tisdag 2 januari 2018

Liv och hälsa har företräde framför religion

Arbetsdomstolen har i dom den 28 december 2017 (mål nr A 163/16, dom nr 65/17) slagit fast att det inte är diskriminerande gentemot en person med viss religiös övertygelse att förbjuda användandet av engångsärmar i arbete på tandläkarmottagning.


En tandläkare hade vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män. Tandläkarens arbetsgivare hade därpå förbjudit användningen av engångsärmar. Det har visats i rättegången att förbudet var lämpligt och nödvändigt för att bibehålla patientsäkerheten, varför tandläkaren inte hade utsatts för indirekt diskriminering.


Det här är en bra dom som går i linje med hur religionsfriheten normalt uttolkas. Religionsfriheten innebär rätten att fritt tro på det man vill och att utöva sin tro så länge detta inte skadar andra. Den innebär inte rätten att utöva sin tro på ett sätt som kommer i strid mot andra människors intressen, såsom när detta är grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Långa ärmar inom vård och tandvård är negativt för hygien och patientsäkerhet, en slutsats som är grundad i vetenskap. Religionsfriheten är inte inskränkt på grund av detta.

Inga kommentarer: