fredag 25 maj 2018

Inget giftemål genom fullmakt

Lagen ställer vissa formkrav på hur personer måste göra för att kunna gifta sig med varandra. Det är bra, eftersom äktenskapet medför omfattande rättsverkningar. Ett av kraven är att båda personer som ingår äktenskap måste vara närvarande när de gifter sig. Det går inte att, så som är tillåtet i vissa andra länder, gifta sig med hjälp av fullmakt att ingå äktenskapet.


Kammarrätten har i dom den 18 maj 2018 (mål nr 7840-17) fastställt ett beslut av Skatteverket att vägra registrera ett äktenskap i folkbokföringen, därför att äktenskapet hade ingåtts med hjälp av fullmakt. De få undantag som kan vara tillämpliga, när äktenskapet som i detta fall hade ingåtts utomlands, ansågs inte tillämpliga. Det är bra, formkrav skall myndigheterna hålla hårt på, till skydd för de enskilda människorna.

Inga kommentarer: