onsdag 19 april 2017

Parkering och kontantbetalning

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 13 april 2017 (mål nr 4350-16) om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) slagit fast att det är tillåtet för en kommun att i parkeringsautomater bara ta emot betalning med kort och inte kontanter. Två av domstolens fem ledamöter var skiljaktiga och ansåg att detta inte borde vara lagligt.


I målet prövades ett beslut av Stockholms stad att byta ut parkeringsautomater. I de nya automaterna kunde betalning bara ske med kort. Prövningen skedde mot 5 kap. 1 § andra stycket lagen (1998:1385) om Sveriges riksbank, där det står att kontanter är lagliga betalningsmedel. I civilrättsliga avtal går det dock att avtala bort möjligheten att betala med kontanter. Kammarrättens majoritet ansåg att parkering på gatumark mot betalning hade så många civilrättsliga inslag, att det var lagligt för staden att inskränka möjligheten att betala med kontanter. Minoriteten ansåg i stället att de offentligrättsliga inslagen i regleringen runt denna typ av parkering och betalning är så stora att det inte borde vara lagligt.


Än så länge gäller kammarrättens dom, utifrån majoritetens uppfattning. Det finns rimliga skäl för båda ståndpunkter och det är troligt att kammarrättens dom kommer att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Jag hoppas att målet får prövningstillstånd, så att saken kan bli avgjord i högsta instans.

Inga kommentarer: