onsdag 21 oktober 2015

Parkeringsvakts namn är offentligt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast i en dom den 20 oktober 2015 (mål nr 7009-14) att uppgift om en kommunal parkeringsvakts namn är offentligt och skall lämnas ut.

Kommunen och kammarrätten menade att uppgiften var skyddad av sekretess. HFD konstaterar att utfärdande av parkeringsanmärkningar är myndighetsutövning, varför den enskilde har rätt att få veta vem som har fattat beslutet. Parkeringsvaktens tjänstenummer kan stå på parkeringsanmärkningen utan att namnet står där. För att det namn som tjänstenumret kan härledas till skall kunna omfattas av sekretess enligt 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), krävs det enligt HFD att uppgiften hör till personaladministrativ verksamhet. Beslut om parkeringsanmärkningar är dock inte personaladministrativ verksamhet och sekretessbestämmelsen är därför inte tillämplig.

Det här är en bra dom. Det är viktigt att enskilda skall få veta vilka personer de har att göra med, när det gäller myndighetsutövning. Det är visserligen myndigheten, eller som i detta fall ett kommunalt bolag, som i formell mening fattar beslutet och är part, men det måste gå att nå den enskilda person som har utövat sin delegation att fatta beslut i enskilda fall. En sådan öppenhet måste vi ha för alla myndighetsbeslut. Det är nödvändigt för den enskildes rättssäkerhets skull.

För min del var domen inte förvånande. Det hade varit mer förvånande om HFD kommit till slutsatsen att uppgiften om namn vore skyddad av sekretess, även om kammarrätten hade nått den slutsatsen. Det är bra att HFD ändrade kammarrättens domslut.

Inga kommentarer: