torsdag 31 oktober 2013

Inget gemensamt ägande

Vid kommunfullmäktige fanns förslag om att sälja ett kommunalt bolag. Vänsterpartiet motsatte sig detta, bland annat med argumentet att "gemensam egendom" inte borde säljas. Det är bara det att vad kommunen äger ensam, inte är gemensamt ägt. Kommunen må ha alla kommunens invånare som medlemmar, men det innebär inte att det som kommunen äger är gemensamt ägt av kommunmedlemmarna. Kommunen är en juridisk person och var ensam ägare till detta bolag.

Hörsägen

Majoriteten i Örebro kommunfullmäktige argumenterade i dag för inköp av en centralt belägen fastighet. Ett argument var den muntliga uppgiften att "fastighetsägare" i närheten önskade att kommunen skulle köpa fastigheten för att främja den framtida utvecklingen av området. Det fanns ingenting i det skriftliga beslutsunderlaget om dessa önskemål från icke namngivna fastighetsägare. Uppgifterna måste betraktas som hörsägen och borde inte ligga till grund för beslutet. Det är illa att argumentera utifrån hörsägen. Sedan kan majoriteten naturligtvis bifalla förslaget på andra grunder.

Från Moderaternas sida var vi emot köpet. Vi anser inte att det är nödvändigt att kommunen skall äga denna fastighet, varken för stadens utvecklings skull eller av någon annan tillräckligt tungt vägande orsak.

onsdag 30 oktober 2013

Debattekniker

Det är budgetfullmäktige i dag. Många olika politiker från olika partier är uppe i talarstolen och gör anföranden. Det är olika kvalitet på anförandena som sådana, oavsett vilken politik den enskilde politikern stödjer.

Jag reagerar på att det är så många som har förberett sina anföranden i skrift och sedan läser innantill. Det blir lätt entonigt och det är tråkigt att lyssna på. Nu på eftermiddagen diskuterar vi skolpolitik. Då tänker jag att skolorna borde satsa mer på utbildning i muntliga anföranden. Det är inte bara viktigt för oss politiker, utan för många andra i yrkeslivet och privatlivet.

Nu är det här inte riktigt en fråga för politikerna, det vore för mycket av detaljstyrning av skolan. Det är snarare de professionella lärarna som skall besluta om det. Jag anser ändå att utbildning i muntlig framställning är viktigt.

söndag 27 oktober 2013

Standardtid

Denna natt går vi över från sommartid till normaltid, vår egentliga standardtid, igen. Jag har alltid tyckt att sommartid är onödigt och ett tecken på statlig klåfingrighet, onödigt statligt förmynderi. Det är bra att ha en standardiserad tid, men varför den skall flyttas med en timme två gånger om året, förstår jag inte. Den som vill utnyttja fler av dygnets ljusa timmar borde själv kunna välja att gå upp en timme tidigare under sommarhalvåret, det borde inte alla klockor behöva ställas om för. Sommartiden bör avskaffas i hela Europa!

fredag 25 oktober 2013

Djurplågeri för ritualens skull

Religionsfrihet är en av våra viktigaste mänskliga rättigheter. Var och en skall få tro på det han eller hon vill. Däremot får religionsfriheten aldrig användas för att ursäkta brott.

I Sverige är djurplågeri förbjudet, det är inte tillåtet att slakta djur på ett speciellt sätt av religiösa skäl, om slaktmetoden skulle plåga djuret. Det är bra. Det finns ingen ursäkt för att plåga levande, kännande varelser bara för en religiös tro på grymma ritualer. Tyvärr är det få länder i Europa som har samma djurskydd. Köttet från rituell slakt med djurplågeri kan säljas i Sverige utan att vara märkt så att konsumenten kan se det och välja bort det köttet. Konsumentmakten är ingenting värd, när konsumenten inte kan veta hur köttet är slaktat. Jag är inte en person som väljer svenska produkter, bara för att de är svenska. När det gäller kött, väljer jag dock gärna svenskt kött, det kan jag göra som en del av min konsumentmakt att välja bort kött som kan vara producerat genom slaktmetoder där djuren har plågats. Allra helst skulle jag dock se regler om obligatorisk märkning av slaktmetod på köttet, det skulle gynna konsumentmakten i hela Europa.

fredag 18 oktober 2013

Kommunal budget

I dag klockan nio på partilokalen på Järntorgsgatan 3 presenterar Moderata Samlingspartiet i Örebro kommun sitt förslag till kommunal budget för Örebro 2014. Vi fattade beslut om förslaget i går kväll. Det är ett bra förslag, genomarbetat och balanserat. Vi skulle kunna styra den här kommunen bättre, än vad den nuvarande socialdemokratiskt ledda majoriteten gör.

Registrering av anställdas resor

En av mina arbetsuppgifter, som verksjurist på Transportstyrelsen, är att ge juridiskt stöd till de tjänstemän som arbetar med trängselskatt. Till detta hör att ibland tala med enskilda personer som ringer till myndigheten och har frågor.

I går fick jag telefon från en man, som berättade att han hade blivit avskedad. Skälet för avskedet var att arbetsgivaren hade ansett att han hade åkt med sin tjänstebil genom betalstationer för trängselskatt på tider och platser då han inte borde ha gjort det. Mannen frågade om arbetsgivaren verkligen kunde få ut passageinformation för trängselskatt för att se detta.

Jag frågade om mannen hade kört en tjänstebil som arbetsgivaren ägde. Det bekräftade mannen att han hade gjort. Då förklarade jag att en fordonsägare alltid har rätt att få ut passageinformation om sina egna bilar. Sekretessen gäller inte mot fordonsägaren själv. Syftet med att få ut informationen är oftast att betala trängselskatten, men det finns sedan inget hinder för fordonsägaren att göra andra saker med informationen. Jag påpekade till sist att om mannen hade kört sin egen bil i tjänsten, hade hans arbetsgivare inte kunnat få ut denna information.

Det här är ett exempel på den kartläggning av enskilda människor, som kan ske helt lagligt med hjälp av systemet för trängselskatter. Systemet är bara till för att ta in trängselskatter till staten, därför är informationen i systemet omgärdad av stark sekretess. Om informationen finns, så kommer den dock alltid att vara tillgänglig för vissa ändamål utöver huvudändamålet, oavsett sekretess. Det är något för oss på Transportstyrelsen att tänka på. Det är också något för lagstiftaren att tänka på.

I just det exempel jag har beskrivit, blir jag inte så upprörd, en anställd skall ju inte vara på fel plats vid fel tid på arbetstid. Det kan finnas andra exempel där konsekvenserna kan bli värre. För ett par veckor sedan fick vi lov att leta upp en sekretessgrund för att inte lämna ut passageinformation till en fordonsägare, därför att hans fru hade tagit hans bil, när hon hade flytt från hemmet till ett jourhem för misshandlade kvinnor. Det finns tillämplig sekretess för detta, men det är inte roligt att behöva leta upp bestämmelsen. Det bästa hade varit om kvinnan inte hade behövt fly, det näst bästa om Transportstyrelsen inte hade haft information som behövde skyddas av sekretess i ett sådant fall. Lyckligtvis är exemplen få, men varje exempel är tänkvärt. Det blir en registrering av när människor i bilar finns på vissa platser.

tisdag 15 oktober 2013

Friad från åtal om fortkörning på grund av nöd

Den som gör sig skyldig till en gärning som normalt är straffbelagd, kan ändå gå fri från straffansvar tack vare någon av de allmänna straffrihetsgrunderna. Till dessa hör bland annat nödvärn och nöd. Nöd föreligger enligt 24 kap. 4 § andra stycket brottsbalken, när fara hotar till liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse.

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dom den 10 oktober 2013 (mål nr B 1072-13) friat en man för fortkörning på grund av nöd. I korthet var situationen sådan att mannen låg i omkörningsfil på motorväg med en lastbil på sin högra sida, när en annan bil närmade sig mycket snabbt bakifrån. För att inte bli påkörd bakifrån, ökade mannen hastigheten så att han körde för fort, men kunde då undvika att bli påkörd.

Beskrivningen av händelsen bygger på den åtalades egen berättelse. Åklagaren presenterade ingen motbevisning, varken i tingsrätten eller i hovrätten. Såväl tingsrätten som hovrätten fann därför att mannens berättelse kunde ligga till grund för en friande dom på grund av nöd.

Det här är en intressant dom. Det är inte ofta en allmän straffrihetsgrund kan åberopas med framgång i trafikmål. Det är inte unikt, men det är ovanligt. Domen är kort, men välskriven, och jag ser ingen anledning att kritisera domstolarnas uppfattning. Samtidigt bör väl påpekas att domen inte ger något frikort för bilister att öka hastigheten vid omkörning på motorväg, bara för att en snabbare bil kommer bakifrån. Den bakomvarande bilen måste annalkas så pass fort att det finns en påtaglig fara för kollission, om inte den egna bilens hastighet ökas. Det är ingen vanlig situation.

fredag 11 oktober 2013

Dela inte in människor i samhällsklasser!

Moderater delar inte gärna in människor i samhällsklasser. Vi ser inte till överklass, arbetarklass eller andra sådana klasser. Vi ser till alla människor som individer och lika mycket värda. En kollektiv indelning och bedömning av människor i klasser är lika fel som kollektiva indelningar och bedömningar av människor efter ras, etnicitet, religion eller dylikt. Vi är alla människor, det räcker gott så.

torsdag 10 oktober 2013

Resultat av provvalet

Provvalet för Moderata Samlingspartiet i Örebro län och Örebro kommun är klart inför valet nästa år. Jag är mycket nöjd. I provvalet till kommunfullmäktige kom jag på delad tredje plats; våra två kommunalråd kom etta och tvåa. I provvalet till riksdagen kom jag på sjätte plats. Arbetsmarknadsministern kom där på första plats och den sittande riksdagsledamot som ställde upp för omval kom på andra plats. Samtliga resultat finns på Moderaternas hemsida.

Grattis till dem som fått bra resultat! Tack till dem som röstade på mig!

onsdag 9 oktober 2013

Ett bra förslag om större offentlig sektor

Vi lever i en värld som förändras i allt snabbare takt. Lagstiftningen måste hålla jämna steg med utvecklingen och måste därför ofta också förändras i allt snabbare takt. Det medför större krav på de organ som ingår i lagstiftningsprocessen. Ett viktigt sådant organ är lagrådet, som består av justiteråd eller f.d. justitieråd, d.v.s. domare från Sveriges två högsta domstolar. Dessa domare granskar det lagliga och lagtekniskt lämpliga i föreslagna lagar och lagändringar. Lagrådets yttranden är ofta mycket väl underbyggda och bidrar starkt till svenska lagars kvalitet.

Nu föreslår regeringen att lagrådet skall kunna bestå av ytterligare en avdelning. För närvarande får lagrådet bestå av högst fyra avdelningar, vilket har gjort att arbeten har hopat sig. Med en femte avdelning kan fler justitieråd arbeta parallellt med granskning av lagrådsremisser.

Normalt är jag inte särskilt förtjust i att myndigheter växer. Stat och kommun bör inte göra för mycket, utan det är ofta bättre om lösningar på problem i samhället kommer fram någon annanstans än genom en större offentlig sektor. Lagstiftning är emellertid en av statens kärnuppgifter. Det är viktigt att lagstiftningsprocessen inte drar ut på tiden, lika viktigt att de lagar som stiftas har en hög kvalitet. Regeringens förslag, som möjliggör att lagrådet skall kunna ha en femte avdelning, är därför mycket bra.

tisdag 8 oktober 2013

Lakritspipan är räddad

EU- parlamentet röstade i dag igenom nya regler om tobaksvaror. De nya reglerna är inte alls lika hårda som de förslag som har presenterats tidigare under året. Bland annat kommer varor som till utseendet efterliknar tobaksvaror fortfarande vara tillåtna. Lakritspipan är således räddad.

Det här är bra. Det skall inte finnas för hårda regler. Med tanke på vad vi människor vetat i decennier om tobakens skadeverkningar, är bruk av tobak nu för tiden bevis på människors dumhet. Det innebär inte att ytterligare förbud hjälper mot tobaken, i synnerhet inte förbud mot perifera saker som lakritspipor. Förslaget om att förbjuda godis som lakritspipor är typexempel på sådant som ökar politikerföraktet - även av denna orsak var det bra att det förslaget inte blev verklighet, politiker i gemen är inte alltför dumma.

Jag är övertygad om att tobaksbruket med tiden kommer att dö ut. Det är bara en fråga om tid. Förbud mot godis som liknar tobaksvaror torde dock inte ha givit någon skjuts framåt mot det målet.

fredag 4 oktober 2013

Dagen för motståndet mot löntagarfonderna

Den 4 oktober brukar numera firas som kanelbullens dag. Det har jag inget emot. Jag och min fru har också en hund som fyller år i dag.

Jag kommer dock alltid att förknippa detta datum fämst med det folkliga motståndet mot löntagarfonderna. Idén till löntagarfonderna kom i början av 1970-talet. Det skulle gå ut på att beskatta privata företag i landet med en specialdestinerad skatt som skulle gå till så kallade löntagarfonder. Dessa fonder skulle, i teorin, vara till för löntagarna och skulle successivt investera de intaxerade pengarna i det svenska näringslivet, så att detta skulle bli löntagarägt genom fonderna. På detta vis skulle näringslivet socialiseras med näringslivets egna pengar. Fonderna skulle styras av fack och politiker.

Det folkliga motståndet var stort redan på det annars röda 70-talet. Socialdemokraterna var tvungna att överge de ursprungliga idéerna för mer milda former, men när de hade vunnit valet 1982 klubbades reglerna om löntagarfonder igenom i riksdagen den 4 oktober 1983. Inför detta beslut organiserades ett demonstrationståg i Stockholm som blev det största i svensk historia. Rekordet överträffades ett år senare, den 4 oktober 1984, då det också gick demonstrationståg mot löntagarfonderna i fler städer runt om i landet. Motståndet fortsatte med olika evenemang den 4 oktober ända till dess de borgerliga partierna vann valet 1991. En av regeringen Bildts första åtgärder 1991 var att avskaffa löntagarfonderna.

Löntagarfonderna har aldrig kommit tillbaka igen. Det folkliga motståndet gjorde nytta. Detta folkliga motstånd mot socialisering av hela näringslivet är fortfarande värt att uppmärksamma.

torsdag 3 oktober 2013

Beslutet om att stänga Lundsbergsskolan upphävt

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 2 oktober 2013 (mål nr 20781-13, 20802-13 och 21915-13) upphävt Skolinspektionens beslut att stänga Lundsbergsskolan.

Förvaltningsrätten konstaterade i domen att beslutet om tillfälligt verksamhetsförbud ytterst grundar sig på förhållandena vid elevhemmen på Lundsbergs skola. Tillsyn som innefattar skyldigheter för eller ingripanden mot enskilda kräver stöd i lag, det framgår av 8 kap. 2 § regeringsformen, en av Sveriges grundlagar. Mot denna bakgrund prövade rätten om det fanns stöd i skollagen för stängningen.

Lundsbergsskolan är en riksinternatskola, men lyder under samma regler om tillsyn i skollagen som andra skolor. Enligt skollagen omfattar tillsynen utbildning, i vid mening. Det omfattar t.ex. lägerskolor, utflykter och praktik. Rätten finner dock att merparten av verksamheten vid elevhemmen inte kan räknas som utbildning i skollagens mening. Även om rätten finner samband mellan utbildningsverksamheten och verksamheten vid elevhemmen på Lundsbergsskolan, blir slutsatsen att Skolinspektionens tillsyn inte sträcker sig till elevhemmen, annat än vad som händer där under skoldagarna.

Förvaltningsrätten skriver: "Skolinspektionen har inte ens påstått att själva utbildningen skulle ha sådana allvarliga brister att det finns skäl för tillfälligt verksamhetsförbud. Skolinspektionen har därmed inte haft laglig grund för sitt beslut om tillfälligt verksamhetsförbud och beslutet ska därför upphävas. Vid denna bedömning saknar förvaltningsrätten skäl att pröva övriga förutsättningar för tillfälligt verksamhetsförbud."

Förvaltningsrätten har skrivit en lång dom med utförlig redogörelse inte bara för nuvarande lagstiftning, utan även för tidigare regelverk och den rättsutveckling som har skett de senaste decennierna. Det framstår som en väl genomtänkt dom. Mot denna bakgrund och med tanke på slutsatsen, kan jag bara konstatera att Skolinspektionen får relativt hård kritik för det beslut som nu upphävs i och med domen. Det skall bli intressant att se om Skolinspektionen överklagar eller vilka andra konsekvenser som domen får.

Jag tycker att det är helt korrekt att upphäva beslutet under de förutsättningar som förvaltningsrätten för fram. Ett tillsynsbeslut måste givetvis ha stöd i lag. Enligt förvaltningsrätten hade inte Skolinspektionens beslut stöd i lag. Det är allvarligt.

onsdag 2 oktober 2013

Kombinerade karriärer i idrott och musik

Den här gången skriver jag ingenting om politik, utan bara en liten iakttagelse om fakta som kanske närmast är att betrakta som kuriosa.

Fotbollslaget GIF Sundsvall i Superettan har en spelare, Kevin Walker, som också är en av deltagarna i TV 4:s musiktävling Idol. Denna kombinerade karriär i musik och idrott är ganska imponerande. Det är samtidigt ingenting mot Slim Borgudd. Slim Borgudd var framgångsrik banracingförare som bland annat blev trea i EM i formel 3 och körde i formel 1 1981-82. Dessutom spelade han trummor för flera framstående artister och musikgrupper, inklusive en av världens största grupper genom tiderna: ABBA. Detta sagt utan att på något sätt försöka förminska Kevin Walkers prestation att kombinera idrott och musik, men det kan ge ett historiskt perspektiv på prestationen.