måndag 15 januari 2018

Skuld för elräkning kan vara offentlig

Ett offentligt ägt aktiebolag lyder under offentlighetsprincipen. När en kvinna begärde ut uppgifter om en mans skuld för elräkning från ett sådant bolag, nekade bolaget utlämnande. Kvinnan överklagade beslutet.


Kammarrätten i Jönköping har nu i dom den 10 januari 2018 (mål nr 3504-17) slagit fast att det inte gäller sekretess för dessa uppgifter. Bolaget hade åberopat 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som sekretessgrund, denna bestämmelse gäller när en enskild har trätt i affärsförbindelse med en myndighet eller offentligt ägt bolag. Bestämmelsens huvudsakliga syfte är dock att skydda enskilds affärs- och driftsförhållanden vid affärer med det offentliga, något som inte är vid handen när det gäller en privatpersons avtal med en elleverantör. Kammarrätten fann inte heller att någon annan bestämmelse om sekretess kunde tillämpas.


Det här är en högst rimlig dom. Uppgifter hos myndigheter och offentligägda bolag kan inte skyddas av sekretess utan uttryckliga bestämmelser om sådan sekretess. Den som betalar sina elräkningar behöver inte bekymra sig. Den som ändå vill att de privata förehavandena med en elleverantör inte skall lämnas ut som offentlighetsuttag, kan alltid sluta avtal om att köpa el från en privat elleverantör i stället.

Inga kommentarer: