måndag 12 mars 2018

En domstol som anser att en nämnd inte är en del av kommunen?

Domare är högt utbildade och mycket erfarna människor, de domar som de skriver är ofta komplicerade, men ändå stringenta och förståeliga. Ibland händer det emellertid att jag har svårt att förstå mig på enskilda uttalanden i ett domskäl.


Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 2 mars 2018 (mål nr M 4451-17) återvisat ett avgörande till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Avgörandet gällde motortrafik på ett område inom Laholms kommun. Det fanns flera skäl till återvisningen. Domstolen hänvisade till 5 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar, med sin hänvisning till lagen (1996:242) om domstolsärenden. Enligt 22 § den senare lagen får ett ärende inte avgöras utan att den som är part fått kännedom om en uppgift som tillförts ärendet genom annan än parten och har fått tillfälle att yttra sig över uppgiften.


Ett skäl för att återvisa målet var att beslutet rörde ett flertal enskilda markägare, men att ingen av dessa markägare hade beretts tillfälle att yttra sig över målet innan dom föll. Så långt är allt gott och väl, fullt förståeligt och ett bra avgörande.


Ett annat skäl att återvisa målet var att det var Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen, och inte kommunen som helhet, som hade fört talan i miljödomstolen. Kommunen var en av de parter som överklagade, samtidigt står Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen som motpart i domen. Mark- och miljööverdomstolen skrev: "Att nämnden fått tillfälle att yttra sig är inte tillräckligt, eftersom Laholms kommun är en självständig juridisk person." Handläggningen skulle därmed strida mot 22 § lagen om domstolsärenden.


Jag ställer mig frågande till vad Mark- och miljööverdomstolen tror att Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun har för ställning gentemot Laholms kommun. Menar domstolen att en av kommunens nämnder inte är en del av kommunen? Vad är nämnden, i så fall?


Ett aktiebolag ägt av kommunen är en självständig juridisk person, men en kommunal nämnd är en del av kommunen och det är kommunen som är den juridiska personen.


Om Mark- och miljööverdomstolen hade analyserat Laholms kommuns delegationsordningar och funnit att Miljö- och byggnadsnämnden inte var behörig att föra talan i målet för kommunens räkning, hade domstolens slutsats varit rimlig. Så som domen är avfattad, har någon sådan analys dock inte gjorts. Domstolen tycks bara ha ansett att kommunen som helhet och den kommunala nämnden är två olika enheter. Vad den åsikten kommer ifrån framgår inte av domskälen.


Nu var domslutet om att återvisa målet ändå rimligt, eftersom så många enskilda fastighetsägare inte hade fått yttra sig. Då har en märklig skrivning om kommunen ingen praktisk betydelse. Gåtfull är skrivningen i alla fall.

Inga kommentarer: