tisdag 28 juni 2016

Gatukostnadsersättning

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har i dom den 22 juni 2016 (mål nr P11043-15) avslagit en talan från fastighetsägare om återbetalning av gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen (2010:900).


Fastighetsägarna hade betalat Partille kommun för kommunens kostnader att bygga gata i anslutning till fastigheterna, men yrkade att beloppet skulle återbetalas eller sättas ned. De hänvisade till egendomsskyddet i Europakonventionen. Domstolen ansåg dock inte att påförandet av gatukonstnadsersättning innebar en kränkning av fastighetsägarnas skydd för egendom enligt Europakonventionen eller egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen. Det saknades också skäl att jämka kostnaden enligt plan- och bygglagen.


Det här är en rimlig dom. Gatukostnadsersättning påförs visserligen fastighetsägare tvångsmässigt av kommunen, men tanken bakom ersättningen är att fastighetsägarna skall betala för sådana kostnader som kommunen vidtar och som höjer fastigheternas ekonomiska värde. Om inte annat, kan fastighetsägarna belåna sina fastigheter för att betala dessa kostnader. Det är mer rimligt än att kommunens skattebetalare som kollektiv skall stå för kostnaderna för att enskilda fastighetsägares fastigheter ökar i värde.

Inga kommentarer: