onsdag 17 februari 2016

Inget serveringstillstånd mot lokalägarens vilja

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 15 februari 2016 (mål nr 145-15) slagit fast att den som driver restaurang inte kan få serveringstillstånd för alkohol, om hyresvärden motsätter sig det. Majoriteten i domstolen menade att om hyresvärden säger nej, disponerar inte restauratören över den lokal där restaurangen är inhyst på ett sådant sätt som krävs enligt alkohollagen för att kunna få serveringstillstånd. En minoritet av domarna ansåg att alkoholstillstånd skulle beviljas, därför att det saknades uttryckliga regler i alkohollagen som skulle tala emot det.


Det är en bra dom, anser jag. Hyresvärden bör, såsom ägare, kunna säga nej till alkoholservering i de lokaler som hyrs ut. För egen del kan jag inte se något rimligt skäl för att säga nej till att en restaurang som hyr lokaler skulle få servera alkohol. Samtidigt anser jag att något som är viktigare än så, är att tillåta ägaren att avgöra den frågan och kunna säga nej, oavsett egna bevekelsegrunder. Äganderätten bör omfatta den rätten. Äganderätten bör vara stark. Högsta förvaltningsdomstolens dom är därmed till fördel för äganderätten, vilket är bra.

Inga kommentarer: