torsdag 23 mars 2017

Avlägsnande

Regeringen föreslår i proposition 2016/17:159 att det skall införas en ny form av handräckning i utsökningsbalken: avlägsnande. Den skall göra det lättare för ägaren att få personer avhysta, som olovligen har bosatt sig på ägarens mark, i ägarens bostad eller liknande. Det skall inte alltid vara nödvändigt att identifiera dem som skall avhysas, och avhysningen skall även kunna omfatta personer som har tillkommit efter det att ägaren ansökt om handräckning hos Kronofogdemyndigheten.


Det låter som ändringar i rätt riktning. Möjligen skulle lagen behöva skärpas ytterligare till förmån för ägaren, men det är bäst att utvärdera det när de nu föreslagna ändringarna har använts en tid.

Inga kommentarer: