för yttrandefriheten även i vårt land. TV4 har nyligen vunnit en seger för yttrandefriheten i Högsta förvaltningsdomstolen här i Sverige.

Det var Lotteriinspektionen som hade förelagt TV4 att upphöra med att visa odds för ett utländskt spelbolag i direktsändning samtidigt som samma spelbolag sponsrade sändningen. Lotteriinspektionen fick med sig länsrätten (hade i dag varit förvaltningsrätten) och kammarrätten på sin linje att dessa odds hade ett kommersiellt syfte så att de inte omfattades av yttrandefriheten. De skulle i stället bedömas enligt radio- och TV-lagens bestämmelser.

I dom den 22 juni 2011 (mål nr 7800-07) dömde Högsta förvaltningsdomstolen emellertid till TV4:s fördel. Domstolen fann att ingenting i presentationen av oddsen visade annat än att de var redaktionellt material. Visserligen hade visandet av uppgifterna kommersiell betydelse för det utländska spelbolaget, men detta berättigar inte slutsatsen att de skulle vara sådan kommersiell reklam som kan undantas från grundlagsbestämmelserna om yttrandefrihet enligt 1 kap. 12 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

Domstolen skriver:

Begreppet kommersiell reklam får inte ges en så vid tolkning att möjligheten att förbjuda sådan reklam riskerar att motverka ändamålet med yttrandefriheten enligt YGL. Sådant redaktionellt material som nu aktuella oddsuppgifter, som måste anses vara av underhållnings- och informationskaraktär, kan inte anses utgöra kommersiell reklam även om förevisandet också tjänar ett kommersiellt syfte.
Det är en bra dom. Allt det som kan tolkas så att det har kommersiellt syfte är inte bara därför kommersiellt till sin huvudsakliga karaktär. Det är en seger för den svenska yttrandefriheten.

lördag 25 juni 2011

Utrymme för skattesänkningar

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble uppger att det inte finns utrymme för skattesänkningar i Tyskland. Hans koalitionskollega, ekonomiministern Philipp Rösler från FPD, arbetar för att sänka skatterna, i enlighet med FPD:s vallöften.

Nog måste det finnas utrymme att sänka skatterna i Tyskland. Det finns det i de flesta länder med goda statsfinanser, vilket vi vet att Tyskland har. Med väl utformade skattesänkningar kan statsfinanserna bli ännu bättre. Det har vi sett här i Sverige sedan valet 2006, flera skattesänkningar har gjorts och statsfinanserna är starkare än på mycket länge.

Även kommuner har ofta utrymme att sänka skatten. Örebro kommun har mycket goda finanser och har helt klart utrymme för skattesänkning. Tyvärr har vi ingen majoritet i fullmäktige för en sådan skattesänkning.

fredag 17 juni 2011

Självklar ändring

Vissa föreslagna lagändringar känns så självklara att jag undrar varför förslaget inte har blivit lag mycket tidigare. Ett exempel finns att läsa om i en ny lagrådsremiss av den 16 juni 2011:

Lagrådsremiss Rätt att bära namn som förvärvats i en annan stat inom EESLagrådsremissens huvudsakliga innehåll
Namnlagen gäller i princip för alla svenska medborgare, oavsett om man är medborgare också i ett annat land eller har hemvist utomlands. Personer med både svenskt och utländskt medborgarskap behandlas alltså som svenska medborgare. En svensk medborgare som förvärvar ett namn i ett annat land kan inte förvärva det namnet i Sverige om det strider mot svenskt namnskick. I så fall får personen ha olika namn i olika länder. Det är i regel möjligt att i dessa fall ändra namn genom ansökan hos Patent- och registreringsverket, men den ordningen innebär att man först får ett namn enligt svenskt namnskick och från en viss senare tidpunkt får ett annat namn. Förfarandet är också avgiftsbelagt.

I lagrådsremissen föreslås att den som genom födelse, ändrat civilstånd eller annat familjerättsligt förhållande har förvärvat ett namn i ett annat EES-land eller i Schweiz ska få förvärva det namnet också i Sverige, om han eller hon vid det utländska förvärvet var medborgare eller hade hemvist i den andra staten eller hade annan särskild anknytning dit. Förvärvet ska kunna ske genom en enkel anmälan till Skatteverket som är avgiftsfri. Vissa regler till skydd för barn föreslås gälla även vid dessa förvärv. För att ett barn som bär en icke-vårdnadshavande förälders efternamn ska få byta bort det namnet krävs samtycke från föräldern eller en särskild domstolsprövning. Namn som kan antas väcka anstöt eller leda till obehag eller som annars uppenbarligen inte är lämpligt ska inte godkännas som förnamn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2011.

Den blomstertid nu kommer

Härom dagen åkte jag tåg och råkade då höra en del av några medpassagerares dialog. En av dem sade att sommarpsalmen Den blomstertid nu kommer var så svår för barn att lära sig, därför att den innehöll så många svåra ord.

Jag håller inte med. När jag var i den åldern att jag lärde mig Den blomstertid nu kommer, mitt första år i skolan, var jag van vid att det fanns många ord vars betydelse jag ännu inte kände till. Det fanns nog sådana ord i denna psalm, men då lärde jag mig betydelsen i samband med att jag lärde mig psalmen.

Det är nog mest vuxna människor som tror att små barn har svårt för svåra ord. I själva verket är det rimligtvis tvärt om. Små barn har en oerhörd förmåga att lära sig språk och en vana vid att de är nya som språkanvändare. De har mycket mindre problem med att lära sig svåra ord än vad vuxna har. Språkinlärningen skall börja tidigt och vara intensiv de första åren i livet, därför att det är då vi alla har lättast för det. Jag hoppas att inga lärare undviker att lära barnen sommarpsalmer med motivet att de innehåller för svåra ord.

onsdag 15 juni 2011

Besked på förhand

Jag hade tänkt skriva en hel del om att det är rimligt för politiker från alla övriga partier att ibland tala med Sverigedemokraterna, trots försäkringar om att ej förhandla med de senare. Det måste gå att fråga en sverigedemokrat hur partiet har tänkt rösta i en fråga, utan att därmed bli anklagad för att ge Sverigedemokraterna inflytande. Det handlar om att få veta om den egna linjen kan få stöd eller ej vid eventuella voteringar. Samma sak gäller givetvis oavsett om voteringen skall ske i Riksdagen eller i kommunfullmäktige. Detta har emellertid redan uttryckts bra på ledarplats i Svenska Dagbladet. Jag behöver därför inte skriva mer än så här.

måndag 13 juni 2011

Territorium

Grekiska staten sägs vara på gränsen till konkurs, om nu stater kan gå i konkurs. Grekiska republiken har ändå stora åtråvärda tillgångar, i form av semesteröar i Medelhavet. Varför inte sälja en del av dessa öar? Då menar jag inte bara att Grekland skulle sälja fastigheter, de borde få mer pengar om de säljer territorium. Korfu har tillhört Storbritannien från 1814 till 1864, kanske vill britterna köpa tillbaka ön? Om inte de svenska skattebetalarna vill bidra med pengar till Grekland utan motprestation, kanske något svenskt turistmål i den grekiska övärlden även kan bli en del av vårt land? Det låter kanske som om jag skämtar, men det finns allvar i detta också. Territorier har köpts och sålts många gånger förut genom världshistorien, det kan hända igen.

fredag 10 juni 2011

Bra sagt!

Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet, har kritiserat den senaste tidens massmedierapportering om kungahuset. Hon anser att kritiken har gått ”över anständighetens gräns”. Märkligt nog får hon kritik från vissa ledamöter i samfundet för detta. Advokaten Per E. Samuelsson kräver till och med hennes avgång, om hon inte backar från uttalandet.

Visst har massmedia all rätt att kritisera vem de vill, näst intill så hårt de vill. Pressfriheten och våra övriga yttrandefriheter är omfattande. Det skall de också vara. Detta innebär inte att allt det som massmedia uttalar skall eller bör gå fritt från kritik. Alla vi jurister är uppmanade att vara måttliga i domarreglerna (nr 10): "All lag bör med beskedlighet driven varda: förty högsta rätt är största orätt, och måste nåden vara med rätten." På samma sätt bör massmedia förfara med yttrandefriheterna. Det är inte allt som ges ut enligt vår yttrandefrihet som är gott och väl att ge ut. Då är det också rätt och riktigt att öppet kritisera detta, även för en generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund. Den sista tidens kritik mot kungen har också skett helt utan att några belägg för kritikens vederhäftighet har presenterats. Hur många advokater tycker att en person skall dömas utan att det presenteras några bevis mot honom?

Advokatsamfundets styrelse har också otvetydigt och enigt ställt sig bakom sin generalsekreterare.

torsdag 9 juni 2011

Ny kommunledning

Socialdemokraterna bildar majoritetsstyre med Centern och Kristdemokraterna i Örebro. Det är tråkigt för Centerns och Kristdemokraternas borgerliga väljare, även om de kan trösta sig med att Västerpartiet hamnade utanför den styrande majoriteten. På så sätt bröts båda de politiska blocken upp. Med ett mycket större socialdemokratiskt parti, som är vant vid att styra, blir det inte lätt för de två små borgerliga partierna att få igenom mycket av sin politik.

Samtidigt är det bra för Örebro att det blir en överenskommelse om en majoritet som skall styra kommunen. Uppgörelsen löste det parlamentariska läget när Sverigedemokraterna hade en vågmästarställning mellan å ena sidan s och v och å andra sidan den koalition av m, fp, c, kd och mp som styrde innan valet i höstas. En kommun behöver politisk stabilitet.

Vi moderater får nu ägna oss åt att föra en konstruktiv oppositionspolitik. Vi kommer igen 2014!

söndag 5 juni 2011

Monarkin och grundläggande demokratiska principer

Kvällstidningen Expressen skriver en ledare där tidningen positionerar sig till vänster om Socialdemokraterna: ledaren förespråkar att monarkin skall avskaffas.

I ledaren tuggas det gamla vanliga argumentet om - att "grundläggande demokratiska principer" kräver att statschefsämbetet inte skall gå i arv. Det är naturligtvis felaktigt. Det finns ingen grundläggande demokratisk princip som säger att ett statschefsämbete måste vara folkvalt, lika litet som det finns någon dylik princip som säger att kommunstyrelsens ordförande måste vara folkvald. Många andra statliga maktpositioner, där innehavaren har mycket mer makt än Konungen, är inte heller folkvalda. Domare, höga tjänstemän inom stat och kommun, poliser och många fler tillsätts inte ens genom indirekta val i folkvalda församlingar.

Demokrati handlar om att folket har den yttersta makten i riket genom att välja lagstiftare, inte att varenda ämbete i staten skall vara folkvalt. Land byggs med lag. Jordens äldsta demokrati, och genom tiderna den främsta förkämpen för demokrati, är monarkin Storbritannien. Flera andra demokratier i Europa är monarkier. Det finns inget odemokratiskt med att statschefsämbetet går i arv.

Tunnelbana

Forskare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har räknat ut att tunnelbanesystemet i Stockholm är lönsamt. Det vore lönsamt även om hela sytemet skulle byggas nu.

Jag undrar hur samma kalkyl skulle falla ut i Örebro. Vore det lönsamt att bygga tunnelbana här?

torsdag 2 juni 2011

Träning

Jag var ute och klippte gräset på min tomt i dag. Vi har haft tur nog att hitta en stor tomt nära stadens centrum, men det innebär många gräsytor som skall hållas efter så här års. Det blir vackert när det är klart, så som det är när jag skriver det här.

Medan jag gick där och sköt och drog motorgräsklipparen fram och tillbaka under några timmar, såg jag vid ett tillfälle en kvinna komma springande förbi på vägen. Hon var väl ute för att träna sin fysik. Jag tror dock inte att hon höll på lika länge som jag klippte gräset, totalt tror jag att jag fick mer träning av kroppens alla muskler. Förutom benen tog jag i med armar och rygg för att flytta gräsklipparen.

Jag har svårt att förstå varför man tränar för träningens skull. Visst är det nyttigt för kroppen, men utöver det åstadkommer man ingenting. Personligen har jag hus, tomt och hundar att ta hand om. Förutom att klippa gräset innebär det hundpromenader, städning inomhus, beskärning av buskar och träd och mycket annat. Ibland hugger jag ved till vår kamin. På vintrarna skottar jag snö för hand. Jag cyklar så gott som varje vardag en mil tur och retur till jobbet. Vid alla dessa aktiviteter rör jag på kroppen, men jag åstadkommer något mer samtidigt. Jag skulle aldrig ha tålamodet att röra på mig bara för rörelsens skull, så mycket annat som jag har att göra.