måndag 8 februari 2016

Brevväxling mellan myndighet och ombud

Utgången kan tyckas självklar, men Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 5 februari 2016 (mål nr 4533-15) avgjort ett mål där domstolen har slagit fast att handlingar som utväxlas mellan en myndighet och myndighetens ombud i en rättstvist inte är offentliga.

HFD meddelar bara prövningstillstånd när det finns en sådan principiell fråga i ett mål att domen kan bli ett prejudikat. Det var uppenbarligen fallet här. Med ändring av de slutsatser som kammarrätten hade kommit fram till, slår HFD fast att ett juridiskt ombud inte agerar självständigt när ombudet gör det för en myndighet i en pågående tvist. Ombudet kan därför inte anses inta en fristående ställning i förhållande till myndigheten. Alla handlingar får därför anses framställda inom myndigheten och därför är de inte allmänna. Myndigheten är därför inte skyldig att lämna ut dem.

I ett tidigare fall har HFD (då den hette Regeringsrätten) slagit fast att handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens advokat var allmänna. Då pågick ingen tvist där advokaten var ombud. Situationen var alltså annorlunda i det nu aktuella fallet.

Vidare slår HFD fast att den enskilde inte heller kan få del av handlingarna genom rätten till partsinsyn enligt 16 § förvaltningslagen (1986:223). Partsinsynen gäller inte när en myndighets beslut är överklagat och myndigheten därför är motpart till den enskilde i överrätten.

Det är bra att de här frågorna är klarlagda i högsta instans, när de nu inte var självklara för alla.

Inga kommentarer: