onsdag 9 augusti 2017

Sekretess för uppgifter om vattentäkt

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 1 augusti 2017 (mål nr 3770-17) avslagit ett överklagande om att få ut handlingar från en kommun om en kommunal reservvattentäkt. Kommunen hade nekat utlämnande med stöd av 18 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) på följande grund:
...det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att delar av informationen skulle .kunna vara känslig utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv samt att det kam antas att syftet med de säkerhetsåtgärder som gjorts i anslutning till vattentäkten kan motverkas om uppgifterna röjs.

Kammarrätten höll med kommunen i denna bedömning.

Det är en bra dom. Vattentäkter är bland de viktigaste resurser som finns i samhället. Reservvattentäkter är lika viktiga. De säkerhetsåtgärder som vidtas kring vattentäkter och dess reserver bör självklart kunna beläggas med sekretess.

Inga kommentarer: