måndag 18 juni 2018

Gamla tillstånd för dammar gäller än

Mark- och miljööverdomstolen har i två domar den 13 juni 2018 (mål nr M 1242-17 respektive M 2027-17) slagit fast att två olika dammbyggnaders gamla tillstånd fortfarande är gällande. Båda dammar har tillstånd för sin verksamhet enligt 1880 års förordning om jordägares rätt över vattnet å hans grund, den ena enligt utslag från Färnabo häradsrätt 1911, den andra från Jösse häradsrätt 1918.


Det är glädjande att tillstånd från lång tid tillbaka fortfarande gäller. Det visar att tillståndsprocesserna i början av 1900-talet var väl så rättssäkra och genomarbetade som i dag, trots att prövningarna delvis hade annorlunda fokus. Utslagen är också lovande för många andra som har verksamhet i samband med gamla dammar runt om i Sverige, då de visar att det går utmärkt att åberopa gamla tillstånd. Detta är bra för rättssäkerheten i vårt land.

Inga kommentarer: