torsdag 29 december 2016

Friskola måste kompenseras av kommunen

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 21 december 2016 (mål nr 14-16) slagit fast att Barn- och utbildningsnämnden i Sundbybergs kommun måste kompensera en friskola för det stöd som den kommunala skolverksamheten fick 2012.


Det förekom underskott i den kommunala grundskoleverksamheten 2012, som denna verksamhet inte fick bära de ekonomiska konsekvenserna för. Det innebär att ett resurstillskott till grundskoleverksamheten har skett. En friskola i kommunen fick inte kompensation för det resurstillskott som den kommunala verksamheten fick. Friskolan har därför inte behandlats likvärdigt med den kommunala skolverksamheten. Målet återvisas till den kommunala nämnden för beräkning av vilken kompensation som skall utgå.


Det här är en bra dom, eftersom den understryker att en kommun inte får gynna enbart sin egen verksamhet. Kommunen måste vara neutral gentemot verksamheter i kommunen, oavsett om de drivs av kommunen eller av andra huvudmän. Skattepengar skall inte gå till att gynna den verksamhet som kommunen driver i egen regi. Kammarrättens dom upprätthåller denna princip.

Inga kommentarer: