torsdag 23 februari 2017

Sekretess för uppgift om vilka som drabbats av skadlig kod

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 22 februari 2017 (mål nr 5120-16) avslagit ett överklagande av en person, som ville ha ut uppgifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Uppgifterna gällde vilka myndigheter som hade drabbats av en viss skadlig kod. Myndigheten hänvisade till 18 kap. 8 § 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och kammarrätten höll med.


Det här är en bra dom. Det vore inte rimligt att lämna ut uppgifter som visar vilka som har drabbats av skadlig kod, även om de är myndigheter och huvudregeln är offentlighet. Sekretessbestämmelsen fyller sitt syfte för att skydda myndigheter från ytterligare angrepp med skadlig kod. Det kan behövas.

Inga kommentarer: