måndag 5 juni 2017

Ersättning för förlorad inkomst

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 1 juni 2017 (mål nr 4176-15) avgjort en fråga om ersättning för förlorad arbetsinkomst till fritidspolitiker i kommuner. Domstolen har slagit fast att kommunala bestämmelser om ersättning strider mot kommunallagen (1991:900) i de delar de skulle innebära att alla förtroendevalda med årsarvoden undantas från rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ekonomiska förmåner.

Domstolen skriver bland annat:

En kommun har visserligen en betydande frihet att bestämma det ersättningssystem som ska tillämpas i kommunen. De tvingande reglerna om förtroendevaldas rätt till skälig ersättning för förlorad arbetsförtjänst sätter emellertid gränser för kommunens handlingsutrymme i detta avseende. Ett ersättningssystem som utesluter en förtroendevalds rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ekonomiska förmåner vid fullgörande av ett uppdrag som uppenbarligen inte omfattar betydande del av heltid kan inte anses vara förenligt med lagstiftningen.
Det här är en bra dom, därför att den styrker att fritidspolitiker har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Sådan ersättning är i många fall en förutsättning för att kvalificerade yrkesverksamma personer skall kunna åta sig kommunala politiska uppdrag. Det behövs kvalificerade personer i yrkesverksam ålder och verksamhet som kan åta sig politiska uppdrag. Domen stärker på så sätt det regelverk som stödjer en stark kommunal demokrati. Detta stärker demokratin och därmed hela samhället i Sverige. Det behövs.

Inga kommentarer: