fredag 18 augusti 2017

Bra beslut om utvisning

Göta hovrätt har i dom den 15 augusti 2017 ( mål B 1762-17) dömt en ung man till ett relativt långt fängelsestraff och utvisning till Syrien för bland annat misshandel.

Hovrätten skriver bland annat så här:
...döms nu till ett förhållandevis långt fängelsestraff. Även om den rådande situationen i Syrien har varit allvarlig under ett antal år synes en viss förändring ha inträtt och det är, som tingsrätten också anför, inte möjligt att nu bedöma hur situationen i Syrien kommer att vara vid den förväntade tidpunkten för en villkorlig frigivning. Med hänsyn härtill och på de skäl tingsrätten i övrigt anfört finner hovrätten därför att det förligger skäl att bifalla åklagarens begäran om utvisning...
Det här är ett bra och välmotiverat beslut. Dom om utvisning som påföljd för brott bör ske oavsett den aktuella situationen i det land dit utvisning skall ske. Det är situationen vid tillfället för själva utvisningen, som skall kunna avgöra att det inte skall ske utvisning. Om domstolen nu skulle ha beslutat om att inte fastställa att utvisning skall ske på grund av den nu aktuella situationen i Syrien, kan det beslutet inte ändras till utvisning om det skulle saknas skäl att inte utvisa brottslingen efter avtjänat fängelsestraff. En dom om utvisning nu, kan emellertid ändras om det skulle föreligga hinder mot utvisning när det annars vore dags för utvisning.

Inga kommentarer: