lördag 30 september 2017

Straff för att inhämta information?

Den statliga utredningen Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72) innehåller bland annat en viss justering i en bestämmelse om straff för den som tar emot information om exempelvis tillverkning eller användning av vissa sprängämnen eller vapen. Bestämmelsen finns i 5 a § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan allvarlig brottslighet.

Det kan finnas de som blir upprörda över att det är straffbart att bara inhämta vissa typer av information. Här gäller dock att informationsinhämtningen bara är straffbar, om den sker i avsikt att begå eller annars medverka till (enligt den föreslagna, något strängare lydelsen) särskilt allvarlig brottslighet.

Det handlar hör om ett avvägande mellan informationsfriheten å ena sidan och statens möjlighet att förebygga allvarlig brottslighet å andra sidan. Jag anser att balansen mellan dessa intressen ser bra ut i det hör fallet.

Inga kommentarer: