onsdag 26 augusti 2015

Utkast eller koncept till myndighets beslut

En företrädare för oppositionen i Forshaga kommun begärde ut utkast till beslut om besparingar som fanns hos kommunala chefstjänstemän hos olika nämnder. Kommunen avslog begäran. Vid överklagande till Kammarrätten i Göteborg, fastslog kammarrätten i dom den 24 augusti 2015 (mål nr 3741-15) att handlingarna inte var allmänna och därför inte behövde lämnas ut.

Varje nämnd i en kommun är en kommunal myndighet. Kammarrätten ansåg dock att de aktuella nämnderna i Forshaga kommun ingick i samma myndighetsorganisation enligt 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen (TF), varför handlingarna inte hade expedierats från den ena och kommit in till den andra myndigheten i detta fall. I det här fallet var alltså inte de olika kommunala myndigheterna att anse som självständiga i förhållande till varandra.

Vidare ansåg kammarrätten att handlingarna hur som helst var sådana utkast eller koncept som inte är allmän handling, om de inte tas om hand för arkivering, enligt 2 kap. 9 § andra stycket TF.

Målet är intressant, därför att det visar att de styrande partierna och högsta cheferna i en kommun under vissa omständigheter kan undanhålla information för oppositionen. En av grunderna för offentlighetsprincipen har ända från början varit att oppositionen skall kunna ha god inblick i styret. Samtidigt kan det finnas goda skäl för att inte varenda utkast och anteckning får en spridning utanför de personer mellan vilka det pågår en diskussion om vilka beslutsförslag de skall ta fram. Det är en svår balansgång för både de styrande, oppositionen och domstolarna. I det här fallet landade kammarrätten i att handlingarna inte var allmänna och därför inte skulle lämnas ut. Det är fullt acceptabelt, enligt min mening.

Inga kommentarer: