tisdag 28 februari 2017

Eventuell ny förvaltningslag

Regeringen har den 23 februari 2017 beslutat att överlämna en remiss till ny förvaltningslag till lagrådet.

I inledningen till remissen, avsnitt 3 på s. 20, står det följande:


Den 17 april 2008 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223), för-kortad FL, och lämna förslag till en ny lag (dir. 2008:36). Utredningen, som tog namnet Förvaltningslagsutredningen (Ju 2008:08), överlämnade i maj 2010 betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29).
En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1. Betänkandets lagförslag finns i bilaga 2. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av de synpunkter som lämnats på förslagen i betänkandet har publicerats (Ds 2010:47). En remissammanställning finns tillgänglig i Justitie-departementet (dnr Ju2010/03874/L6).  
Riksdagen har gett regeringen till känna att regeringen bör lägga fram förslag till åtgärder avseende myndigheters handläggningstider och dröjsmål (bet. 2004/05:KU14 Statlig förvaltning, m.m., p. 6 (res. 4) om dröjsmål hos myndigheter, rskr. 2004/05:153).

Lagrådsremissens lagförslag innehåller ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning. Det är tänkvärt att det finns ett sådant förslag, när det har gått sju år från det att utredningen var ute på remiss, till dess regeringens förslag skickas på lagrådsremiss.

Inga kommentarer: