fredag 16 oktober 2015

Självklar JO-kritik

Ibland blir den kritik som JO framför mot en myndighet så pass självklar, att man undrar hur den kritiserade situationen ens kunnat uppkomma.

I beslut den 12 oktober 2015 (dnr 4987-2014) kritiserar JO en länsstyrelse, för att den lagt ned ett tillsynsärende om flytt av ett stängsel. Mark- och miljödomstolen hade givit strandskyddsdispens för ett stängsel, förutsatt att en del av det skulle flyttas. Länsstyrelsen hade tillsyn, men avskrev sitt tillsynsärende bl.a. med motiveringen att det inte vore proportionerligt att ingripa med ett föreläggande om att följa villkoret i domstolens dom.

Länsstyrelsen överprövade alltså domstols dom. JO påpekar att det naturligtvis kan förekomma situationer då ändrade förhållanden medför att det saknas skäl för tillsynsmyndigheten att vidta åtgärder för att rättelse skall ske. Några sådana skäl hade länsstyrelsen emellertid inte anfört. Länsstyrelsen fick därför kritik.

Visst är det självklart att kritisera länsstyrelsen i det här fallet. Domstolars domar måste följas, om inte exceptionella eller helt nya omständigheter talar däremot. Borde inte länsstyrelsen ha tänkt på det?

Inga kommentarer: