onsdag 31 januari 2018

Inte bara ett valärende

Vid slutet av dagens sammanträde för kommunfullmäktige kom några valärenden upp. Sådana ärenden brukar gå snabbt att avgöra, det handlar om att entlediga personer som vill säga upp sina politiska uppdrag och att välja de ersättare som dessa personers partier har nominerat. I dag blev det dock mer komplicerat än så.

Det var frågan om att välja ledamöter och suppleanter till ett nytt kommunalt parkeringsbolag. Niklas Persson (MP) yrkade att Sara Richert (MP) skulle väljas till ledamot, utöver de personer som redan var föreslagna till ledamöter och suppleanter.

Enligt 5 kap. 26 § kommunallagen (2017:725) skall ett ärende ha beretts av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller en fullmäktigeberedning innan fullmäktige fattar beslut om ärendet.

Det finns undantag från denna regel. Ett sådant undantag är att fullmäktige får hålla val utan föregående beredning, enligt 5 kap. 29 § första stycket kommunallagen.

Jag invände mot att ärendet skulle avgöras utan föregående beredning. Kommunfullmäktiges ordförande beslutade dock, med hänsyn till 5 kap. 29 § första stycket, att avgörande kunde ske utan föregående beredning.

Innan beslut fattades, ajournerades mötet och efter överläggningar mellan partiernas gruppledare kom man fram till att ärendet trots allt skulle beredas innan beslut. Detta blev också fullmäktiges beslut.

Övriga valärenden beslutades enligt förslag utan vidare debatt.

Det här ärendet rörde inte bara ett val. Så som yrkandet utformades, när det inte fanns förslag om att någon annan föreslagen person ej skulle väljas till styrelsen, innebar yrkandet också ett förslag om att ändra styrelsens storlek. Åtminstone i den delen fanns krav på beredning innan beslut. Ordföranden förklarade dock efteråt för mig, att då hon inte kunde hitta något specifikt beslut om styrelsens storlek, kunde hon inte göra den invändningen utan ansåg att yrkandet bara rörde ett val. Jag är ändå av uppfattningen att frågan om att ändra styrelsens storlek krävde beredning. Redan det faktum att ett visst antal personer var föreslagna till styrelsen innebar i sig att ett beslut om styrelsens storlek var fattat sedan tidigare.

Nu ställdes i och för sig aldrig frågan på sin spets, eftersom mötet ajournerades och ett enigt fullmäktige därefter fattade beslut om att beredning skall ske. Det var förmodligen trots allt det bästa som kunde ske, bättre än att tvista om en sådan här sak.

Inga kommentarer: